Статті КБК

Permanent URI for this collection

RU: Статьи
EN: Articles

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 64
 • Item
  Анализ причин аварий стальных емкостных конструкций для сыпучих материалов
  (Металлургическая и горнорудная промышленность, 2011) Банников, Дмитрий Олегович
  RU: Приведены данные относительно аварийности стальных емкостных конструкций для хранения сыпучих веществ. Материалы включают как сведения, изложенные в специализированной литературе, результаты отчетов практических обследований конструкций и разбора причин их аварий, так и собственные авторские наработки, собранные по результатам проводимых исследований.
 • Item
  Експериментальне дослідження розподілу горизонтального тиску на гофровані сталеві стінки силосу
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2016) Качуренко, Валентина Володимирівна; Банніков, Дмитро Олегович
  UK: Мета. У дослідженні потрібно зробити: 1) якісну оцінку характеру деформацій гофрованої стінки ємності при дії навантаження від сипучих матеріалів; 2) визначити схеми перерозподілу горизонтального тиску на кожну окрему пластину гофра та методи розрахунку, що ближчі до дійсної ситуації; 3) отримати кількісні показники деформацій для співставлення їх із розрахунковими, отриманими при моделюванні математичної моделі. Методика. Для досягнення поставленої мети були досліджені різні типи профілів ємнісних конструкцій та отримані значення вертикальних сумарних переміщень при дії навантаження. Для обчислювального експерименту був використаний проектнообчислювальний комплекс Structure CAD для Windows. Крім того, проведено лабораторний експеримент, аналіз результатів якого важливий для підтвердження вірності попередньо виконаних комп’ютерних моделей. Результати. В роботі, внаслідок проведеного експерименту, було знайдено підтвердження отриманих при розрахунку методом скінченних елементів (МСЕ) даних, а саме – напрямок та характер деформацій повністю (якісно та кількісно) повторював розрахункову ситуацію в SCAD. Було виконано аналіз роботи гофрованого профіля при різних теоретично ймовірних схемах навантаження та різних методах розрахунку. Також викладені рекомендації для реального розрахунку за допомогою комп’ютерного моделювання. У процесі спільного дослідження авторів були отримані дані, що дозволяють більш точно та коректно оцінити роботу гофрованих профілів при дії тиску від сипучих матеріалів. Наукова новизна. Проведені дослідження та експериментальні випробовування пояснюють та уточнюють способи можливого перерозподілу тиску сипучого матеріалу на кожні окремі пластини гофра, про що відсутня інформація в наявній рекомендованій літературі та нормативній базі в сфері проектування ємнісних споруд. Практична значимість. Застосування запропонованих рішень є корисним для коректного моделювання ємностей із гофрованими стінками при наступних розрахунках та пошуку нових напрямків подальшого дослідження.
 • Item
  Experimental Study of Horizontal Pressure Distribution on Corrugated Steel Silo Walls
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2016) Kachurenko, Valentyna V.; Bannikov, Dmytro O.
  EN: Purpose. The paper aims: 1) qualitative assessment of the nature of the container corrugated wall deformation caused by the load from bulk materials. 2) determination of the horizontal pressure redistribution scheme for each individual corrugation plate and the calculation method that is closer to the real situation. 3) obtaining the quantitative deformation indicators to compare them with the calculated ones produced by means of mathematical model simulation. Methodology. To achieve this purpose the different types of capacitive structure profiles were investigated and the values of total vertical displacement under load were obtained. The computational experiment used the design computer system Structure CAD for Windows. In addition, the laboratory experiment was conducted, the analysis of which is important to confirm the correctness of pre-made computer models. Findings. The conducted experiment allowed receiving the confirmation of the FEM calculated data, namely qualitatively and quantitatively the deformation direction and nature completely repeated the design situation in SCAD. The work of corrugated profile was analysed for different theoretically possible load schemes and different calculation methods. Also the work contains the recommendations for the real calculation using computer simulation. During a joint study the authors obtained the data that allow for more accurate assessment of the corrugated profile performance under the pressure from bulk materials. Originality. The conducted research and experimental tests explain and clarify the ways for possible redistribution of bulk material pressure on each corrugation plate, while there is no such information in the existing recommendation literature and regulatory framework concerning the capacitive structure design. Practical value. The use of the proposed solutions is useful for correct design of containers with corrugated walls during further calculations and search of new directions for future research.
