Випуск 10 (ПЕТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Роль маркетингу в підвищенні конкурентоспроможності вантажних залізничних перевезень
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Шило, Лілія Анатоліївна; Добровольська, І. Л.; П’ятигорець, Ганна Сергіївна
  UK: Вступ. Залізничний транспорт має стратегічне значення для України, оскільки обслуговує найбільші вантажо- і пасажиропотоки. Сьогоднішня економічна ситуація вимагає від Укрзалізниці більш гнучкої політики у сфері організації та забезпечення вантажних перевезень, а зростання конкуренції на ринку транспор-тних послуг призводить до необхідності застосування маркетингової концепції у транспортному обслуговуванні населення. Мета. Розробка заходів з підвищення ефективності процесу маркетингу залізничних вантажних перевезень із застосуванням принципів логістики за рахунок розмежування значимих параметрів за сферами застосування. Завдання статті – визначити основні маркетингові та логістичні параметри транспортного обслуговування замовників вантажних залізничних перевезень. Результати та обговорення. Застосування маркетингового підходу на транспорті передбачає врахування широкого комплексу організаційних, економічних, управлінських і фінансових завдань при формуванні збалансованої тарифної системи, вдосконаленні розрахунків вантажних тарифів і визначається доходами від перевезень вантажів. Висновки. Аналіз транспортного ринку і результати дослідження повинні стати важливим вихідним матеріалом для планування й організації вантажних перевезень, вдосконалення управління на транспорті, розробки та реалізації цілого комплексу маркетингових заходів з розширення та підвищення якості транспортних послуг і, в остаточному підсумку, забезпечити стабілізацію фінансового становища залізниць.
 • Item
  Економіко-математичне моделювання в підвищенні ефективності функціонування залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Міщенко, Максим Іванович
  UK: Мета. Полягає в аналізі, виявленні та розробці ефективних заходів з покращення діяльності залізничного транспорту в умовах його реформування та взаємодії з вантажоутворюючими галузями національної економіки за рахунок реалізації методів економіко-математичного моделювання. Методика. Запропонована методика процесу економіко-математичного моделювання включає створення банку даних, основою якого є система паспортів окремих виробничих і територіальних об'єктів. Основний напрямок проектування системи економічної інформації на галузевому рівні – створення інтегрованої системи обробки даних, що погоджує потоки інформації та процедури її обробки на відповідних рівнях. Результати. Проведений у роботі огляд та аналіз існуючих економіко-математичних моделей оптимального планування розвитку й розміщення галузей промисловості дозволяє зробити висновок про необхідність їх використання як конструктивного інструменту вдосконалення існуючого технологічного контуру галузевого планування. Удосконалення галузевого планування й використання багатофакторних економіко-математичних моделей висувають нові вимоги до інформаційного забезпечення планування. Удосконалення методології планування має спричинити і зміни в організаційній структурі управління, у розподілі функцій між різними рівнями управління залізничною галуззю. Створення галузевих і відомчих автоматизованих систем управління вимагає комплексного розгляду методологічного, інформаційного та організаційного аспектів управління залізничною галуззю для проектування взаємодії цих систем із загальнодержавною системою управління національною економікою. Наукова новизна. Запропоновано комплексний підхід до вдосконалення системи планування діяльності залізничного транспорту з урахуванням потреби в перевезеннях вантажоутворюючих галузей національної економіки на основі методів економіко-математичного моделювання. Практична значимість. Результати виконаного дослідження можуть бути використані для підвищення ефективності процесу планування діяльності залізничного транспорту з урахуванням його техніко-економічних можливостей та вимог вантажовласників.
 • Item
  Проблеми впровадження міжнародних і регіональних стандартів менеджменту якості на підприємствах залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Железняк, Вікторія Валеріївна; Кіржа, Х. Ю.
