Інші праці КІСЕ

Permanent URI for this collection

RU: Другие труды
EN: Other Works

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 148
 • Item
  Розробка проєкту цифрової підстанції
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Шмельова, Валерія Сергіївна
  UKR: Магістерська робота виконана на 74 сторінках формату А4, яка включає в себе 11 рисунків, 17 таблиць, 20 джерел використаної літератури. В магістерській роботі виконано розробку проєкту підстанції та обрано електричне обладнання. Проаналізовано масове впровадження рішень класу «Цифрова підстанція», які вводяться в експлуатацію по всьому світі. Складено головну схему електричних з’єднань підстанції та проведено модернізацію тягової підстанції Тягова підстанція П. Визначені струми, потужності короткого замикання та теплових імпульсів. Визначено максимальних робочих струмів приєднань. Проведено вибір та перевірка струмовідних частин. Перевірено збірних шин на термічну стійку та на динамічну стійкість. Проведено вибір та перевірка опорних ізоляторів для кріплення збірних шин. Проведено вибір та перевірка високовольтних вимикачів. Проведено вибір розрядників та короткозамикачів. Проведено вибір та перевірка роз’єднувачів. Проведено вибір та перевірка трансформаторів струму та трансформаторів напруги. Дійшли до висновку, що по всім розрахованим значенням умови виконуються. Також розраховано максимальний струмовий захист з пуском по напрузі, який використовується як резервний. Мета роботи - є аналіз проєктування та реалізація в енергосистемі України автоматизованої системи управління цифровими підстанціями, що є передумовою для забезпечення ефективної роботи сучасної електромережі. Метод дослідження - проведення комплексний аналіз проєктування та реалізація в енергосистемі України автоматизованої системи управління цифровими підстанціями, що є передумовою для забезпечення ефективної роботи сучасної електромережі. Визначено мету АСКОЕ на об’єктах.
 • Item
  Розробка математичної моделі та визначення раціональних параметрів розпилювальної сушарки
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Шевченко, Сергій Михайлович
  UKR: Магістерська робота: 56 сторінок, 2 частини, 12 рисунків, 4 таблиці, 6 використаних джерел. Об’єкт дослідження – процеси тепломасообміну, що відбуваються в розпилювальній сушарці. Мета роботи – розробка математичної моделі, проведення розрахунків та визначення раціональних параметрів розпилювальної сушарки. Методи дослідження – аналітичні методи розрахунку, чисельні методи розв'язку диференціальних рівнянь. Одержані результати – в роботі розроблено математичну модель, проведено розрахунки та обґрунтування параметрів розпилювальної сушарки. Визначені потрібна дисперсність (d32≈100 мкм) розпилювання для досягнення необхідної кінцевої вологості частинок на визначеній довжині сушарки та початкова температура повітря, яке подається на сушіння, коли кінцева температура частинок не перевищує заданої максимальної 95 ºС. Збільшення температури повітря на вході в сушарку зменшує дальність польоту частинок з 2,55 м при t=170 ºC до 1,6 м при t=240 ºC коли досягається їх випаровування та зменшити габарити апарата. При зменшенні діаметру розпилювання потрібна вологоємкість частинки за менший проміжок часу.
 • Item
  Дослідження показників надійності та якості електропостачання
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Черноусов, Роман Дмитрович
  UKR: Пояснювальна записка має обсяг 68 сторінок, складається з 3 розділів та містить 13 ілюстрацій, 4 таблиці, 8 бібліографічних джерел. Об’єкт дослідження – ринки енергетичних ресурсів, системи якості та надійності електропостачання. Мета роботи – аналіз світового досвіду у розвитку ринків енергетичних ресурсів, оцінка якості та надійності електропостачання, а також розробка рекомендацій для оптимізації цих процесів в Україні. Дослідження полягає у визначенні оцінки оптимізації ринків енергетичних ресурсів та підвищення якості та надійності електропостачання в умовах зростаючих викликів глобальної енергетичної безпеки. Робота досліджує світовий досвід у цій сфері, аналізує різні підходи до оцінки якості та надійності, і зосереджується на оцінці надійності надання послуг з електропостачання. Особлива актуальність цієї теми полягає в пошуку ефективних рішень для забезпечення стійкого та безперебійного електропостачання, що має критичне значення для економічного розвитку та соціальної стабільності сучасних суспільств. Методи дослідження – аналіз міжнародних практик та нормативноправових документів, порівняльний аналіз, статистичний аналіз, а також методи експертних оцінок і моделювання.
