Вплив морфології евтектичної складової в швидкорізальній сталі на її зносостійкість

Abstract
UKR: Працездатність інструменту визначається умовами обробки та оброблюваними матеріалами, а також властивостями інструментального матеріалу, які значною мірою залежать від стану структури та тонкої структури швидкорізальних сталей, що застосовуються для виготовлення різального інструменту. Широко поширені швидкорізальні сталі Р18, Р6М5, Р6М5К5, Р9К5 та інші, незважаючи на високі показники твердості та теплостійкості, не завжди здатні забезпечити необхідну продуктивність і зносостійкість, особливо при обробці матеріалів, що важко обробляються. Тому актуальним завданням є підвищення експлуатаційних властивостей швидкорізальних сталей за рахунок зміни їх структури та розробка на цій основі різальних інструментів з підвищеною зносостійкістю та продуктивністю. Треба зазначити позитивні якості ванадія, як основного легуючого елементу швидкорізальних сталей. Ванадій відноситься до групи елементів, які утворюють в сталях тверді тугоплавкі монокарбіди. Мікротвердість карбіду VC становить близько 24000 H, у зв’язку з цим сталі, леговані ванадієм, мають високу твердість і зносостійкість. Крім того, карбід VC досить добре розчиняється в аустеніті при високих температурах. Таким чином, сталі з високою концентрацією ванадію і вуглецю при відповідній термічній обробці (гартування з високих температур і відпуск при температурі ~ 550 °С) є вториннотвердіючими і теплостійкими.
ENG: The serviceability of the tool is determined by the processing conditions and processed materials, as well as the properties of the tool material, which largely depend on the state of the structure and the fine structure of the high-speed steels used for the manufacture of the cutting tool. Widely used high-speed steels despite high hardness and heat resistance, are not always able to provide the required performance and wear resistance, especially when processing materials that are difficult to process. Therefore, an urgent task is to improve the operational properties of high-speed steels by changing their structure and, on this basis, to develop cutting tools with increased wear resistance and productivity. It is necessary to note the positive qualities of vanadium as the main alloying element of high-speed steels. Vanadium belongs to the group of elements that form solid refractory monocarbides in steels. The microhardness of VC carbide is about 24000 H, therefore, vanadium-alloyed steels have high hardness and wear resistance. In addition, VC carbide dissolves quite well in austenite at high temperatures. Thus, steels with a high concentration of vanadium and carbon with appropriate heat treatment (quenching from high temperatures and tempering at a temperature of ~ 550 °C) are secondary hardening and heat resistant.
Description
О. Мовчан: ORCID 0000-0003-1543-7160; К. Чорноіваненко: ORCID 0000-0003-1613-7784
Keywords
швидкорізальна сталь, зносостійкість, евтектика, high-speed steel, wear resistance, eutectics, КСЯСМ
Citation
Мовчан О. В., Чорноіваненко К. О. Вплив морфології евтектичної складової в швидкорізальній сталі на її зносостійкість. Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід : матеріали V Міжнар. конф., м. Дніпро, Україна, 29 лист. 2022 р. Дніпро, 2022. С. 188–191.