  UK: Мета. Робота присвячена визначенню основних перешкод ефективному впровадженню міжнародних та регіональних стандартів менеджменту якості на підприємствах залізничного транспорту. Методика. Для визначення основних проблем впровадження міжнародних та регіональних стандартів менеджменту якості в роботі запропоновано розглядати процес управління якістю в рамках системного підходу. Результати. У роботі досліджено основні проблеми впровадження міжнародних та регіональних стандартів менеджменту якості та визначено джерела їх виникнення. Наукова новизна. Розроблена проблематика впровадження стандартів менеджменту якості на підприємствах залізничного транспорту й обґрунтовано, що процес їх вирішення можливий за умов одночасних економіко-соціальних трансформацій на макро- та мікрорівнях з урахуванням міжнародних тенденцій світового ринку. Практична значимість. Використання наведеної проблематики дозволить керівникам усіх рівнів приймати науково обґрунтовані рішення щодо оптимізації менеджменту якості на підприємствах залізничного транспорту.
 • Item
  Основні напрями оцінки економічної стійкості ДП «Придніпровська залізниця»
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Рекун, Іван Іванович
  UK: Мета. Робота присвячена розгляду підходів щодо оцінки економічної стійкості підприємств залізничного транспорту, пошуку шляхів розвитку методичних підходів, впровадження інноваційних технічних засобів і методів оцінки економічного стану. Методика. Для забезпечення об’єктивної оцінки економічного стану підприємств залізничного транспорту в роботі запропоновано розглянути систему фінансових показників економічної стійкості. Результати. На основі виконаного аналізу у роботі встановлені зміни, що відбуваються у внутрішньому та зовнішньому середовищі діяльності ДП «Придніпровська залізниця», та визначаються ризики, що існують в поточній діяльності залізниці. Наукова новизна. Значна увага приділяється стратегічному підходу до управління розвитком підприємства, що полягає у забезпеченні стійкої конкурентної переваги. Йдеться про характеристики економічної стійкості як певного режиму розвитку. Практична значимість. У роботі досліджено окремі проблеми реформування залізниці. Для їх комплексного вирішення важливо розглянути основні напрями оцінки економічного стану підприємства, зокрема ДП «Придніпровська залізниця», що є структурним підрозділом Укрзалізниці як системи.
 • Item
  Діяльність підприємств туристичної галузі з урахуванням регіональних особливостей розвитку транспортного туризму
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Копитко, Василь Іванович
  UK: Мета. Метою дослідження є розробка теоретичних, методичних і практичних аспектів реалізації інноваційного потенціалу регіональних туристичних кластерів з урахованням транспортної складової на ринку туристичних послуг. Методика. Теоретико-методичною основою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних вчених з туристичної діяльності, проблем розвитку підприємницької діяльності, регіональної економіки та сталого розвитку регіонів, теорій інноваційної діяльності. Запропоновано формування регіонального кластера, що сприятиме ефективному функціонуванню транспортного туризму і дозволить забезпечити сталий соціально-економічний розвиток території. Результати. Враховуючи різноманітні види туризму, залізничний туризм є частиною транспортної інфраструктури туризму (на прикладі Закарпатської області). Роль залізничного транспорту у формуванні транспортної інфраструктури туризму очевидна, оскільки вона забезпечуватиме: багатофункціональність, комунікативність, динамічність, незважаючи на форми власності (державна, приватна, змішана). У цілому стратегія держави повинна зводиться до збільшення спеціалізації фірм у сфері туризму. Спеціалізація фірм може служити додатковим стабілізатором розвитку туристичної індустрії, що полягає у створенні регіональних туристичних утворень за напрямами діяльності де буде визначено місце транспортного туризму, включаючи залізничний туризм, оскільки залізниці часто проходять там, куди не в змозі доставити туристів інший транспорт. Саме така структура здатна служити ядром, навколо якого формується туристично-інноваційний регіональний кластер. Наукова новизна. Проаналізовано сутність та основні напрямки туристичної діяльності в Україні та її регіонах, проведено регіональні та міжнародні зіставлення результатів цієї діяльності, у тому числі розвиток транспортного туризму та залізничного туризму. Виявлено фактори, що зумовлюють специфіку інноваційної діяльності у сфері транспортного туризму, обґрунтовано необхідність переходу підприємств туристичної галузі на інноваційний шлях розвитку, запропоновано шляхи вдосконалення кластерного підходу до організації регіонального туризму (на прикладі Закарпатської області) із врахуванням реформування залізничної галузі в Україні. Практична значимість. Запропоновані автором положення та рекомендації можуть бути використані як теоретико-методична база туристичних фірм для реалізації інноваційного потенціалу туристичних кластерів регіонального рівня.
