№ 4 (94)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  4 (94) випуск. Наука та прогрес транспорту
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021)
  UKR: Журнал має за мету висвітлення актуальних питань наукового супроводження транспорту, рухомого складу, транспортної інфраструктури, інформаційних й інтелектуальних систем на транспорті та оприлюднення результатів фундаментальних і прикладних досліджень, сучасних наукових підходів до розробки технологій, аналізу управлінських, економічних й екологічних аспектів роботи підприємств транспорту та транспортного будівництва. Журнал включений до Переліку спеціалізованих наукових видань України, у яких можна публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора наук, кандидата наук та доктора філософії за такими спеціальностями: Комп’ютерні науки та інформаційні технології; Матеріалознавство; Галузеве машинобудування; Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; Теплоенергетика; Технології захисту навколишнього середовища; Будівництво та цивільна інженерія; Залізничний транспорт; Автомобільний транспорт; Транспортні технології (за видами).
 • Item
  Підвищення ефективності поєднання будівельно-монтажних робіт під час улаштування нульового циклу в умовах ущільненої забудови
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Радкевич, Анатолій Валентинович; Нетеса, Микола Іванович; Нетеса, Андрій Миколайович
  UKR: Мета. Розвиток урбанізації в умовах XXI сторіччя характеризується зростанням частки багатофункціональних інфраструктурних комплексів серед загального обсягу нового та відновленого будівництва. Значним попитом характеризуються проєкти з розвиненою стилобатною частиною та при розміщенні паркувальних майданчиків в просторі підземних поверхів. Такі рішення дозволяють ефективно використати підземний простір при мінімізації заповнення 1–5 поверхів. Остання вимога є характерною для забудови історичних центрів, де містобудівними обмеженнями регламентується гранична висота будівлі. Дослідження спрямовано на підвищення ефективності виконання робіт за умови їх суміщення під час улаштування нульового циклу багатофункціональних комплексів, які зводять в історичній частині міст, в умовах ущільненої забудови та вкрай обмеженого простору. Методика. Автори провели огляд світового досвіду влаштування багатофункціональних комплексів і запровадили передовий досвід прийняття організаційно-технологічних рішень під час розробки проєктно-технологічної документації з улаштування нульового циклу об’єкта «Нове будівництво багатофункціонального комплексу з автопаркінгом за адресою вул. Володимира Вернадського, 25, м. Дніпро». Розглянуто основні будівельні процеси влаштування нульового циклу в складних умовах ущільненої забудови та визначено критичні елементи під час їх проєктування. Удосконалено технологічну послідовність виконання суміжних робіт різними підрядними організаціями з метою створення резерву часу та підвищення надійності всього технологічного процесу. Результати. Визначено організаційно-технологічні рішення, що дозволяють виконувати суміщення будівельно-монтажних процесів улаштування нульового циклу багатофункціональних комплексів за значної кількості субпідрядних організацій в умовах ущільненої забудови, а також у складних гідрогеологічних умовах або під час будівництва в просторі історичної забудови центральної частини міст. Наукова новизна. Автори вперше провели наукове дослідження в галузі влаштування нульового циклу з огляду на розташування будівельної техніки в умовах обмеженого простору будівельного майданчика в історичній частині м. Дніпро та запропонували ряд рішень, що забезпечили підвищення надійності основного будівельного процесу. Практична значимість. На основі отриманих результатів можна корегувати розташування будівельної техніки та визначення раціональної послідовності будівельно-монтажних робіт, а також прогнозувати подальший розвиток технології будівельного виробництва. Ці дослідження можуть бути корисними під час вивчення дисциплін «Технологія будівельного виробництва», «Технологія спеціальних робіт», для організації науково-практичних семінарів, курсів підвищення кваліфікації тощо.