 • Item
  Підвищення енергетичної ефективності об’єкта Б
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Ховавко, Василь Віталійович
  UKR: Магістерська робота виконана на 76 сторінок, складається із 3 розділів та містить 8 ілюстрацій, 8 таблиць, 21 використаних джерела. В магістерській роботі проведено дослідження існуючих енергоефективних рішень в системах освітлення, розкрито характеристики сучасних систем зовнішнього та внутрішнього освітлення, та проведено розробку енергоефективного управління внутрішнім освітленням об’єкта Б. Проаналізовано сучасні джерела світла, що використовуються в системах внутрішнього і зовнішнього освітлення та визначено найкращі з них для забезпечення енергоефективності та енергозбереження протягом усього періоду експлуатації при гарантуванні оптимального рівня освітлення та мінімізації шкоди навколишньому середовищу. Визначено, що для ефективного способу зниження енерговитрат на освітлення існує необхідність в поєднанні енергоефективних світильників з енергоефективними системами керування освітленням та правильним плануванням освітлення у приміщеннях. Важливими елементами при проектуванні сучасних систем енергоефективного освітлення є датчики руху, присутності та рівня освітленості. Визначено основні їх характеристики та варіанти ефективного застосування даних пристроїв. Проаналізовано сучасні протоколи передачі даних для керування освітленням та визначено найперспективніші з них. Проведено порівняння різних варіантів систем для забезпечення внутрішнього освітлення об’єкта Б та визначена найоптимальніша, яка являється енергоефективною та економічно обґрунтованою. Метою роботи являється підвищення енергетичної ефективності об’єкта Б за рахунок впровадження якісної та енергоефективної системи освітлення. Метод дослідження – в основу роботи покладені теоретичні та емпіричні методи.
 • Item
  Побудова інтелектуальної системи управління енергозабезпеченням
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Северин, Марія Володимирівна
  UKR: Магістерська робота виконана на 47 сторінках, містить 24 ілюстрації, 9 таблиць та 14 використаних джерел. В магістерській роботі виконано аналіз існуючих систем управління енергозабезпеченням, їх структуру та заходи, яких можна вжити для вдосконалення цих систем та їхнього подальшого розвитку. Проведено огляд недоліків систем управління енергозабезпеченням, що вливають на ефективність та надійність їхньої роботи. Наведено можливі шляхи перетворення недоліків систем у переваги. Проведено розрахунки різниць між споживанням, генерацією, накопиченням, розряджанням та експортом електричної енергії. Побудовано діаграми різниць цих процесів, які відображають коливання виробництва електричної енергії. Наведено основні етапи розробки теоретичного базису та алгоритму управління енергозабезпеченням, а також блок-схеми алгоритмів вибору джерела живлення з різними вихідними умовами. Наведено програмний код реалізації алгоритму у середовищі Pyton. Мета роботи – розробка алгоритму вибору джерела живлення. Об’єкт дослідження – магазин міні-маркет. Метод дослідження – статистичний та математичний аналіз даних щодо виробництва енергії, витрат та інших параметрів.
 • Item
  Розробка автоматичної системи підбору джерела живлення
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Савченко, Анастасія Володимірівна
  UKR: Метою даної дипломної роботи є розробка автоматизованої системи підбору джерела живлення для мікромережі на основі параметрів навантаження. Для досягнення цієї мети будуть вирішені наступні завдання: • проведення аналізу та огляду існуючих методів підбору джерела живлення; • розробка алгоритму визначення оптимального джерела живлення на основі параметрів навантаження; • проведення експериментальних досліджень розробленої системи з метою оцінки її ефективності та порівняння з існуючими методами підбору джерела живлення.
