№ 2 (98)

Permanent URI for this collection

UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в УДУНТ, можна ознайомитися на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу href= http://stp.diit.edu.ua/>"Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Порівняльний аналіз результатів маркшейдерських та чисельних досліджень перегінного тунелю Київського метрополітену
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Бондаренко, Наталія Костянтинівна; Тютькін, Олексій Леонідович
  UKR: У роботі передбачено провести порівняльний аналіз результатів маркшейдерських та чисельних досліджень перегінного тунелю Київського метрополітену й отримати достовірність авторської системи па-раметричного аналізу. Методика. Порівняльний аналіз результатів досліджень переміщень перегінного ту-нелю проведено за двома етапами. На першому етапі проаналізовано переміщення оправи перегінних тунелів між станціями «Славутич» – «Осокорки», «Осокорки» – «Позняки» та «Позняки» – «Харківська», отримані в ході маркшейдерських досліджень. На другому етапі виконано чисельний аналіз методом скінченних елеме-нтів. Для цього аналізу створено моделі трьох кілець оправи. Саме ці кільця обрані тому, що в них спостерігав-ся максимальний рівень вертикальних переміщень, спричинених впливом інженерно-геологічних умов части-ни Сирецько-Печерської лінії на лівому березі Дніпра. Ці умови характеризуються шаруватістю слабких та водонасичених ґрунтів (піски різної крупності та щільності, супіски, легкі суглинки та глини). Оправа реально-го перегінного тунелю є стандартною конструкцією, яку застосовано під час щитової проходки Київського метрополітену. У моделях відображено геометричні розміри перегінних тунелів, а також деформаційні харак-теристики та щільність ґрунтів шаруватого масиву. Результати. Автори проаналізували характеристики ша-руватого масиву та максимальні переміщення тунелів частини Сирецько-Печерської лінії на лівому березі р. Дніпро. У ході чисельного аналізу отримано вертикальні переміщення моделей трьох кілець оправи. Прове-дено порівняльний аналіз результатів маркшейдерських та чисельних досліджень. Отриманий рівень похиб-ки (до 15 %) між результатами маркшейдерських та чисельних досліджень доводить, що розроблені основи параметричного аналізу є достовірними. Наукова новизна. Уперше впроваджено теоретичні основи пара-метричного аналізу для реального підземного об’єкта. Авторські розробки, пов’язані зі створенням скінчен-но-елементних моделей на основі реальних характеристик ґрунтів шаруватого масиву, надають високий рі-вень близькості результатів теоретичних розробок та інструментальних маркшейдерських вимірювань. Практична значимість. Обґрунтовано параметри деформованого стану, що виникає в горизонтальній ви-робці під час щитової проходки.
 • Item
  Експериментальнi дослiдження енергетичноїефективностi прискорених теплових випробувань тягових електромашин
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Васильєв, В'ячеслав Євгенович; Афанасов, Андрій Михайлович; Гулівець, Олексій Миколайович; Попудняк, Юрій Якович
  UKR: Випробування на нагрівання тягових електричних машин є найбільш енергоємним. Ураховуючи необхідність вибору раціонального варіантасхеми взаємного навантаженнядлязменшення витрателектри-чної енергії під час випробувань, автори передбачають провестидослідження кількості сумарних корисних енергій джерел живлення стендаза годинного і пускового струму. Методика. Експериментальні досліджен-ня проведенона стенді взаємного навантаження. Якджерелаживлення (вольтододатковамашина йлінійнийгенератор) використанообертові машини. Напругута коефіцієнт ослаблення поля тягових двигунів під час випробувань підтримувалиномінальними. Умовоюрівності кінцевих перевищеньтемператур випробовува-них тягових двигунів для обох режимів було досягнення однакового сумарного опору кола.Для аналізуре-зультатів випробувань використано методи теоретичного дослідження йаналітичного розрахунку електрич-них кіл, теоретичних основ електротехніки, математичного моделювання електричних та енергетичних про-цесів. Результати.Проведений комплекс випробувань на нагрівання тягових двигунів моторвагонного елек-трорухомого складу показав, що витрати електричної енергії за пускового струмуменші на 36% порівняноз годинним режимом навантаження. Випробування на стенді взаємного навантаження підтвердили практич-ну можливість проведення прискорених випробувань тягових електричних двигунів. Наукова новизна.До-ведено, що використання режиму випробування на нагрівання пусковим струмом забезпечує підвищення енергетичної ефективності випробувань та відповідне зменшення загальних витрат електроенергії на прий-мально-здавальні випробування. Намічено подальшідослідженнядлявизначення резервів енергозбереження під час післяремонтних випробувань тягових електричних двигунів магістрального, кар’єрного і примісько-го транспорту. Практична значимість. Результати випробувань можуть стати основою модернізації стендів взаємного навантаження локомотиворемонтних підприємств для теплових випробувань тягових двигунів постійного тапульсувального струму. Проведені дослідженнядозволяють розробитирекомендації щодо проєктування раціональних схем випробних стендівіз підвищеною енергетичною ефективністю системи взаємного навантаження тягових електричних машин, які відрізняються врахуванням коефіцієнтакорисної дії джерел та перетворювачів потужності.
 • Item
  Constructive-Synthesizing Modelling of Ontological Document Management Support for the Railway Train Speed Restrictions
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Shynkarenko, Viktor I.; Zhuchyi, Larysa I.
  ENG: Purpose. During the development of railway ontologies, it is necessary to take into account both the data of information systems and regulatory support to check their consistency. To do this, data integration is performed. The purpose of the work is to formalize the methods for integrating heterogeneous sources of information and ontology formation. Methodology. Constructive-synthesizing modelling of ontology formation and its resources was developed. Findings. Ontology formation formalization has been performed, which allows expanding the possibilities of automating the integration and coordination of data using ontologies. In the future, it is planned to expand the structural system for the formation of ontologies based on textual sources of railway regulatory documentation and information systems. Originality. The authors laid the foundations of using constructive-synthesizing modelling in the railway transport ontological domain to form the structure and data of the railway train speed restriction warning tables (database and csv format), their transformation into a common tabular format, vocabulary, rules and ontology individuals, as well as ontology population. Ontology learning methods have been developed to integrate data from heterogeneous sources. Practical value. The developed methods make it possible to integrate heterogeneous data sources (the structure of the table of the railway train management rules, the form and application for issuing a warning), which are railway domain-specific. It allows forming an ontology from its data sources (database and csv formats) to schema and individuals. Integration and consistency of information system data and regulatory documentation is one of the aspects of increasing the level of train traffic safety.
 • Item
  Оцінка безпеки руху транспортних засобів на перетині автомобільної дороги й залізниці в одному рівні
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Курган, Микола Борисович; Курган, Дмитро Миколайович; Гусак, Марина Анатоліївна; Гаврилов, Максим Олексійович; Лужицький, Олег Федорович
  UKR: Мета. Основною метою нашої статті є оцінка стану безпеки руху транспортних засобів на перетині ав-томобільної дороги й залізниці в одному рівні, а також розробка заходів щодо підвищення безпеки руху. У зв’язку з тим, що оцінка ступеня безпеки дорожнього руху на залізничних переїздах є одним із головних завдань як дорожньої експлуатаційної служби, так і служб залізничного транспорту, доцільно впровадити систему оцінки рівня безпеки для виявлення небезпечних ділянок і впровадження заходів із поліпшення умов руху на них. Методика. Для отримання вихідних даних і методики оцінки стану безпеки руху транс-портних засобів на перетині автомобільної дороги й залізниці в одному рівні автори провели огляд світової літератури за темою дослідження. На основі аналізу різних методичних підходів було обрано метод підсум-кового коефіцієнта аварійності, який дає змогу оцінити стан безпеки в результаті проведеної модернізації чи нових проєктних рішень, тобто в умовах відсутності даних про ДТП. Результати. З’ясовано, що за величи-ною підсумкового коефіцієнта аварійності залізниці переїзди можна віднести до одного з чотирьох класів: безпечні, малобезпечні, небезпечні, дуже небезпечні. Досліджено питання зниження ризику аварійності у випадку взаємодії залізничного й автомобільного транспорту. Наукова новизна. Набули подальшого роз-витку наукові підходи до оцінки безпеки руху транспортних засобів на перетині автомобільної дороги й за-лізниці в одному рівні з обчисленням коефіцієнтів аварійності та показників небезпеки на основі даних під-системи «АІС Переїзд», яку впроваджують на залізницях України. Практична значимість. Отримані резуль-тати будуть корисні для проведення заходів із підвищення безпеки руху транспорту на залізничних переїздах, особливо на напрямках упровадження швидкісного руху поїздів. Застосування автоматизованої інформаційної підсистеми «АІС Переїзд» дозволить без додаткових трудових витрат за методом підсумкового коефіцієнта аварійності оцінювати безпеку руху залізничного й автотранспорту в зоні залізничних переїздів.
