Статті КПтаІМ (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
  • Item
    Демон у домі: вампіризм як вияв жіночої трансгресії у вікторіанській літературі
    (СГ НТМ «Новий курс», 2023) Кирпита, Тамара Володимирівна; Давидова, Тетяна Анатоліївна
    UKR: Стаття присвячена репрезентації жіночої трансгресії у вікторіанській літературі про вампірів. Проаналізовано зображення жіночих характерів у романі Дж. Ш. Ле Фаню «Кармілла». Досліджено особливості вікторіанського трактування «ідеальної жінки» і погляди на жіночу сексуальність у вікторіанському суспільстві.
  • Item
    Жанрово-стильова своєрідність балади А. Ч. Свінберна «Королівська донька»
    (Міжнародний гуманітарний університет, Одеса, 2022) Абрамова, Олена Вікторівна; Проніна, Ганна Михайлівна
    UKR: У представленій статті аналізуються жанрові, семантичні та стилістичні особливості балади А. Ч. Свінберна «Королівська донька». Жанр балади був одним з улюблених жанрів автора «Поем і балад», до якого він звертався протягом усього свого творчого шляху. У якості тематики твору Свінберном обрана характерна для вікторіанської літератури тема втрати дівчиною невинності через палке кохання та спричинене цим гріховним вчинком її моральне падіння. Проте, на відміну від вікторіанського суспільства, яке робило «винуватицею» подій саме жінку та нещадно її засуджувало, поет не вдається до осуду, що пояснюється особливою філософією Свінберна, який не дотримувався та не визнавав ані християнську мораль, ані мораль вікторіанського суспільства. У баладі «Королівська донька» присутні як ліричні, так і драматичні елементи. Причому в першій частині твору переважає ліричне начало, що виражається в описі дів з мінімальним використанням дієслів для їх характеристики. Більшість дієслів – це дієслова “to be”, “to have” або інфінітиви у функції означення. У другій частині балади «Королівська донька», навпаки, події розвиваються динамічно. Драматизм ситуації та швидкоплинність подій підкреслюються за допомогою збільшення кількості дієслів. Спираючись на традиції народної балади, зокрема в тематиці та проблематиці, Свінберн модифікує жанр, додаючи до нього багаточисельні рефрени, які стають жанроутворювальним фактором. У процесі аналізу було з’ясовано, що рефрени можна поділити на декілька груп, які утворюють певні ланцюжки, що символізують внутрішню зміну дів, зміни у природі у процесі перебігу подій у творі або містять перелік дарів для королівської доньки. У баладі «Королівська донька» наявні біблейські алюзії на притчі про сіяча, про десять дів, що очікують на прихід Спасителя, на плід спокуси та причастя. В якості Спасителя у цьому творі виступає королівський син, а під причастям поет розуміє першу ніч кохання для незайманих дівчат. На відміну від англійської народної балади, в якій зазвичай вказувалися імена головних героїв, а в багатьох випадках вони навіть використовувалися в якості назв творів, Свінберн, як і романтики, намагається уникати конкретики, не згадуючи ні імен, ні точного місця подій.
  • Item
    Electrical Properties of Tin Oxide Based Varistors with PbO Addition in Humid Air
    (Lithuanian Academy of Sciences, 2023) Gaponov, A. V.; Abramova, Olena V.