 • Item
  Світовий досвід створення математичних моделей пневматичної ресори: переваги та недоліки
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Кузишин, Андрій Ярославович; Костриця, Сергій Анатолійович; Соболевська, Юлія Генріхівна; Батіг, Андрій Васильович
  UK: Мета. Враховуючи потреби виробництва та впровадження в експлуатацію сучасного швидкісного рухомого складу з удосконаленою системою амортизації, автори передбачають провести аналіз створених на цей час математичних моделей динамічної поведінки пневматичної ресори, систематизувати їх та з’ясувати переваги й недоліки кожного з типів моделей. Методика. Для проведення аналізу використано порівняльно-хронологічний метод, який дає можливість простежити розвиток наявних концепцій і теорій. Залежно від типу розв’язувальних рівнянь наявні моделі пневматичних ресор було поділено на три групи: механічні, термодинамічні та скінченноелементні. Під час аналізу оцінено можливість врахування в моделі конструктивних особливостей ресори, теплопередачі, нелінійності характеристик матеріалів, форми мембрани, частоти збурювальної сили та ін. Результати. Показано, що особливістю механічних моделей є визначення вхідних параметрів на основі аналізу експериментальних результатів, яке вимагає доступу до складного вимірювального обладнання та яке потрібно виконувати для кожної нової моделі пневматичної ресори окремо. На відміну від механічних моделей, які дозволяють ураховувати демпфувальний ефект пневморесори в горизонтальному та вертикальному напрямку, термодинамічні моделі переважно орієнтовані на дослідження динамічної поведінки пневматичної ресори у вертикальному напряку. Використання методу скінченних елементів дозволяє найбільш точно відтворити динамічну поведінку пневматичної ресори, проте вимагає значних затрат сил та часу на створення скінченноелементної моделі й виконання розрахунків. Наукова новизна. Систематизовано математичні моделі динамічної поведінки пневматичної ресори та підкреслено важливість їх використання під час досліджень руху швидкісного залізничного рухомого складу. Практична значимість. Проведений аналіз математичних моделей динамічної поведінки пневматичної ресори показує шляхи подальшого їх удосконалення, вказує на можливість їх використання в просторовій математичній моделі рухомого складу відповідно до поставлених задач. Це дозволить ще на етапі проектування швидкісного рухомого складу оцінювати його динамічні показники та показники безпеки руху під час взаємодії з рейковою колією.
 • Item
  Визначення відповідності тексту алгоритму програми на основі конструктивно-продукційної моделі графа керування
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Куроп’ятник, Олена Сергіївна; Яковенко, Богдан Миколайович
  UK: Мета. Основною метою статті є розробка та програмна реалізація методу визначення відповідності тексту алгоритму програми, представленого у вигляді блок-схеми. Методика. Для зіставлення тексту програми та блок-схеми побудовано математичну модель їх перетворювачів у графове представлення з використанням апарату конструктивно-продукційного моделювання та його методів: спеціалізації, конкретизації, інтерпретації та реалізації. Графове представлення (графи) тексту будується з урахуванням операторів керування, блок-схеми – за json-файлом, що містить опис елементів схеми та їх зв’язків. Для порівняння графів застосовано метод пошуку в ширину з підрахунком кількості однакових вершин. Для програмної реалізації розробленого методу й моделей була застосована технологія об’єктно-орієнтованого програмування та CASE-технології, в основі яких лежить уніфікована мова моделювання UML. Результати. Запропоновано метод, що дозволяє представити текст та блок-схему програми в єдиному форматі орієнтованого графа (графа керування) та виконати оцінку їх відповідності за кількістю однакових вершин. Для його формалізації та автоматизованого використання розроблено конструктивно-продукційні моделі перетворювачів вхідних даних. На основі моделей та методу створено програмний додаток. Наукова новизна. Отримали подальший розвиток методи конструктивно-продукційного моделювання в задачах обробки текстів, написаних штучними мовами. Побудована система конструкторів, що виконує перетворення тексту програм мовою С++ у граф керування. Практична значимість. Результати роботи мають значення для розв’язання таких задач, як зіставлення текстів програм із метою виявлення запозичень, визначення відповідності алгоритмів програм їх програмним реалізаціям із метою поліпшення навичок кодування. Графове представлення, яке продукує розроблена система конструкторів, може бути застосоване для дослідження впливу оптимізації та рефакторингу коду на складність програм із використанням метрик МакКейба.