 • Item
  Експериментальне вивчення дії cипучих матеріалів на гофровані панелі стінок для ємнісних конструкцій
  (Науково-дослідний інститут будівельного виробництва, Київ, 2016) Качуренко, Валентина Володимирівна
  UK: На основі проведених експериментальних досліджень вивчено характер роботи гофрованих панелей стінок ємнісних споруд. Дослідження проведено із різними вихідними параметрами гофра для декількох типів перерізу гофра при дії сипучих матеріалів. Крім того виконано порівняльний аналіз із результатами комп'ютерного моделювання роботи таких панелей та уточнений спосіб моделювання перерозподілу горизонтального тиску на кожну окрему пластину гофра при розрахунку в проектно-обчислювальному комплексі.
 • Item
  Планування та проведення досліджень з експериментального вивчення дії сипучих матеріалів на гофровані стінки ємнісних конструкцій
  (Одеська державна академія будівництва та архітектури, Одесса, 2016) Качуренко, Валентина Володимирівна; Банніков, Дмитро Олегович
  UK: Ця публікація містить матеріали в рамках підготовки до експерименту по дослідженню ємнісної призматичної конструкції з однієї гофрованої стінкою, яка повинна допомогти в розробці вірного моделювання горизонтального тиску сипучого матеріалу на кожну пластину гофра.
 • Item
  Конструкція раціонального сталевого гофрованого профілю
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Качуренко, Валентина Володимирівна; Банніков, Дмитро Олегович
  UK: Мета. У роботі проводиться виклад результатів пошуку нових, більш економічних конструктивних рішень металевих силосів, а саме: аналіз існуючих типів поперечного перерізу профілів сталевої стінки такого силосу та розроблення менш матеріалоємного перерізу гофрованого профілю. Методика. Для досягнення поставленої мети досліджені існуючі типи профілів ємнісних конструкцій та їх напружено-деформований стан при дії навантаження. Аналіз виконувався за результатами обчислювальних експериментів. Об’єктом для дослідження були математичні комп’ютерні моделі. Розрахунки проведено з використанням методу скінчених елементів. Для обчислювального експерименту був використаний проектно-обчислювальний комплекс Structure CAD для Windows. Результати. У роботі були отримані дані, що дозволяють оцінити роботу профілів та знайти більш ефективний тип поперечного перерізу з точки зору його матеріалоємності. У процесі спільного дослідження авторами був розроблений новий тип профілю для ємнісних конструкцій, що має більш високу ефективність використання та вузол кріплення окремих сталевих листів із даним типом профілю. Обидва рішення прості в монтажі, надійні в експлуатації та можуть бути виготовлені в умовах сучасного промислового виробництва з використанням стандартного обладнання, матеріалів і комплектуючих. Наукова новизна. Авторами запропонований новий тип поперечного перерізу профілю гофра для сталевих стінок силосних споруд, який має підвищену несучу здатність і жорсткість та надає можливість зменшити товщину металу, не змінюючи при цьому несучу спроможність конструкції, чим знижує матеріаломісткість всієї конструкції. Для цього та подібних типів профілів сконструйований та запропонований варіант вузлового кріплення окремих гофрованих листів на болтах із подовжуючим фланцем, який дає можливість влаштування з’єднання при невеликих розмірах хвилі гофра, де недостатньо відстані для розміщення шапки болта між окремими гофрами. Практична значимість. Застосування запропонованих рішень дозволяє підвищити економічність, технологічність та ремонтопридатність конструкції стінок сталевих силосів. Отримані в дослідженнях результати свідчать про перспективність подальшого розвитку науково-дослідних робіт із пошуку нових, більш економічних рішень сталевої гофрованої стінки для силосних споруд, а також інших способів зменшення матеріалоємності конструкцій для зберігання сипучих матеріалів.
