VI Міжнародна конференція «University Library at a New Stage of Social Communications Development» <br> Тема 2021 «Виклики, можливості та перспективи університетських бібліотек у глобальному сценарії невизначеності» <br>

Permanent URI for this collection

UK: VI Міжнародна конференція «University Library at a New Stage of Social Communications Development»
Тема 2021 «Виклики, можливості та перспективи університетських бібліотек у глобальному сценарії невизначеності»
EN: VI International conference «University Library at a New Stage of Social Communications Development»
Topic 2021 «Challenges, Opportunities and Prospects of University Libraries in the Global Scenario of Uncertainty»

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 43
 • Item
  On the Full-Fledged Mission Statement of the University Scientific and Technical Library
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2021) Lazarev, Vladimir; Yuryk, Inna
  EN: The mission statements of an organization drawn up just according to the definition of the ISO 9000 dictionary of quality management systems cannot be recognized as an effective management tool since the ISO requirements for this document are excessively general, vague. Following the mission statement ISO definition, it is very possible to draw up even a formally correct document which would not specify the specifics of the organization at all and would not stimulate its staff, either. To create full-fledged mission statements, it is necessary to use both the accumulated world experience and the results of theoretical studies of the functions of mission statements. Having used the both sources, we proposed a definition of the mission statement of a university library that includes 13 mission statement functions (for two of them–revealing the philosophy of strategic decision-making and stimulating creative team work of staff–specific ways of their implementation were outlined) with the subsequent drawing up the new mission statement of the Scientific Library of the Belarusian National Technical University.
 • Item
  Проблемы методологии современного библиотековедения
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Кобелев, Алексей Николаевич
  RU: Анализируются состояние и особенности развития современной научной методологии библиотековедения. Констатируется, что тенденции развития наук социокомуникационного цикла выдвигают новые требования к методологии сегодняшних библиотековедческих исследований. Подчеркивается рост значимости исследований, направленных как на изучение закономерностей развития библиотечного знания, механизмов его функционирования, так и решения конкретных практических проблем.
 • Item
  Бібліотека на тлі кризи масового читання
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Савченко, Сергій Володимирович; Решетілова, Оксана Михайлівна
  UK: Розглядається проблема занепаду масового читання та долі бібліотечної системи, що сформувалася в період домінування текстової інформації, модернізації та науково-технологічного прориву. Парадигма функціонування бібліотеки не є адекватною сучасній ситуації.
 • Item
  Міжнародні комунікаційні процеси як фактор впливу на видавничу діяльність
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Лесюк, Ольга Василівна
  UK: Розглянуто тенденції розвитку масових комунікацій в умовах глобалізації. Окреслено напрямки розвитку нових інноваційних форм видавничої галузі як форми комунікацій.
 • Item
  Методологічна рефлексія для стратегічного бачення та конструювання майбутнього бібліотек
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Ільганаєва, Валентина Олександрівна
  UK: Пропонується звернення науковців та практиків інформаційно-бібліотечної сфери до можливостей методологічної рефлексії. Доводиться необхідність підвищення рівня традиційної наукової рефлексії у бібліотекознавстві. Зміни самих дослідників стають результатом методологічної рефлексії і можуть скласти необхідний механізм відображення суттєвих властивостей атракторів глобального медіа простору, створення стратегічних образів бібліотек та змісту їх діяльності.
 • Item
  Науково-освітня діяльність бібліотек як критерій бібліотечної реформи
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Фігель, Олена Миколаївна
  UK: Досліджено законодавство України в рамках бібліотечної реформи. Відзначено, що редакція Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” 2021 р. упорядковує діяльність здебільшого публічних бібліотек. Особливості діяльності бібліотек закладів вищої освіти у законі не відображені. Докладно проаналізовано приклад правової колізії щодо правомірності використання директором бібліотеки ЗВО статусу науково-педагогічного працівника. На прикладі Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка, відомої в Україні та за межами держави своїми науковими лекторіями, мистецькими проєктами, науковими дослідженнями і розвідками показано актуальність та важливість ведення науково-освітньої діяльності Науковими бібліотеками ЗВО.
