Статті КСЯСМ (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Дослідження закономірностей структуроутворення при навуглецюванні сплаву системи Fe-Mo-Cr-C
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд, 2023) Мовчан, Олександр Володимирович; Чорноіваненко, Катерина Олександрівна
  UKR: Проведено дослідження закономірностей впливу додаткового легування на структуроутворення при навуглецюванні залізних сплавів, легованих карбідоутворюючим елементом. Для дослідних сплавів встановлено оптимальні температурні інтервали утворення структур колоніального типу. Визначено властивості трифазних аустенітно-карбідних колоній, встановлено оптимальні параметри хіміко-термічної обробки та остаточної термічної обробки, що забезпечують необхідні властивості сплава.
 • Item
  Methods of Improving the Structure and Properties of High-Speed Steels
  (G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of the N.A.S. of Ukraine (IMP NASU), Kyiv, 2023) Movchan, O.  V.; Chornoivanenko, K.  O.
  ENG: We review the works on the technologies of high-speed steels (HSSs) production. Different methods for improving the structure homogeneity of HSSs are considered. State-of-the-art techniques for controlling the structure of steels, the advantages and disadvantages of technologies are formulated. Modification methods for improving the structure of HSSs using various alkali metals, alkaline earth metals, rare-earth metals, misch metals are studied. An increase in cooling rate and the implementation of a spheroidizing treatment process to refine carbide dimensions in HSSs are considered. The sub-zero treatment for improving the fatigue characteristics, impact strength, hardness and wear resistance of HSSs are studied. Powder metallurgy is able to promote the refined and more uniform microstructures. This is their main advantage leading to improved properties and higher isotropy of HSSs. The regularities of phase and structural transformations by diffusion composition changing in the pressed powder mixture of alloys (in which the concentration of the alloying elements is similar to standard HSSs, but with different carbon content) are considered. As shown, using metal injection moulding and coating technologies are efficient ways to improve hardness and wear resistance of HSSs. The possibility of applying chemical-heat treatment to improve the structure of HSSs is shown. Diffusion changes in composition due to chemical-heat treatment allow obtaining in situ composite with a high level of physical and mechanical properties. The influence of additional doping on the structure and properties of composite materials of the eutectic type of binary systems, as well as the features of the structure formation of ternary colonies in the composite are considered.
 • Item
  Закономірності сфероідизації карбідів швидкорізальних сталей в процесі відпалу
  (Sergeieva&Co, Karlsruhe, Germany, 2023) Мовчан, Олександр Володимирович; Чорноіваненко, Катерина Олександрівна
  UKR: Мета. Встановлення закономірностей зміни структури щвидкорізальної листової сталі Р9 в залежності від параметрів відпалу. Встановлення закономірностей процесів сфероідизації та коалесценції дослідної сталі в процесі відпалу. Визначення механізмів процесів сфероідизації та коалесценції дослідної сталі в процесі відпалу при різних параметрах. Методика. Дослідження проводилися в лабораторних умовах шляхом відпалу зразків заданого хімічного складу при різних параметрах. Фазові та структурні перетворення, що виникають при обробці, вивчали з використанням методів оптичної металографії. Результати. Досліджено структурні зміни при високотемпературному відпалі листової сталі Р9 з метою усунення характерної карбідної неоднорідності. Встановлено закономірності формування структури при різних температурних параметрах та тривалості. Вивчено механізм процесу сфероідизації та коалесценції у процесі відпалу. Визначено, що сфероідизація та коалесценція в процесі відпалу призводить до збільшення ступеня легованості твердого розчину, що призводить до покращення теплостійкості швидкорізального інструменту. Наукова новизна. В роботі показана можливість повного усунення карбідної неоднорідності листової швидкоріжучої сталі, використовуючи двоступеневий відпал. Практична цінність. Показана можливість отримання листового швидкорізального інструменту з якісно вищим рівнем властивостей в поєднанні зі зниженням енергетичних ресурсів.