 • Item
  Особливості оподаткування прибутку залізниці в умовах акціонування
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) П’ятигорець, Ганна Сергіївна
  UK: Мета. Стан залізниць України, у тому числі його фінансова сторона, є вкрай критичним. Відсутність державної підтримки інноваційного розвитку галузі та недосконалість законодавчої бази оподаткування поглиблюють кризу. Робота присвячена дослідженню податкової системи України та пошуку варіантів, які б були найбільш вдалими для оподаткування залізниці. Методика. Дослідження закордонних систем оподаткування та можливе їх запозичення. Методи порівняння, аналізу та системний підхід до вирішення завдання. Результати. Аналізуючи нові законопроекти, можна сказати, що держава на правильному шляху до реформування галузі. У роботі наведено варіанти системи оподаткування в умовах акціонування. Наукова новизна. Систематизовано існуючий підхід до оподаткування прибутку підприємств залізничного транспорту. Практична значимість. Удосконалення податкової політики зумовить розвиток економіки, що в майбутньому покращить становище України. Перехід на більш прозорий спосіб оподаткування змінить ставлення до податків взагалі.
 • Item
  Щодо питання удосконалення системи управління інфраструктурою залізничного транспорту в умовах ринку
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Задоя, В’ячеслав Олександрович
  UKR: Мета. Робота присвячена розробці шляхів підвищення ефективності перевізної діяльності залізничного транспорту за рахунок удосконалення системи стратегічного планування довгострокового розвитку залізничної інфраструктури. Методика. Для вирішення поставлених завдань запропоновано застосувати системний підхід, методи раціонального вирішення проблем та стратегічне планування за цілями. Результати. У роботі наведено методичний підхід, який дозволяє оцінити середньострокові перспективи інвестиційних обмежень в поточне обслуговування та розвиток інфраструктури залізничного транспорту. Наукова новизна. Запропоновано удосконалений підхід щодо визначення потенціалу стратегічного управління залізничною інфраструктурою на основі структурування та ресурсозабезпечення виробничого процесу. Практична значимість. Використання наведеного підходу дозволить залізничним адміністраціям ухвалювати науково-обґрунтовані рішення щодо середньо- та довгострокового розвитку інфраструктури залізничного транспорту в умовах корпоратизації галузі.
 • Item
  Принципи формування інфраструктурної складової для побудови пасажирських залізничних тарифів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Чаркіна, Тетяна Юріївна
  UKR: Мета. Розробити методичний підхід щодо визначення реальної величини витрат інфраструктури, що має бути віднесена на пасажирські перевезення. Методика. Для проведення досліджень у роботі використовувалися методи математичного аналізу та порівняння – для обробки статистичних даних форми 10 зал; методи прийняття рішень, економічного обґрунтування та оптимізації витрат – для визначення реальної частки витрат, що буде віднесена на пасажирські перевезення. Результати. На основі виконаного аналізу було встановлено принципи визначення частки витрат на утримання залізничної інфраструктури, яку слід відносити на пасажирські перевезень, для побудови реальних тарифів. Наукова новизна. Для встановлення реальної величини тарифів на пасажирські перевезення запропоновано витрати на утримання залізничної інфраструктури, яка не задіяна в цей час, та витрати залізничної інфраструктури, що використовується тільки для вантажних перевезень, віднести повністю на вантажні перевезення, або частку витрат, що відносяться на пасажирські перевезення, компенсувати за рахунок субсидій Уряду, як це робиться в розвинених країнах Європи. Практична значимість. Часткова компенсація витрат пасажирської складової на утримання залізничної інфраструктури, яка не задіяна в цей час або використовується тільки для вантажних перевезень, дозволить суттєво знизити величину тарифів на пасажирські перевезення та підвищити їх конкурентоспроможність на ринку транспортних послуг.
