Випуск 12 (ПЕТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Нечіткі економіко-математичні моделі планування процесів експлуатації класів виробничо-технічних систем
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2016) Пшінько, Олександр Миколайович; Скалозуб, Владислав Васильович
  UKR: Мета. Стаття присвячена питанням удосконалення економіко-математичних моделей оптимального планування розподілу замовлень на обслуговування, які відповідають процесам експлуатації класів технічних систем з урахуванням умов невизначеності. При плануванні ураховується спеціалізація виконавців робіт, а також можливості виникнення збурень параметрів виробничих потужностей та зовнішнього середовища, які представлені нечіткими величинами. Методика. Для планування процесів експлуатації декількох класів подібних об'єктів (виробничо-технічних систем, ВТС), з урахуванням вимог щодо розподілу робіт на основі спеціалізації виконавців, сформовано економіко-математичні моделі, які узагальнюють відкриту модель транспортної задачі про цілерозподілення з обмеженими пропускними здатностями. При цьому моделі відповідають умовам функціонування багатопродуктових потоків. В них коефіцієнти матриці питомих вартостей та обмеження параметрів ресурсів окремих спеціалізованих виконавців являються нечіткими величинами. Результати. Удосконалено економіко-математичні моделі із аналізу та планування процесів експлуатації декількох класів виробничо-технічних систем, які забезпечують можливості нечіткого опису параметрів та умов. Моделі ураховують як поточний стан технічних систем, так і можливі збої процесів експлуатації. Наукова новизна. Отримано розвиток економіко-математичних моделей планування процесів експлуатації неоднорідних класів технічних систем, які ураховують вимоги щодо спеціалізації виконавців, а також можливості нечіткого опису параметрів системи. Практична значимість. Результати досліджень забезпечують можливості підвищення ефективності процесів експлуатації класів неоднорідних технічних систем, автоматизованого планування розподілу ресурсів між виконавцями з урахуванням спеціалізації, нечіткості параметрів і збурень зовнішнього середовища.
 • Item
  Економічні питання застосування регіональних відновлюваних біоресурсів у енергетиці
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2016) Пшінько, Олександр Миколайович; Габрінець, Володимир Олексійович
  UK: Мета. У дослідженні розглядаються економічні можливості переходу роботи теплогенеруючих потужностей Дніпровського регіону на відновлювані джерела енергії, а саме таке біопаливо, як солома. Головною метою роботи є розрахунок економічних можливостей та вартості конкретних заходів для такого переходу. Перехід на відновлювані джерела енергії приведе до значного скорочення витрат традиційних енергетичних ресурсів на опалення. Як приклад береться котельня компактного містечка Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (ДНУЗТ), що споживає природний газ. Методика. На основі аналізу законодавчої бази, яка стимулює використання відновлюваних джерел енергії, розглядається можливість переходу частки потужностей котельні на застосування соломи як палива. У роботі визначаються можливості Дніпровського регіону щодо забезпечення отримання та поставок соломи для роботи теплогенеруючих потужностей протягом опалювального сезону. Аналізуються вартісні показники перевезень вантажів територією України в 2016 році, які залежать від відстані, а також від розміру вантажівок. Ці показники, а також показники, що пов’язані з купівлею соломи, розглядаються разом з енергетичними можливостями застосування соломи як палива. Результати. За існуючого в Україні на 2016 рік стану сільського господарства відносно продуктивності зернових та вартісних показників у галузі перевезень перевід частки потужностей на відновлюване паливо є досить рентабельним. Вартість одиниці теплової потужності при цьому може бути знижена в чотири рази. Наукова новизна. Вперше запропоновано використовувати нові комплексні підходи для оцінки вартості одиниці потужності теплової котельні при переході її на застосування відновлюваних джерел енергії. Авторами також запропонована нова логістика доставки цих джерел до місця їх споживання. З технічної та вартісної сторін визначено оптимальний порядок переведення потужностей на нові відновлювані джерела енергії в конкретному регіоні залежно від структури посівних площ та їх продуктивності. Практична значимість. Запропоновані рішення й підходи щодо забезпечення частки потужностей котельні відновлюваними джерелами енергії можуть бути реалізовані при відносно невеликих капіталовкладеннях та можуть дати значний економічний ефект.