 • Item
  Дослідження закономірностей зростання аустенітно-карбідних колоній в дифузійній парі
  (НМетАУ, Дніпро, 2022) Мовчан, Олександр Володимирович; Чорноіваненко, Катерина Олександрівна
  UKR: Мета. Визначення закономірностей формування та зростання аустенітно-карбідних колоній, що являють собою in situ композиційний матеріал, в дифузійній парі в процесі хіміко-термічної обробки. Дослідження морфології композитних структур в залежності від температури та тривалості хіміко-термічної обробки. Методика. Матеріалом для досліджень послужили сплави У12 та Fe-20%Cr. Формування та зростання аустенітно-карбідних колоній при хіміко-термічній обробці спостерігали за допомогою високотемпературного мікроскопа Union НМ-488. Застосовували контактне навуглецювання. Металографічні дослідження проводили на мікроскопах «Neophot-21» і Carl Zeiss Axiovert 40 MAT. Дослідження структури дифузійних ша- рів дослідних сплавів здійснювали на растровому електронному мікроскопі РЕМ-106І. Результати. Встановлені закономірності структурних перетворень в дифузійній парі в процесі хіміко-термічної обробки. Встановлена залежність міжпластинкової (міжстрижневої) відстані від швидкості зростання аустенітно-карбідних колоній. За допомогою методу високотемпературної металографії показано, що збільшення міжпластинкової відстані може відбуватися як шляхом злиття карбідних волокон, що зростають, так і шляхом відриву від фронту і припинення росту окремих. Зменшення міжпластинкової відстані може відбуватися як шляхом розщеплення волокон, так і шляхом зародження нових на міжфазній поверхні аустеніту з феритом. Наукова новизна. Показана можливість одночасного перебігу карбідоутворення та перекристалізації фериту в аустеніт при навуглецюванні дифузійної пари сплавів У12 – Fe-20%Cr. В результаті формуються та зростають колоніальні аустенітно-карбідні структури, що являють собою in situ композит. Практична значущість. Використання отриманих даних дозволить більш гнучко управляти кінцевої структурою конкретних виробів, а, отже, успішно вирішувати практичні завдання поліпшення технологічних і експлуатаційних характеристик обробного інструменту.
 • Item
  Дослідження впливу біоматеріалів на процес спікання залізорудних матеріалів та якість агломерату
  (НМетАУ, Дніпро, 2022) Ягольник, Максим Вікторович; Бойко, Максим Миколайович; Фурсов, М. О.; Єфіменко, В. В.; Полякова, Наталія Володимирівна; Журавльова, Світлана Валеріївна
  UKR: Мета. Основне надходження енергії на агломераційних процес відбувається за рахунок спалювання коксового дріб’язку, який забезпечує близько 78 % енергії, яка споживається в процесі агломерації. Спалювання коксового дріб’язку в агломераційному процесі також є основним джерелом забруднюючих речовин, таких як NOx і SOx. Енергія біомаси вважається перспективною заміною коксового дріб’язку в агломерації, по-перше, через її відновлюваність, а по-друге, через нижчий вміст S і N. Для зменшення впливу типу біомаси на властивості агломераційного палива, спрощення технології використання біомаси при агломерації можливо виробництво коксового дріб’язку з додаванням в шихту частки біоматеріалів. Метою роботи було визначення впливу на показники агломераційного процесу та якість агломерату заміни частки твердого палива біоматеріалами, які попередньо проходили підготовку. Методика. Для дослідження в якості твердого палива використовували промисловий коксовий дріб’язок та коксовий дріб’язок, отриманий при температурі піролізу 850-1100 °С з додаванням 5 - 45 % біоматеріалів. Експерименти проводили на агломераційній установці, яка використовувалася спікання шихти з контролем параметрів процесу. Попередньо шихту огрудковували у змішувачі-грануляторі барабанного типу. Після випробувань оцінювали питому продуктивність агломераційної установки, швидкість спікання, а також властивості агломерату. Результати. Представлені результати дослідження показали, що при використанні коксового дріб’язку, отриманого при температурі 1100 °С з добавкою 5 % біоматеріалів, показники агломераційного процесу та якості продукту відповідають таким, що є при використанні промислового коксу. При використанні коксового дріб’язку, отриманого при температурі 850 °С з добавкою 15 % біоматеріалів спостерігається незначні