Випуск 29

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 34
 • Item
  Вип. 29 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Економічний аналіз впливу розвитку інвестицій на заходи з безпеки руху
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Пшінько, Олександр Миколайович
  UK: Наведено дані з аналізу показників безпеки руху поїздів на залізницях України. Розглянуто динаміку інвестицій у заходи з безпеки руху по господарствах залізниць.
 • Item
  К вопросу о категории прибыли
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Мямлин, Владислав Витальевич
  UKR: Розглянуто економічну категорію — «прибуток». Показано суперечності та необґрунтованість існуючої фінансово-економічної моделі хазяйнування, побудованої тільки на «прибутковій» парадигмі. Показано, як «прибуток» впливає на невідповідність пропозиції товарів та платоспроможного попиту на них. Запропоновано будувати закони економіки, виходячи не з приватних інтересів окремих соціальних груп, а із всебічних законів Природи. Запропоновано перейти від максимізації «прибутку» до максимізації заробітної платні. Категорію «прибуток» взагалі запропоновано виключити з фінансово-економічної моделі хазяйнування як зайву та вигадану категорію, що постійно веде економічну систему в бік кризи.
 • Item
  Проблеми формування загальноєвропейської транспортної політики
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Міщенко, Максим Іванович
  UK: Досліджуються проблеми розвитку загальноєвропейського транспортного законодавства в галузі залізничного транспорту з середини 60-х років до теперішнього часу.
 • Item
  Логістичний підхід у створенні ефективного механізму управління пасажирськими перевезеннями залізничним транспортом
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Копитко, Василь Іванович
  UK: Розглядається логістична концепція управління пасажирськими перевезенням залізничним транспортом, що передбачає створення логістичних центрів, які повинні поєднувати ринковий механізм із державним регулюванням. Обґрунтовано, що умовою ефективної роботи логістичних центрів є визначення основних факторів, за якими можна впровадити класифікацію пасажиропотоків. що дасть можливість прогнозувати поведінку логістичної структури на ринку пасажирських перевезень.
 • Item
  Совершенствование порядка компенсации в денежной форме за утерянные (поврежденные) грузовые вагоны других государств
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Гненный, Олег Николаевич
  UK: У роботі встановлено, що вартість загублених (пошкоджених) вагонів, яка визначається відповідно до діючого порядку компенсації збитків, значно відрізняється від ринкової вартості. Виявлено, шо ця відмінність пов'язана з невідповідністю нормативних цін на нові вагони цінам заводів-виробників. а також невідповідністю методу визначення зносу вагона до зв'язку вартості та терміну експлуатації вагона, шо склався на ринку. Пропонується при виборі грошової форми компенсації збитків на вибір залізничної адміністрації-власниці визначати вартість вагона за незалежною (експертною) оцінкою або за встановленими нормами. При цьому змінити метод визначення зносу вагона з прямолінійного на метод зменшуваного залишку. Крім того, доцільно забезпечити періодичне оновлення нормативних цін на нові вагони.
 • Item
  Вплив фінансово-економічної кризи на діяльність залізничного транспорту України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Корженевич, Іван Петрович; Мельянцова, Юлія Петрівна; Олініченко, І. В.; Бараш, Юрій Савелійович
  UK: В даній статті проведено аналіз впливу фінансово-економічної кризи на економіку України та залізничну галузь.
 • Item
  Організаційно правові основи застосування повітряних суден в аграрному секторі економіки України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Баран, Р. Т.; Баран, Леся Миколаївна
  UK: Авторами у статті поставлено задачу визначення організаційно-правових основ застосування авіації в аграрному секторі економіки України на прикладі авіаційно-хімічних робіт. їх законодавчого забезпечення і екологічної безпеки проведення у практиці сільськогосподарського виробництва. Запропоновано базові моделі економіки авіаційних робіт та форми внесення змін і доповнень у чинне законодавство з огляду на економічну безпеку сільгоспвиробництва.
 • Item
  Діагностика електродвигунів стрілкових переводів на основі нейронно-мережного моделювання даних спектрального розкладання струмів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Швець, Олег Михайлович
  UA: Запропоновано метод автоматизованої діагностики електродвигунів, шо використовує ненронну мережу, яка виявляє несправності електродвигуна на основі аналізу частотного спектру струму, що протікає через двигун.
 • Item
  Cпеціалізована модель задачі про призначення дія складання розкладу занять вищих навчальних закладів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Разумов, Сергій Юр'євич
  UK: Розглянуто метод моделювання складання розкладу занять ВНЗ як задача про призначення з обмеженнями з неоднорідними параметрами, основні напрямки розробки.