 • Item
  Реформування залізничного транспорту: досвід країн ЄС
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2016) Любохинець, Людмила Миколаївна
  UK: Мета. Робота присвячена розгляду та аналізу існуючих моделей реформування залізничного транспорту на прикладі країн-учасниць Європейського союзу. Метою статті є виокремлення факторів, що дозволяють побудувати адекватну модель оптимального реформування й розвитку підприємств у галузі залізничного транспорту. Методика. Автор пропонує розглянути можливість використання практичних варіантів реформування у держав ЄС, що дозволить на основі порівняльного аналізу оцінити можливість застосування зарубіжного досвіду реформування галузей інфраструктури, а також визначити основні принципи, завдання, особливості реформування залізничного транспорту України та критерії ефективності його функціонування, враховуючи особливості економічного положення в Україні на сьогоднішній день. Результати. На основі виконаного аналізу встановлено необхідність здійснення в Україні реформування залізничного транспорту та проаналізовано варіанти існуючих моделей його реформування в країнах ЄС на прикладі Франції та Німеччини. Визначено передумови, характерні риси та результати реформування залізничного транспорту у вказаних країнах. Досліджено особливості реформування залізничного транспорту країн Європейського союзу, визначено їх вплив на ефективність роботи залізничного комплексу. Практична значимість. Проведений ґрунтовний аналіз досвіду реформування провідних залізниць світу дозволить запобігти помилкам при реформуванні мережі залізничного транспорту України.
 • Item
  Реінжиніринг бізнес-процесів у розвитку залізничного туризму в Україні
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2016) Головкова, Людмила Степанівна; Дяченко, Лідія Антонівна
  UK: Мета. Метою статті є обґрунтування доцільності та розробка практичних рекомендацій щодо впровадження реінжинірингу бізнес-процесів у розвиток залізничного туризму в Україні. Це сприятиме пожвавленню скороченого останнім часом попиту на туристичні послуги, досягненню вищого рівня реалізації існуючого попиту на послуги перевезення туристів залізничним транспортом, підвищенню рівня реалізації сукупного попиту при перевезенні туристів залізничним транспортом, урегулюванню попиту на залізничний туризм протягом року, досягненню економічного прориву всіма учасниками ринку туристичних послуг тощо. Методика. Методичну основу дослідження питання щодо розвитку залізничного туризму в Україні склали: статистичні дані ЦСУ України, праці зарубіжних та вітчизняних науковців з питань реінжинірингу бізнес-процесів у сфері послуг, а також з питань функціонування та розвитку туризму в Україні. Автори вважають, що існує скорочений попит на туристичні послуги, нереалізований попит на перевезення туристів залізничним транспортом, нерегулярний попит із перевезення туристів залізничним транспортом, існував у минулому часовому періоді нереалізований сукупний попит на перевезення туристів залізничним транспортом, і є потреба здійснювати реінжиніринг бізнес-процесів для кращого розвитку залізничного туризму в Україні, досягнення вищого рівня задоволення споживачів та підвищення рівня конкурентоспроможності залізничних підприємств тощо. Результати. У статті проаналізовано дані ЦСУ щодо перевезення туристів деякими видами транспорту України, у т.ч. залізничним, а також туристичні потоки внутрішніх туристів в Україні, кількість екскурсантів тощо. Автори обґрунтували практичні пропозиції щодо перспективного розвитку залізничного туризму в Україні, дослідили деякі особливості впровадження реінжинірингу бізнес-процесів щодо необхідності здійснення змін. Це забезпечить краще задоволення існуючого попиту споживачів на послуги залізничного туризму в Україні, зумовить підвищення рівня розвитку регіональних економік на певних територіях України та національної економіки загалом. Наукова новизна. Авторами статті доведено таке: управління скороченим попитом на туристичні послуги є можливим та необхідним. Для більш ефективного розвитку залізничного туризму в Україні потрібним є впровадження реінжинірингу бізнес-процесів. У статті запропоновано практичні заходи для учасників ринку перевезення туристів залізничним транспортом із урахуванням інтересів усіх бізнес-партнерів та запропоновано напрямки їх спільної взаємодії, що забезпечать підвищення рівня їх економічного розвитку, гармонічні відносини зі споживачами та суспільством. Практична значимість. Практичне впровадження запропонованих у статті заходів забезпечить для усіх учасників ринку туристичних перевезень залізничним транспортом нові можливості щодо кращих фінансово-економічних результатів діяльності, забезпечить вищий рівень їх прибутковості, краще позиціонуватиме Україну як туристичну державу, сприятиме задоволенню похідного (сполучного) попиту на супутні туристичні послуги та товари.