 • Item
  Лідерство у студентському колективі (тези доповіді)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Жукова, Анна Робертівна
  UK: Для дослідження феномену лідерства у студентському колективі та для досягнення поставленої мети використовувалися теоретичні методи дослідження, зокрема аналіз і синтез, узагальнення, пояснення. У результаті проаналізовано проблеми формування лідерських якостей студентів закладів вищої освіти, розглянуто історію розвитку проблеми лідерства, багатогранність поняття. Представлені трактування феномена лідерства, існуючі у вітчизняній і зарубіжній літературі. Аналізується феномен рольової диференціації лідерства в групі, висвітлюється роль бібліотек у формуванні лідерської компетентності студентів. Для ефективного формування у студентів лідерських якостей потрібно вивчати їх психологічні особливості й зазначається, що бібліотеки відіграють значущу роль у процесі формування лідерських якостей у студентів.
 • Item
  Трансформація ролі бібліотеки від інформування до навчання: сучасні виклики (тези доповіді)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Рябець, Ірина Володимирівна; Голубєва, Марія Олександрівна
  UK: Розглянуто питання залученості наукової бібліотеки університету в освітньо-науковий процес із питання розвитку академічних навичок («Academic Skills») студентства. Авторами було запропоновано два шляхи включення наукової бібліотеки університету до процесу розвитку академічних навичок у здобувачів вищої освіти в навчально-методичному плані.
 • Item
  Система цифрових компетентностей: прикладний академічний аспект (тези доповіді)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Главчева, Юлія Миколаївна
  UK: Актуальним завданням академічної спільноти є імплементація принципів академічної доброчесності в освітній та науковий процес. Для цього проводиться комплекс заходів, у тому числі навчання здобувачів освіти певним знанням та навичкам. Пропонується розділити комплекс знань та навичок на дві групи: академічні навички (АН) та академічне письмо (АП). До АН можна віднести систему цифрових компетентностей (The Digital Competence Framework 2.0). Адаптована система цифрових компетентностей забезпечує користувачу базові навички роботи з інформацією в інформаційному середовищі. Це забезпечує якісне та ефективне застосування навичок з АП.
 • Item
  Бібліометричний аналіз публікацій науковців у журналах відкритого доступу як інструмент підвищення публікаційної активності вишу
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2021) Костирко, Тамара Миколаївна; Корольова, Тетяна Діонісіївна
  UK: Бібліометричні дослідження наукової діяльності дозволяють виявляти шляхи наукового зростання і перспективні напрямки, визначати місце і потенціал наукових колективів, проводити інформаційний пошук нестандартних та нетрадиційних методів розвитку науки та інновацій. У доповіді проаналізовано публікації вчених Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК ім. адм. Макарова) у журналах відкритого доступу (ВД) з використанням продуктів і сервісів наукометричної бази даних (БД) Scopus. Сформульовано пропозиції для підвищення публікаційної активності та кращого представлення наукових результатів закладу вищої освіти (ЗВО) шляхом збільшення публікацій у журналах ВД.
 • Item
  Передбачення майбутнього: нові ролі університетського бібліотекаря
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2021) Ніколаєнко, Наталія Миколаївна; Рибальченко, Олена Миколаївна
  UK: Представлено нові ролі бібліотекарів – фасилітатор, тьютор, модератор, коуч та надано огляд їх запровадження у діяльність наукової бібліотеки Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка – однієї з чотирьох бібліотек, що перебувають у процесі реорганізації ЗВО. Виявлено вплив нововведень на результативність діяльності бібліотеки і університету.
 • Item
  Бібліотечні відеоуроки як інформаційна підтримка університетської спільноти
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2021) Щербатюк, Тетяна Григорівна
  UK: Для того, щоб вченому встигати за вимогами сучасного світу науки та освіти, треба розуміти та володіти багатьма ресурсами. Один із методів підтримки бібліотекою університетської спільноти в цих питаннях є створення відеоуроків.
 • Item
  Діяльність бібліотеки університету в умовах трансформаційних змін (тези доповіді)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Орєхова, Валентина Володимирівна
  UK: У статті розглянуто діяльність бібліотеки імені М. А. Жовтобрюха Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка в умовах трансформаційних перетворень. Зосереджено увагу на упроваджені сучасних послуг, спрямованих на інформаційне забезпечення всіх учасників освітнього процесу в системі наукових комунікацій і бібліотечно-комунікаційних технологій. Схарактеризовано діяльність книгозбірні з забезпечення інформаційної підтримки науково-дослідної діяльності університету.
