Аналіз зусиль, що діють на кузов напіввагона при перевезенні катаного дроту в бунтах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UK: Магістерська робота виконана на 82 сторінках, містить 28 ілюстрацій, 6 таблиць, список літератури з 37 джерел та одного додатку. Об'єктом дослідження в роботі є міцність кузова універсального напіввагона при перевезенні бунтів катаного дроту. Предметом дослідження є інерційні та розпірні сили при перевезені бунтів катаного дроту. Новизною даної дипломної роботи є запропоновані зміни до схеми перевезення бунтів катаного дроту та які пройшли експериментальну перевірку. В першому розділі – проведено аналіз літератури за напрямком досліджень. У другому розділі – проведено огляд рухомого складу для перевезення бунтів катаного дроту. Детально розглянуто конструкцію універсальних вагонів з точки зору розміщення та закріплення в них вантажів, наведено допустимі навантаження на ув’язувальні пристрої. В третьому розділі – проаналізовані способи кріплення стальної катаної проволоки у бунтах. Визначені основні вимоги до розміщення вантажу на рухомому складі залізниць. В четвертому розділі – проводився розрахунок засиль, що діють на кузов напіввагона при перевезенні бунтів катаного дроту. В п’ятому розділі представлені результати експериментальної перевірка описаного в роботі способу розміщення бунтів канатного дроту в напіввагоні за першим варіантом МТУ та за вдосконаленим варіантом МТУ.
EN: The master's work is made on 82 pages, contains 28 illustrations, 6 tables, a list of references from 37 sources and one appendix. The object of research in the work is the strength of the body of a universal gondola car during the transportation of coils of rolled wire. The subject of the study is the inertial and spacer forces during the transportation of wire bundles. The novelty of this thesis work is the proposed changes in the scheme of transportation of coils of rolled wire and passed experimental verification. In the first chapter, an analysis of the literature in the field of research is carried out. The second section provides an overview of the rolling stock for the transportation of rolled wire coils. The design of universal wagons is considered in detail from the point of view of placing and securing goods in them, and the allowable loads on the lashing devices are given. In the third chapter, the methods of fastening rolled steel wire in coils are analyzed. The basic requirements for the placement of cargo on the rolling stock of railways are determined. In the fourth section, the calculation of the bolts acting on the gondola car body during the transportation of rolled wire riots was carried out. The fifth section presents the results of an experimental verification of the method described in the paper for placing rope wire coils in a gondola car according to the first version of the MTU and according to the improved version of the MTU.
Description
Keywords
катаний дріт в бунтах, напіввагон, розміщення та кріплення вантажів, інерційні сили, експериментальна перевірка, wire bundle, gondola car, stowing and securing of cargo, inertial forces, experiment, ВКР, КВВГ
Citation
Яременко Д. М. Аналіз зусиль, що діють на кузов напіввагона при перевезенні катаного дроту в бунтах : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273 – Залізничний транспорт / наук. керівник В. Ю. Шапошник ; Укр. держ. ун-т науки і техногогій. Дніпро, 2021. 81 с.