    ENG: The purpose of this paper is to study the electrical properties of the obtained ceramic varistors with PbO addition in the environments with different air relative humidity. Methodology. The studied ceramics (99.4–x) SnO2–0.5Co3O4–0.05Nb2O5–0.05Cr2O3–xPbO (mol.%) with the PbO concentration of х = 0, 0.1, 0.5, 0.7, 1 and 2 mol.% was produced by the traditional ceramic technology. The sample baking was taking place at 1250°С during 1 h. In the process of electrode production, the In-Ga eutectic was applied. The CVC of the samples were measured in the contained chambers with relative humidity of 10–86% above the surface of the water solution of a proper salt (the details are given in Ref. [8]). The values of nonlinearity coefficient α = (E/j) (dj/dE) were measured at the current density of j = 1 mА/cm2. The breakdown electric field E1 was estimated at the same value of j. The electrical conductivity σ = j/E was obtained in the area of low currents. The humidity sensitivity coefficient S was calculated for the j(E) characteristic at the low field by S = (σw2 – σw1)/σw1, where σw1 and σw2 are the electricalconductivity of the sample in the area of low currents at the air relative humidity w1 = 10% and w2 = 86%, respectively. The value of the activation energy of electrical conduction Eσ was calculated with the help of temperature dependences of electrical conductivity in the low electric field by σ = σ0 exp (–Eσ/kT), where σ0 = const, k is the Boltzmann constant, and T is the absolute temperature. Findings. In order to lower the breakdown electric field and simultaneously decrease the humidity sensitivity coefficient of tin oxide ceramics, one can use a small quantity of lead oxide addition. The lowest values of these parameters (E1 = 4390 V/cm and S = 172) were obtained at the concentration of PbO 0.5–0.7 mol.% in SnO2–Co3O4–Nb2O5–Cr2O3–PbO ceramics. The values of the nonlinearity coefficient of such samples are 41–45. The enhancement of PbO concentration increases the low-field electrical conductivity while passing from high voltage varistors to low voltage ones. The obtained new results help to produce SnO2 based varistors that are designed for lower voltage and are less sensitive to the environment influence. Originality. SnO2–Co3O4–Nb2O5–Cr2O3 ceramics is one of the most investigated systems for varistor production [11–13]. It has great non-ohmic current–voltage characteristics (CVC) with quite a large nonlinearity coefficient α ≈ 40–50 and at the same time great gas sensitive properties. Nowadays, the actual task is to decrease the sensitivity of this system to the air humidity. Earlier, this effect was achieved with adding Bi2O3, V2O2 and CuO to the SnO2–Co3O4–Nb2O5–Cr2O3 system [3, 5, 7–9]. Bi2O3, V2O2 and CuO oxides have low melting temperatures, which are less than burning temperatures of ceramics. The samples with such additions have liquid phases in the process of sintering, that is why the sensitivity of these ceramics to the environment decreases. But the humidity sensitivity coefficient of these samples remains quite large [3]. In order to solve the problem of varistor humidity sensitivity, we decided to add lead oxide to the SnO2–Co3O4–Nb2O5–Cr2O3 system. PbO has the melting point Тm ≈ 886°C, therefore the synthesis of such ceramics is the liquid-phase one. There are no published papers about the lead oxide addition to such system. Practical value. The findings may be used in the production of tin oxide SnO2 ceramics with PbO additions in order to use it in optically transparent conducting materials, gas sensitive sensors and varistors.
  • Item
    Word Formation in American English Political Advertising
    (MAGNANIMITAS Assn., The Czech Republic, 2023) Vukolova, Kateryna; Zirka, Vira; Styrnik, Nataliia; Khabarova, Nataliia; Abramova, Olena V.
    ENG: Currently, election political advertising, which is one of the most important areas of the advertising industry, performs persuasive and suggestive functions. Particular attention is paid to the political slogan, the effectiveness of which is enhanced by the use of figures of speech that facilitate the perception of the information embedded in them. Speaking about the forms of political communication, one should pay special attention to political advertising as such an aspect of it, which especially actively uses all the possibilities of the language. The task of the study was to clarify the linguistic features of the texts of English-language political advertising.
  • Item
    Мовна локалізація технічної документації
    (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; ЮРСЕРВІС, 2023) Прутчикова, Валентина Василівна
    UKR: Мета: Авторка ставить за мету визначити особливості та передумови мовної локалізації технічної документації. Для первинного аналізу здійснюється розмежування понять «переклад» та «локалізація», межі їх співвідношення. Конкретизується дефініція «мовна локалізація» як різновид перекладацької діяльності, спрямованої на лінгвістичну, національно-культурну та соціопсихологічну адаптацію перекладного тексту до конвенціональних норм та картини світу іншомовного адресата. Методика: Застосовано порівняльний аналіз характеристик перекладацького та локалізаційного процесів в аспекті інтернаціоналізації продукції, зіставний аналіз перекладу та мовної локалізації, описовий метод щодо видів попередньої підготовки до мовної локалізації технічної документації. Результати: Визначено, що мовна локалізація технічного документу передбачає застосування перекладачем цілої низки стратегій трансляції вихідного тексту у цільовий з урахуванням особливостей кореляції між культурою-джерелом і культурою-рецептором та жорстких вимог інтернаціоналізації, оскільки переклад здійснюється на різні мови. З використанням автоматичного машинного перекладу особливу значимість відіграє управління термінологією (Terminology Management), що передбачає систематичний відбір, обробку і систематизацію термінів у вигляді термінологічної бази з метою забезпечення узгодженого вживання усіх термінів, пов'язаних з продукцією та послугами компанії, у вихідній мові і у всіх мовах, на які перекладаються документи. Визначено основні види оптимальної попередньої підготовки технічної документації як передумови для успішної мовної локалізації. Наукова новизна: Авторка вперше здійснила систематизацію основних чинників мовної локалізації технічної документації та визначила основні види підготовчої перекладацької діяльності. Дала визначення поняття «мовної локалізації» технічної документації у перекладацькому аспекті. Практична значимість: Отримані результати можуть бути застосовані при виконанні перекладацьких проєктів у роботі з технічною документацією з метою інтернаціоналізації продукції та послуг.
