До питання оцінки та застосування вартості життєвого циклу продукції машинобудування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Мета. Розробка методичних підходів до оцінки вартості життєвого циклу виробу в галузі машинобудування та побудови критерію відбору машинобудівної продукції на базі вартості життєвого циклу виробу. Методика. Життєвий цикл розуміється як сукупність взаємопов’язаних процесів послідовної зміни стану виробу від дослідження до припинення його експлуатації та утилізації. Під елементом вартості життєвого циклу виробу мають на увазі фінансовий еквівалент витрат, пов’язаних з певним процесом життєвого циклу виробу. Методично визначення вартості життєвого циклу виробу ґрунтується на дисконтуванні прогнозних величин елементів життєвого циклу за період, що дорівнює його тривалості. Результати. Економічно обґрунтоване рішення щодо вибору інноваційного продукту з позиції споживача можливо прийняти з використанням показника вартості життєвого циклу виробу. Вона визначається як сума поточних вартостей елементів життєвого циклу виробу, які розглядаються як фінансовий еквівалент витрат, пов’язаних з певним процесом життєвого циклу виробу. При визначенні вартості життєвого циклу для порівняння виробів необхідно використовувати однакові умови щодо рівня цін, ставки дисконту та періоду дисконтування. Критерієм відбору пропозиції виробника (розробника) є найменша величина вартості життєвого циклу виробу за умови її визначення для однакового періоду дисконтування, в однаковому рівні цін, за умови рівності ставки дисконту та забезпечення порівнянності за продуктивністю виробів, що розглядаються. Якщо не забезпечується порівнянність за названими умовами, порівняння за вартістю життєвого циклу не забезпечує відбору найбільш ефективного варіанта. Якщо тривалість життєвого циклу виробів, що розглядаються, є різною, порівнянності за періодом дисконтування можна досягти порівнянням поточної вартості життєвих циклів, що повторюються в періоді часу, який дорівнює найменшому спільному кратному тривалості життєвих циклів виробів, що розглядаються. Порівнянність за рівнем цін забезпечується коригуванням вартостей життєвого циклу індексним методом. Відмінність у продуктивності виробів, що розглядаються, враховується порівнянням за показником питомої вартості життєвого циклу на одиницю продуктивності, що визначається як відношення вартості життєвого циклу виробу до його продуктивності. Наукова новизна. У роботі удосконалено критерій порівняльної економічної ефективності інновацій на підставі зіставлення вартості життєвого циклу виробів, який, на відміну від існуючих, забезпечує порівнянність варіантів за періодом дисконтування, рівнем цін та продуктивністю виробів, що дозволяє використовувати показник вартості життєвого циклу виробу для порівняння машин з різним терміном експлуатації та різною продуктивністю. Практична значимість. Розроблені методичні підходи можуть використовуватися для відбору найбільш привабливих пропозицій виробників або розробників промислової продукції при проведенні тендерів на етапах визначення розробника інноваційного продукту машинобудування або визначення постачальника машинобудівної продукції. Також вони можуть застосовуватися розробниками інноваційного продукту для відбору найкращих технічних рішень та з іншою метою.
RU: Цель. Разработка методических подходов к оценке стоимости жизненного цикла изделия в отрасли машиностроения и построению критерия отбора машиностроительной продукции на базе стоимости жизненного цикла изделия. Методика. Жизненный цикл понимается как совокупность взаимосвязанных процессов последовательного изменения состояния изделия от исследования до прекращения его эксплуатации и утилизации. Элемент стоимости жизненного цикла изделия понимается как финансовый эквивалент затрат, связанных с определенным процессом жизненного цикла изделия. Методически определение стоимости жизненного цикла изделия основывается на дисконтировании прогнозных величин элементов жизненного цикла за период, равный его длительности. Результаты. Экономически обоснованное решение относительно выбора инновационного продукта с позиции потребителя возможно принять с использованием показателя стоимости жизненного цикла изделия. Стоимость жизненного цикла определяется как сумма текущих стоимостей элементов жизненного цикла изделия, которые рассматриваются как финансовый эквивалент затрат, связанных с определенным процессом жизненного цикла изделия. При определении стоимости жизненного цикла для сравнения изделий необходимо использовать одинаковые условия относительно уровня цен, ставки дисконта и периода дисконтирования. Критерием отбора предложения производителя (разработчика) является наименьшая величина стоимости жизненного цикла изделия при условии ее определения для одинакового периода дисконтирования, в одинаковом уровне цен, при условии равенства ставки дисконта и обеспечения сопоставимости по производительности рассматриваемых изделий. Если не обеспечивается сопоставимость по названным условиям, сравнение по стоимости жизненного цикла не обеспечивает отбора наиболее эффективного варианта. Если продолжительность жизненного цикла рассматриваемых изделий является разной, сопоставимости по периоду дисконтирования можно достичь сравнением текущей стоимости жизненных циклов, которые повторяются в периоде времени, равному наименьшему