 • Item
  Оптимизация трехмерного моделирования при машиностроительном и строительном конструировании в образовательном процессе
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Краснюк, Андрей Витальевич; Татаринов, Александр Федорович; Ульченко, Татьяна Владимировна
  UK: У статті розглядаються можливості системи AutoCAD у побудові тривимірних твердотільних моделей і аналізуються оптимальні способи проектування для будівельних і машинобудівних креслень. Наведено приклади і обґрунтування вибору способу побудови твердотільної моделі.
 • Item
  Мономиальные (1, о, -1)-матрицы четвертого порядка, изоморфные группе кватернионов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Кравец, Виктор Владимирович; Кравец, Тамила Викторовна; Харченко, Александр Валерьевич
  UK: Розглядається множина прямих і протилежних елементів, які співставляються чотиривимірному ортонормованому базису. На цій кінцевій множині формується сукупність парних підстановок четвертої степені у вигляді добутку двох транспозицій. Кінцева множина підстановок представляється мономіальними (1. 0. —1)-матрицями четвертого порядку. Встановлюється ізоморфність групи кватерніонів і двох некомутативних підгруп 8-го порядку. Досліджуються властивості чотирьох сукупностей базисних матриць, які відповідають кватерніонним матрицям.
 • Item
  Інтервальні об'єкти та їх граматичні структури
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Скалозуб, Владислав Васильович; Ільман, Валерій Михайлович
  UKR: У статті побудовано структури вільних інтервальних об'єктів і формальної інтервальної граматики. Граматична структура враховує умову сумісності інтервалів у ланцюжкових конструкціях породженої мови.
 • Item
  Інтеграція мережного обладнання АСК ВП УЗ та АСК ПП УЗ, підключення його до ЄМПД
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Івченко, Юрій Миколайович; Івченко, Валентина Гаврилівна; Гондар, О. М.
  UKR: У статті запропоновано інтеграцію вузлів мережі передачі даних для автоматизованих систем керування вантажними та пасажирськими перевезеннями (АСК ВП та ПП), що дає можливість більш ефективно використовувати мережне обладнання та канали зв'язку.
 • Item
  Измерение электромагнитных помех в обратной тяговой сети
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Сердюк, Татьяна Николаевна; Завгородний, Александр Викторович; Гаврилюк, Владимир Ильич
  UK: Запропоновано оригінальний метод автоматизованого вимірювання електромагнітних завад у зворотній тяговій мережі, який реалізовано на базі вагону -лабораторії «Автоматика, телемеханіка та зв'язок». Для наукового обґрунтування методу розроблено математичну модель зворотної тягової мережі, яка дозволила отримати математичні вирази зміни гармонійних складових напруги та струму в рейковій мережі з урахуванням неоднорідності ліній для подальшого аналітичного визначення джерела завади.
 • Item
  Узагальнення методу ідентифікації лінійних динамічних систем за допомогою імпульсного сигналу
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Рибалка, Роман Володимирович; Гаврилюк, Володимир Ілліч; Романцев, Іван Олегович
  UK: Пропонується модифікація методу ідентифікації лінійних систем за імпульсною характеристикою, що розширює область його застосування. Наведено результати досліджень на прикладі лінійної динамічної стаціонарної дискретної системи.
 • Item
  Діагностування стану реле з використанням штучних нейронних мереж
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Дуб, Віктор Юрійович
  UK: В даній роботі автором виконано наукове обґрунтування методу діагностування електромагнітних нормально діючих реле постійного струму за допомогою нейронних мереж.
 • Item
  Обґрунтування оптимальних характеристик оптичного каналу вимірювання механічних параметрів електромагнітних реле
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Бондаренко, Борис Маврович; Профатилов, Володимир Іванович; Разгонов, Адам Пантелійович
  UKR: У статті наведено наукове обґрунтування й вибір оптимальних характеристик оптичного каналу для вимірювання динамічних характеристик зміни повітряного зазору між якорем і сердечником реле, що дозволяє автоматизувати процес вимірювання механічних параметрів реле залізничної автоматики.
 • Item
  Применение графов и автоматов к расчету колебаний дискретно-континуальных балок
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Распопов, Александр Сергеевич
  RU: Составлены топологические модели для продольных и крутильных колебаний стержневых конструкций с различными сосредоточенными включениями в распределенную массу, жесткость упругой среды и жесткость стержня. Показана высокая эффективность применения теорий графов и автоматов расчетах свободных колебаний дискретно-континуальных балок.
 • Item
  Порівняльний аналіз напружено-деформованого стану двох варіантів підсилення конструкції земляного полотна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Петренко, Володимир Дмитрович; Гузченко, Віктор Трохимович; Тютькін, Олексій Леонідович; Алхдур, Ахмад Муса Махмуд
  UKR: В роботі представлено результати порівняльного аналізу двох варіантів підсилення земляного полотна. Математичне моделювання, проведене на основі методу скінченних елементів, дало змогу свідчити, що обидва варіанти підсилення позитивно впливають на напружено-деформований стан земляного полотна.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна