Оцінка інвестиційного проекту по оновленню рухомого складу для організації залізничних перевезень зернових вантажів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UKR: Мета. Метою роботи є розробка техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту щодо оновлення рухомого складу для організації залізничних перевезень зерна, а також оцінка ефективності та можливих ризиків реалізації такого проекту. Методика. В процесі дослідження використані методи аналізу і синтезу для вивчення змісту та основних положень наукових публікацій щодо стану та перспектив розвитку парку вагонів для перевезення зерна; методи техніко-економічних розрахунків для визначення ефективності інвестиційних проектів щодо оновлення парку вагонів-зерновозів. Результати. Україна є потужним виробником та експортером зерна, обсяги виробництва та експорту якого щороку зростають. Основним перевізником зернової продукції є залізничний транспорт, що здійснює транспортування вагонами-зерновозами. В останні роки парк вагонів-зерновозів суттєво виріс, однак ключовою проблемою є значний рівень зношеності рухомого складу – 85%. Розрахунки показали, що у 2020 р. для освоєння перспективних обсягів перевезення зерна необхідно оновити до 11,5 тис. вагонів. Враховуючи низькі темпи оновлення парку зерновозів власності Укрзалізниці, інвестиційні проекти оновлення рухомого складу для перевезення зерна є досить перспективними для приватних компаній. Порівняльний аналіз економічної ефективності різних інвестиційних проектів оновлення парку зерновозів показав, що для надання вагонів у оренду більш вигідними є проекти на основі лізингових договорів, а для організації перевезення власної зернової продукції – придбання вагонів за кошти компаній. Наукова новизна. Одержані в результаті дослідження результати дозволяють підвести наукове та економічне підгрунтя для оцінки ефективності інвестиційних проектів щодо оновлення рухомого складу для організації залізничних перевезень зернової продукції. Практична значимість. Виконані розрахунки показали, що проекти з придбання нових вагонів-зерновозів як для їх здачі в оренду, так і для виконання перевезень власної зернової продукції є економічно ефективними та є перспективним напрямком інвестицій для приватційних проектів дозволить завантажити вагонобудівні потужності України та створити нові робочі місця у різних галузях промисловості.
RUS: Цель. Целью работы является разработка технико-экономического обоснования инвестиционного проекта по обновлению подвижного состава для организации железнодорожных перевозок зерна, а также оценка эффективности и возможных рисков реализации такого проекта. Методика. В процессе исследования использованы методы анализа и синтеза для изучения содержания и основных положений научных публикаций о состоянии и перспективах развития парка вагонов для перевозки зерна; методы технико-экономических расчетов для определения эффективности инвестиционных проектов по обновлению парка вагонов-зерновозов. Результаты. Украина является крупным производителем и экспортером зерна, объемы производства и экспорта которого ежегодно растут. Основным перевозчиком зерновой продукции является железнодорожный транспорт, осуществляющий транспортировку вагонами-зерновозами. В последние годы парк вагонов-зерновозов существенно вырос, однако ключевой проблемой является значительный уровень изношенности подвижного состава – 85%. Расчеты показали, что к 2020 г. для освоения перспективных объемов перевозки зерна необходимо обновить до 11,5 тыс. вагонов. Учитывая низкие темпы обновления парка зерновозов собственности Укрзализныци, инвестиционные проекты по обновлению подвижного состава для перевозки зерна являются весьма перспективными для частных компаний. Сравнительный анализ экономической эффективности различных инвестиционных проектов обновления парка зерновозов показал, что для предоставления вагонов в аренду более выгодными являются проекты на основе лизинговых договоров, а для организации перевозки собственной зерновой продукции – приобретение вагонов за счет компаний. Научная новизна. Полученные в результате исследования результаты позволяют подвести научное и экономическое обоснование для оценки эффективности инвестиционных проектов по обновлению подвижного состава для организации железнодорожных перевозок зерновой продукции. Практическая значимость. Выполненные расчеты показали, что проекты по приобретению новых вагонов-зерновозов как для их сдачи в аренду, так и для выполнения перевозок собственной зерновой продукции являются экономически эффективными, а также представляют перспективное направление инвестиций для частных компаний. Реализация таких инвестиционных проектов позволит загрузить вагоностроительные мощности Украины и создать новые рабочие места в различных отраслях промышленности.
ENG: Purpose. The aim of the work is to develop a feasibility study for an investment project to upgrade rolling stock for the organization of grain rail transportation, as well as assess the effectiveness and possible risks of implementing such a project. Methodology. In the research process, analysis and synthesis methods were used to study the content and main provisions of scientific publications on the state and prospects of the development of the fleet of wagons for grain transportation; methods of technical and economic calculations to determine the effectiveness of investment projects to upgrade the fleet of grain wagons. Results. Ukraine is a major producer and exporter of grain, whose production and export volumes are growing annually. The main carrier of grain products is railway transport, carrying out transportation by grain wagons. In recent years, the fleet of grain carriers has grown significantly, but the key problem is the significant level of deterioration of rolling stock - 85%. Calculations showed that by 2020, to master the promising volumes of grain transportation, it is necessary to upgrade to 11.5 thousand cars. Given the low rate of renewal of the Ukrzaliznytsia’s grain tank fleet, investment projects to upgrade rolling stock for grain transportation are very promising for private companies. A comparative analysis of the economic efficiency of various invest- ment projects for updating the fleet of grain carriers showed that projects based on leasing agreements are more profitable for leasing cars, and for the organization of transportation of their own grain products - the purchase of cars at the expense of companies. Scientific novelty. The results of the study allow us to draw up a scientific and economic justification for assessing the effectiveness of investment projects to upgrade rolling stock for the organization of rail transportation of grain products. Practical significance. The calculations showed that projects for the purchase of new grain wagons, both for leasing and for transporting own grain products, are cost-effective and also represent a promising area of investment for private companies. Implementation of such investment projects will allow to load the car-building capacitiesof Ukraine and create new jobs invarious industries.
Description
Р. Вернигора: ORCID 0000-0001-7618-4617; А. Окороков: ORCID 0000-0002-3111-5519; О. Золотаревська: ORCID 0000-0001-9115-0706
Keywords
залізничний транспорт, перевезення зерна, інвестиційний проект, рухомий склад, економічна оцінка, окупність інвестицій, железнодорожный транспорт, перевозка зерна, инвестиционный проект, подвижной состав, экономическая оценка, окупаемость инвестиций, railway transport, grain transportation, investment project, rolling stock, economic assessment, payback of investment, КТВ, КУЕР
Citation
Вернигора Р. В., Окороков А. М., Золотаревська О. О. Оцінка інвестиційного проекту по оновленню рухомого складу для організації залізничних перевезень зернових вантажів. Транспортні системи та технології перевезень. Дніпро, 2020. Вип. 19. С. 43–54. DOI: 10.15802/tstt2020/208695.