общему кратному длительности жизненных циклов изучаемых изделий. Сопоставимость по уровню цен обеспечивается корректировкой стоимости жизненного цикла индексным методом. Различие в производительности изделий учитывается сравнением по показателю удельной стоимости жизненного цикла на единицу производительности, которая определяется как отношение стоимости жизненного цикла изделия к его производительности. Научная новизна. В работе усовершенствован критерий сравнительной экономической эффективности инноваций на основании сопоставления стоимости жизненного цикла изделий, который, в отличие от существующего, обеспечивает сопоставимость вариантов по периоду дисконтирования, уровню цен и производительности изделий, что позволяет использовать показатель стоимости жизненного цикла изделия для сравнения машин с разным сроком эксплуатации и разной производительностью. Практическая значимость. Разработанные методические подходы могут использоваться для отбора наиболее привлекательных предложений производителей или разработчиков промышленной продукции при проведении тендеров на этапах определения разработчика инновационного продукта машиностроения или определения поставщика машиностроительной продукции. Также они могут использовать разработчиками инновационного продукта для отбора лучших технических решений и в других целях.
EN: Purpose. Development of methodical approaches to the valuation of the product lifecycle in engineering and construction criterion of selection of engineering products based on life cycle cost of the product. Method. The life cycle is understood as a set of interrelated processes of successive changes in the state of the product from research to the termination of its operation and utilization. Element of the cost of the product life cycle is understood as the financial equivalent of the costs associated with a specific process of life cycle of the product. Methodically determining the value of the product life cycle is based on discounting the predicted values of the elements of the life cycle for a period equal to the duration of the life cycle. Results. Economically sound decision regarding the selection of product innovation from the perspective of consumer, it is possible to make use of the cost index of life cycle of the product. Life cycle cost is defined as the sum of the current values of the elements of the product life cycle, all of which are the financial equivalent of the costs associated with a specific process of life cycle of the product. When determining life-cycle costs for comparison of products must use the same conditions regarding price level, discount rate and discount period. Selection criterion of the suggestions of the manufacturer (the developer) is the lowest value of life cycle cost of the product, subject to its determination for the same period of discounting, the same level price, under the condition of equality of the discount rate and comparability of the performance of the considered products. If not provided comparability in these conditions, a comparison of the life cycle cost does not ensure the selection of the most effective option. If the duration of the life cycle of the considered products is different, comparability the period of discounting can be achieved by comparing the current value of life cycles that repeat in time, which is equal to the least common multiple of the duration of the life cycle of the studied products. The comparability of price level adjustment is provided by the life cycle cost index method. The difference in performance of products is taken into account by comparison in terms of the specific life cycle cost per unit of performance, which is defined as the ratio of the value of the product life cycle to its performance. Scientific innovation. The work improved the criterion of the comparative economic efficiency of innovations on the basis of the comparison of life-cycle costs of products, which, in contrast to existing, provides comparability of variants on the period of discounting, price level and performance, which allows to use the indicator life cycle cost of the product for comparison of vehicles with different service life and different performance. Practical significance. The developed methodical approaches can be used to select the most attractive proposals of producers or industrial developers of products for tenders on the stages of determining the developer’s innovative product engineering or the definition of vendor engineering products. They can also use the innovative product development to select the best technical solutions and for other purposes.
Description
О. Гненний: ORCID 0000-0002-2944-5105
Keywords
життєвий цикл виробу, вартість життєвого циклу виробу, поточна вартість, дисконтування, економічна ефективність інновацій, жизненный цикл изделия, стоимость жизненного цикла изделия, текущая стоимость, дисконтирование, экономическая эффективность инноваций, the life cycle of products, the cost of the product lifecycle, the present value, discounting, economic efficiency of innovations, КЕМ
Citation
Гненний, О. М. До питання оцінки та застосування вартості життєвого циклу продукції машинобудування / О. М. Гненний, А. Мохаммадреза // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2016. – Вип. 12. – С. 7–13. – DOI: 10.15802/pte.v0i12.95609.