 • Item
  Тестування методики спільного статичного розрахунку системи «споруда – ґрунтовий масив»
  (Дніпропетровський національний університет залізничного траснспорту імен академіка В. Лазаряна, 2012) Гуслиста, Ганна Едуардівна; Банніков, Дмитро Олегович
  RU: За результатами розв’язання тестових задач встановлюється можливість застосування розробленої методики спільного статичного розрахунку напружено-деформованого стану системи «споруда – ґрунтовий масив». В якості тестових були прийняті задачі розрахунку безанкерної шпунтової стінки, а також залізобетонної балки на ґрунтовій основі.
 • Item
  Ефективний гофрований профіль для сталевих ємностей
  (ДП «Науково дослідний інститут будівельного виробництва імені В.С.Балицького», 2014) Качуренко, Валентина Володимирівна; Банніков, Дмитро Олегович
  UK: Наведені результати вибору раціонального гофрованого перерізу стінки силосу з точки зору напружень та деформацій, що виникають у пластинах гофра, а також геометричних характеристик перерізу.
 • Item
  Особливості моделювання тиску сипучого матеріалу на гофровані сталеві елементи
  (Національний університет водного господарства та природокористування, 2014) Качуренко, Валентина Володимирівна; Банніков, Дмитро Олегович
  UK: Наведені результати теоретичних досліджень моделювання можливих способів передачі горизонтальної складової тиску від навантаження си-пучого матеріалу на гофровану стінку силосу, зокрема, на окремі плас-тини гофра та проаналізований напружено-деформований стан кожної з пластин.
 • Item
  Исследование угла укладки зерен сыпучего материала на модели емкости
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Банников, Дмитрий Олегович
  UK: В роботі представлені результати виконаних автором експериментальних спостережень на прозорій моделі вертикального перерізу ємності за характером укладки зерен сипучого матеріалу. Показано вплив кута нахилу бічної поверхні ємності та швидкості її завантаження на кут укладки зерен сипучого матеріалу. Проаналізовані процеси завантаження і вивантаження сипучого матеріалу. Встановлено ефект зміни напрямку сил тертя між зернами матеріалу в момент початку його вивантаження.
 • Item
  Тиск сипучого матеріалу на стінки двоступінчастих ємнісних конструкцій
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Банніков, Дмитро Олегович
  UK: В статті наведено часткове рішення розподілу тиску від сипучого матеріалу на стінки ємнісної конструкції для одного з найбільш розповсюджених у проектній практиці типів – двоступінчастої споруди. Рішення отримано на основі розробленої автором дискретно-континуальної теоретичної моделі взаємодії сипучого середовища з елементами ємності. Представлені залежності проілюстровано відповідними графіками.
 • Item
  Частное решение оптимизации геометрической формы бункеров и силосов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Банников, Дмитрий Олегович
  UK: В роботі представлені аналітичні рішення, що дозволяють оптимізувати зовнішню геометричну форму бункерних і силосних ємностей для сипучих матеріалів за критерієм мінімуму маси споруди. Розглянуто частковий випадок двоступеневої конструкції з вертикальною верхньою частиною. Використано метод зведення до задачі з одним невідомим. Приведене рішення співставляється із рішенням, отриманим автором методом невизначених множників Лагранжа.
 • Item
  Аналитическое исследование колебаний вант при кинематическом возмущении
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2005) Волкова, Виктория Евгеньевна; Мисюра, Е. А.