 • Item
  Удосконалення понятійно-категоріального апарату теорії залізничного туризму
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2016) Бараш, Юрій Савелійович; Марценюк, Лариса Володимирівна; Чаркіна, Тетяна Юріївна
  UKR: Мета. Для підвищення ефективності роботи залізничного транспорту в умовах сучасного ринку автори пропонують розвивати в Україні залізничний туризм. Метою статті є узагальнення основних теорій стосовно залізничного туризму та трансферних перевезень. Методика. Автори пропонують нове термінологічне визначення залізничного туризму та супутніх з ним трансферних перевезень різними видами транспорту, що дозволить більш повно окреслити перелік туристичних послуг, які отримують туристи упродовж залізничної туристичної екскурсії. Результати. У результаті запропонованих авторами заходів очікується зростання пасажиропотоку на залізниці, підвищення іміджу українських залізниць всередині країни та за її межами, залучення додаткових коштів на оновлення застарілої інфраструктури та рухомого складу, відновлення об’єктів культурно-історичного значення, створення нових робочих місць, стримування міграційних процесів на Західній Україні. Наукова новизна. Вперше запропоновано нове термінологічне формулювання залізничного туризму, яке уточнює термінологію, що існувала до переходу залізниць на ринкові відносини, а також надано удосконалене поняття «трансферні перевезення». Практична значимість. Удосконалене трактування термінів «залізничний туризм» та «трансферні перевезення» дозволить суб’єкту господарювання врахувати надання туристичних послуг поза межами поїзда (готелями, апартаментами, ресторанами, кав’ярнями та іншими об’єктами туристичної інфраструктури).
 • Item
  Управлінські аспекти аналізу витрат залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2016) Топоркова, Олена Анатоліївна; Шило, Лілія Анатоліївна; Ролік, Вікторія Вікторівна
  UK: Мета. Стаття присвячена систематизації основних напрямків аналізу витрат у межах системи управління витратами з урахуванням специфіки залізничної галузі. Методика. Для розв’язання задач такого класу запропоновано застосувати системний підхід та стратегічне управління витратами. Результати. У статті наведено аспекти аналізу й оцінки рівня витрат залізниці, які деталізують інформацію для ухвалення управлінських рішень. Наукова новизна. Запропоновано систематизовані аспекти аналізу й оцінки витрат залізниці, які, на відміну від існуючих, враховують специфіку галузі. Застосування таких аспектів сприятиме здійсненню багатовимірного аналізу витрат за такими складовими, як: види економічної діяльності; канали збуту й замовники (зокрема, для підсобно-допоміжної діяльності); складові перевізного процесу та структурні підрозділи підприємства. Система управління витратами має бути узгоджена зі стратегічними цілями підприємства (структурного підрозділу), які визначаються системою стратегічного менеджменту залізничної галузі. Проблема формування собівартості перевезень полягає у визначенні й взаємному узгодженні факторів, які на неї впливають. Економічна оцінка повинна передбачати типізацію операцій щодо управління витратами на залізничному транспорті. Децентралізація обліку витрат у підрозділах (за центрами відповідальності й місцями формування витрат) забезпечує індивідуальну персональну відповідальність кожної посадової особи й працівника за результати виробництва на своїй ділянці й на робочому місці. Практична значимість. Використання наведеного системного підходу має сприяти більш ефективному нормуванню витрат, а отже, буде забезпечуватись і їх належне планування та контроль, більш обґрунтоване калькулювання собівартості перевезень та наданих послуг. Економічно обґрунтована класифікація витрат має допомогти визначити ступінь впливу певного виду витрат на рівень собівартості й рентабельність окремих видів діяльності. Систематизована облікова номенклатура об’єктів калькулювання на підприємствах залізничного транспорту дозволить забезпечити точність розрахунку витрат.
