Статті КТOЕ

Permanent URI for this collection

RU: Статьи
EN: Articles

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 62
 • Item
  Гармонійний склад фідерних напруг та струмів при аварійних режимах тягової мереж
  (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2011) Костін, Микола Олександрович; Михаліченко, Павло Євгенович
  UKR: У статті представлено спектральний аналіз перехідних електричних величин в аварійному режимі короткого замикання тягової мережі системи електричної тяги постійного струму. Осцилограми струмів та напруг тягової підстанції, отримані в результаті експериментів на діючій ділянці залізниці, за допомогою дискретного перетворення Фур’є розкладені на гармонійні складові.
 • Item
  Дослідження процесу короткого замикання у колі опалення електровоза ЧС8
  (Національна гірнича академія України, Дніпро, 2012) Дубинець, Леонід Вікторович; Карзова, Оксана Олександрівна; Маренич, Оксана Леонідівна; Сушкевич, Є. Р.
  UKR: Досвід виявив, що при виникненні коротких замикань (КЗ) у колі опалення пасажирських вагонів, яке живиться від спеціальної обмотки тягового трансформатора електровоза ЧС8, виникають значні пошкодження електрообладання електровоза, незважаючи на те, що захист спрацьовує в режимі, передбаченому схемою. Для розробки рекомендацій щодо зменшення пошкоджень електрообладнання проведено дослідження з метою визначення струмів КЗ при різних умовах експлуатації.
 • Item
  Проблемы использования избыточной энергии рекуперации в системе электрической тяги
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Саблин, Олег Игоревич
  RU: Электрический транспорт в настоящее время является единственным видом транспорта, способным возобновлять часть затраченной на движение энергии путем ее рекуперации, что является одним из основных резервов снижения энергоемкости данного вида транспорта. При рациональных режимах движения электротранспорта рекуперация позволяет на 30...40 % снизить затраты энергии на перевозки. Однако вследствие низкого уровня синхронизации в транспортной сети процессов тягового электропотребления и рекуперации показатель возобновления энергии в электросетях существующих систем электротранспорта сегодня не превышает 5...7 %. В таком случае разработка методов рационального использования избыточной энергии рекуперации в системе электрической тяги позволит достичь существенного снижения энергоемкости и улучшения экологических показателей электротранспорта. Для этого должно быть проанализировано современное состояние проблемы использования избыточной электроэнергии рекуперации в системе электрического транспорта и факторов, влияющих на этот процесс. Актуальность. С учетом современных негативных тенденций на отечественном энергетическом рынке и угрозах национальной энергетической безопасности страны разработка и внедрение новых эффективных малозатратных методов и средств повышения эффективности использования энергии рекуперации электротранспорта является актуальным направлением исследований. Научная новизна. Для оценки эффективности использования избыточной рекуперативной энергии предлагается учитывать режимы и графики нетяговой нагрузки в узлах присоединения системы тягового электроснабжения электротранспорта, что является одним из важных факторов эффективности и собственно говоря самой возможности возврата избыточной энергии рекуперации электротранспорта во внешнюю питающую сеть. Практическая значимость. Выполненный анализ факторов является основой для дальнейшего поиска рациональных методов и выбора технических средств по повышению эффективности использования режима рекуперативного торможения на электротранспорте.
 • Item
  Підвищення безпеки розподільчих установок об’єктів систем електропостачання залізниць шляхом розробки мультифункціонального контролюючого пристрою
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Бондар, Олег Ігорович; Саблін, Олег Ігорович; Шевцов, Б. О.
  UKR: В роботі розглянуто питання розробки інтелектуального мікроконтролерного пристрою, який на основі даних інфрачервоних датчиків здійснює моніторинг доступу персоналу у розподільчі установки та їх окремі частини, а також виконує ряд додаткових функцій. На основі виконаних досліджень обрано елементну базу пристрою, визначено масогабаритні показники, запропоновано можливі місця його встановлення.
 • Item
  Моделювання взаємодії електрорухомого складу в режимі рекуперації електроенергії з розосередженою системою тягового електропостачання
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Саблін, Олег Ігорович; Кузнецов, Валерій Геннадійович; Бондар, Олег Ігорович; Артемчук, Віктор Васильович
  UKR: Пріоритетними напрямками розвитку електротранспорту є децентралізація системи його електропостачання та підвищення обсягів рекуперації електроенергії при гальмуваннях. Жорстка стабілізація напруги на струмоприймачах електротранспорту, що досягається розосередженим електропостачанням, може призводити до погіршення умов рекуперації електроенергії електротранспорту, оскільки цей режим суттєво залежить від рівня напруги в контактній мережі. В результаті проведеного в роботі моделювання взаємодії ЕРС в режимі рекуперації з системою розосередженого електропостачання на базі багатоваріантних розрахунків миттєвої схеми СТЕ визначено ефективну зону рекуперації при якій може бути реалізовано любий струм рекуперації в межах допустимої напруги на струмоприймачі ЕРС, що не потребує регулювання напруги на шинах ТП. При перевищенні даної відстані для ефективного використання рекуперативної енергії необхідно плавне зниження напруги на шинах ТП в межах допустимих значень.
 • Item
  Обґрунтування і методика визначення форми та параметрів струму компенсуючого пристрою тягових мереж
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Петров, Андрій Володимирович; Костін, Микола Олександрович
  UKR: Приведена методика визначення форми та параметрів струму компенсуючого пристрою для зниження непродуктивних втрат електроенергії в тяговій мережі постійного струму. Наведені часові залежності такого струму для реально діючої ділянки Придніпровської залізниці.
 • Item
  Розробка малогабаритних енергоощадних реакторів для тягових підстанцій електрифікованих залізниць
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Бондар, Олег Ігорович; Бондар, Ігор Лазаревич; Петров, Андрій Володимирович; Саблін, Олег Ігорович
  UKR: В статті описана розробка малогабаритних енергоощадних реакторів для тягових підстанцій електрифікованих залізниць.
 • Item
  Гармонійний склад фідерних струмів при аварійних вимиканнях швидкодіючими вимикачами різних типів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Михаліченко, Павло Євгенович
  UKR: У статті розглядається гармонійний склад фідерних струмів при аварійних вимиканнях швидкодіючими вимикачами різних типів.
 • Item
  Математичне моделювання "зняття-відновлення" напруги на струмоприймачі електровозів постійного струму
  (Національна академія наук України, Інститут електродинаміки, Київ, 2012) Михаліченко, Павло Євгенович
  UKR: Створено математичну модель електромагнітних процесів у системі електричної тяги постійного струму в режимі «відрив-піднімання» струмоприймача електрорухомої одиниці. Шляхом чисельного інтегрування системи диференційних рівнянь електромагнітного стану отримано залежності перехідних електричних величин у силових колах тягових підстанцій та електровозів.
 • Item
  Математичне моделювання електроенергетичних комплексів електролітичного осадження металів: сучасний стан та перспективи розвитку
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Бондар, Олег Ігорович; Бондар, Ігор Лазаревич; Кузічева, О. В.
  UKR: В роботі розглянуто моделювання електромагнітних процесів у системах електроосадження металів, розроблено математичну модель електролізера та запропоновано шляхи її вдосконалення з метою застосування при моделюванні нових типів електротехнічних пристроїв.
 • Item
  Рациональное регулирование установленной мощности тягового средства в процессе движения
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Саблин, Олег Игоревич; Бондарь, Олег Игоревич
  RUS: Для снижения избыточной мощности электротранспорта с дискретным регулированием мощности рассмотрена возможность оперативного отключения групп тяговых двигателей в режиме тяги. Выполненные расчеты показывают, что снижение избыточной мощности тягового средства позволяет уменьшить расходы электроэнергии на тягу за счет снижения расходов электроэнергии от неравномерного электропотребления в системе тяги и силовом кругу тягового средства.
