Випуск 14 (ПЕТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Адаптація системи сервісного обслуговування пасажирів на залізничному транспорті до європейських вимог
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Тесленко, Тетяна Вікторівна; Марценюк, Максим Володимирoвич
  UK: Мета. Метою дослідження є розробка заходів з адаптації системи сервісного обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України до європейських вимог. Відзначається, що для України розвиток транспортної системи має ключове значення. За умови реформування економіки України, широкого її включення до системи світових господарських зв’язків необхідно буде вирішувати складні проблеми адаптації транспортного комплексу держави до роботи в умовах ринкових відносин та забезпечення зростаючих вимог до якості й ефективності транспортних послуг. Для ефективного формування та розгортання сфери послуг на залізничному транспорті в Україні запропоновано привести організацію пасажирських перевезень до європейського рівня. Результати. Результати дослідження спрямовані на розвиток транспортної інфраструктури та модернізацію рухомого складу для забезпечення: зростаючої мобільності населення та прискорення переміщення товаропотоків; конкурентоспроможності та якості транспортних послуг для економіки; доступності та якості транспортних послуг для населення; інтеграції до Європейського Союзу і розвитку експорту транспортних послуг; підвищення ефективності державного управління та розвитку конкурентного середовища; підвищення екологічності, енергоефективності транспортних процесів та безпеки перевезень пасажирів і вантажів. Наукова новизна одержаних результатів полягає в подальшому розвитку організації пасажирських перевезень, забезпеченні їх відповідності європейському рівню, що надалі сприятиме економічному розвитку та інвестиційній привабливості України, а це, у свою чергу, відповідає пріоритетам Транспортної стратегії України на період до 2020 року. Практична значимість. Результати дослідження забезпечують можливість підвищення обсягів пасажирських перевезень залізниць шляхом адаптації українських стандартів сервісу до європейського рівня.
 • Item
  Оптимізація структури капіталу як фактор підвищення фінансової стійкості страхової компанії
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Железняк, Вікторія Валеріївна; Харченко, Олександр Валерійович; Сковрін, І. А.
  UK: Мета. Робота присвячена розробці методичного підходу з оптимізації структури капіталу страхової компанії для підвищення її фінансової стійкості. Методика. Для розв’язання задач такого класу в роботі запропоновано застосувати системний підхід оптимізації структури капіталу за двома критеріями: 1) мінімізації вартості капіталу; 2) максимізації рівня фінансової рентабельності. Результати. У роботі розглянуто методичні підходи щодо оптимізації структури капіталу на прикладі страхової компанії «Провідна». Наукова новизна. Запропоновано удосконалений методичний підхід для порівняння між собою різних варіантів структури капіталу страхової компанії. Також розраховано вартість складових частин капіталу у відсотковому виразі та рівень фінансової рентабельності за допомогою механізму фінансового левериджу. Практична значимість. Отримані результати, так само як і використана методика, можуть бути застосовані керівництвом страхових компаній для розроблення стратегії їх розвитку.
 • Item
  Аналіз та оцінка ефективності діяльності управлінського персоналу підприємства
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Шило, Лілія Анатоліївна; Пікуліна, Надія Юріївна; Кіржа, Х. Ю.
  UK: Мета. Робота присвячена узагальненню існуючих підходів до аналізу ефективності діяльності управлінського персоналу та обґрунтування інструментів її оцінки, оскільки особливості його праці зумовлюють певні труднощі в застосуванні загальноприйнятих методів щодо цих аспектів. Методика. Для вирішення задач такого класу в роботі запропоновано застосувати системний підхід, методи систематизації, групування та узагальнення відповідних показників. Результати. У роботі наведено методичний підхід, який розглядає проблему систематизації груп показників для оцінки ефективності діяльності управлінського персоналу, а також їх кількісного та якісного наповнення. Наукова новизна. Запропоновано, враховуючи складність вимірювання конкретних якісних показників діяльності управлінського персоналу, а також необхідність об’єктивного її оцінювання, застосувати кваліметричний метод, що дозволяє виразити якісні показники оцінки в конкретних числових показниках. Практична значимість. Використання наведеного методичного підходу дозволить виконати ґрунтовну систематизацію показників, що дасть можливість всебічно оцінити ефективність та результативність діяльності управлінського персоналу.
 • Item
  Особливості проведення аудиту на сільськогосподарських підприємствах
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) П’ятигорець, Ганна Сергіївна; Копцюх, Ольга Сергіївна
  UK: Мета. Стаття присвячена дослідженню особливостей проведення аудиту на підприємствах, що спеціалізуються на виробництві сільськогосподарської продукції, його необхідності та важливості. Розглянуто основні проблемні питання аудиту аграрних підприємств, організацію й методологію його проведення. Досліджено специфіку сільськогосподарського виробництва, що вимагає окремого підходу до організації аудиту. Методика. Дослідження процесу проведення аудиту аграрних підприємств ґрунтується на використанні діалектичного методу, зокрема індуктивного прийому, вивченні праць українських та зарубіжних вчених. Результати та практична значимість. Розглянуто сутність та узагальнено поняття «аудит». Досліджено особливості проведення аудиту на сільськогосподарських підприємствах приватної форми власності. Визначено основні шляхи підвищення ефективності проведення аудиту на сільськогосподарських підприємствах. Встановлено особливості функціонування сільськогосподарських підприємств, які суттєво впливають на організацію аудиту. Досліджено послідовність проведення аудиторських процедур та виконання дій для узагальнення проведеної аудиторської діяльності та формулювання аудиторського висновку.
 • Item
  Інноваційний розвиток пасажирської залізничної компанії: понятійний аспект
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Марценюк, Лариса Володимирівна
  UKR: Мета. Робота присвячена розробці дефініції «інноваційний розвиток пасажирської компанії» на основі глибокого аналізу наявних підходів та визначень понять «розвиток», «інноваційний розвиток підприємства», «інноваційний розвиток залізничного транспорту». Методика. Для вирішення поставленого завдання в статті використано методи наукової абстракції, дедукції, логічної формалізації, системного аналізу. Результати. У роботі на основі аналізу існуючих визначень з використанням власних орієнтирів та розробленням структурної схеми декомпозиції поняття «інноваційний розвиток підприємства» визначено поняття «інноваційний розвиток пасажирської залізничної компанії». Наукова новизна. Вперше надано дефініцію поняття «інноваційний розвиток пасажирської залізничної компанії» з позиції системного та стейкхолдерського підходів та виокремлення джерел інновацій. Отже, інноваційний розвиток пасажирської залізничної компанії – це цілеспрямований систематичний процес позитивних змін якісного стану всіх її підсистем (виробничої, маркетингової, фінансової, управлінської та ін.) через впровадження інновацій (розроблених як власними силами підприємства, так і зовнішніми силами) у діяльність пасажирської компанії з метою досягнення як цілей інноваційної діяльності, так і стратегічних цілей компанії та покращення її привабливості для всіх стейкхолдерів (пасажирів, компанії, персоналу, інвесторів, держави). Практична значимість. Надане визначення стане базисом для розробки теоретико-методологічних засад системи забезпечення інноваційного розвитку пасажирської компанії, що дозволить підвищити ефективність її інноваційного розвитку.
 • Item
  Напрями забезпечення стабільного функціонування транспортної логістичної системи на залізничному транспорті України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Копитко, Василь Іванович; Саксон, Ю. О.
  UK: Мета. Метою статті є розробка науково обґрунтованого підходу до організації транспортно-логістичних систем, що забезпечують скоординоване функціонування учасників транспортного процесу. Методика. Методичною основою дослідження є праці вітчизняних вчених та заходи державних інституцій із забезпечення функціонування транспортно-логістичних систем та теоретико-методичні підходи до модернізації взаємодії влади й бізнесу на основі встановлення між ними цивілізованих партнерських відносин. Результати. Залучення в логістичних системах приватного капіталу з урахуванням балансу між критеріями максимізації прибутку й мінімізації логістичних витрат забезпечить прийняття спільних рішень з питань виробничої діяльності й стале функціонування ланцюга поставок. Наукова новизна. Обґрунтовано необхідність активізації використання сучасної інституційної форми взаємодії влади і бізнесу – державно-приватного партнерства для забезпечення стабільного функціонування транспортно-логістичної систем на залізничному транспорті України. Практична значимість. Запропоновані авторами положення з поглиблення основ формування організаційно-фінансових механізмів взаємодії держави та бізнесу на базі державно-приватного партнерства під час створення сучасних транспортно-логістичних систем можуть бути впроваджені в діяльності ПАТ «Українська залізниця».
 • Item
  Впровадження сучасних методів організації інвентаризації на підприємствах залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Божок, Наталія Олексіївна; Копитко, Ольга Василівна; Гаркуша, І. М.
  UK: Мета. Стаття стосується розробки методичних рекомендацій щодо оптимізації та автоматизації процесу інвентаризації основних засобів на підприємствах залізничного транспорту. Методика. Для повного висвітлення та вирішення задач такого класу в статті наведено поетапне застосування автоматизованого підходу, методи проведення інвентаризації із застосуванням штрихкодів. Результати. У статті наведено методичний підхід, який розглядає проблему оптимізації інвентаризації основних засобів на підприємствах залізничного транспорту. Наукова новизна. Запропоновано оптимізований підхід для процесу проведення інвентаризації, застосування штрихкодів та правила розробки та ведення програмного забезпечення. Практична значимість. Використання наведеного підходу з оптимізації інвентаризації дозволить полегшити роботу персоналу, на який покладено обов’язки виконання цього процесу.