  • Item
    Online English Speaking Clubs as a Way of Promoting International Student Collaboration
    (Başkent University Distance Education Application & Research Center, Ankara, Turkey, 2022) Sharkova, Svitlana; Ageicheva, Anna; Sharkova, Nataliia F.
    ENG: Computer-mediated communication despite its traps and pitfalls can become a valuable asset for both foreign language teachers and learners. Nowadays, while using Skype, WhatsApp or Zoom different educational institutions can arrange online sessions of English Speaking Clubs, Round Table discussions to stimulate students to get out of their cocoons and promote international partnerships through technology. Such online meetings of American and Ukrainian students have taken place during the COVID-19 pandemic and Russia’s invasion of Ukraine. However, the process of empowering students with new social skills in digital environment should be critically reflected. The possible ways to facilitate student international collaboration transcending distance and overcoming psychological barriers are described. The chain of activities, including creative tasks and resources that can help educators to equip students with effective social skills, promoting cross-cultural communication are introduced in the article.
  • Item
    Конверсія як продуктивний спосіб збагачення науково-технічної термінології
    (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2022) Шаркова, Наталія Федорівна; Шаркова, С. Ф.
    UKR: Стаття присвячена аналізу феномена конверсії, як продуктивного безафіксального (нульової суфіксації) засобу словотвору, що є поширеним джерелом поповнення мовної лексики в англійській мові за рахунок її аналітичної структури. Актуальність дослідження зумовлена унікальністю творення слів сучасної англійської мови й уточнення термінологічного апарату. Автор коротко охарактеризовує різновиди конверсії, а також підкреслює наявність дискусійних аспектів даного феномену. На прикладі перекладів окремої лексики металургійної тематики проаналізовані конверсійні компоненти, а саме: визначення частотності їх вживання, зміна формального класу (частини мови) слова та рівень продуктивності різних напрямків конверсії. Виявлено, що вживання конверсивів є поширеним явищем в наукових та технічних текстах. Продемонстровано, що конверсія є високопродуктивним процесом утворення нових лексем, оскільки одне й те саме слово може бути конвертованим у більше ніж одну частину мови. Втім, слід звернути увагу на те, що синонімічні в окремих випадках слова не завжди означають одне й те ж. Проаналізовані приклади підтверджують загально відому тенденцію, що зазначена в лінгвістичній літературі, про поширені різновиди конверсії, якими виступає вербалізація та субстантивація. Автор акцентує увагу на важливості розуміння фахівцем, що працює з англомовними текстами, структури та будови англійського речення, оскільки неправильне трактування тих чи інших слів може спотворювати початковий зміст тексту. Це дослідження доповнює вчення про розвиток словотворчої системи англійської мови, а також сприяє у допомозі щодо уникнення помилок вживання технічних термінів та загальнонаукових слів в англійській мові.
  • Item
    Аксіологічне значення німецьких паремій як складник прагматичного потенціалу
    (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Прутчикова, Валентина Василівна
    UKR: Мета статті − дослідити участь аксіологічного значення німецьких паремій в актуалізації прагматичної функції в аспекті емоційно-оціночних і міжособистісних установок учасників комунікації. Зазначено, що аксіологічність є конститутивною характеристикою паремій, які у мовному фонді відрізняються своєю семантичною і комунікативною двоплановістю, автосемантією, усталеним комунікативно-прагматичним потенціалом, що визначає їх актуалізацію. Визначено, що в актуальній конситуації паремії пристосовуються до основної комунікативно-прагматичної направленості і набувають релевантного прагматичного значення, не втрачаючи свого базового прагматичного значення – дидактичного, яке корелює з основною для паремії особливістю – її здатністю давати оцінку усьому, що відбувається, з точки зору соціуму, який є імпліцитним «автором» паремії. Конситуативне значення паремії створюється кожного разу як результат нової особистісно-комунікативної орієнтації. Встановлено, що суб’єктом оцінювання паремій є імпліцитний необмежений соціум, об’єктом оцінювання – типова мовленнєва паремійна ситуація, і «моментом відліку» – оціночні стереотипи соціуму. Семантична двоплановість паремій мотивує два види оцінки: узуальну (поза конситуацією) і конситуативну (в конситуації). Оцінка подій, дій, осіб тощо актуалізується залежно від розподілу соціальних ролей і намірів учасників комунікації і генерує певний мовленнєвий вплив на адресата через схвалення або осудження стану речей як пораду, настанову, рекомендацію тощо. Зроблено висновок про те, що аксіологічне значення паремій є базовим складником їхньої прагматичної функції, потенціює суб’єктивне емоційно-оціночне ставлення комунікантів до ситуації через образність, соціально-оціночну умотивованість, раціонально-оціночну інтерпретацію дійсності, функціонально-діяльнісну орієнтацію, когнітивність за метою, асоціативно-субституційний характер. До лексичного фонду мови паремії входять як «прагматичні заготовки» з соціально-оціночною орієнтацією.
