Розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності взаємодії складових системи «відправник –перевізник –одержувач»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро
Abstract
UKR: Мета.Дослідження спрямованена розробку рекомендацій щодо підвищення ефективності роботи відповід-них підрозділів системи «відправник–перевізник–одержувач»із забезпеченнямбезпекина залізничному тран-спорті під час перевезення небезпечних вантажів або/та в разівиникнення аварійної ситуації. Методика.На основі графічних, аналітичних інструментів та за допомогою теорії вірогідності проведеноаналіз оцінки вини-кнення аварійної ситуації. Результати.Шляхом побудовикомбінованої діаграми Ісікави дерева ключовоїподіїта карти ризиків ключової події проведеноаналізів оцінки ризиків виникнення аварійної ситуації. Виявлено можливі причини та фактори виникнення аварійних ситуацій під час перевезення небезпечних вантажів заліз-ничним транспортом (влучанняракетного снаряда, ожеледиця, перевищення швидкості, перешкоди на заліз-ничній колії). Розроблено рекомендаціїдля зниження ризиків виникнення аварійної ситуації (співпраця АТ «Укрзалізниця»та відповідних центрів, що проводять спеціальне навчання з питань перевезення небезпеч-них вантажів, ефективна взаємодія всіх учасників системи «відправник–перевізник–одержувач», а також дос-коналий контроль за дотриманням правил безпеки). Поданопропозиціїщодо вдосконалення процедури взаємо-дії відповідних підрозділів системи «відправник–перевізник–одержувач», що можуть бути задіяні в ліквіда-ційних заходах(використання універсальних сорбційних полотен (USC) для локалізації розливів небезпечних вантажів, використання якприкриття вагонівмоделей 19–795 та 19–795–01 для перевезення USC, регенерація та повторне використання USC).Наукова новизна.Розробленорекомендації длямінімізації негативних наслід-ків аварій на базі системного аналізу йоцінки ризиківїхвиникнення під час перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом.Практична значимість.Усфері безпеки застосування цих рекомендацій сприяти-мезниженнюризиків на залізничному транспорті з точки зору недопущення ситуацій, що загрожуватимуть екологічному стану довкілля йжиттєдіяльності людини, особливо в умовах воєнногостану, що має місцена теренах нашої країни, а також оновленнюматеріально-технічних засобів ліквідації аварійних наслідків.
ENG: Purpose. The study is aimed at developing recommendations for improving the efficiency of the relevant units of the «sender-carrier-recipient» system for correcting their work on railway safety management during the transpor-tation of dangerous goods and/or during an emergency situation. Methodology. On the basis of graphic, analytical tools and with the help of the probability theory, the assessment of the emergency situation occurrence was ana-lyzed. Findings. On the basis of the combined Ishikawa diagram of the key event tree and the risk map of the key event, an analysis of the risk assessment of the emergency situation was carried out. Possible causes and factors of the occurrence of emergency situations during the transportation of dangerous goods by railway transport (hit by a missile, ice, speeding, obstacles on the railway track) were identified. Recommendations have been developed to reduce the risks of an emergency situation (cooperation between Ukrzaliznytsia PJSC and relevant centers that con-duct special training on the transportation of dangerous goods, effective interaction of all participants in the «sender-carrier-recipient» system, as well as perfect control over compliance with the rules. Development of proposals for improving the procedure of interaction between the relevant units of the «sender-carrier-recipient» system, which can be involved in liquidation measures (Using universal sorption cloth (USC) for localization of spills of dangerous goods, using wagons of models 19- 795 and 19–795–01 for transportation of USC, regeneration and reuse of USC.). Originality. Specific recommendations for minimizing the negative consequences of accidents based on a systemat-ic analysis and assessment of the risks of an emergency situation during the transportation of dangerous goods by railway transport were developed. Practical value. In the field of security the application of these recommendations will contribute to the reduction of risks in railway transport from the point of view of preventing the occurrence of a situation that would threaten the ecological state of the environment and human life, especially in the conditions of a state of war taking place on the territory of our country, as well as the renewal of material and technical means of liquidation of accident consequences.
Description
Ю. Зеленько: ORCID 0000-0001-5551-0305; М. Калимбет: ORCID 0000-0002-2209-6395
Keywords
аналіз причин інаслідків, дерево ключової події, діаграма Ісікави, екологічні технології, оцінка виникнення ризиків, небезпечні вантажі, локалізація аварій, універсальнесорбцій-не полотно, ліквідація аварій, elimination of accidents, analysis of causes and consequences, dangerous goods, environmental technologies, localization of accidents, Ishikawa diagram, key event tree, universal sorption cloth 15, risk occurrence assessment, КЕЦБ (ДІІТ)
Citation
Зеленько Ю. В., Калимбет М. В. Розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності взаємодії складових системи «відправник –перевізник –одержувач». Наука та прогрес транспорту. 2022. № 2 (98). С. 5–16. DOI: 10.15802/stp2022/267937.