№ 12 (ЕСБЗТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Математичне моделювання системи захисту рейкових кіл від електромагнітних завад
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016) Щека, Вадим Ігорович
  UK: Для забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті необхідно проводити заходи, направлені на захист ліній та пристроїв автоматики від електромагнітного впливу. У статті проаналізовано роботу системи захисту рейкових кіл від електромагнітних завад. Метою роботи є розробка та дослідження математичної моделі системи захисту рейкових кіл від електромагнітних завад з боку контактної мережі та електрорухомого складу з асинхронним тяговим приводом. Розроблено метод селективної компенсації завад в рейкових колах за допомогою активного екрануючого проводу, через який пропускається струм, що є мінімально необхідним і достатнім для компенсації електромагнітних завад в рейкових колах. Запропоновано структурну схему системи захисту рейкових кіл та функціональну схему пункту підключення елементу регулювання. Розроблено наукове обґрунтування методу селективної компенсації завад в рейкових колах, суть якого полягає в зменшенні в рейкових колах тільки тих завад, частоти яких знаходяться у смугах роботи колійних приймачів рейкових кіл, що дозоляє підвищити безпеку функціонування рейкових кіл та значно зменшити електроспоживання та потужність компенсуючих пристроїв.
 • Item
  Впровадження автошлагбаумів нового покоління на залізницях України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016) Сердюк, Тетяна Миколаївна; Євдокименко, А. Л.
  UK: Виконаний аналітичний огляд існуючих типів автошлагбаумів підкреслює необхідність впровадження двигунів й редукторів нових типів в ньому з метою мінімізації його розмірів, зменшення вартості, підвищення надійності роботи переїзної сигналізації, і за рахунок цього підвищення безпеки руху залізничного транспорту в загалом. Схема управління автошлагбаумом залишається тією ж, що полегшує етапи реновації й не потребує додаткового навчання обслуговуючого персоналу. Пропонується мінімізувати розміри й масу автошлагбауму за рахунок впровадження двигунів постійного струму з постійними магнітами, які є більш дешевими і надійними в експлуатації проти існуючих двигунів типу СЛ-571к й АИР 56В4Б43. Також зменшити масу автошлагбаумів можна за рахунок впровадження планетарного редуктору, який є набагато компактнішим, йому властиве зменшене навантаження на опори редуктора й зуби коліс, підвищене передавальне число, знижена шумність й більш тривалий термін служби. Дано наукове обґрунтування впровадженню двигунів постійного струму з постійними магнітами й планетарного редуктора в автошлагбаумі. Розроблена методика визначення первинних параметрів схеми заміщення двигуна обраного типу, його робочих й механічних характеристик за паспортними даними. Удосконалено математичну модель двигуна постійного струму з постійними магнітами за рахунок введення методики визначення співвідношення електричної й магнітної постійних за вказаними паспортними даними, визначення первинних параметрів і його робочих й механічної характеристик, що було покладено в основу наукового обґрунтування методу діагностування приводів автошлагбауму і дозволить у подальшому перейти від планово-попереджувальної технології обслуговування до обслуговування за станом об’єктів: автошлагбаумів залізниць України й країн СНД.
 • Item
  Дослідження впливу режимів систем зовнішнього електропостачання на ефективність рекуперації енергії електрифікованого транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016) Саблін, Олег Ігорович
  UK: Мета. Експериментальне дослідження впливу режимів систем зовнішнього електропостачання (СЗЕ) на ефективність процесу рекуперації енергії при її поверненні в живлячу енергосистему. Актуальність. Однин з варіантів розв’язання проблеми підвищення ефективності споживання надлишкової енергії рекуперації електрифікованого транспорту базується на її поверненні з систем тягового електропостачання до первинної енергосистеми, що на ділянках постійного струму потребує на тягових підстанціях (ТП) інверторних перетворювачів. Це дозволить значно зменшити кількість зривів рекуперації на рухомому складі за гранично допустимою напругою на струмоприймачі та зменшити енергоємність перевізного процесу. Наукова новизна. Для оцінки ефективності використання надлишкової рекуперативної енергії пропонується враховувати режими напруги первинної мережі у вузлах приєднання системи тягового електропостачання електротранспорту, що є одним з важливих чинників ефективності і власне кажучи самої можливості повернення надлишкової енергії рекуперації до систем зовнішнього електропостачання. Практична значимість. Виконаний аналіз режимів напруги систем зовнішнього електропостачання при споживанні ними надлишкової енергії рекуперації дозволяє розробляти ефективні методи ситуаційного керування обладнанням систем тягового електропостачання з метою раціонального розподілу енергії рекуперації.
 • Item
  Modeling of Rectangular Pulse Oscillator of Electrical Tonal Rail Circuit
  (Dnipropetrovsk National University of Railway Transport Named After Academician V. Lazaryan, Dnipropetrovsk, 2016) Romantsev, Ivan O.; Taynolyub, Mykola S.