 • Item
  Розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності взаємодії складових системи «відправник –перевізник –одержувач»
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Зеленько, Юлія Володимирівна; Калимбет, Микола Володимирович
  UKR: Мета.Дослідження спрямованена розробку рекомендацій щодо підвищення ефективності роботи відповід-них підрозділів системи «відправник–перевізник–одержувач»із забезпеченнямбезпекина залізничному тран-спорті під час перевезення небезпечних вантажів або/та в разівиникнення аварійної ситуації. Методика.На основі графічних, аналітичних інструментів та за допомогою теорії вірогідності проведеноаналіз оцінки вини-кнення аварійної ситуації. Результати.Шляхом побудовикомбінованої діаграми Ісікави дерева ключовоїподіїта карти ризиків ключової події проведеноаналізів оцінки ризиків виникнення аварійної ситуації. Виявлено можливі причини та фактори виникнення аварійних ситуацій під час перевезення небезпечних вантажів заліз-ничним транспортом (влучанняракетного снаряда, ожеледиця, перевищення швидкості, перешкоди на заліз-ничній колії). Розроблено рекомендаціїдля зниження ризиків виникнення аварійної ситуації (співпраця АТ «Укрзалізниця»та відповідних центрів, що проводять спеціальне навчання з питань перевезення небезпеч-них вантажів, ефективна взаємодія всіх учасників системи «відправник–перевізник–одержувач», а також дос-коналий контроль за дотриманням правил безпеки). Поданопропозиціїщодо вдосконалення процедури взаємо-дії відповідних підрозділів системи «відправник–перевізник–одержувач», що можуть бути задіяні в ліквіда-ційних заходах(використання універсальних сорбційних полотен (USC) для локалізації розливів небезпечних вантажів, використання якприкриття вагонівмоделей 19–795 та 19–795–01 для перевезення USC, регенерація та повторне використання USC).Наукова новизна.Розробленорекомендації длямінімізації негативних наслід-ків аварій на базі системного аналізу йоцінки ризиківїхвиникнення під час перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом.Практична значимість.Усфері безпеки застосування цих рекомендацій сприяти-мезниженнюризиків на залізничному транспорті з точки зору недопущення ситуацій, що загрожуватимуть екологічному стану довкілля йжиттєдіяльності людини, особливо в умовах воєнногостану, що має місцена теренах нашої країни, а також оновленнюматеріально-технічних засобів ліквідації аварійних наслідків.
 • Item
  2 (98) випуск. Наука та прогрес транспорту
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022)
  UKR: Журнал має за мету висвітлення актуальних питань наукового супроводження транспорту, рухомого складу, транспортної інфраструктури, інформаційних й інтелектуальних систем на транспорті та оприлюднення результатів фундаментальних і прикладних досліджень, сучасних наукових підходів до розробки технологій, аналізу управлінських, економічних й екологічних аспектів роботи підприємств транспорту та транспортного будівництва. Журнал включений до Переліку спеціалізованих наукових видань України, у яких можна публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора наук, кандидата наук та доктора філософії за такими спеціальностями: Комп’ютерні науки та інформаційні технології; Матеріалознавство; Галузеве машинобудування; Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; Теплоенергетика; Технології захисту навколишнього середовища; Будівництво та цивільна інженерія; Залізничний транспорт; Автомобільний транспорт; Транспортні технології (за видами).
© Український державний національний університет науки і технологій, Дніпро