  • Item
    Моральний аспект творчості Р. Л. Стівенсона
    (СГ НТМ «Новий курс», Харків, 2021) Кирпита, Тамара Володимирівна
    UKR: Стаття присвячена моральному аспекту творів Р. Л. Стівенсона Проаналізовано погляди письменника на проблеми моралі, його ставлення до моральних норм сучасної йому епохи, а також вплив релігійного виховання на світогляд письменника. Досліджено відображення поглядів Р. Л. Стівенсона на проблеми моралі, що турбували вікторіанське суспільство, у найбільш знакових творах письменника.
  • Item
    Prerequisites for the Study of Urban Language and Speech in the Sociolinguistic Aspect: on the Example of the Pittsburg Dialect in the USA
    (Akademické sdružení MAGNANIMITAS, The Czech Republic, 2022) Vukolova, Kateryna; Styrnik, Nataliia; Kulakevych, Lyudmyla; Kyrpyta, Tamara; Kholmohortseva, Iryna
    ENG: The article is devoted to the study of the linguistic variability of the Pittsburgh dialect from the point of view of the sociolinguistic approach of ecolinguistics at the phonetic and lexical linguistic levels in accordance with the influence of extralingual factors on it. The role of language in the life of society and individual communities, the influence of social and stratification factors on linguistic changes in society, the totality of linguistic and political relations, motives of behavior and activities of the subjects of such relations - this is the spectrum of linguistic activity of the state and society, individual, family, team, ethnic community, etc. In recent years, there has been a marked increase in interest in sociolinguistic areas of research in world linguistics, while the sociolinguistic categories that have been considered and studied in our research remain only partially outlined and investigated. An attempt is made to fill in some research gaps in the field of sociolinguistics.
  • Item
    A Model to Control the Formation of Multi-Component Charge Portions on a Blast Furnace Conveyor
    (National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, 2020) Rybalchenko, Maria Alexandrovna; Selegej, Andriy Mikolayovich; Golovko, Vjacheslav Iljich; Selegej, S. M.; Mirgorodskaya, O. S.
    ENG: Introduction. Bell-less tops used in the charging area give significantly wider opportunities for regulating and distributing the charge material along the furnace top radius. Moreover, it becomes feasible to develop the methods for gas flow control and these methods shall differ from the conventional ones. One of such methods is introduction of multi-component portions of the charge with a technology based component ratio. Problem Statement. The bell-less top charging device is not designed for that type of portioning when the charge material mixing is accompanied with a simultaneous shift of one component with respect to other one for a certain set value, while charging. These portions can be formed with the use of computer-aided stock-conveying system, while discharging the material from weighing hoppers into the blast furnace conveyor. Purpose. This research aims at the development of the structure, the functioning algorithms and the mathematical model for the system to control the formation of multi-component mixed charge batches in order to increase the blast furnace productivity and to reduce the specific coke consumption. Materials and Methods. In this research, the methods of automatic control theory and artificial intellect for the synthesis of weight neuro-fuzzy controllers within the automatic control system of charge dosage have been used. The developed system designed to control multi-component charge portioning via PC has been tested by means of simulation modelling methods. Results. There has been developed an algorithm for operating the system for controlling the multi-component mixed charge preparation on the conveyor, given the arrangement of the specified components, their ratios in portions, total volumetric productivity of the conveyor, the variable geometry of the unloaded material, in the connection with the on-line information on the mixing process. The feasibility of the system has been verified by its simulation with the use of standard application tools. Conclusions. It has been established that the designed control system allows the formation of mixed portions of any composition defined by an operator at a given maximum output of the conveyor and prevents its overload in terms of mass or volume.