Прогнозування залишкового ресурсу будівельної відновлювальної техніки підприємств транспорту

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: Метою даної роботи є дослідження змін залишкового ресурсу в процесі експлуатації будівельної відновлювальної техніки. Проведено аналіз сучасних методів визначення залишкового ресурсу будівельної відновлювальної техніки підприємств транспорту, та на їх основі удосконалено методику розрахунку визначення залишкового ресурсу. Створена програма розрахунку залишкового ресурсу в середовищі Delphi. При використанні комп’ютерних технологій на ділянках діагностики, прогнозований залишковий ресурс можна проводити по всім збірним одиницям та машинам в цілому. При цьому в розрахунку враховується показник ступені який характеризується інтенсивністю зміни діагностичного параметру в усьому діапазоні напрацювань і який залежить від умов експлуатації і режимів роботи.
EN: The purpose of this work is to study the changes in the residual resource during the operation of construction and restoration equipment. The analysis of modern methods of determination of residual resource of construction and repair equipment of transport enterprises is carried out, and on their basis the technique of calculation of determination of residual resource is improved. A program for calculating the residual resource in the Delphi environment has been created. When using computer technology in diagnostic areas, the projected residual resource can be performed on all prefabricated units and machines in general. Thus in calculation the indicator of degree which is characterized by intensity of change of diagnostic parameter in all range of developments and which depends on operating conditions and operating modes is considered.
Description
Keywords
діагностика, діагностичний параметр, залишковий ресурс, будівельно відновлювальна техніка, diagnostics, diagnostic parameter, residual resource, construction and restoration equipment, ВКР
Citation
Панченко Т. В. Прогнозування залишкового ресурсу будівельної відновлювальної техніки підприємств транспорту : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 133 – галузеве машинобудування / наук. керівник І. М. Щека ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. 74 с.