  RU: Исследовано влияние кинематического возмущения на динамическое поведение вант. Кинематическое возмущение представлено в виде колебаний вершины пилона. Построена математическая модель колебаний ванты. В качестве основного метода исследования принят метод гармонического баланса. Получены и оценены выражения для определения амплитуды и частоты вынужденных колебаний.
 • Item
  Снижение площади коррозионного износа стальных емкостных конструкцій
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2005) Банников, Дмитрий Олегович
  RU: Стальные емкостные конструкции в настоящее время являются одним из наиболее распространенных типов тонкостенных листовых конструкций. Одна из главных проблем их эксплуатации заключается в повышенном уровне коррозионного износа. Как показывает накопленный опыт, применяемые меры защиты недостаточно эффективны. Автором предлагается иной подход, заключающийся в оптимизации конструктивной формы емкостных сооружений по критерию минимума массы. По оценке автора, это позволяет уменьшить площадь боковой поверхности конструкций на 30 % по сравнению с существующими традиционными конструктивными схемами.
 • Item
  Динамические характеристики нелинейных гасителей колебаний конструкций
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2004) Волкова, Виктория Евгеньевна
  RU: Объектом данного исследования являются одномассовые виброударные демпферы. Основным методом исследования было выбрано гибридное моделирование. В статье представлены временные процессы,спектральные характеристики и фазовые траектории для динамических гасителей с кусочно-линейной упругой характеристикой, имеющие ограничители: с первоначальным зазором, с различными участками жесткости упругой связи, с предварительным натягом.
 • Item
  Металлоконструкции перегружателей. Нормативные нагрузки. Особенности расчета
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2004) Барбас, Иосиф Гдальевич; Бойко, Петр Петрович
  UK: Розглянуто загальні відомості про металоконструкції мостових перевантажувачів і нормотивні навантіження.
 • Item
  Численное моделирование полигармонических колебаний нелинейных динамических систем
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2004) Волкова, Виктория Евгеньевна
  RU: В статье приведены методика и результаты вычислительного эксперимента: свойства и особенности вынужденных бигармонических колебаний нелинейных механических систем, описываемых нелинейным дифференциальным уравнением. При разработке программного обеспечения, необходимого для решения данной задачи, использованы методы численного интегрирования (метод Рунге-Кутта 4-го порядка), спектрального анализа (алгоритм Герцеля), компьютерной графики.
 • Item
  Динамическое поведение систем с несимметричными кусочно-линейными упругими характеристиками
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2003) Волкова, Виктория Евгеньевна
  UK: При теоретичному дослідженні коливань виникає необхідність побудови математичної моделі. Для цього використовують дані технічних креслень, описів, а також іншу документацію, яка містить інформацію про структуру і значення окремих параметрів. Проте в деяких випадках ця інформація може бути недостатньою. Ефективним при цьому виявляється використання методів ідентифікації систем. Вони полягають у побудові математичної моделі об'єкта по експериментальних записах.
 • Item
  Направления совершенствования современной концепции проектирования жестких стальных бункеров
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2003) Банников, Дмитрий Олегович; Казакевич, Михаил Исаакович
  UK: У статті викладені найбільш важливі положення сучасної концепції проектування жорстких сталевих бункерів як окремого класу будівельних конструкцій. Виділені та проаналізовані її недоліки, а також основні проблеми, які перешкоджають створенню достатньо надійної, довговічної та ремонтопридатної конструкції. Разом з цим авторами наводяться власні рекомендації щодо цих проблем вирішення і намічаються подальші перспективи розвитку теорії бункеробудування.
 • Item
  Визначення напруженно-деформованого стану міжповерхового перекриття та вибір оптимального рішення
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Кирпа, Іван Іванович; Гринишин, А. О.
  UK: За результатами розрахунку міцності похилих перерізів конструкцій перекриттів здійснено техніко-економічне порівняння вартості, трудомісткості, витрат бетону та арматури з наступним визначенням найбільш економічного рішення перекриття.