 • Item
  Оптимізація процесів теплообміну в теплообмінних апаратах поверхневого типу
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Піщик, Іван Андрійович
  UKR: Магістерська робота: 58 сторінок, 3 частини, 2 рисунки, 7 таблиць, 10 використаних джерел. Об’єкт дослідження – процеси теплообміну в теплообмінних апаратах поверхневого типу. Мета роботи – оптимізація теплотехнічних параметрів теплообмінних апаратів поверхневого типу. Методи дослідження – аналітичні методи мінімізації або максимізації цільових функцій та розрахункові методи верифікація алгоритмів оптимізації. Одержані результати – виконано огляд сучасних моделей та вирішення задач оптимізації теплообмінних апаратів, в тому числі, поверхневого типу. Виконано верифікацію алгоритмів розв’язання задач оптимізації в теплообмінних апаратах та трубчастих реакторах. Розглянуто задачу оптимального розподілу температури в трубчастому реакторі, а також задачу оптимального розподілу температури в трубчастому реакторі з теплообмінником поверхневого типу та задачу оптимального керування хімічною реакцією в трубчастому реакторі. Розглянуто алгоритми розв’язання задач оптимізації в теплообмінних апаратах на прикладі задачі оптимізації конструкції кожухотрубного теплообмінника та задачі оптимізації теплообмінника з хімічно реагуючим теплоносієм.
 • Item
  Модернізація телемеханіки «Лісна» на ділянці К-Д із застосуванням телемеханіки «Граніт»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Потинга, Вікторія Вікторівна
  UKR: Мета роботи – визначення можливості модернізації системи телемеханіки «Лісна» на ділянці К-Д із застосуванням модулів телемеханіки «Граніт». В роботі проведено аналіз стану і тенденцій розвитку автоматизації управління електротехнічним обладнанням на сьогоднішній день та визначено перспективні сучасні виробники інформаційно-керуючих телемеханічних комплексів для АСУ об'єктами електрифікованих ділянок. Проаналізовано концептуальні рішення ІУТК «Граніт-мікро», розглянуто структурну схему даної системи телемеханіки, визначено характеристики функціональних модулів та протоколів системи та можливості їх уніфікації. Для удосконалення існуючої системи телемеханіки на ділянці К-Д проаналізована система захисту інформаційних даних та визначено напрямки покращення даної системи при застосуванні нових комплексів. Визначено, що використання сучасного канал-утворюючого фізичного обладнання, являється перспективним напрямком для захисту від електромагнітного впливу на канали зв‘язку. Також розглянуто можливість використання модулів нової системи «Граніт» для поетапної заміни системи «Лісна» на нову систему телемеханіки, що приведе до зменшення ймовірності перекручування інформації, збільшення надійності, перешкодозахищеності та швидкодії при передачі даних.
 • Item
  Аналіз показників надійності ТП Д
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Панасенко, Денис Костянтинович
  UKR: Магістерська робота: 64 сторінки, 3 частини, 25 рисунків, 6 таблиць, 16 використаних джерел. Об’єкт дослідження – обладнання підстанцій. Мета роботи – підвищення надійності тягових підстанцій шляхом заміни обладнання. Методи дослідження. Основні теоретичні положення магістерської роботи отримані за допомогою математичного апарату теорії надійності та теорії графів. Одержані результати: - поставлені задачі дослідження; - описані існуючі та перспективні схемні рішення ТП - проведений аналіз показників надійності прийнятої схеми.
