Випуск 14 (ТСТП)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Рациональное распределение пассажирских и грузовых поездов с учетом пропускной способности перегонов
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Папахов, Александр Юрьевич; Логвинова, Наталья Александровна
  RUS: Целью данной работы является разработка математической модели и программного обеспечения распределения пассажирских и грузовых поездов на основании векторной оптимизации с учетом ограничений по пропускной способности перегонов. Основной задачей исследования является распределение направления движения грузовых и пассажирских поездов на железнодорожном полигоне с учетом ограничения пропускной способности перегонов. Объектом исследования выступает железнодорожный полигон с вершинами на станциях. Предметом исследования есть распределение направления движения пассажирских и грузовых поездов на железнодорожном полигоне. Методом исследования является теория функций множества и векторная оптимизация. Научная новизна заключается в предложении нового метода решения задач распределения направления движения пассажирских и грузовых поездов на железнодорожном полигоне.
 • Item
  Совершенствование зерновой логистики за счет внедрения бимодальных технологий
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Мямлин, Сергей Витальевич; Коробьева, Руслана Геннадиевна; Малашкин, Вячеслав Витальевич; Бесараб, Дмитрий Анатольевич
  RUS: Цель. Целью исследования является оценка эффективности бимодальных перевозок зерновых грузов в контейнерах по сравнению с другими способами их доставки в морские порты. Методика. Исследование процесса перевозки зерна железнодорожным транспортом для перевалки на экспорт через морские порты выполнено с использованием методов математической статистики и теории организации эксплуатационной работы железных дорог. Оценка вариантов организации перевозок выполнялась с использованием методов экономико-математического моделирования. Результаты. Выполнены теоретические исследования существующей структуры парка вагонов-зерновозов, проведены исследования особенностей функционирования припортовых железнодорожных станций при организации перевозок зерна по кольцевым маршрутам, а также выполнена оценка возможности повышения конкурентоспособности бимодальных перевозок зерна в контейнерах на короткие расстояния. Научная новизна. Научная новизна работы состоит в том, что в ней получены зависимости стоимости доставки зерновых грузов в морские порты отправительскими маршрутами от расстояния с учетом конструктивных особенностей подвижного состава и специфики функционирования припортовых станций по его переработке. Практическая значимость. Практическая значимость работы заключается в том, что внедрение ее результатов позволит сократить логистические расходы по доставке зерна в порты для перевалки на морской транспорт и повысить экономическую эффективность осуществления перевозки зерновых.
 • Item
  Дослідження інтервалів надходження та відправлення поїздів для основної станції гірничо-збагачувального комбінату
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Журавель, В'ячеслав Вікторович; Журавель, Ірина Леонідівна; Єріненко, Ю. О.; Савчук, Т. В.
  UKR: Мета. Промисловий транспорт є однією з основних ланок процесу пересування вагонопотоків для забезпечення сталої роботи металургійних підприємств, які в сучасних умовах функціонування економіки України відіграють значну роль. Надходження поїздів на промислові станції та їх відправлення з них має в часі стохастичний характер, що суттєво впливає на ритмічність процесу постачання сировини на такі підприємства, і як наслідок, випуску готової продукції. Тому виконані дослідження є актуальною задачею. Методика. Для дослідження параметрів розподілу випадкових величин інтервалів надходження та відправлення поїздів використано методи математичної статистики. Результати. Досліджено діапазон зміни інтервалів надходження та відправлення поїздів, визначено параметри та встановлено закони розподілу даних випадкових величин. Стохастичний характер надходження та відправлення поїздів потребує врахування під час імітаційного моделювання роботи станцій з метою перевірки їх працездатності, а також граничних обсягів роботи. Практична значимість. Урахування стохастичного характеру чинників підвищує адекватність імітаційного моделювання роботи промислових станцій та покращує якість отриманих показників.
