Випуск 23

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 25
 • Item
  Вип. 23 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Зміцнення поверхневого шару циліндричних деталей механізмів засобів транспорту обробкою інструментом з гнучкими робочими елементами
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Куліченко, Анатолій Якович
  UK: У представленій статті визначені співвідношення між пружно-деформованим станом матеріалу, формозміненням та зміцненням поверхневого шару в процесі обробки поверхні металу інструментом з гнучкими робочими елементами. Наведені результати випробувань, які показали, що ефект зміцнення та опір стомленості є достатньо високим.
 • Item
  Модель роботи механізму пантографа електровоза, як механічної системи з пневматичним приводом
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Баб’як, Микола Олександрович
  UK: В розробленій моделі в узагальненому вигляді пропонується метод дослідження роботи механізму пантографа електровоза, як механічної системи з пневматичним приводом, який має низку практично важливих особливостей та реалізується за допомогою ЕОМ.
 • Item
  Впливи інфляційних процесів на економічний розвиток суспільства
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Власюк, Валерій Євгенович
  UK: Стаття присвячена теоретико-методичним проблемам дослідження факторів впливу інфляційних процесів на економічний розвиток суспільства. Автором аналізуються державні заходи нейтралізації негативних проявів інфляції.
 • Item
  Порівняльний аналіз методів оцінки ефективності інвестиційних проектів на транспорті
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Вишнякова, Ірина Миколаївна
  UK: В роботі розглянуто методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Запропоновано критерій вибору оптимального проекту. Розглянуто задачі розподілу інвестицій між залізницями.
 • Item
  Дослідження причин виникнення вищербин металу на поверхні кочення залізничних коліс
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Грищенко, Микола Анатолійович
  UKR: У статті наведено результати досліджень стосовно виникнення дефектів – вищербин металу по поверхні кочення залізничних коліс.
 • Item
  Структурні перетворення в металі залізничного колеса від взаємодії з рейкою
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Вакуленко, Ігор Олексійович; Грищенко, Микола Миколайович
  UK: Виникнення руйнування залізничного колеса обумовлено формуванням високих локальних напружень від неоднорідної пластичної деформації за рахунок циклічної зміни температур під час гальмування.
 • Item
  Метод структурного преобразования стохастических сетей для ГЕРТ-моделирования технологических и экономических процессов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Андрющенко, Вадим Александрович; Скалозуб, Владислав Васильевич
  UKR: Розроблено метод структурного перетворення графів стохастичних мереж, який розширює сферу застосування ГЕРТ-моделей для аналізу випадкових економічних і технологічних процесів.
 • Item
  Продольные и крутильные колебания стержневых систем с древовидной или кольцевой структурой
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Распопов, Александр Сергеевич
  RU: Для исследования продольных и крутильных колебаний стержневых конструкций с древовидной или кольцевой структурой применяются методы, основанные на теории графов и автоматов. Показана высокая эффективность топологического анализа графов, представляющих такие системы, составлены таблицы переходов для определения кодов граничных параметров стержней, приведена методика составления частотных уравнений в векторно-матричной форме.
 • Item
  Проблеми забезпечення якості об’єктів залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Пшінько, Олександр Миколайович; Нетеса, Микола Іванович; Краснюк, Андрій Віталійович
  UK: Розглянуті проблеми забезпечення якості будівництва об’єктів залізничного транспорту, організації робіт по їх введенню в експлуатацію.
 • Item
  Вплив комплексних поліфункціональних модифікаторів на корозійну стійкість арматури в бетоні
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Нікіфорова, Наталія Анатоліївна
  UK: В статті розглянуто механізм корозії металу та вплив комплексних поліфункціональних модифікаторів на корозійну стійкість арматури в бетоні.
 • Item
  Литые бетонные смеси для гидротехнического строительства
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Клочко, Борис Григорьевич; Ануфриева, Елена Викторовна
  UK: У статті представлені результати досліджень, спрямованих на отримання литих зручноперекачуваних дрібнозернистих сумішей з одночасним зниженням водоцементного відношення, призначених для гідротехнічного будівництва. Наведено результати досліджень по визначенню реологічних характеристик бетонних сумішей різних складів. Показано можливість застосування розроблених бетонних сумішей для трубопровідного транспорту.
 • Item
  Тиск сипучого матеріалу на стінки двоступінчастих ємнісних конструкцій
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Банніков, Дмитро Олегович
  UK: В статті наведено часткове рішення розподілу тиску від сипучого матеріалу на стінки ємнісної конструкції для одного з найбільш розповсюджених у проектній практиці типів – двоступінчастої споруди. Рішення отримано на основі розробленої автором дискретно-континуальної теоретичної моделі взаємодії сипучого середовища з елементами ємності. Представлені залежності проілюстровано відповідними графіками.
 • Item
  Математическое моделирование процесса нейтрализации облака цианистого водорода
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Лисняк, Владимир Михайлович
  UK: Запропонована комп’ютерна модель та метод розрахунку нейтралізації хмари ціаністого водню. Модель базується на чисельному інтегруванні тривимірного рівняння міграції домішки в атмосфері. Наведені результати обчислювального експерименту.
 • Item
  Изучение остаточной токсичности почв при аварийных разливах бензиновых фракций путем биотестирования
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Зеленько, Юлия Владимировна
  UK: З метою подальших рекомендацій по використанню процесу фіторемедіації для доочищення ґрунтів від летких фракцій нафтопродуктів вивчено залишкову фітотоксичність ґрунтів, забруднених бензиновими фракціями.
 • Item
  Физическое и математическое моделирование процессов защиты зоны аэрации от загрязнения
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Беляев, Николай Николаевич; Калашников, Иван Владимирович
  UK: Розроблена чисельна модель розрахунку захисту зони аерації від забруднення у разі використання нейтралізуючого розчину. Модель базується на рішенні рівнянь геоміграції. Наводяться результати обчислювального та фізичного експериментів.
 • Item
  Связь параметров подвижного состава и допускаемых скоростей при решении тормозной задачи на перевальных участках
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Корженевич, Иван Петрович; Тодуа, Т. Г.; Торопов, Б. И.
  UK: Розглядається вплив параметрів рухомого складу на максимально допустимі швидкості руху поїздів за умовами екстреного гальмування на перевальних ділянках.
 • Item
  Предложения по оценке деформативности железнодорожного пути
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Бондаренко, Ирина Александровна
  UKR: Запропоновано внести критерій з оцінки деформативності колії. Внесено пропозиції по його значеннях.
 • Item
  Показатели качества электроэнергии в тяговой сети на токоприемниках электровозов постоянного тока
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2008) Мищенко, Татьяна Николаевна
  UK: Виконана кількісна оцінка показників якості електроенергії напруги на струмоприймачі електрорухомого складу постійного струму.
 • Item
  Визначення показників безпеки руху вагонів при гальмуванні уповільнювачами
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Мямлін, Сергій Віталійович; Козаченко, Дмитро Миколайович; Гаркаві, Наум Якович
  UKR: Описано основні чинники, які впливають на показники безпеки руху вантажних вагонів на сортувальних гірках. Розглянуто взаємодію колеса вантажного вагона та гальмівного уповільнювача. Виконано нормативні розрахунки показників стійкості колеса та визначено небезпечні режими руху вагонів на гірках.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна