V Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід»

Permanent URI for this collection

ENG: V International Conference «Innovative Technologies in Science and Education. European Experience», November 29, 2022

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Особливості підготовки виробництва з урахуванням вимог Індустрії 4.0
  («Журфонд», Дніпро, 2022) Негруб, Світлана Леонідівна; Французан, Поліна Сергіївна
  UKR: Автори ставлять за мету висвітлити відмінність підходу до проектування технологічного процесу виготовлення партії деталей в умовах переходу до виробництва Індустрія 4.0 на прикладі деталей гідроапаратури, з яких сформована група деталей для створення групової деталі. Для автоматизації планування механічної дільниці та розташування на її площу технологічного обладнання пропонується використовувати програмне забезпечення Autodesk Factory Design Suite. Методика. Відібрано вісім деталей гідроапаратури , розглянута їх конструкція, проаналізовані особливості та спільні риси між ними та створена комплексна деталь. Обробка планується на комплексну деталь, обирається технологічне обладнання та створюється план розташування технологічного обладнання на механічній дільниці за допомогою програмного забезпечення Autodesk Factory Design Suite. Результати. Створений комплексний технологічний процес обробки групи деталей гідроапаратури та запропоноване технологічне обладнання, використання якого відповідає концепції Індустрія 4.0.
 • Item
  Аналітичний огляд холодної пільгерної прокатки труб на станах ХПТ із чотирьохвалковою кліттю
  («Журфонд», Дніпро, 2022) Сиротенко, А. Л.; Зінченко, Світлана Михайлівна
  UKR: Показано ефективність використання експлуатації станів дворядної холодної прокатки, яка дозволяє отримувати якісні труби з рівномірною дрібнозернистою, в деяких випадках, субдрібнозернистою структурою, підвищити продуктивність станів ХПТ у 1,5-2 рази, скоротити у 1,5-2 рази циклічність виробництва (кількість прокатних переходів, термообробки), підвищити стійкість прокатного інструменту, розширити діапазон труб, що прокатуються на одному трубопрокатному обладнанні.
 • Item
  Зміцнення трубного інструменту для виробництва корозійностійких труб з метою покращення його механічних і трибологічних властивостей
  («Журфонд», Дніпро, 2022) Кривчик, Лілія Сергіївна; Хохлова, Тетяна Станіславівна; Дейнеко, Леонід Миколайович; Пінчук, Вікторія Леонідівна; Столбовий, В’ячеслав Олександрович
  UKR: Удосконалено технологію зміцнення трубного інструменту з метою підвищення . якості внутрішньої поверхні корозійностійких труб. Запропоновано комбіновану обробку матричних кілець та інструменту станів ХПТР шляхом азотування з наступним осадженням керамічних покриттів в єдиному технологічному процесі з використанням ДВДР у вакуумно-дугових установках типу «Булат» (ННЦ ХФТІ). Проведено хіміко-термічну обробку після загартування з відпуском інструментальної сталі 4Х5МФ1С - іонне азотування в плазмі ДВДР, а також нанесення зносостійких покриттів TiN, TiZrN, NbN, TiZrN/NbN, TiN/СrN на робочі поверхні інструменту. Встановлено, що запропонована технологія дозволяє на 30-40% збільшити експлуатаційні властивості інструменту та термін його експлуатації, а також якість його поверхні.
 • Item
  Характеристика металовідходів марганцевих феросплавів, методів їх утилізації та можливості використання для отримання середньовуглецевого феромарганцю
  («Журфонд», Дніпро, 2022) Водін, Ігор Йосипович; Макєєв, М. О.
  UKR: У роботі проведено класифікацію втрат марганцевих феросплавів на різних технологічних стадіях їх виробництва. Встановлено, що 70% металовідходів товарного силікомарганцю та 58% металовідходів високовуглецевого феромарганцю пов'язані зі шлаком, переважно перебуваючи у вигляді корольків металу. У разі виробництва феросплавів у фракціонованому вигляді втрати відбуваються за рахунок некондиційних фракцій. Запропоновано додаткові способи утилізації металовідходів марганцевих феросплавів.
 • Item
  Розробка електронного довідника з технологічного проектування виробництв як важливий елемент формування ключових компетенцій здобувачів вищої освіти за ОПП Металургія
  («Журфонд», Дніпро, 2022) Соловйова, Інна Анатоліївна; Николаєнко, Юлія Миколаївна; Дерешев, П. П.
  UKR: В роботі розглядається розробка в роботах бакалаврів електронних довідників проектування деяких ділянок виробництва металургійної продукції. Електронні довідники відповідають сучасним вимогам та підходам до підготовки фахівців, які потребують змін в структурі освітніх професійних програм (ОПП). Використання сучасних інформаційних технологій та інноваційних методів викладання матеріалу в дисциплінах ОПП Металургія значно відрізняє якість кваліфікаційних робіт та підвищує зацікавленість роботодавців в фахівцях названої спеціальності.
 • Item
  Використання рентгеноструктурного аналізу для дослідження продуктів термічної деструкції пиловугільного палива
  (Журфонд, Дніпро, 2022) Ступак, Юрій Олександрович
  UKR: Розглянуто результати моделювання процесу горіння пилоподібного палива в лабораторних умовах на установці типу «вертикальна трубчаста піч». Умови горіння часток були наближеними до умов горіння пилоподібного палива у фурмі та фурменому осередку доменної печі. Показано можливість використання методу рентгенівської дифракції (XRD) в комплексі з іншими методами досліджень при оцінці (підборі) ПВП та добавок до нього для вдування в доменну піч з метою досягнення найкращих результатів за ступенем спалювання та еквівалентною заміною коксу. Проведені дослідження підтвердили гіпотезу про те, що горіння коксового залишку вугілля відбувається у фурменому осередку доменної печі. У порожнині фурми встигають пройти лише початкові стадії горіння без помітної деструкції вуглецевого залишку.