  EN: circuit it is necessary to determine the rectangular-pulse oscillator circuit based on integrated circuits, perform the analysis, mathematical and physical modelling, to define the parameters of each output signal. Findings. The obtained data allow to form a stationary circuit of rectangular signals oscillator of electrical tonal rail circuit excluding the output frequency and power tuning. Originality. During the work performed the simulation of amplitude-manipulated signal oscillator of electrical tonal rail circuit based on logic elements. Practical value. The data obtained allow to optimize the costs of production of tonal rail circuits equipment.
 • Item
  Представлення роботи вихідного світлофора станції у вигляді дискретного автомата
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016) Маловічко, Володимир Володимирович; Маловічко, Наталія Валентинівна
  UK: Мета. Створення математичної моделі роботи вихідного станційного світлофору, ввімкненого в систему електричної централізації, як скінченного дискретного автомату. Методика. Для розробки математичної моделі вихідного світлофору у вигляді скінченного дискретного автомату необхідно створити структуру дискретного автомату моделі Мура виконати кодування внутрішніх станів, вхідних та вихідних сигналів моделі і створити абстрактний та структурний автомат. Результати. Отримана модель вихідного світлофору може бути використана як елемент перевірки систем мікропроцесорної централізації на адекватність функціонування в основних режимах роботи при завданні поїзних маршрутів. Наукова новизна. В ході роботи створена математична модель роботи трьохзначного вихідного світлофору у вигляді дискретного автомату. Практичне значення. Отримана модель дозволяє підвищити надійність функціонування систем мікропроцесорної централізації та при відповідному виборі вхідних та вихідних величин моделі перевірити реакцію системи на ряд відмов вихідного сигналу на станції.
 • Item
  Алгоритмы структурной идентификации статических процессов с экспертом в регрессионном анализе
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2016) Лагута, Василий Васильевич
  RU: В статье рассмотрен метод математического моделирования процессов (систем) на основе пассивного наблюдения его показателей и их взаимосвязи. Моделирование рассматривается как один из инструментов исследования структуры процесса, когда последний представляется некоторым количеством взаимосвязанных показателей. Целью исследования является разработка методов математического моделирования сложных процессов (систем) упрощающих задачу выбора предикторов для параметрической идентификации модели. В основу предложенного метода структурного моделирования статических процессов положено понятие связности графов. Предложены алгоритмы формирования структуры модели. Процедура моделирования производится с участием эксперта. Учитываются некоторые особенности процесса при определении структуры модели. Множество показателей процесса разбивается на два непересекающихся непустых подмножества – подмножество независимых показателей – предикторов и подмножество выходных показателей – функций. В соответствии с алгоритмами граф связей показателей процесса строится на основе графа структуры их корреляционной зависимости. Рассмотрен случай, когда вводимый показатель качества задается многомерным уравнением регрессии и является таким, что его предельная наилучшая величина должна соответствовать наименьшему значению. Новизна. Уточнено отношение предпочтения в задаче определения структуры математической модели с использованием корреляционного и регрессионного анализа при требовании положительности показателей. Разработаны алгоритмы формирования предикторных показателей с экспертом. Значимость. Подход и алгоритмы, предложенные в статье, позволяют использовать методы математического моделирования сложных систем в условиях структурной неопределенности.
 • Item
  Развитие теории спектров стохастических процессов напряжений и токов электротранспортных систем
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2016) Костин, Николай Александрович; Шейкина, Ольга Григорьевна
  RUS: Анализ электромагнитной совместимости электротранспортных систем, а также решение ряда задач электроэнергетики немыслимы без спектрального анализа их тяговых напряжений и токов, которые являются стохастическими процессами. Однако существующие понятия и методы анализа не позволяют в полной мере и для всех режимов осуществлять оценку спектров реальных временных зависимостей напряжения и тока. В частности, они не учитывают, что тягово-рекуперативный ток является импульсной случайной последовательностью и что напряжение и ток имеют конечную длительность и тем самым некорректно интегрирование от до в формуле Хинчина для спектральной плотности. В работе для определения спектров стохастических напряжений и токов введены новые понятия: понятия текущего и мгновенного спектров. Спектральные функции этих спектров, являясь функциями частоты и времени, позволяют осуществлять спектральный анализ фронтов и спадов, а также коротких отрезков реализаций напряжений и токов в переходных режимах. С этой целью методом дискретного преобразования Фурье получены аналитические соотношения амплитуд и начальных фаз «к»-ых гармоник. Выполнены численные расчеты спектрального состава случайных процессов напряжений на токоприемниках и тягово-рекуперативных токов электровозов ВЛ8 и ДЭ1, а также реостатных трамваев. Регистрацию необходимых временных зависимостей напряжений и токов осуществляли в реальных условиях эксплуатации на действующих участках Приднепровской железной дороги и на маршрутах г. Днепропетровска. Для сравнительного анализа определяли текущий и мгновенный спектры, а также спектры полных реализаций и «хвостов» корреляционных функций напряжений и токов. Установлено, что в текущих спектрах фронтов (при пуске электроподвижного состава) и спадов (при выключении нагрузки) тяговых напряжений и токов содержатся гармоники, частота которых на два порядка превышает частоту в спектрах полных реализаций и «хвостов» корреляционных функций, при одновременно более (в 1,5…2,0 раза) высоком уровне амплитуд гармоник. Мгновенный спектр отрезка длительностью 60 с реализации напряжения на токоприемнике и тока составляет 0,25…2,5 Гц при частоте 0,001…0,11 Гц спектров полной реализации и корреляционной функции и при одновременном увеличении на 10 В амплитуд гармоник.