 • Item
  Можливі моделі реформування залізничного транспорту України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Пінчук, Олена Петрівна
  UK: Мета. Обґрунтувати необхідність проведення структурної реформи на залізничному транспорті України та. дослідити можливі моделі реформування залізничної галузі, їх переваги й недоліки. Методика. Для розв’язання задач такого класу в роботі запропоновано методологію ефективного функціонування залізничного транспорту в умовах ринку за рахунок впровадження корпоративної реструктуризації, що дозволить вибрати найкращий варіант його перспективного розвитку. Результати. На основі виконаного аналізу було встановлено необхідність проведення в Україні реструктуризації залізничного транспорту та досліджені різні варіанти існуючих моделей його реформування в країнах Європи. Визначені переваги та недоліки цих моделей та зроблено висновок про необхідність реформування залізничного транспорту за інтеграційною моделлю. Наукова новизна. Досліджено концептуальні моделі реформування залізничного транспорту країн Європи та визначено їх основні фактори впливу на ефективність роботи залізничного комплексу в ринкових умовах України. Практична значимість. Впровадження вказаних моделей дозволить змінити форму власності з державної на приватну (100 % акцій спочатку будуть належати державі).
 • Item
  Формування майнового комплексу залізниць в умовах реформування Укрзалізниці
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Шило, Лілія Анатоліївна; Чорновіл, Олена Вікторівна
  UK: Мета. Робота присвячена дослідженню основних питань щодо формування майнового комплексу залізниць в умовах акціонування. Методика. Для вирішення задач такого класу в роботі запропоновано застосовувати методики, спрямовані на визначення порядку формування майнового комплексу та аналіз використання основних засобів. Результати. У роботі наведено дослідження майнового комплексу в умовах реформування Укрзалізниці. Стаття є теоретичним дослідженням майна залізниць у процесі формування Статутного капіталу АТ «Українські залізниці». Практична значимість. Впровадження певних обґрунтованих заходів щодо оновлення майнового комплексу залізниці в умовах акціонування призведе до покращення стану основних засобів всієї залізничної галузі в цілому, що у свою чергу сприятиме підвищенню якості послуг залізниці та зростанню попиту на перевезення пасажирів і вантажу.
 • Item
  Методичні підходи до оцінки економічної ефективності інвестицій у розвиток туристичних перевезень залізничним транспортом
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Гненний, Олег Миколайович
  UK: Мета. Розробка методичних підходів до оцінки економічної ефективності інвестицій, спрямованих на розвиток туристичних перевезень залізничним транспортом та залізничного туризму. Методика. Використовується системний підхід та загальнонаукові й спеціальні методи дослідження: наукової абстракції, аналізу та синтезу, математичної статистики, проектного аналізу, фінансової математики, статистичних випробувань, оцінки економічної ефективності інвестицій, якісного та кількісного оцінювання рівня ризику. Наразі в Україні чинні декілька нормативних документів у сфері оцінки економічної ефективності інвестицій. Ці нормативні акти відображають певний методичний інструментарій щодо структури прогнозних грошових потоків, визначення їх складових, розрахунку основних показників економічної ефективності інвестицій з урахуванням чинника часу, проте замало уваги приділено кількісному оцінюванню ризиків інвестиційного проекту та їх врахуванню під час визначення його економічної ефективності. Результати. Доведено доцільність врахування рівня ризику шляхом коригування ставки дисконту, для чого в роботі запропоновано відповідні методичні підходи. Під час прогнозування грошових потоків сценаріїв запропоновано враховувати балансування прогнозованих доходів від надання туристичних послуг у межах інвестиційного проекту з прогнозними витратами споживачів відповідних послуг. Кількісна оцінка рівня ризику інвестиційного проекту здійснюється на підставі формування сценаріїв його реалізації за допомогою економіко-статистичних методів. Показником рівня ризику проекту є стандартне відхилення внутрішньої норми доходу за сценаріями. Ставка дисконту інвестиційного проекту визначається на підставі зв'язку вартості капіталу з рівнем ризику. Наукова новизна. Набули подальшого розвитку: методичні підходи щодо прогнозування грошових потоків інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток залізничного туризму, які, на відміну від існую-чих, передбачають балансування прогнозованих доходів від надання туристичних послуг з прогнозними витратами споживачів відповідних послуг; методичні підходи щодо оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів з урахуванням ризиків, які, на відміну від існуючих, інтегрують підходи, що базуються на підвищенні ставки дисконту на премію за ризик, та підходи, що передбачають визначення показників очікуваної ефективності. Практична значимість. Виконані дослідження дозволяють підвищити вірогідність прогнозування грошових потоків за сценаріями реалізації інвестиційного проекту, а також оцінки його економічної ефективності.