 • Item
  Дослідження функціонування мікромереж з фотоелектричними станціями
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Нечмиря, Денис Євгенійович
  UKR: Магістерська робота виконана на 79 сторінках, містить 27 ілюстрацій, 13 таблиць, 1 додаток та 25 використаних джерел. В магістерській роботі виконано аналіз світового ринку відновлювальних джерел енергії, а також розглянутий потенціал використання сонячної енергії в Україні. Проведено низку вимірювань показників енергоспоживання фотоелектричної станції, виконано аналіз цих показників. Розглядається розробка методології розрахунку об’єктів з фотоелектричною станцією, розрахунки навантаження та споживання електроенергії, оптимізація параметрів розподіленої системи. Пропонується виконувати прогнозні розрахунки виробництва енергії за допомогою програмного забезпечення PVsyst. Оцінено негативний вплив фотоелектричної станції на якість електроенергії та для підвищення її якості пропонується використання конденсаторної установки для компенсації реактивної потужності. В результаті проведеного дослідження визначено низку шляхів вирішення питання оптимізації роботи ФЕС для забезпечення мінімального відхилення від прогнозованого графіка генерування. Встановлено, що одним із найперспективніших способів оптимізації є використання сумісної роботи ФЕС із накопичувачами електричної енергії або сумісно з малими гідроелектростанціями. Мета роботи – аналіз функціонування мікромереж з відновлюваними джерелами енергії, дослідження виробничого цеху з фотоелектричною станцією та її впливу на якість електричної енергії. Об’єкт дослідження – мікромережа на основі реального об’єкту з фотоелектричною станцією. Метод дослідження – в основу роботи покладені теоретичні та емпіричні методи.
 • Item
  Математичне моделювання параметрів нових типів відцентрових насосів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Назаренко, Євген Леонідович
  UKR: Магістерська робота: 69 сторінок, 3 частини, 7 рисунків, 2 таблиці, 13 використаних джерел. Об’єкт дослідження – відцентрові насоси. Мета роботи – розрахунок гідравлічних параметрів відцентрових насосів. Методи дослідження – аналітичні методи розрахунку та профілювання відцентрових насосів та розрахункові методи розрахунку та профілювання відцентрових насосів. Одержані результати – виконано аналіз основних вимог до відцентрових насосів турбонасосних агрегатів, розглянуто робочу гідравлічну характеристику відцентрового насоса, виконано аналіз спільної роботи шнека з відцентровим колесом насоса, складено методику розрахунку та профілювання відцентрових насосів, зокрема, щодо вибору частоти обертання насоса, визначення розрахункового діаметра шнека, визначення параметрів входу відцентрового колеса, визначення параметрів шнека, розрахунку відцентрового колеса, профілювання робочого колеса насоса, уточнення геометричних та кінематичних параметрів відцентрового насоса, визначення потужності відцентрового насоса, виконано математичне моделювання параметрів відцентрового насоса з радіальними лопатями.
 • Item
  Методи діагностування стану ізоляції силових трансформаторів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Морозов, Вадим Андрійович
  UKR: Магістерська робота виконана на 59 сторінках, містить 19 ілюстрацій, 10 таблиць та 22 використаних джерел. В магістерській роботі проведено дослідження існуючих методів діагностування ізоляції силових трансформаторів. Визначено фактори які впливають на стан ізоляції та проаналізовано можливості визначення її стану різними сучасними методами. Проведено аналіз можливості діагностування стану ізоляції шляхом непрямої оцінки поляризації діелектрика. Розкрито процес контролю стану ізоляції, принцип і послідовність проведення діагностичних вимірів та запропоновано прилад для діагностики ізоляції за допомогою визначення зворотної напруги. Проаналізовано оцінку результатів вимірювань при діагностуванні стану ізоляції даним методом та показано можливі різновиди виникнення похибки при випробуваннях. Проведено статистичну обробку результатів вимірювань при діагностуванні стану ізоляції даним методом та показано можливість установки діагнозу про справність твердої ізоляції трансформатору, та достатню точність методу контролю. Мета роботи – визначення засобів та методів покращення достовірності інформації про стан ізоляції обмоток силових трансформаторів при діагностуванні. Об’єкт дослідження – ізоляція обмоток силових трансформаторів. Метод дослідження – аналіз матеріалів науково - технічної літератури, теоретичних досліджень провідних фахівців у даній галузі, методів математичної статистики та теорії ймовірності, програмно-технічних засобів.