 • Item
  Нормы и методы испытания подвижного состава на электромагнитную совместимость с системами сигнализации и связи
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2016) Гаврилюк, Владимир Ильич
  RU: Представлен обзор норм и методов испытания новых типов подвижного состава на электромагнитную совместимость с системами сигнализации и связи в соответствии с международными нормами и с учетом специфики украинских систем управления движением поездов. В качестве примера применения приведенной методики рассмотрены результаты измерения электромагнитных помех от электропоезда в рельсовой линии.
 • Item
  Стосовно визначення функціонально-безпечної ширини колії
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016) Бондаренко, Ірина Олександрівна
  UKR: Мета. Метою даного дослідження є обґрунтування необхідності встановлення меж технічних станів залізничної колії відповідно станам надійності, для можливості сформування нормативної бази з надійності та функціональної безпеки залізничної колії України. Методика. Для досягнення мети дослідження використано методи аналізу особливостей контактної взаємодії рейки та колеса при русі характерних для умов експлуатації залізниць на Україні. Результати. Обґрунтовано встановлення відповідності технічних норм з ширини конструкції колії станам надійності з визначенням функціонально-безпечного руху коліс рухомого складу по колії. Ці стани повинні враховувати тип рухомого складу, стан коліс та рейок, траєкторію руху поїздів. Встановлено що основним фактором який впливає на знос рейок та коліс в кривій ділянці колії є фактична величина зазору між зовнішньою рейкою та колесом. Наукова новизна. Обґрунтовано необхідність розроблення класифікації станів надійності залізничної колії за допустимими відхиленнями при влаштуванні й утриманні рейкової колії. Складено класифікацію станів надійної та функціонально безпечної роботи залізничної колії за допустимими значеннями ширини колії та допустимими динамічними розширеннями колії, що дозволять в подальшому визначити умови їх появи. Практична значимість. Укрзалізниця є одним із засновників Ради із залізничного транспорту держав-учасників Співдружності. Останнім часом цей орган видав міждержавний стандарт ГОСТ 32192-2013 «Надежность железнодорожной техники. Основные понятия термины и определения» та на його основі розробив новий міждержавний стандарт «Безопасность функциональная железнодорожной техники. Термины и определения». Та Укрзалізниця є членом організації співпраці залізних доріг,міжнародного союзу залізничного транспорту де встановлено в усіх транспортних галузях норми з надійної та безпечної роботи залізниць. Дане дослідження допоможе впровадженню даних стандартів на залізницях України, забезпечить підвищення інформаційної ефективності в розглянутій сфері, забезпечуючи взаєморозуміння, єдність подання і сприйняття інформації, в тому числі, в договірно-правових відносинах суб'єктів господарської діяльності один з одним, органами влади, в міждержавних науково-технічних і торговельно-економічних відносинах.
 • Item
  Регулирование небалансного электромагнитного момента в системе взаимного нагружения тяговых электрических двигателей постоянного тока
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2016) Афанасов, Андрей Михайлович; Друбецкий, Антон Ефимович
  RUS: Цель. Данные исследования направлены на определение принципов регулирования небалансного электромагнитного момента взаимно нагруженных электрических машин тягового и моторвагонного подвижного состава магистрального и промышленного транспорта. Методика. Объектом исследования является схема стенда взаимной нагрузки. Методологической основой данного исследования являются общие теоретические положения и принципы системного подхода теоретической электротехники, теории электрических машин, теоретической механики и теории автоматического управления. В исследовании используются известные методы анализа электромагнитных и электромеханических процессов в электрических машинах постоянного и пульсирующего тока. Результаты. Разработаны общие принципы управления режимами взаимного нагружения тяговых электрических машин постоянного и пульсирующего тока путем регулирования их небалансного электромагнитного момента. Разработаны функциональные схемы системы автоматического регулирования. Рассмотрен вариант регулирования небалансного электромагнитного момента путем изменения разницы магнитных потоков взаимно нагруженных электромашин. Научная новизна. Рассмотрены принципы регулирования небалансного электромагнитного момента в системах взаимного нагружения электрических машин постоянного и пульсирующего тока. Получены аналитические выражения для небалансного электромагнитного момента взаимно нагруженных электрических машин. Сформулированы требования к системам автоматического регулирования стендами взаимного нагружения тяговых электромашин постоянного и пульсирующего тока. Практическая значимость. Использование результатов данных теоретических исследований существенно упростит разработку алгоритмов управления стендами для испытания тяговых электрических машин подвижного состава магистрального и промышленного транспорта. Внедрение предложенных принципов взаимного нагружения тяговых электромашин позволит существенно снизить затраты на создание новых и модернизацию существующих станций для испытания тяговых электромашин.