зміни в параметрах процесу відносно базової технології. Застосування коксового дріб’язку, отриманого з використанням понад 15 % біоматеріалів, викликає зниження продуктивності агломераційної установки та міцності отриманого агломерату. Максимальне падіння спостерігається при використанні коксового дріб’язку з температурою піролізу 850 ° С та вмістом біоматеріалів 45%. Наукова новизна. Встановлено механізм впливу коксового дріб’язку з додаванням біоматеріалів на формування високотемпературних зон в процесі агломерації та кінцевої структури агломерату. Практична значущість. Рекомендується застосування в якості агломераційного палива коксового дріб’язку, отриманого при температурі піролізу 850 °С і вмісті біоматеріалів 15 %. При цьому показники агломераційного процесу та якість агломерату зберігаються на базовому рівню. Застосування коксового дріб’язку, отриманого при температурі піролізу 850 °С дозволить знизити енерговитрати на виробництво палива та зменшить загальний екологічний вплив агломераційного виробництва на довкілля.
 • Item
  Вплив морфології евтектичної складової в швидкорізальній сталі на її зносостійкість
  (Журфонд, Дніпро, 2022) Мовчан, Олександр Володимирович; Чорноіваненко, Катерина Олександрівна
  UKR: Працездатність інструменту визначається умовами обробки та оброблюваними матеріалами, а також властивостями інструментального матеріалу, які значною мірою залежать від стану структури та тонкої структури швидкорізальних сталей, що застосовуються для виготовлення різального інструменту. Широко поширені швидкорізальні сталі Р18, Р6М5, Р6М5К5, Р9К5 та інші, незважаючи на високі показники твердості та теплостійкості, не завжди здатні забезпечити необхідну продуктивність і зносостійкість, особливо при обробці матеріалів, що важко обробляються. Тому актуальним завданням є підвищення експлуатаційних властивостей швидкорізальних сталей за рахунок зміни їх структури та розробка на цій основі різальних інструментів з підвищеною зносостійкістю та продуктивністю. Треба зазначити позитивні якості ванадія, як основного легуючого елементу швидкорізальних сталей. Ванадій відноситься до групи елементів, які утворюють в сталях тверді тугоплавкі монокарбіди. Мікротвердість карбіду VC становить близько 24000 H, у зв’язку з цим сталі, леговані ванадієм, мають високу твердість і зносостійкість. Крім того, карбід VC досить добре розчиняється в аустеніті при високих температурах. Таким чином, сталі з високою концентрацією ванадію і вуглецю при відповідній термічній обробці (гартування з високих температур і відпуск при температурі ~ 550 °С) є вториннотвердіючими і теплостійкими.
 • Item
  Application of Dimensional Analysis for Stable Dry Drawing Process Designing
  (Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ; Видавничий дім "Академперіодика", 2022) Dolzhanskiy, Anatoliy M.; Mospan, N. M.; Bondarenko, O. A.
  ENG: Using the analysis of dimensions, the generalized method of designing rational modes of multiple drawing of wire with dry soapy technological lubricant is improved theoretically and experimentally, taking into account the friction mode in the drawers, other process parameters and determining the acceptable multiplicity of metal flow deformation in the mill. An algorithm is developed for calculating the rational number of rods passes through the dies during flow drawing, the use of which allows, in its implementation in practice, to ensure the stability of the technological process with the absence of wire breaks with the minimum necessary (optimal) number of metal deformation cycles and the corresponding energy consumption. The obtained results are consistent with the practice of industrial drawing with the use of dry technological lubricants on a soap base and can be used in the development of new ones and in checking the rationality of existing technological drawing processes. In the future, it is advisable to develop a program for automatic calculation according to the above algorithm for the rational number of passes during dry drawing, as well as use the presented approach to expand the initial statistical database, taking into account the properties of other steel grades that are deformed in the processes of dry and wet drawing.