 • Item
  Енергетичні характеристики і показники електротягових мереж системи постійного струму
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Костін, Микола Олександрович; Петров, Андрій Володимирович
  UKR: Представлено методики визначення та результати розрахунків деяких енергетичних характеристик і показників в мережах системи електричної тяги постійного струму. Проаналізовано характер та причини їх поведінки.
 • Item
  Вплив рекуперації та вибігу електрорухомого складу на його енергетичні показники
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Костін, Микола Олександрович; Саблін, Олег Ігорович; Нікітенко, Анатолій Володимирович
  UKR: В роботі виконано оцінку впливу рекуперативного гальмування і вибігів електрорухомого складу на якість рекуперованої електроенергії, а також на енергетичні показники електрорухомого складу. Числові розрахунки виконано для трамваїв ТЗД, а також для електровозів ВЛ8, що експлуатуються на ряді ділянок Придніпровської залізниці.
 • Item
  Ефективність компенсації реактивної потужності на ділянці електричної тяги змінного струму
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Бондар, Ігор Лазаревич; Кагляк, Г. В.; Крушельницька, Ю. С.
  UK: Приведені дослідження компенсації реактивної потужності: матричний метод аналізу електричних кіл з врахуванням трансформації, розміщення пристроїв компенсації.
 • Item
  Релейний мікропроцесорний захист системи тягового електропостачання, оснований на новій ознаці. 2. Схемне рішення
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Михаліченко, Павло Євгенович; Костін, Микола Олександрович
  UKR: У статті запропоновано схемне рішення системи захисту, оснований на новій ознаці визначення аварійного режиму системи тягового електропостачання постійного струму, а саме, швидкість спадання напруги фідера тягової підстанції. Дана ознака дозволяє визначити вид короткого замикання.
 • Item
  Розвиток методики визначення електричних показників якості покриттів в ресурсозберігаючих установках імпульсного електролітичного відновлення деталей електрорухомого складу залізниць
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Бондар, Олег Ігорович
  UKR: В роботі викладено узагальнену методику аналізу параметричного електричного кола з електролізером імпульсного осадження мідних покриттів методом перетворення змінних. За допомогою цього методу вперше отримано аналітичну часову залежність прикатодного спаду напруги у колі із зазначеним електролізером. Представлено також залежність зміни у часі максимального значення прикатодного спаду напруги в цьому колі.
 • Item
  До питання використання тягових двигунів постійного струму на багатосистемному електрорухомому складі залізниць
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Дубинець, Леонід Вікторович; Маренич, Оксана Леонідівна; Муха, Андрій Миколайович
  UKR: У статті порушені питання доцільності використання тягових двигунів постійного струму на багатосистемному електрорухомому складі залізниць.
 • Item
  Міцність з’єднання деталей з гарантованим натягом, відновлених шаровими покриттями
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Артемчук, Віктор Васильович
  UK: У статті викладено результати експериментальних досліджень міцності з’єднання з гарантованим натягом деталей, відновлених електролітичними шаруватими покриттями програмним електролізом. Проведено порівняльний аналіз структури відновлювального шару та міцності нерухомого з’єднання, зразки яких були відновлені за розробленою технологією зі зразками, відновленими на постійному струмі, а також не відновленими взагалі.
 • Item
  Підвищення коефіцієнта потужності електродвигунів пристроїв на підприємствах з ремонту залізничної техніки
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Маренич, Оксана Леонідівна; Маренич, Олександра Олександрівна
  UKR: Розглянуті шляхи підвищення коефіцієнта потужності електроприводів устаткування підприємств з ремонту залізничної техніки з урахуванням специфічних умов технологічних процесів.
 • Item
  Дислокаційна модель тертя багатошаруватих покриттів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Артемчук, Віктор Васильович
  UK: Для надійної експлуатації існуючого рухомого складу необхідно здійснювати якісний ремонт. Один з напрямів розвитку ремонтного виробництва - розвиток нових технологій відновлення деталей, що зношуються. Розглянута дислокаційна модель тертя та вплив шаруватості на зносостійкість покриттів.