Оптимізація структури капіталу як фактор підвищення фінансової стійкості страхової компанії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: Мета. Робота присвячена розробці методичного підходу з оптимізації структури капіталу страхової компанії для підвищення її фінансової стійкості. Методика. Для розв’язання задач такого класу в роботі запропоновано застосувати системний підхід оптимізації структури капіталу за двома критеріями: 1) мінімізації вартості капіталу; 2) максимізації рівня фінансової рентабельності. Результати. У роботі розглянуто методичні підходи щодо оптимізації структури капіталу на прикладі страхової компанії «Провідна». Наукова новизна. Запропоновано удосконалений методичний підхід для порівняння між собою різних варіантів структури капіталу страхової компанії. Також розраховано вартість складових частин капіталу у відсотковому виразі та рівень фінансової рентабельності за допомогою механізму фінансового левериджу. Практична значимість. Отримані результати, так само як і використана методика, можуть бути застосовані керівництвом страхових компаній для розроблення стратегії їх розвитку.
RU: Цель. Работа посвящена разработке методического подхода по оптимизации структуры капитала страховой компании для повышения ее финансовой устойчивости. Методика. Для решения задач такого класса в работе предложено применить системный подход оптимизации структуры капитала по двум критериям: 1) минимизации стоимости капитала; 2) максимизации уровня финансовой рентабельности. Результаты. В работе приведены методические подходы, которые рассматривают проблему оптимизации структуры капитала на примере страховой компании «Провидна». Научная новизна. Предложен усовершенствованный методический подход для сравнения между собой различных вариантов структуры капитала страховой компании. Также рассчитана стоимость составных частей капитала в процентном выражении и уровень финансовой рентабельности за счет использования механизма финансового левериджа. Практическая значимость. Полученные результаты, так же как и использованная методика, могут быть применены руководством страховых компаний для разработки стратегии их развития.
EN: The purpose. The work is devoted to the development of a methodical approach to optimizing the capital structure of an insurance company to improve financial sustainability. Methods. To solve problems of this class, it is suggested to apply the system approach of optimizing the capital structure by two criteria: 1) minimization of the cost of capital; 2) maximizing the level of financial profitability. The Results. The work presents methodological approaches that consider the problem of optimizing the capital structure on the example of the insurance company "Providna". Scientific novelty. An improved methodological approach is proposed for comparing the different variants of the insurance company's capital structure among themselves. It also calculates the cost of capital components in percentage terms and the level of financial profitability through the use of the financial leverage mechanism. The practical significance. The results obtained, as well as the methodology used, can be applied by management of insurance companies to develop an insurance company development strategy.
Description
В. Железняк: ORCID 0000-0002-0224-4178
Keywords
страхова компанія, страхування, власний капітал, фінансова стійкість, оптимізація, страховая компания, страхование, собственный капитал, финансовая устойчивость, оптимизация, insurance company, insurance, equity, financial stability, optimization, КФЕБ
Citation
Железняк, В. В. Оптимізація структури капіталу як фактор підвищення фінансової стійкості страхової компанії / В. В. Железняк, О. В. Харченко, І. А. Сковрін // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – С. 82–87. – DOI: 10.15802/pte.v0i14.123870.