 • Item
  Контроль експлуатаційної стійкості валків гарячої прокатки з високохромистих чавунів та швидкорізальних сталей
  (НМетАУ, Дніпро, 2021) Полякова, Наталія Володимирівна; Бойко, Максим Миколайович; Журавльова, Світлана Валеріївна; Чеченєв, Володимир Андрійович; Іващенко, Валерій Петрович; Хричиков, Валерій Євгенович
  UKR: Мета. Властивістю, що визначає якість матеріалів робочого шару прокатних валків вважається їх зносостійкістю. Однак в умовах гарячої прокатки на її стабільність можуть вплинути такі властивості як корозійна стійкість та термостійкість. Поширеними матеріалами для виконання прокатних валків гарячої прокатки є білий високохромистий чавун та швидкорізальна сталь, питанням термостійкості яких у сучасній літературі не приділено достатньо уваги. Метою роботи є контроль якості високохромистого чавуну та швидкорізальної сталі як матеріалів валків гарячої прокатки за рахунок оцінки їх термостійкості. Методика. Експериментальні зразки високохромистого чавуну марки ІЧХ16НМФТ та швидкорізальної сталі марок Р5М5 та Р6М5 були піддані термоциклуванню за режимом: 200 циклів нагрівання до 600°С та охолодження до 20°С. Після випробувань оцінювали зміни мікроструктури та мікротвердості структурних. Результати. Представлені результати дослідження схильності матеріалів, що застосовуються для виробництва прокатних валків, до руйнування, викликаного термічною втомою. Досліджено умови зародження та зростання тріщин термічної втоми у білому високохромистому чавуні, оцінені структурні зміни, що відбуваються при термоциклуванні. На поверхні зразків білого високохромистого чавуну у процесі випробувань було виявлено утворення макро- та мікротріщин термічної втоми. Мікротріщини проходять по евтектичних карбіду, значною мірою поширюючись на залишковий аустеніт, по межі розділу карбіду з продуктами розпаду аустеніту. На поверхні зразків швидкорізальної сталі в описаних умовах випробувань тріщиноутворення не спостерігалося. Внаслідок термоциклування білого високохромистого чавуну відбувається зниження мікротвердості металевої матриці, а мікротвердість евтектичного карбіду у порівнянні з вихідним литим станом збільшується. Мікротвердість структурних складових швидкорізальної сталі змінюється менш істотно. Наукова новизна. Встановлено механізм впливу термоциклуваня білого високохромистого чавуну та швидкорізальної сталі на зносостійкість робочого шару прокатних валків з цих матеріалів. Практична значущість. Відбувається зниження зносостійкості прокатних валків з робочим шаром з високохромистого чавуну в литому стані внаслідок термовтомного руйнування під час експлуатації в умовах гарячої прокатки. Підвищити термостійкість високохромистого чавуну ІЧХ16НМФТ можна, за рахунок застосування спеціальних методів термообробки, спрямованих на отримання бейнітної структури металевої матриці. Рекомендується враховувати показники термостійкості матеріалів прокатних валків гарячої прокатки як додатковий критерій контролю їх якості.
 • Item
  Обоснование модели и определение параметров упруго-пластического очага деформации при холодной прокатке
  (Карагандинский государственный индустриальный университет (Казахстан), 2021) Василев, Янаки Димитров; Бондаренко, Оксана Анатольевна; Самокиш, Дмитрий Николаевич
  RUS: Предложена физически обоснованная модель упруго-пластического очага деформации при холодной прокатке, отражающая особенности и закономерности контактного взаимодействия тонкой полосы с валками. В соответствии с предложенной моделью очаг деформации при холодной прокатке состоит из трех зон (участков): упругого сжатия, пластической деформации и упругого восстановления полосы. Это позволяет учитывать совместное количественное влияние пластического обжатия полосы, упругого сжатия валков и упругих деформаций полосы, полосы при определении силового взаимодействия металла с инструментом. Для реализации модели упруго-пластического очага деформации получены корректные решения для определения: а - длины упруго-пластического контакта полосы с валками; б - относительной протяженности зон (участков) упругого сжатия и упругого восстановления полосы; в - среднего контактного нормального напряжения при холодной прокатке с учетом упругого сжатия валков и полосы. С использованием предложенной модели исследовано влияние условий холодной прокатки и дрессировки на параметры упруго-пластического очага деформации. Установлено, что учет упругой деформации полосы, прежде всего ее упругое восстановление при дрессировке и прокатке с малыми обжатиями (г < 0,05 — 0,10) вызывают значительное относительное увеличение длины упруго-пластического очага деформации i (i=l_c/√R∆h), достигающее трех-семикратных величин. В этих условиях прокатки (дрессировки) протяженность зоны упругого восстановления полосы может составлять до 23-32% от всей длины упруго-пластического очага деформации. Впервые получены количественные данные об относительном приращении длины упруго-пластического очага деформации за линией соединяющей центры вращения валков (параметр x_1/l_c ). Установлено, что значения этого параметра, представляющего собой сумму относительных приращений длины упруго-пластического очага деформации за линией, соединяющей центры вращения валков, вызванных упругим сжатием последних x_1в/l_c и упругим восстановлением полосы x_1п/l_c может достигать 0,49, но не более 0,5. Таким образом параметр x_1/l_c является своеобразным критерием существования и устойчивости процесса холодной прокатки. Предложенные в работе решения и результаты исследований рекомендуются для использования при совершенствовании теоретических основ процесса холодной прокатки и оптимизации режимов деформации на станах холодной с учетом особенностей и закономерностей упруго-пластического взаимодействия тонкой полосы с валками.
 • Item
  Personnel Qualimetric Assessment of the Consumer Information Center of Insurance Organization
  (ПП «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР», 2021) Dolzhanskiy, Аnatoliy M.; Bondarenko, Oksana A.; Vusatenko, Тatyana
  ENG: Purpose. The object of the study was the system for assessing the quality of the information service personnel of the insurance company. When determining the approaches to improving the relevant components of the quality system, the organization took into account that the personnel assessment process is the most painstaking, complex and lengthy aspect of the firm’s activities. Mistakes in such a matter can not only cost one person’s dissatisfaction, but affect a certain number of problems regarding the stable functioning of an entire institution. The complexity of this issue lies in the absence, in general, of universal quantitative assessment criteria and the strong influence of the «human factor», which necessitates the use of expert qualimetric approaches with an increase in the objectivity of the assessment. Methodology. The work was aimed at developing an objective system for assessing personnel on the example of the information service of one of the insurance companies in Ukraine using qualimetric methods. Findings. Tools for the integrated qualimetric assessment of the quality of the information center employees’ activities, which consist in determining of the appropriate list and significance of the personnel performance quality indi¬cators, were proposed with an analysis of the possibility of their identification and measurement. Additionally, it is recommended to take into account independent control using «mystery shopper», as well as the self-esteem of workers. Originality. The obtained results were used in the development of the Methodology (Procedure) of the quality system for the assessment of activities and personnel certification. The use of the outlined approaches makes it possible to increase the level of satisfaction of customers and consumers of insurance services, to increase the economic efficiency of the organization’s activities, to differentiate personnel by the quality of work with appropriate per¬sonal encouragement for training, self-realization and work productivity. Practical value. The deliverables may be useful to organizations in the relevant domain and may be applicable in other similar settings.
 • Item
  Determination of Particular Relative Reduction in Cold Rolling of Thin and Extra Thin Strips to Implement the Process with the Least Force
  (National Academy of Sciences of Ukraine, Publishing House Akademperiodyka, 2022) Vasilev, Ya. D.; Samokish, D. N.; Bondarenko, Oksana A.; Mospan, N. V.