 • Item
  Побудова математичної моделі раціональної системи утримання технічних об’єктів залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Гришечкіна, Тетяна Сергіївна
  UK: Мета. Знизити експлуатаційні витрати при технічному обслуговуванні локомотивів з урахуванням ресурсів, які споживаються підприємством, та впливу на екологію. Розробити математичну модель раціональної системи утримання тягового рухомого складу, що враховує оптимізацію за трьома показниками: кошти, які витрачаються на ремонти, час, що витрачається на ремонти, витрати екологічних ресурсів при ремонтах. Методика. У роботі проведено аналіз сучасних досліджень щодо організації технічного обслуговування та ремонту локомотивів. У якості математичного апарату для знаходження раціональної системи утримання використовується векторна оптимізація за трьома показниками. Сформульовані умови існування розв’язку задачі. Описані властивості, які повинна мати раціональна система утримання локомотиву. Результати. Запропонована математична модель, яка дозволяє обирати систему технічного обслуговування та ремонту локомотиву, яка буде задовольняти умовам оптимальності за показниками: вартість ремонту, час ремонту, витрати екологічних ресурсів. Наукова новизна. Запропонований новий, комплексний підхід до вибору раціональної системи утримання тягового рухомого складу. Даний підхід дозволяє вирішувати не одну задачу при побудові оптимальної системи технічного обслуговування та ремонту, а будувати раціональну систему утримання за трьома показниками.Перший показник враховує витрати коштів на утримання тягового рухомого складу за весь час його життєвого циклу. Другий показник оптимізує витрати часу на проведення ремонтів та технічних оглядів. Третій показник дозволяє врахувати витрати екологічних ресурсів (води, палива, електрики та ін.) системою утримання локомотиву. Практична значимість. Запропонована математична модель при впровадженні дозволить знизити експлуатаційні витрати при технічному обслуговуванні та ремонті локомотиву. Дана модель дозволяє оптимізувати загальні витрати системи утримання на ремонти та заміну деталей локомотиву, загальні витрати часу на проведення ремонтів та витрати природних ресурсів. Доцільне використання запропонованої математичної моделі при розробці такої системи утримання локомотиву, яка транспорту дозволить знизити негативний вплив на навколишнє середовище при експлуатації тягового рухомого складу.
 • Item
  Удосконалення технічного забезпечення під’їзних колій елеваторів для навантаження відправницьких маршрутів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Козаченко, Дмитро Миколайович; Бобровський, Володимир Ілліч; Очкасов, Олександр Борисович; Шепотенко, Анатолій Петрович
  UKR: Мета. Метою статті є удосконалення підходів до проектування та експлуатації під’їзних колій зернових елеваторів для можливості навантаження на них прямих відправницьких маршрутів. Методика. Дослідження виконані на основі методів організації експлуатаційної роботи залізниць. Результати. Одним із основних методів зниження витрат у логістичному ланцюзі, що забезпечує експорт зернових вантажів є маршрутизація перевезень. Використання цієї технології в умовах України обмежується низькою навантажувальною спроможністю елеваторів. В статті розроблені принципові схеми колійного розвитку під’їзних колій елеваторів та проаналізовано використання різних технічних засобів для виконання маневрової роботи на них. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає у тому, що в ній розроблено методику та отримано техніко-експлуатаційну оцінку технічного оснащення та технології роботи під’їзних колій зернових елеваторів для навантаження відправницьких маршрутів. Практична значимість. Результати виконаних досліджень можуть бути використані при проектуванні, реконструкції існуючих та будівництві нових елеваторів, а також для оцінки витрат, пов’язаних з різними логістичними схемами доставки зерна у морські порти.