 • Item
  Дослідження закордонного досвіду з питань обліку витрат виробництва та калькулювання продукції
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Бобиль, Володимир Володимирович; П’ятигорець, Ганна Сергіївна; Зуєва, Яна Валеріївна
  UK: Мета. Робота присвячена дослідженню сутності витрат у закордонних працях, етапам світового розвитку обліку витрат. Методика. Методологічними засадами дослідження еволюції поняття витрат є загальнонаукові й спеціальні методи економічної науки. Використано метод історико-економічного аналізу. Виклад основного матеріалу. У статті досліджується сутність методів обліку витрат на виробництво та методів калькулювання собівартості продукції за кордоном. Облік витрат займає центральне місце в бухгалтерському обліку, який відіграє важливу роль у системі управління підприємством. Інформаційною базою дослідження є праці вітчизняних та зарубіжних учених, монографії, дисертації, автореферати до дисертацій, збірники наукових праць, статті у фахових наукових виданнях. Досліджено історичні передумови появи таких методів калькулювання, як нормативний та стандарт-кост, виділено ключові особливості цих методів. Проаналізовано появу та основні ознаки методу «директ-костинг» та методу SIT. Виділено основну класифікацію витрат. На підставі виконаного дослідження існуючих за кордоном методів обліку витрат виконано їх структуризацію та систематизацію з урахуванням вимог управління. З’ясовано, що наявність різних поглядів щодо сутності витрат спричинена різними підходами до розуміння економічних процесів взагалі й виробництва зокрема. Можна виділити два фундаментальних підходи. Перший базується на розумінні господарського життя з позицій трудової теорії вартості, що передбачає взаємодію в процесі виробництва трьох основних факторів (робочої сили, предметів праці та засобів праці), і відповідну інтерпретацію поняття вартості, її складових та структури. Другий базується на ресурсному розумінні природи господарства, передбачаючи обмеженість усіх видів ресурсів та альтернативність варіантів їх застосування, і відповідно визначає сутність вартості та її складових. Результати та практична значимість: Досліджено та проаналізовано систему обліку витрат світовими науковцями на різних етапах історичного розвитку економічної думки. Розглянуто становлення класифікації витрат. Наведено основні моделі управління витратами, що сформувалися в розрізі історичних етапів розвитку економічної теорії.
 • Item
  Еволюція поведінки індивідуальних споживачів на ринку туристичних послуг у контексті поведінкової економіки
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Головкова, Людмила Степанівна; Гриньох, Наталія Василівна; Дяченко, Лідія Антонівна
  UK: Мета. Метою цієї наукової праці є дослідження процесів еволюції поведінки індивідуальних споживачів з урахуванням особливостей поведінкової економіки, розробка оновленої концепції поведінки індивідуальних споживачів на ринку туристичних послуг відповідно до розуміння ними психологічних та теоретико- пізнавальних аспектів тих процесів, які пов’язані з прийняттям остаточних рішень. Це забезпечить кращу взаємодію всіх учасників ринку туристичних послуг, вищий рівень задоволення індивідуальних споживачів, знизить ризики в їхній купівельній поведінці, збалансує інтереси на ринку попиту/пропозицій туристичних послуг. Методика. Методичною основою дослідження питання еволюції поведінки індивідуальних споживачів на ринку туристичних послуг є наукові праці зарубіжних авторів із зазначених вище питань, статистичні дані ДФС України та Адміністрації Державної прикордонної служби, а також доступні практичні результати діяльності туристичних підприємств. Автори вважають, що існує потреба в нових наукових пошуках щодо еволюції поведінки споживачів на ринку туристичних послуг, зокрема залізничних, у контексті поведінкової економіки. Це зумовлює необхідність виконання аналізу чинників впливу на поведінку індивідуальних споживачів, які купують чи не купують товари (послуги), з’ясування низки психологічних складових таких процесів, яким властиво змінюватись у часі під впливом актуальних економічних умов. Результати. У статті проаналізовано наукові праці зарубіжних авторів із зазначених вище питань, статистичні дані ДФС України та Адміністрації Державної прикордонної служби, а також доступні практичні результати діяльності туристичних підприємств. Автори запропонували основні концептуальні засади для покращення взаємодії на ринку туристичних послуг індивідуальних споживачів і підприємств сфери туризму, а також розробили практичні рекомендації, впровадження яких сприятиме прийняттю більш ефективних управлінських рішень. Це забезпечить вищий рівень задоволення індивідуальних споживачів на ринку туристичних послуг, надасть нові можливості для об’єднання раціональних цілей економічної поведінки кожного споживача відповідно до його пізнавальних здібностей та зменшення ризиків у його купівельній поведінці. Наукова новизна та практична значимість. Авторами статті доведено, що еволюція поведінки споживачів на ринку туристичних послуг, і залізничних зокрема, є безперервним процесом, який змінюється відповідно до чинників зовнішнього середовища та індивідуальної поведінки споживачів, що перебувають у певному взаємозв’язку та взаємозалежності. У статті визначено основні концептуальні засади для поліпшення взаємодії індивідуальних споживачів та підприємств сфери туризму, а також запропоновано практичні рекомендації, впровадження яких надасть підприємствам сфери туризму нові можливості приймати більш ефективні управлінські рішення, забезпечувати вищий рівень їх економічної ефективності, підвищувати рівень задоволення споживачів, краще індивідуалізувати їх відносини на ринку туристичних послуг.