Підвищення ефективності поєднання будівельно-монтажних робіт під час улаштування нульового циклу в умовах ущільненої забудови

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UKR: Мета. Розвиток урбанізації в умовах XXI сторіччя характеризується зростанням частки багатофункціональних інфраструктурних комплексів серед загального обсягу нового та відновленого будівництва. Значним попитом характеризуються проєкти з розвиненою стилобатною частиною та при розміщенні паркувальних майданчиків в просторі підземних поверхів. Такі рішення дозволяють ефективно використати підземний простір при мінімізації заповнення 1–5 поверхів. Остання вимога є характерною для забудови історичних центрів, де містобудівними обмеженнями регламентується гранична висота будівлі. Дослідження спрямовано на підвищення ефективності виконання робіт за умови їх суміщення під час улаштування нульового циклу багатофункціональних комплексів, які зводять в історичній частині міст, в умовах ущільненої забудови та вкрай обмеженого простору. Методика. Автори провели огляд світового досвіду влаштування багатофункціональних комплексів і запровадили передовий досвід прийняття організаційно-технологічних рішень під час розробки проєктно-технологічної документації з улаштування нульового циклу об’єкта «Нове будівництво багатофункціонального комплексу з автопаркінгом за адресою вул. Володимира Вернадського, 25, м. Дніпро». Розглянуто основні будівельні процеси влаштування нульового циклу в складних умовах ущільненої забудови та визначено критичні елементи під час їх проєктування. Удосконалено технологічну послідовність виконання суміжних робіт різними підрядними організаціями з метою створення резерву часу та підвищення надійності всього технологічного процесу. Результати. Визначено організаційно-технологічні рішення, що дозволяють виконувати суміщення будівельно-монтажних процесів улаштування нульового циклу багатофункціональних комплексів за значної кількості субпідрядних організацій в умовах ущільненої забудови, а також у складних гідрогеологічних умовах або під час будівництва в просторі історичної забудови центральної частини міст. Наукова новизна. Автори вперше провели наукове дослідження в галузі влаштування нульового циклу з огляду на розташування будівельної техніки в умовах обмеженого простору будівельного майданчика в історичній частині м. Дніпро та запропонували ряд рішень, що забезпечили підвищення надійності основного будівельного процесу. Практична значимість. На основі отриманих результатів можна корегувати розташування будівельної техніки та визначення раціональної послідовності будівельно-монтажних робіт, а також прогнозувати подальший розвиток технології будівельного виробництва. Ці дослідження можуть бути корисними під час вивчення дисциплін «Технологія будівельного виробництва», «Технологія спеціальних робіт», для організації науково-практичних семінарів, курсів підвищення кваліфікації тощо.
ENG: Purpose. The urbanization development in the twenty-first century is characterized by increasing the share of multifunctional infrastructure complexes among the total volume of new and renovated construction. Projects with a developed stylobate part are characterized by significant demand, as well as placing parking lots in the space of underground floors. Such solutions make it possible to effectively use the underground space while minimizing the filling of 1–5 floors. The latter requirement is typical for the construction of historic centers, where urban restrictions regulate the maximum height of the building. The research is aimed at increasing the efficiency of works provided they are combined during the arrangement of underground phase of multifunctional complexes, which are built in the historic part of cities, in a densely built-up area and extremely limited space. Methodology. The authors reviewed the world experience in the installation of multifunctional complexes and introduced best practices in organizational and technological solutions during the development of design and technological documentation for the arrangement of underground phase of the object «New construction of a multifunctional complex with parking at 25 Volodymyra Vernadskoho Street, Dnipro». The main construction processes of the underground phase arrangement in difficult conditions of compacted construction are considered and the critical elements during their design are determined. The technological sequence of performing related works by various contractors has been improved in order to create a time reserve and increase the reliability of the entire technological process. Findings. Organizational and technological solutions have been identified that allow combining construction and installation processes of underground phase of multifunctional complexes with a significant number of subcontractors under conditions of compacted construction, as well as under complex hydrogeological conditions or during construction in the historic buildings of the central part of cities. Originality. The authors for the first time conducted research in the field of underground phase arrangement given the location of construction equipment in the limited space of the construction site in the historic part of Dnipro and proposed a number of solutions to increase the reliability of the main construction process. Practical value. Based on the results obtained, one can correct the location of construction equipment and determine the rational sequence of construction and installation works, as well as predict the further development of construction technology. These studies can be useful during the study of disciplines «Technology of Construction Production», «Technology of special works», for the organization of scientific and practical seminars, refresher courses and more.
Description
А. Радкевич: ORCID 0000-0001-6325-8517; М. Нетеса: ORCID 0000-0002-9134-8023; А. Нетеса: ORCID 0000-0002-3364-3446
Keywords
умови ущільненої забудови, багатофункціональний комплекс, організаційно-технологічні фактори, підземний паркінг, історична частина міста, стилобат, шпунтове огородження, conditions of compacted buildings, multifunctional complex, organizational and technological factors, underground parking, historical part of the city, stylobate, sheet pile wall, КБВ
Citation
Радкевич А. В., Нетеса М. І., Нетеса А. М. Підвищення ефективності поєднання будівельно-монтажних робіт під час улаштування нульового циклу в умовах ущільненої забудови. Наука та прогрес транспорту. 2021. № 4 (94). С. 59–68. DOI: 10.15802/stp2021/245669.