  ENG: Introduction. It has been theoretically established and experimentally confirmed that the elastic deformations of rolls and strips in cold rolling have a significant and, in the case of thin rod rolling, a crucial effect on all process parameters. Problem Statement. The influence of the elastic-plastic interaction of a thin strip with rolls, the tension, the temperature and rate of deformation, and the strength of strip material shall be taken into account for developing a modern theory of longitudinal cold rolling. Purpose. Modeling and forecasting the parameters of cold rolling of thin and extra thin strips. Materials and Methods. To solve this problem, the conditions of rolling strips made of 08kp steel with different degrees of preliminary metal hardening, which reflected the features and regularities of hardening the strip material in the multicellular state line, have been modeled. The partial relative reductions vary within 0.02—0.35, with the initial data corresponding to the most characteristic conditions of cold rolling of thin and extra thin steel strips on operating mills taken. Results. The quantitative data on the influence of the strip thickness, at the entrance to the deformation zone, partial and preliminary relative reduction during cold rolling on the process conditions with the least force. For the first time, the conditions and range of partial relative reductions for the cold rolling process of thin and extra thin strips with the least force have been determined. It has been established that in the case of cold rolling of thin and extra thin strips made of unriveted and pre-hardened steel, varying partial relative reductions within the range from 0.1 to 0.30—0.35 provides the realization of process with the least force. Conclusions. The implementation of cold rolling process with the least force is advantageous in terms of energy saving and manufacturability, as it allows reducing the specific consumption of electricity and expanding the range of cold rolling mills for smaller thicknesses of rolling strips and indicates the need to determine conditions for such a process.
 • Item
  Математична модель силової та деформаційної взаємодії смуги і валків при прокатці з інтенсивною пластичною деформацією
  (Національна металургійна академія України, Дніпро, 2021) Богдан, Дмитро Олексійович; Балакін, Валерій Федорович; Штода, Максим Миколайович; Николаєнко, Юлія Миколаївна
  UKR: Анотація. Все більш жорсткі вимоги пред'являються до якості нафтогазових труб, зокрема, до їх корозійної стійкості. Використання вуглецевих марок для їх виготовлення за традиційною технологією не забезпечує достатнього рівня захисту від корозії або є надто дорогим. Застосування механізму інтенсивної пластичної деформації дає змогу значно змінити зернистість і тим самим підвищити механічні властивості металу та його корозійну стійкість. Розроблена схема простого процесу прокатки з холостим роликом передбачає використання інтенсивної пластичної деформації. Математична модель процесу дозволяє встановити справжню ступінь деформації смуги, спроектувати лабораторний експеримент, визначити корозійну стійкість металу та розробити промислову установку для обробки внутрішньої поверхні труб.
 • Item
  In situ Composites: A Review
  (G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of the N.A.S. of Ukraine (IMP NASU), Kyiv, 2021) Movchan, O.  V.; Chornoivanenko, K.  O.
  ENG: The review of the works on the fabrication-technology studies, patterns of structure formation, and properties of in situ composites is presented. The main advantage of in situ (natural) composites is the thermodynamic stability of their composition and the coherence (conjugation) of the lattices of the contacting phases. All these ones provide the composite with a high level of the physical and mechanical properties. As shown, composite materials of this type are formed in the process of directed phase transformations, such as eutectic crystallization, eutectoid decomposition, etc., caused by a temperature gradient, as well as a result of diffusional changes in composition. The conditions for the growth of in situ composites are formulated. The mechanisms of growth of composite structures of the eutectic type are considered. The factors influencing on the morphology of structures of the eutectic type are indicated. The considered technological methods make it possible to obtain materials with predetermined properties, in which the size, volumetric composition, and spatial arrangement of phases are characteristic of in situ composites. The paper provides a large number of examples of in situ composites: from low-melting Bi-based alloys to refractory eutectics based on Mo and W (Bi–MnBi, Cd–Zn, Al–Al3Ni, Al–Al4La, Al–Al10CaFe2, Al–Al9FeNi, Al–Al3Zr, Al–Al3Sc, Au–Co, Si–TaSi2, Cr–HfC, Cr–ZrC, Cr–NbC, Cr–NbC, Cr–TaC, Nb–Nb5Si3, Mo–ZrC, Mo–HfC, W–TiC, W–ZrC, W–HfC, etc.). Processes and aspects of structure formation are considered. The influence of additional doping on the structure and properties of composite materials of the eutectic type of binary systems, as well as the features of the structure formation of ternary colonies in the composite are considered.