 • Item
  Розробка і використання навчальних відеоматеріалів, відзнятих в умовах діючого виробництва (як додаткового навчально-методичного забезпечення освітніх компонент ОПП Металургія "Основи обробки металів" та "Основи металургії")
  (Журфонд, Дніпро, 2022) Ступак, Юрій Олександрович
  UKR: Розглянуто основні методичні засади та окремі технічні засоби для створення та використання в навчальному процесі навчальних відеофільмів і презентацій, які допомагають ознайомитися з основними технологічними агрегатами металургії, пояснюють суть процесів, що в них відбуваються. Показано, що дидактичною перевагою таких навчальних засобів є висока їхня ефективність через можливість ознайомлення з агрегатами та технологічними процесами «в зручних умовах у зручний час», особливо, коли доступ здобувачів вищої освіти до діючих технологічних агрегатів вельми ускладнений, або взагалі не є можливим. На підставі накопиченого досвіду надані рекомендації щодо методології виготовлення навчальних відеоматеріалів для здобувачів освіти інженерних спеціальностей та найбільш ефективні з точки зору автора підходи в роботі за створення навчального відео.
 • Item
  Формування податкової політики та трансформація її змісту в умовах нестабільності: теоретико-методологічні засади дослідження
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Білоцерківець, Володимир Вікторович; Компанієць, Сергій Володимирович
  UKR: Доведено, що національна економіка України як самоорганізаційна цілісність у значній мірі зберігає стабільність й здатність до самовідтворення та самовідновлення в умовах надзвичайно потужних та руйнівних зовнішніх викликів 20-х рр. ХХІ століття. Розкриті пріоритети стабільного функціонування національної економіки в умовах війни та повоєнного відновлення, що вимагають широкого застосування державою дискреційних заходів. Визначено, що серед дискреційних заходів провідні позиції мають належати трансформації національної податкової політики, суттєвому, науково аргументованому та обґрунтованому перегляду її змістовного наповнення, функцій, задач та конкретного інструментарію, що має використовуватись за нових обставин.
 • Item
  Регулювання та інфраструктурна підтримка зовнішньої торгівлі
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Завгородня, Олена Олександрівна; Жмуренко, Віталій Геннадійович
  UKR: Розкрито провідну роль міжнародної торгівлі як рушія економічного зростання та каталізатора соціально-економічного розвитку. Обґрунтовано мультикомпонентність (багатозадачність) сучасної цільової функції державного регулювання зовнішньої торгівлі. Конкретизовано функції самоврядних інституцій, спеціалізованих на координації зовнішньоторговельної діяльності суб’єктів господарювання, зокрема акцентована увага на організації та модерації діалогу «влада - бізнес», що сприяє підвищенню ефективності та результативності експортно-імпортних комерційних операцій підприємницького сектору, скороченню трансакційних витрат та непродуктивних витрат часу при бізнес-комунікаціях, колабораціях В2В, В2G і G2B. Відзначено, що загальним знаменником узгодженості інтересів мають стати імперативи ефективного використання і розширеного відтворення економічного потенціалу України за рахунок її залучення в систему світового поділу праці та мінімізації ризиків національній економічній безпеці.
 • Item
  Вплив морфології евтектичної складової в швидкорізальній сталі на її зносостійкість
  (Журфонд, Дніпро, 2022) Мовчан, Олександр Володимирович; Чорноіваненко, Катерина Олександрівна
  UKR: Працездатність інструменту визначається умовами обробки та оброблюваними матеріалами, а також властивостями інструментального матеріалу, які значною мірою залежать від стану структури та тонкої структури швидкорізальних сталей, що застосовуються для виготовлення різального інструменту. Широко поширені швидкорізальні сталі Р18, Р6М5, Р6М5К5, Р9К5 та інші, незважаючи на високі показники твердості та теплостійкості, не завжди здатні забезпечити необхідну продуктивність і зносостійкість, особливо при обробці матеріалів, що важко обробляються. Тому актуальним завданням є підвищення експлуатаційних властивостей швидкорізальних сталей за рахунок зміни їх структури та розробка на цій основі різальних інструментів з підвищеною зносостійкістю та продуктивністю. Треба зазначити позитивні якості ванадія, як основного легуючого елементу швидкорізальних сталей. Ванадій відноситься до групи елементів, які утворюють в сталях тверді тугоплавкі монокарбіди. Мікротвердість карбіду VC становить близько 24000 H, у зв’язку з цим сталі, леговані ванадієм, мають високу твердість і зносостійкість. Крім того, карбід VC досить добре розчиняється в аустеніті при високих температурах. Таким чином, сталі з високою концентрацією ванадію і вуглецю при відповідній термічній обробці (гартування з високих температур і відпуск при температурі ~ 550 °С) є вториннотвердіючими і теплостійкими.
 • Item
  Матеріали V Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід»
  (Журфонд, Дніпро, 2022)
  UKR: До збірника матеріалів V Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» (29 листопада 2022 р., Дніпро, Україна) увійшли 62 доповіді (статті, тези), що надійшли до оргкомітету та були прийняті до опублікування. Конференція включена до Переліку наукових конференцій з проблем вищої освіти та науки на 2022 рік (розділ І /Міжнародні конференції/, поз. 642).
© УДУНТ, 2022 © Дніпровський освітній центр, 2022