 • Item
  Система принципів ціноутворення в умовах реформування залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2016) Савицька, Таїсія Миколаївна
  UK: Мета. Проаналізувати систему чинників, що враховуються при встановленні залізничних тарифів в Україні, а також проблеми ціноутворення на залізничному транспорті в сучасних умовах. Розробити принципи ціноутворення на послуги залізничного транспорту України, які б забезпечували досягнення цілей цінової політики галузі та зумовлювали створення нових ефективних підходів тарифоутворення на послуги інфраструктури залізничного транспорту. Методика. Для вирішення завдання в роботі були проаналізовані існуючі принципи формування тарифів та виявлені недоліки в діючих підходах. Нові принципи були розроблені не лише з метою задоволення потреб залізниць у достатньому фінансуванні, а й в аспекті забезпечення економічної безпеки держави в цілому. Результати. Були визначені найважливіші засади щодо створення нової ефективної системи ціноутворення, вивчені можливі ризики зміни принципів та підходів до ціноутворення, обґрунтовані нові принципи з позиції реформаційних процесів у галузі та за умов росту конкуренції з боку інших видів транспорту. Наукова новизна. Удосконалена система принципів побудови залізничних тарифів в умовах реформування залізничного транспорту, яка включає 9 принципів (прозорість та прогнозованість, недискримінаційний доступ до інфраструктури, еквівалентність та ефективність, врахування трансакційних витрат, попиту споживачів та місцевих особливостей, наукова обґрунтованість та дерегулювання тарифів), що дозволить підвищити ефективність і конкурентоспроможність залізничних послуг на ринку перевезень. Практична значимість. Застосування вказаної системи принципів ціноутворення дозволить створити ефективний, науково обґрунтований методичний підхід щодо побудови гнучких та динамічних, орієнтованих на попит послуг залізничного транспорту.
 • Item
  До питання оцінки та застосування вартості життєвого циклу продукції машинобудування
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016) Гненний, Олег Миколайович; Мохаммадреза, А.
  UK: Мета. Розробка методичних підходів до оцінки вартості життєвого циклу виробу в галузі машинобудування та побудови критерію відбору машинобудівної продукції на базі вартості життєвого циклу виробу. Методика. Життєвий цикл розуміється як сукупність взаємопов’язаних процесів послідовної зміни стану виробу від дослідження до припинення його експлуатації та утилізації. Під елементом вартості життєвого циклу виробу мають на увазі фінансовий еквівалент витрат, пов’язаних з певним процесом життєвого циклу виробу. Методично визначення вартості життєвого циклу виробу ґрунтується на дисконтуванні прогнозних величин елементів життєвого циклу за період, що дорівнює його тривалості. Результати. Економічно обґрунтоване рішення щодо вибору інноваційного продукту з позиції споживача можливо прийняти з використанням показника вартості життєвого циклу виробу. Вона визначається як сума поточних вартостей елементів життєвого циклу виробу, які розглядаються як фінансовий еквівалент витрат, пов’язаних з певним процесом життєвого циклу виробу. При визначенні вартості життєвого циклу для порівняння виробів необхідно використовувати однакові умови щодо рівня цін, ставки дисконту та періоду дисконтування. Критерієм відбору пропозиції виробника (розробника) є найменша величина вартості життєвого циклу виробу за умови її визначення для однакового періоду дисконтування, в однаковому рівні цін, за умови рівності ставки дисконту та забезпечення порівнянності за продуктивністю виробів, що розглядаються. Якщо не забезпечується порівнянність за названими умовами, порівняння за вартістю життєвого циклу не забезпечує відбору найбільш ефективного варіанта. Якщо тривалість життєвого циклу виробів, що розглядаються, є різною, порівнянності за періодом дисконтування можна досягти порівнянням поточної вартості життєвих циклів, що повторюються в періоді часу, який дорівнює найменшому спільному кратному тривалості життєвих циклів виробів, що розглядаються. Порівнянність за рівнем цін забезпечується коригуванням вартостей життєвого циклу індексним методом. Відмінність у продуктивності виробів, що розглядаються, враховується порівнянням за показником питомої вартості життєвого циклу на одиницю продуктивності, що визначається як відношення вартості життєвого циклу виробу до його продуктивності. Наукова новизна. У роботі удосконалено критерій порівняльної економічної ефективності інновацій на підставі зіставлення вартості життєвого циклу виробів, який, на відміну від існуючих, забезпечує порівнянність варіантів за періодом дисконтування, рівнем цін та продуктивністю виробів, що дозволяє використовувати показник вартості життєвого циклу виробу для порівняння машин з різним терміном експлуатації та різною продуктивністю. Практична значимість. Розроблені методичні підходи можуть використовуватися для відбору найбільш привабливих пропозицій виробників або розробників промислової продукції при проведенні тендерів на етапах визначення розробника інноваційного продукту машинобудування або визначення постачальника машинобудівної продукції. Також вони можуть застосовуватися розробниками інноваційного продукту для відбору найкращих технічних рішень та з іншою метою.