Проблеми впровадження міжнародних і регіональних стандартів менеджменту якості на підприємствах залізничного транспорту

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Мета. Робота присвячена визначенню основних перешкод ефективному впровадженню міжнародних та регіональних стандартів менеджменту якості на підприємствах залізничного транспорту. Методика. Для визначення основних проблем впровадження міжнародних та регіональних стандартів менеджменту якості в роботі запропоновано розглядати процес управління якістю в рамках системного підходу. Результати. У роботі досліджено основні проблеми впровадження міжнародних та регіональних стандартів менеджменту якості та визначено джерела їх виникнення. Наукова новизна. Розроблена проблематика впровадження стандартів менеджменту якості на підприємствах залізничного транспорту й обґрунтовано, що процес їх вирішення можливий за умов одночасних економіко-соціальних трансформацій на макро- та мікрорівнях з урахуванням міжнародних тенденцій світового ринку. Практична значимість. Використання наведеної проблематики дозволить керівникам усіх рівнів приймати науково обґрунтовані рішення щодо оптимізації менеджменту якості на підприємствах залізничного транспорту.
RU: Цель. Работа посвящена определению основных препятствий эффективному внедрению международных и региональных стандартов менеджмента качества на предприятиях железнодорожного транспорта. Методика. Для определения основных проблем внедрения стандартов в работе предложено рассматривать процесс управления качеством в рамках системного подхода. Результаты. В работе исследованы основные проблемы внедрения международных и региональных стандартов качества и некоторые источники их возникновения. Научная новизна. Разработана проблематика внедрения международных и региональных стандартов менеджмента качества на предприятиях железнодорожного транспорта и обосновано, что процесс их решения возможен при условиях одновременных экономико-социальных трансформаций на макро- и микроуровнях с учетом тенденций мирового рынка. Практическая значимость. Использование исследованого материала позволит руководителям на всех уровнях принимать научно обоснованные решения относительно оптимизации менеджмента качества на предприятиях железнодорожного транспорта.
EN: The purpose. The work is dedicated to determin of basic problems for effective implementation of international and regional standards of quality management at the enterprises of railway transport. Methods. There was applied a systematic approach to investigate the problems of this class in the work. The Results. The basic problems of quality standarts implementation and source of their origin are investigated. Scientific novelty. There found out the main problems of quality standards implementation process at the enterprises of railway transport, and based that their solution is possible providing there are simultaneous economic and social transformations at the micro- and macrolevels with regard to the world market tendencies. The practical significance. Using the above investigation ma-terials will allow pricipals and managers of all levels to accept scientifically-reasonable decisions in relation to optimization of quality management at the enterprises of railway transport.
Description
В. Железняк: ORCID 0000-0002-0224-4178
Keywords
підприємства залізничного транспорту, менеджмент якості, міжнародні стандарти, соціально-економічна система, оптимізація, предприятия железнодорожного транспорта, менеджмент качества, международные стандарты, социально-экономическая система, оптимизация, enterprises of railway transport, quality management, international standards, social and economic system, optimization, КФЕБ
Citation
Железняк, В. В. Проблеми впровадження міжнародних і регіональних стандартів менеджменту якості на підприємствах залізничного транспорту / В. В. Железняк, Х. Ю. Кіржа // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 10. – С. 114–118. – DOI: 10.15802/pte.v0i10.55711.