Дослідження області допустимих режимів гальмування при зміні швидкості розпуску составів

Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: Мета. Метою роботи є дослідження конфігурації області допустимих режимів гальмування відчепів при зміні швидкості розпуску составів та її впливу на умови розділення. Методика. Дослідження виконані з використанням методів математичного моделювання гіркових процесів. Результати. У статті виконано дослідження впливу швидкостей розпуску составів на конфігурацію і площу областей допустимих швидкостей виходу відчепів з гальмівних позицій. Для оцінки якості сортувального процесу використовується ризик нерозділення відчепів на розділових стрілках. Зі збільшенням швидкості розпуску ризик нерозділення відчепів зростає, площа області допустимих швидкостей виходу відчепів з гальмівних позицій зменшується. Початкова швидкість розпуску впливає в основному тільки на величину початкового інтервалу між відчепами на вершині гірки, її вплив на умови прицільного регулювання швидкості скочування відчепів є незначним. Для збільшення площі області допустимих швидкостей можливо змінити обмеження та умови скочування – скоротити дальність скочування відчепів – обмежити її докочуванням відчепу за граничний стовпчик останнього стрілочного переводу Для збільшення площі області та сприянню зменшенню ризиків нерозділення доцільно встановлювати на другий гальмівний позиції уповільнювачі, які мають велику допустиму швидкість входу на них. Наукова новизна. В результаті виконаних досліджень отримано залежності конфігурації області допустимих режимів гальмування відчепа від його швидкості на вершині гірки, що дозволяє спростити оцінку впливу швидкості розпуску состава на величину інтервалів на розділових елементах. Практична значимість. Результати виконаних досліджень можуть бути використані при розробці рекомендацій гірковим операторам, черговим по сортувальним гіркам та маневровим диспетчерам.
RU: Цель. Целью работы является исследование конфигурации области допустимых режимов торможения отцепов при изменении скорости роспуска составов и ее влияния на условия разделения. Методика. Исследования выполнены с использованием методов математического моделирования горочных процессов. Результаты. В статье выполнены исследования влияния скоростей роспуска составов на конфигурацию и площадь областей допустимых скоростей выхода отцепов из тормозных позиций. Для оценки качества сортировочного процесса используется риск неразделения отцепов на разделительных стрелках. С увеличением скорости роспуска риск неразделения отцепов растет, а площадь области допустимых скоростей выхода отцепов из тормозных позиций уменьшается. Начальная скорость роспуска влияет в основном только на величину интервала между отцепами на вершине горки, ее влияние на условия прицельного регулирования скорости скатывания отцепов незначительно. Для увеличения площади области допустимых скоростей возможно изменить ограничения и условия скатывания - сократить дальность скатывания отцепов - ограничить ее докатыванием отцепа за предельный столбик последнего стрелочного перевода. Для увеличения площади области и содействию уменьшению рисков неразделения целесообразно устанавливать на второй тормозной позиции замедлители , которые имеют большую допустимую скорость входа на них. Научная новизна. В результате выполненных исследований получены зависимости изменения области допустимых режимов торможения отцепа от его скорости на вершине горки, что позволяет упростить оценку влияния скорости роспуска состава на величину интервалов на разделительных элементах. Практическая значимость. Результаты выполненных исследований могут быть использованы при разработке рекомендаций горочным операторам, дежурным по сортировочным горкам и маневровым диспетчерам.
EN: Purpose. The aim of the work is to study the configuration of the region of permissible braking regimes for сuts when the dissolution rate of the compositions changes and its effect on the separation conditions. Methodology. The research was carried out using the methods of mathematical modeling of dairy processes. Results. The article investigates the effect of composition dissolution rates on the configuration and the area of the regions of permissible exit сuts from the braking positions. To assess the quality of the sorting process, the risk of nonseparating the сuts on the dividing arrows is used. With the increase in the dissolution rate, the risk of nonseparating the hooks increases, and the area of the permissible withdrawal rates of the trailing brakes decreases. The initial rate of dissolution affects mainly only the value of the interval between the сuts at the top of the hump, its influence on the conditions of the aim control of the speed of rolling off the trains is insignificant. To increase the area of the permissible speed range it is possible to change the limitations and conditions of rolling – to shorten the range of rolling off the traps – to limit it by docking the father for the last column of the last switch. To increase the area of the area and to help reduce the risks of non-separation, it is advisable to install retarders at the second braking position, which have a high permissible entry speed on them. Scientific novelty. As a result of the performed studies, the dependence of the change in the permissible inhibition regimes of the detachment on its speed at the top of the slide is obtained, which makes it possible to simplify the evaluation of the effect of the dissolution rate on the value of the intervals on the separation elements. Practical significance. The results of the research can be used to develop recommendations to the mountain operators, duty on the sorting hump coaster and shunting dispatchers.
Description
Т. Болвановська: ORCID 0000-0001-6462-8524; П. Яновський: ORCID 0000-0003-4430-5386; А. Мілянич: ORCID 0000-0003-3583-792X
Keywords
швидкість розпуску, відчеп, сортувальна гірка, область допустимих режимів, скорость роспуска, отцеп, сортировочная горка, область допустимых режимов, dissolution rate, cut, sorting hump, range of permissible modes, КСВ, КРС (ЛФ)
Citation
Болвановська, Т. В. Дослідження області допустимих режимів гальмування при зміні швидкості розпуску составів / Т. В. Болвановська, П. О. Яновський, А. Р. Мілянич // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – С. 14–19. – DOI: 10.15802/tstt2017/123145.