Закономірності сфероідизації карбідів швидкорізальних сталей в процесі відпалу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Sergeieva&Co, Karlsruhe, Germany
Abstract
UKR: Мета. Встановлення закономірностей зміни структури щвидкорізальної листової сталі Р9 в залежності від параметрів відпалу. Встановлення закономірностей процесів сфероідизації та коалесценції дослідної сталі в процесі відпалу. Визначення механізмів процесів сфероідизації та коалесценції дослідної сталі в процесі відпалу при різних параметрах. Методика. Дослідження проводилися в лабораторних умовах шляхом відпалу зразків заданого хімічного складу при різних параметрах. Фазові та структурні перетворення, що виникають при обробці, вивчали з використанням методів оптичної металографії. Результати. Досліджено структурні зміни при високотемпературному відпалі листової сталі Р9 з метою усунення характерної карбідної неоднорідності. Встановлено закономірності формування структури при різних температурних параметрах та тривалості. Вивчено механізм процесу сфероідизації та коалесценції у процесі відпалу. Визначено, що сфероідизація та коалесценція в процесі відпалу призводить до збільшення ступеня легованості твердого розчину, що призводить до покращення теплостійкості швидкорізального інструменту. Наукова новизна. В роботі показана можливість повного усунення карбідної неоднорідності листової швидкоріжучої сталі, використовуючи двоступеневий відпал. Практична цінність. Показана можливість отримання листового швидкорізального інструменту з якісно вищим рівнем властивостей в поєднанні зі зниженням енергетичних ресурсів.
ENG: Purpose. Establishing patterns of changes in the structure of the high-speed sheet steel depending on the annealing parameters. Establishing regularities of the processes of spheroidization and coalescence of the research steel in the annealing process. Determination of the mechanisms of spheroidization and coalescence of research steel during annealing at different parameters. Methodology. The study was carried out in laboratory conditions by annealing of samples of a given chemical composition at various parameters. The phase and structural transformations that occur during processing were studied using optical metallography. Findings. Structural changes during high-temperature annealing of sheet steel P9 were studied in order to eliminate the characteristic carbide heterogeneity. The regularities of the formation of the structure under different temperature parameters and duration have been established. The mechanism of the spheroidization and coalescence processes during the annealing was studied. It was determined that the spheroidization and dissolution of carbides in the process of high-temperature annealing leads to an increase in the degree of alloying of the solid solution, which leads to an improvement in the heat resistance of the high-speed cutting tool. Scientific novelty. The possibility of complete elimination of carbide inhomogeneity of sheet high-speed steel using two-stage annealing has been shown. Originality. The possibility of obtaining a sheet high-speed cutting tool with a qualitatively higher level of properties in combination with a reduction in energy resources has been shown.
Description
О. Мовчан: ORCID 0000-0003-1543-7160; К. Чорноіваненко: ORCID 0000-0003-1613-7784
Keywords
сфероідизація, коалесценція, карбідна неоднорідність, високотемпературний відпал, швидкорізальний інструмент, spheroidization, coalescence, carbide heterogeneity, high-temperature annealing, high-speed cutting tool, КСЯСМ
Citation
Мовчан О. В., Чорноіваненко К. О. Закономірності сфероідизації карбідів швидкорізальних сталей в процесі відпалу. Modern Engineering and Innovative Technologies. 2023. № 25-01. С. 68–77. DOI: 10.30890/2567-5273.2023-25-01-036.