Investigation of Dynamic Characteristics of Gondola Cars on Perspective Bogies

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
EN: Purpose. In this paper, it is necessary to examine the dynamic properties of the gondola car with bogies, model 18-1711 when it moves on straight and curved sections of a track. Methodology. The calculations were performed using the object-oriented programming on the program "Dynamics of Rail Vehicles" ("DYNRAIL" Myamlin S.V. registered 20.03.2003). Mathematical models of a gondola car and bogies 18-100 and 18-711 were created for the calculations. Findings. Dynamic performances comparison of the gondola car with bogies 18-1711 and the gondola car with bogies 18-100, obtained by calculation method was carried out. Originality. Firstly calculations in order to determine the dynamic properties of the gondola car with bogies 18-1711 when it moves on straight and curved sections of track were performed. At the same time an assessment of the dynamic characteristics of the gondola car was made. The following dynamic standards were determined: the coefficient of vertical dynamics (Cdv), the coefficient of horizontal dynamics (Cdh), and the safety factor against derailment (SFd). Track irregularities in vertical and horizontal transverse planes were assigned as perturbations. They should be so that the dynamic indexes of the widely used in operation gondola car on bogies model 18-100 keep in admissible range of speeds up to 80km / h for the empty gondola car and at speeds up to 90km / h for the loaded gondola cars. Practical value. As a result of the calculations and comparisons of their results, we have findings that the use of bogies with bilinear characteristic of the central suspension will improve the dynamic performances of gondola cars, currently operating on bogies, model 18-100. And by improving the dynamic performances it is possible to increase the permissible speeds of these cars motion.
UK: Мета. У роботі необхідно дослідити динамічні якості піввагону з візками моделі 18-1711 при його русі по прямолінійних і криволінійних ділянках колії. Методика. Розрахунки проводилися за допомогою об’єктно-орієнтованого програмування на програмі «Dynamics of Rail Vehiles» («DYNRAIL» Мямлін С. В. заре-єстр. 20.03.2003 р.). Для розрахунків були створені математичні моделі піввагона та візків 18-100 і 18-1711. Результати. Виконано порівняння динамічних показників піввагону з візками 18-1711 та піввагону з візками 18-100, отриманих розрахунковим шляхом. Наукова новизна. Вперше виконано розрахунки по визначенню динамічних якостей піввагону з візками 18-1711 при його русі по прямолінійних і криволінійних ділянках колії. При цьому була виконана оцінка динамічних характеристик піввагона і визначено такі нормативні динамічні показники: коефіцієнт вертикальної динаміки (Кдв), коефіцієнт горизонтальної динаміки(Кдг), коефіцієнт стійкості від сходу коліс з рейок (Ку). В якості збурень були задані геометричні нерівності колії у вертикальній і горизонтальній поперечній площинах, такі, щоб динамічні показники широко використову-ваного в експлуатації піввагону на візках моделі 18-100 вкладалися в допустимий діапазон при швидкостях руху до 80 км/год для порожнього піввагону і при швидкостях до 90 км/год для навантаженого піввагону. Практична значимість. У результаті проведених розрахунків і порівняння їх результатів було встановлено, що застосування візків із білінійною характеристикою центрального підвішування дозволить поліпшити динамічні показники піввагонів, експлуатованих у даний час на візках моделі 18-100. І за рахунок поліпшення динамічних показників можливе збільшення допустимих швидкостей руху цих вагонів.
RU: Цель. В работе необходимо исследовать динамические качества полувагона с тележками модели 18-1711 при его движении по прямолинейным и криволинейным участкам пути. Методика. Расчеты производились с помощью объектно-ориентированного программирования на программе «Dynamics of Rail Vehiles»(«DYNRAIL» Мямлин С. В. зарегестр. 20.03.2003 г.). Для расчетов были созданы математические модели полувагона и тележек 18-100 и 18-1711. Результаты. Выполнено сравнение динамических показателей полувагона с тележками 18-1711 и полувагона с тележками 18-100, полученных расчетным путем. Научная новизна. Впервые выполнены расчеты по определению динамических качеств полувагона с тележками 18-1711 при его движении по прямолинейным и криволинейным участкам пути. При этом была выполнена оценка динамических характеристик полувагона и определены следующие нормативные динамические показатели: коэффициент вертикальной динамики (Кдв), коэффициент горизонтальной динамики (Кдг), коэффициент устойчивости от схода колес с рельсов (Ку). В качестве возмущений были заданы геометрические неровности пути в вертикальной и горизонтальной поперечной плоскостях, такие, чтобы динамические показатели широко используемого в эксплуатации полувагона на тележках модели 18-100 укладывались в допустимый диапазон при скоростях движения до 80 км/ч для порожнего полувагона и при скоростях до 90 км/ч для груженого полувагона. Практическая значимость. В результате проведенных расчетов и сравнения их результатов было установлено, что применение тележек с билинейной характеристикой центрального подвешивания позволит улучшить динамические показатели полувагонов, эксплуатируемых в настоящее время на тележках модели 18-100. И за счет улучшения динамических показателей возможно увеличение допустимых скоростей движения этих вагонов.
Description
S. Myamlin: ORCID 0000-0002-7383-9304; V. Bubnov: ORCID 0000-0002-5896-801X; Ye. Pysmennyi: ORCID 0000-0003-1957-0292
Keywords
dynamic qualities of gondola car, bogie of the model 18-1711, dynamic performances of gondola car, динамічні якості піввагона, візок моделі 18-1711, динамічні показники піввагона, динамические качества полувагона, тележка модели 18-1711, динамические показатели, КВВГ, НДІ РСК і ТС
Citation
Myamlin, S. V. Investigation of Dynamic Characteristics of Gondola Cars on Perspective Bogies / S. V. Myamlin, V. M. Bubnov, Ye. O. Pysmennyi // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2014. – № 5 (53). – С.126–137. – doi: 10.15802/stp2014/30789.