 • Item
  Дослідження газодинамічних процесів у двофазному середовищі факелу розпиленої рідини та вибір раціональних параметрів обприскувача залізничного полотна
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Козачинська, Анна Володимирівна
  UKR: Магістерська робота: 84 c., 11 рис., 7 табл., 10 джерел. Об’єкт дослідження – процеси, що відбуваються у двофазному середовищі факелу розпиленої рідини. Мета роботи – побудувати математичну модель газодинамічних процесів у двофазному середовищі (повітря-краплини) факелу розпиленої рідини, та вибрати раціональні параметри обприскувача залізничного полотна. Методи дослідження – аналітичні та чисельні методи.Одержані результати – побудована математична модель газодинамічних процесів у двофазному середовищі факелу розпиленої рідини. Складена програма для ПЕОМ, що дозволила провести розрахунки за математичною моделлю, виконати аналіз отриманих результатів та вибрати раціональні параметри обприскувача залізничного полотна. Для зниження впливу бокового вітру діаметр крапель форсунок розпилювання гербіциду має бути з дисперсністю 200...300 мкм, кутом факелу 90o, початковою швидкістю краплин 12...15,5 м/с. Визначена відстань між форсунками обприскувача ~0,34...0,5 м. Швидкість бічного вітру при обприскуванні повинна бути не більше 1 м/с.
 • Item
  Дослідження процесу енергоперетворення вуглецевмісної сировини в електродуговому реакторі
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Ісков, Валентин Олександрович
  UKR: Магістерська робота: 61 c., 8 рис., 4 табл., 4 джерел. Об’єкт дослідження – процеси, що відбуваються при енергоперетворенні вуглецевмісної сировини в електродуговому реакторі. Мета роботи – теоретичне дослідження процесів на основі розробленої математичної моделі з розв'язкам системи рівнянь моделі чисельним методом. Методи дослідження – аналітичні та чисельні методи. Одержані результати – зроблено оцінку способів і технічних засобів інтенсифікації тепло- і масопереносу в процесах плазмохімічних перетворень вуглецевмісних середовищ і виявлено вплив теплообміну на нагрів частинки вуглецевмісної сировини (вугілля) в реакційній камері при температурі газового середовища до 2000 К. Розроблено методику математичного моделювання процесу перетворення дисперсної вуглецевмісної сировини в потоці енергії водяної плазми і дугового розряду. Визначено вплив параметрів потоку енергії дугового розряду на нагрів вугільної частинки в реакційному просторі. Наведено розрахунок основних геометричних, теплових і режимних параметрів пароплазмового модуля потужністю 160 кВт.
 • Item
  Оптимізація конструкції ТП М
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Козаченко, Євген Миколайович
  UKR: Магістерська робота: 56 сторінок, 4 частини, 18 рисунків, 4 таблиці, 14 використаних джерел. Об’єкт дослідження – вимикачі підстанцій. Мета роботи – оптимізація конструкції розподільчих пристроїв тягової підстанції. Методи дослідження. Основні теоретичні положення магістерської роботи отримані за допомогою математичного апарату теорії надійності. Одержані результати: - описана існуюча однолінійна схема; - проаналізовані переваги сучасного обладнання; - проведено оптимізацію однолінійної схеми підстанції; - обґрунтовані прийняті рішення.
 • Item
  Дослідження впливу стабілізації напруги 3,3 кВ на ефективність роботи системи електропостачання на дільниці Д-Ч
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Кашин, Денис Олександрович
  UKR: Магістерська робота виконана на 63 сторінці, містить 22 ілюстрації та 16 використаних джерел. Розглядається розробка методології розрахунку електричних схем розподіленого електропостачання, оптимізація параметрів розподіленої системи. Головною метою є стабілізація рівня напруги на рівні максимально економічно ефективному та зменшення втрат в контактній мережі. Пропонується структурна схема тягового агрегату для підстанцій з вольтододатковими перетворювачами на кожен фідер, які використовують широтно-імпульсну модуляцію з частотою 5 кГц на IGBT, і можливістю регулювання рівня напруги, незалежно, по кожному фідеру. Результати досліджень можуть бути використані при впровадженні швидкісного руху на території України, для забезпечення необхідного рівня напруги та пропускної здатності. Результати можна використати при впровадженні пристроїв поліпшення якості електроенергії на електроенергетичних об’єктах електрифікованих залізниць.