 • Item
  Розробка структури типового паспорту під’їзних залізничних колій
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Козаченко, Дмитро Миколайович; Березовий, Микола Іванович; Малашкін, Вячеслав Віталійович; Арбузов, Максим Анатолійович; Сковрон, Ігор Ярославович
  UKR: В статті виконано короткий опис різноманітності промислових підприємств, що мають на своєму балансі залізничні колії, з’єднані з магістральними залізницями України. Розглянуто специфіку їх роботи у залежності від характеру та обсягів вантажної роботи, довжини залізничних колій, наявності власних локомотивів, технологічних перевезень, тощо. Розглянуто нормативно-правову базу, що регламентує роботу промислового залізничного транспорту та його взаємодію із ПАТ «Українська залізниця». Виконано короткий аналіз документів, що регламентують технічний стан залізничної інфраструктури під’їзних колій та їх фактичний стан. Формалізовано необхідність розробки типового Технічного паспорту (ТП) під’їзних колій промислового підприємства та його основні положення і зміст. Відзначено необхідність внесення змін до документів, що регламентують зміст планів колійного розвитку з метою більш зручної візуалізації та відображення необхідних елементів. Відзначено наявність трудомістких процесів при розробці креслень ТП. Описано програмне забезпечення, розроблене науковцями кафедри станцій та вузлів ДНУЗТ, що дозволяє прискорити розробку та масштабне проектування поздовжніх профілів залізничних колій. Даний програмний продукт на базі введених даних про план та профіль залізничної колії за матеріалами геодезичної зйомки та камеральної обробки їх результатів, автоматизує розрахунки, побудову та оформлення поздовжніх профілів у середовищі AutoCAD та дозволяє суттєво скоротити загальну тривалість усього комплексу проектних робіт та гарантувати високий рівень їх якості. Виконано аналіз основних проблем, пов’язаних з розробкою та модифікацією документації ТП, серед яких виділено тривалий час даного процесу та велика ймовірність наявності редакційних та технічних помилок. З метою прискорення процесу розробки та редагування документації ТП розроблено спеціалізоване програмне забезпечення у вигляді автоматизованого робочого місця, яке дозволяє не тільки формувати пояснювальну записку ТП у відповідності з встановленими нормами, а також вносити до неї зміни і вести журнал змін.
 • Item
  Мультимодальні перевезення як базовий сегмент транзитного потенціалу України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Вернигора, Роман Віталійович; Окороков, Андрій Михайлович; Цупров, Павло Сергійович; Павленко, Олена Ігорівна
  UKR: Мета. Метою роботи є дослідження розвитку світових мультимодальних перевезень, їх стану в Україні, визначення проблемних ділянок, шляхів їх усунення, а також потенційних обсягів залучення транзиту. Методика. В процесі дослідження використані методи аналізу і синтезу для вивчення змісту та основних положень наукових публікацій щодо стану та перспектив світової та вітчизняної системи мультимодальних перевезень, досвіду створення, функціонування та оптимізації цих систем в різних країнах, з подальшим їх порівнянням та узагальненням; методи статистичного аналізу та прогнозування для визначення існуючих та потенційно можливих обсягів мультимодальних перевезень. Результати. Враховуючи бурхливий розвиток мультимодальних перевезень по всьому світу, значні обсяги перевезень у напрямку Схід – Захід, а також вигідне географічне положення України, можна стверджувати, що створення ефективної національної системи мультимодальних перевезень дозволить залучити значні додаткові обсяги транзитних вантажопотоків, як у напрямку Східної Європи, так і у зворотному. Позитивний досвід інших країн, в першу чергу країн Європейського Союзу, Китаю та Сполучених Штатів показав, що за умови наявності ефективної транспортної мережі та розвинутої системи мультимодальних логістичних центрів значно підвищуються як внутрішні, так і транзитні вантажопотоки, це дає можливість збільшити привабливість країни в міжнародній системі перевезень. Це в свою чергу дозволяє залучити додаткові інвестиції та покращує соціальний клімат шляхом створення додаткових робочих місць. Наукова новизна. Одержані в результаті дослідження результати дозволяють підвести наукове підґрунтя під створення та подальший розвиток сучасної національної системи мультимодальних перевезень, а також оптимізацію параметрів її окремих ланок для подальшої інтеграції у світову транспортну систему. Практична значимість. Розвиток системи мультимодальних перевезень на території України дозволить збільшити обсяги вантажопотоків, в першу чергу транзитних, а відповідно і позитивним чином відобразиться на доходній частині як перевізників всіх видів транспорту, так і операторів мультимодальних перевезень.