 • Item
  Transition from Engineering Strain to the True Strain in Analytical Description of Metals Hardening
  (Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipro, 2021) Dolzhanskyi, A. M.; Ayupova, T. A.; Nosko, O. A.; Rybkin, O. P.; Ayupov, О. А.
  ENG: Purpose of the work is related with the impossibility of correctly estimating the strain hardening of metals (alloys) in the area of their large total deformations due to absence of additivity in the traditionally used value of engineering strain , its nonlinear change in the area of large values, and absence of data in the technical literature Hall-Petch coefficient Ai for logarithmic true deformations, which led to the task of correct transition from the values of the engineering strain 0 <  < 50...60 % to the value of the true logarithmic strainn 0 <  < 1...3. Methodology. The theoretical analysis of the regularities of deformation hardening of metals (alloys) from the engineering strain is carried out, the transition from engineering to logarithmic ("true") strain of metals (alloys) by analytical representation of metal hardening graphs as a function of logarithmic (true) strain. in contrast to the degree of engineering strain is presented. Originality. Analytical expressions are presented that allow the use of known theoretical data on the strain hardening of metals (alloys) at small (50...60 %) total engineering strains  during cold pressure treatment to transition to logarithmic (true) strain  with large total deformations. Practical value. The obtained mathematical expressions allow to use the accumulated in the technical literature experimental data on the hardening of metals and alloys with small engineering strains in the processes of cold processing of metals (alloys) by pressure to determine the hardening with large total logarithmic (true) strains. These data can also be used to solve metallophysical problems of metal processing by pressure associated with large total compressions.
 • Item
  Вдосконалення методики і розробка програмного забезпечення розрахунку маршрутів виробництва труб безоправочним волочінням з урахуванням точності
  (Національна металургійна академія України, Дніпро, 2021) Соловйова, Інна Анатоліївна; Николаєнко, Юлія Миколаївна
  UKR: Наведено приклади дослідження прогнозування різностінності і визначення товщини стінки заготовки для отримання труби певного розміру, що сприяє підвищенню точності труб з вуглецевих марок сталей при проектуванні маршрутів виробництва. Виконаний кореляційно-регресійний аналіз, визначені фактори, що впливають на зміну різностінності і побудовані регресійні моделі. Результати аналізу доповнили програмне забезпечення визначення розмірів заготовки при проектуванні маршрутів волочіння вуглецевих холоднодеформованих труб безоправочним волочінням.
 • Item
  Production of Iron Ore Pellets by Utilization of Sunflower Husks
  (Technical University of Košice, Slovakia, 2021) Kieush, Lina; Boyko, Maksym; Koveria, Andrii; Yaholnyk, Maksym; Poliakova, Natalia
  ENG: Steel production is the most dynamic industry and one of the key sectors for developing the global economy. The growing iron ore production increases its beneficiation and granulating for subsequent iron and steel production use. As a result, CO2 emissions and harmful substances increase, negatively affecting society and the environment. In this regard, it is important to study the use of biomass for the production of iron ore pellets. Lignocellulosic biomass is a renewable and sustainable source of heat and energy that can mitigate climate change. The influences of alternative fuel use on technological indicators of the process and quality of iron ore pellets have been analyzed. The efficiency of using 40.4-60.7 vol.% of sunflower husks on the combined machine “straight grate - rotary kiln - annular cooler” to partially replace natural gas in iron ore pellets production under industrial conditions has been studied. It was found that the combustion of sunflower husks generates enough heat (19.31 MJ kg−1) to obtain iron ore pellets with good strength. After evaluating the parameters of the combined machine and the quality of the resulting pellets, it was determined that it would be rational to replace up to 48.3 vol.% of natural gas with crushed sunflower husks.