 • Item
  Інформаційна підтримка бібліотеками протистояння «Hate Speech» (тези доповіді)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Савенкова, Людмила Василівна; Харитоненко, Олена Іванівна
  UK: Нещодавнє соціологічне дослідження Київського міжнародного інституту соціології «Безпека в Інтернеті» продемонструвало, що молоді люди найчастіше, порівняно з іншими групами, стикаються з мовою ворожнечі і, на жаль, саме вони схильні її ігнорувати. Університетська спільнота завжди обстоює принципи толерантності та заперечення будь-яких форм дискримінації. Відтак перед закладом вищої освіти щороку, з кожним новим набором студентів, постає завдання з’ясувати рівень розуміння здобувачами освіти означеної проблеми, організувати і провести виховну роботу в цьому напрямку. Роль бібліотеки в цих процесах може бути пов’язана з проведенням анкетувань, інформаційним забезпеченням, медіацією просвітницьких заходів.
 • Item
  Каким может быть репозиторий (на примере репозитория Белорусского национального технического университета)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2021) Ковалевский, Алексей Викентьевич
  RU: В докладе приводятся примеры уникальных коллекций Репозитория Белорусского национального технического университета, раскрываются особенности их создания, наполнения и продвижения.
 • Item
  Online / Offline обслуговування користувачів: з досвіду роботи бібліотеки Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2021) Петренко, Олена Анатоліївна; Сідорчик, Олена Володимирівна
  UK: На прикладі Бібліотеки ДНУЗТ проведено аналіз роботи по обслуговуванню всіх категорій користувачів. Особливу увагу приділено наданню послуг в традиційному та електронному виді.
 • Item
  Бібліотека як центр знань для громадянської науки (тези доповіді)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Долматова, Ніна Іванівна
  UK: В роботі розглянуто сутність понять «громадянська участь», «громадянська наука», «громадянські вчені», «цивільні вчені», «відкритий доступ», «відкрита наука», «відкрита бібліотека», історія та міжнародні проекти громадянської науки, роль бібліотеки ЗВО в умовах невизначеності для розбудови громади й розвитку громадянської науки на прикладі Науково-технічної бібліотеки Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
 • Item
  Лайфхаки для неангломовних бібліотекарів: особливості комунікативної практики перекладу (тези доповіді)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Осадчий, Віталій Іванович
  UK: Бібліотеки ЗВО перетворюються в інформаційні центри для надання послуг як студентам, так і дослідникам, для того, щоб інтегрувати специфічні дослідження свого навчального закладу в світове наукове співтовариство, а також взаємодіяти з колегами по всьому світу. Перешкодою для роботи в умовах глобалізації науки стає недостатній рівень володіння англійською мовою. Англійська мова сучасного бібліотекаря включає пасивні та активні аспекти спілкування.
 • Item
  Інформаційно-ціннісні орієнтири сучасної театральної публіцистики України
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2021) Галацька, Валентина Леонідівна
  UK: Розглядаються інформаційні характеристики сучасної театральної критики України. Аналізується її трагіко-драматичний зміст, представлений у вербальній манері.
 • Item
  Репрезентація університетських бібліотек у соціальних медіа
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2021) Покровська, Наталія Василівна; Федорович, Марина Миколаївна; Щербина, Марина Олегівна
  UK: Соціальні медіа дають можливість розкрити потенціал бібліотеки з різних сторін. Розвиваючи даний напрямок роботи, бібліотекарі прагнуть постійно вивчати нові тенденції в цифровому просторі, підвищувати і розвивати технічні навички, ставити перед собою креативні цілі і реалізовувати творчі проекти. Ключові слова: сучасна університетська бібліотека; цифрові сервіси; наукова діяльність; соціальні медіа; онлайнові технології; соціальні мережі; Facebook; YouTube; TikTok
Організатори конференції:
– Науково-технічна бібліотека Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (Україна)
– Наукова бібліотека Білоруського національного технічного університету (Республіка Білорусь)
– Бібліотека Назарбаєв Університету (Республіка Казахстан)
– Центральна технічна бібліотека Університету Любляни (Республіка Словенія)
Стратегічні партнери:
– Українська бібліотечна асоціація (Україна)
– European Network of Open Education Librarians
– Clarivate
Organizers:
– Scientific and Technical Library of the Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan (Ukraine)
– Scientific Library of the Belarusian National Technical University (Republic of Belarus)
– Nazarbayev University Library (Republic of Kazakhstan)
– Central Technical Library at the University of Ljubljana (Republic of Slovenia)
Strategic partners:
– Ukrainian Library Association (Ukraine)
– European Network of Open Education Librarians
– Clarivate