 • Item
  Дослідження області допустимих режимів гальмування при зміні швидкості розпуску составів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Болвановська, Тетяна Валентинівна; Яновський, Петро Олександрович; Мілянич, Андрій Романович
  UK: Мета. Метою роботи є дослідження конфігурації області допустимих режимів гальмування відчепів при зміні швидкості розпуску составів та її впливу на умови розділення. Методика. Дослідження виконані з використанням методів математичного моделювання гіркових процесів. Результати. У статті виконано дослідження впливу швидкостей розпуску составів на конфігурацію і площу областей допустимих швидкостей виходу відчепів з гальмівних позицій. Для оцінки якості сортувального процесу використовується ризик нерозділення відчепів на розділових стрілках. Зі збільшенням швидкості розпуску ризик нерозділення відчепів зростає, площа області допустимих швидкостей виходу відчепів з гальмівних позицій зменшується. Початкова швидкість розпуску впливає в основному тільки на величину початкового інтервалу між відчепами на вершині гірки, її вплив на умови прицільного регулювання швидкості скочування відчепів є незначним. Для збільшення площі області допустимих швидкостей можливо змінити обмеження та умови скочування – скоротити дальність скочування відчепів – обмежити її докочуванням відчепу за граничний стовпчик останнього стрілочного переводу Для збільшення площі області та сприянню зменшенню ризиків нерозділення доцільно встановлювати на другий гальмівний позиції уповільнювачі, які мають велику допустиму швидкість входу на них. Наукова новизна. В результаті виконаних досліджень отримано залежності конфігурації області допустимих режимів гальмування відчепа від його швидкості на вершині гірки, що дозволяє спростити оцінку впливу швидкості розпуску состава на величину інтервалів на розділових елементах. Практична значимість. Результати виконаних досліджень можуть бути використані при розробці рекомендацій гірковим операторам, черговим по сортувальним гіркам та маневровим диспетчерам.
 • Item
  Оптимизация параметров профиля двустороннего сортировочного устройства для формирования многогруппных составов
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Бобровский, Владимир Ильич; Сковрон, Игорь Ярославович
  RUS: Цель. Основной целью совершенствования конструкции и режимов функционирования сортировочных устройств является минимизация расходов временных и энергетических ресурсов, особенно, при формировании многогруппных составов. В этой связи задача определения оптимальных параметров предложенного двустороннего вспомогательного сортировочного устройства является актуальной. Целью данной работы является разработка методики оптимизации параметров профиля двусторонней горки и группировочного парка, обеспечивающих надежное разделение отцепов расформируемой группы вагонов. Методика. Для достижения поставленной цели использован метод оптимизации Бокса-Уилсона; необходимые данные получены в результате вычислительных экспериментов с использованием разработанной имитационной модели роспуска состава с горки малой мощности (ГММ). Результаты. Выполнена оценка качественных показателей различных вариантов продольного профиля предложенного устройства. Получены оптимальные значения параметров профиля сортировочной горки малой мощности, при которых обеспечиваются максимальные значения интервалов между отцепами на разделительных элементах горки. Научная новизна. Впервые решена задача поиска оптимального режима торможения отцепов расчетной группы на ГММ, при котором обеспечивается надежное разделение отцепов на разделительных элементах горки. Разработана методика поиска оптимальных параметров продольного профиля, обеспечивающая максимальное значение минимального интервала между отцепами расчетной группы. Практическая значимость. Разработанные методики оптимизации параметров продольного профиля и поиска оптимальных режимов торможения отцепов на тормозных позициях могут быть использованы для проектирования специализированных сортировочных устройств, а также при разработке автоматизированных систем управления процессом формирования многогруппных составов на горках малой мощности.