 • Item
  Розробка методики розрахунку ентальпії утворення органічної маси вугілля
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Карлюков, Роман Олегович
  UKR: Магістерська робота: 61 сторінка, 4 частини, 3 рисунки, 8 таблиць, 13 використаних джерел. Об’єкт дослідження – органічна маса бурого, кам’яного вугілля та антрациту. Мета роботи – розрахунок ентальпії утворення органічної маси бурого, кам’яного вугілля та антрациту. Методи дослідження – аналітичні методи розрахунку ентальпії утворення органічної маси бурого, кам’яного вугілля та антрациту. Одержані результати – виконано аналіз проблеми моделювання ентальпії утворення органічної маси вугілля; розроблено методику розрахунку ентальпії утворення органічної маси бурого вугілля; розроблено методику розрахунку ентальпії утворення органічної маси кам’яного вугілля; розроблено методику розрахунку ентальпії утворення органічної маси антрациту. Виконано розрахунки ентальпії утворення органічної маси бурого вугілля, кам’яного вугілля та антрациту.
 • Item
  Уніфікація пристроїв електропостачання за стандартами Європейського Союзу
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Зеленгур, Дмитро Миколайович
  UKR: Об’єкт дослідження – процеси об’єднання енергетичних систем та уніфікації обладнання. Мета роботи – аналіз світового досвіду уніфікації та стандартизації електричного обладнання та його впливу на безпеку та ефективність енергетичних систем. Дослідження полягає у важливості уніфікації та стандартизації електричного обладнання в контексті глобалізації та інтеграції енергетичних систем. В умовах зростаючого попиту на енергоефективність і безпеку, актуальною є проблема розробки і впровадження єдиних міжнародних стандартів. Це забезпечує не лише високий рівень безпеки обладнання, але й сприяє ефективній інтеграції енергетичних систем різних країн, в тому числі через взаємодію в рамках ENTSO-E. Також актуальним є дослідження шляхів вирішення існуючих та потенційних проблем, пов'язаних з уніфікацією та стандартизацією, що важливо для розвитку стабільних і безпечних енергетичних систем. Методи дослідження – аналіз міжнародних стандартів та нормативно-правових документів, порівняльний аналіз, статистичний аналіз, а також методи статистичного моделювання.
 • Item
  Розробка основ розподіленого живлення об’єктів бюджетної сфери
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Дідович, Олександр Сергійович
  UKR: Магістерська робота виконана на 63 сторінках, містить 29 ілюстрацій, 4 таблиць та 12 використаних джерел. В магістерській роботі виконано аналіз розподілених енергетичних ресурсів. Оцінені позитивні та негативні сторони їх використання, а також заходи їх мінімізації. Був проведений аналіз енергоспоживання головного корпусу УДУНТ ДІІТ. За результатами була побудована кластерна структури забезпечення живленням частин головного корпусу і проведена оцінка енергетичної ефективності об’єкту з розподіленим живленням. Мета роботи – розробити основи розподіленого живлення для об’єктів бюджетної сфери для підвищення енергоефективності та зменшення впливу на довкілля. Об’єкт дослідження – розподілене енергопостачання бюджетних об'єктів, з фокусом на навчальні установи. Метод дослідження – в основу роботи покладені теоретичні та емпіричні методи.
 • Item
  Розробка принципів оптимізації мікромережі
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Гайдук, Артем Сергійович
  UKR: Магістерська робота виконана на 50 сторінках, містить 16 ілюстрацій, 3 таблиці та 39 використаних джерел. В магістерській роботі виконано аналіз шляхів та принципів оптимізації мікромереж. Досліджено теоретичні основи та складові мікромереж. Проаналізовано сучасні тенденції розвитку мікромереж. Створено алгоритм на основі динамічного програмування, що дозволяє оптимізувати роботу системи в реальному часі, реагуючи на зміни в умовах навколишнього середовища та забезпечуючи оптимальне використання сонячної енергії в мікромережі. Удосконалено процес оптимізації для максимізації ефективності роботи акумулятора та задоволення всіх обмежень на основі прогнозованих даних. Побудовано модель для дослідження методу оптимізації. Мета роботи – дослідження методів та принципів оптимізації мікромережі. Об’єкт дослідження – мікромережа. Метод дослідження – в основу роботи покладені теоретичний та розрахунково – аналітичний методи.