Зміни щодо нормативного визначення кліматичних навантажень і впливів на будівельні конструкції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Мета. Основною метою публікації є якісний та кількісний аналіз змін щодо кліматичних навантажень, які пов’язані з уведенням в дію у вітчизняній нормативній базі стандарту ДБН В.1.2–2:2006, порівняно з попереднім стандартом, а також подальших змін до цього стандарту. Методика. Для досягнення цієї мети були розглянуті як самі стандарти з визначення навантажень і впливів на будівельні конструкції, так і введені в дію Зміни, що передбачали низку новацій. Основний акцент при цьому зроблено на методології визначення різних видів кліматичних навантажень, зокрема навантажень від власної ваги ґрунтів, снігового та вітрового навантажень, ожеледно-вітрового навантаження, а також системи складання сполучень цих навантажень. Охоплено питання термінологічного забезпечення процесу визначення навантажень. Результати. На основі виконаного порівняльного аналізу встановлено, що запропонований у Змінах підхід до складання сполучень навантажень дозволяє отримати більш високі їх значення, ніж всі попередньо використані підходи. Методика визначення навантаження від власної ваги ґрунтів залишилась без змін. Методика визначення снігового та вітрового навантажень змінена принципово. При цьому остаточні значення навантажень є в 2,5–3 рази вищими за значення в попередньому стандарті. Найбільше це проявилось для Сумської та Чернігівської областей України. Методика визначення ожеледно-вітрового навантаження доповнена в частині врахування вітрового напору за наявності ожеледних відкладень. При цьому кореляція з вітровим напором за умови відсутності ожеледних відкладень не є досить чіткою. Наукова новизна. Якісно та кількісно оцінено зміни в методиці визначення основних видів кліматичних навантажень на будівельні конструкції для умов України, зокрема навантажень від власної ваги ґрунтів, снігового та вітрового навантажень, ожеледно-вітрового навантаження, а також системи складання сполучень цих навантажень. Практична значимість. Отримано дані, які дозволяють визначити шляхи та напрями подальшого вдосконалення та уточнення наявних методик розрахунку основних кліматичних навантажень для умов України.
ENG: Purpose. The main purpose of the publication is a qualitative and quantitative analysis of changes in climate loads associated with the introduction of the DBN V.1.2–2:2006 standard in the national regulatory framework, compared to the previous standard, as well as further changes to this standard. Methodology. To achieve this goal, both the standards for determining loads and impacts on building structures and the Amendments introduced, which provided for a number of innovations, were considered. The main emphasis is placed on the methodology for determining various types of climatic loads, including loads from the self-weight of soils, snow and wind loads, ice and wind loads, as well as the system for compiling combinations of these loads. The issue of terminology for the process of determining loads is covered. Findings. Based on the comparative analysis, it has been established that the approach to load combinations proposed in the Amendments allows obtaining higher values than all previously used approaches. The methodology for determining the load from the self-weight of soils remained unchanged. The methodology for determining snow and wind loads has been fundamentally changed. The final values of the loads are 2.5–3 times higher than the values in the previous standard. This is most evident in Sumy and Chernihiv regions of Ukraine. The methodology for determining the ice and wind load was supplemented in terms of taking into account the wind pressure in the presence of ice deposits. At the same time, the correlation with wind pressure in the absence of ice deposits is not clear enough. Originality. Changes in the methodology for determining the main types of climatic loads on building structures for the conditions of Ukraine, in particular, loads from the self-weight of soils, snow and wind loads, ice and wind loads, as well as the system for compiling combinations of these loads, were qualitatively and quantitatively assessed. Practical value. The data obtained make it possible to determine the ways and directions for further improvement and refinement of the existing methods for calculating the main climatic loads for the conditions of Ukraine.
Description
Д. Банніков: ORCID 0000-0002-9019-9679; А. Радкевич: ORCID 0000-0001-6325-8517; С. Косячевська: ORCID 0000-0001-5539-284
Keywords
ДБН В.1.2–2:2006, кліматичні навантаження, будівельна конструкція, снігове навантаження, вітрове навантаження, ожеледно-вітрове навантаження, сполучення навантажень, DBN V.1.2–2:2006, climatic loads, load combination, ice and wind load, wind load, snow load, building structure, КБВГ
Citation
Банніков Д. О., Радкевич А. В., Косячевська С. М. Зміни щодо нормативного визначення кліматичних навантажень і впливів на будівельні конструкції. Наука та прогрес транспорту. 2024. № 1 (105). С. 92–104. DOI: 10.15802/stp2024/301645.