Formation of the Anti-Crisis Concept of Increasing the Strategic Stability of Ukrzaliznytsia

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Dnipro
Abstract
ENG: The author revealed the essence of existing models of reform in railway transport. The Ukrzaliznytsia Anti-Crisis Change Management Program has been developed. New elements of corporate culture of Ukrzaliznytsia are singled out. Measures are offered for formation of favorable conditions for conducting economic activity of railways, creation of favorable information background of railway transport, activization of investment and innovation process. There are certain rules for financial risk management, namely: There are a number of certain rules that must be followed if the organization wants to strengthen the effectiveness of financial risk management: 1) Responsibility of senior management; 2) Existence of a common policy line and risk management infrastructure, different management chains, must be reliable and efficient; 3) Integration of risk management; 4) Responsibility of responsibility centers; 5) Assessment and ranking of the level of risk; 6) Independent expertise; 7) Contingency planning. The essence of the methods of Ukrzaliznytsia's corruption program is revealed. It is emphasized that an important element of any corporate culture are such concepts as: motivation, dedication of company employees. For Ukrzaliznytsia, it is especially important not only to educate its own staff, but also to form from the existing base of employees loyal to it and loyal members of the company who feel their involvement in its activities and its development. The directions of formation of a positive image in the eyes of the general consumer are offered. The directions of creation in national companies in various branches (not only for transport enterprises) of steady stimuli to search of new niches and aspiration to an exit on leading positions both in the domestic, and in the world market are outlined. The characteristic of methods of management of anti-crisis changes is given.
UKR: Розкрито сутність існуючих моделей реформування на залізничному транспорті. Розроблено Програму управління антикризовими змінами Укрзалізниці. Виокремлено нові елементи корпоративної культури Укрзалізниці Запропоновано заходи для формування сприятливих умов для ведення господарської діяльності залізниць, створення сприятливого інформаційного фону залізничного транспорту, активізацію інвестиційного та інноваційного процесу. Виокремлено певні правила для управління фінансовими ризиками, а саме: Існує ряд певних правил, яких необхідно дотримуватись, якщо організація бажає зміцнити ефективність управління фінансовими ризиками: 1) Відповідальність вищого керівництва підприємства; 2) Наявність загальної політичної лінії та інфраструктури ризик-менеджменту. різних ланцюгів управління, повинна бути достовірною та оперативною; 3) Інтеграція ризик-менеджменту; 4) Відповідальність центрів відповідальності; 5) Оцінка та ранжування рівня ризику; 6) Незалежна експертиза; 7) Планування для непередбачених ситуацій. Розкрито сутність методів корупційної програми Укрзалізниці. Підкреслено, що важливим елементом будь-якої корпоративної культури є такі поняття як: мотивація, відданість співробітників компанії. Для Укрзалізниці особливо актуально як виховання власних кадрів, а й формування з вже існуючої бази співробітників лояльних їй і відданих членів компанії, які відчувають свою причетність до її діяльності, її розвитку. Запропоновано напрями формування позитивного образу в очах широкого споживача. Окреслено напрямки створення в національних компаніях у різних галузях (не тільки для транспортних підприємств) стійких стимулів до пошуку нових ніш та прагнення до виходу на лідируючі позиції як на внутрішньому, так і на світовому ринку. Надано характеристику методів управління антикризовими змінами.
Description
L. Martseniuk: ORCID 0000-0003-4121-8826, O. Galushko: ORCID 0000-0002-4578-5820
Keywords
Ukrzaliznytsia, anti-crisis management, railway reform, development strategies, Укрзалізниця, антикризовий менеджмент, реформування залізниць, стратегії розвитку, КЕМ
Citation
Martseniuk Larysa, Dyomin Yehor, Galushko Olena. Formation of the Anti-Crisis Concept of Increasing the Strategic Stability of Ukrzaliznytsia. Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. Dnipro, 2021. Spec. Iss. № 1 (113). P. 254–262. DOI 10.31733/2078-3566-2021-5-254-262.