Мовна локалізація технічної документації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро; ЮРСЕРВІС
Abstract
UKR: Мета: Авторка ставить за мету визначити особливості та передумови мовної локалізації технічної документації. Для первинного аналізу здійснюється розмежування понять «переклад» та «локалізація», межі їх співвідношення. Конкретизується дефініція «мовна локалізація» як різновид перекладацької діяльності, спрямованої на лінгвістичну, національно-культурну та соціопсихологічну адаптацію перекладного тексту до конвенціональних норм та картини світу іншомовного адресата. Методика: Застосовано порівняльний аналіз характеристик перекладацького та локалізаційного процесів в аспекті інтернаціоналізації продукції, зіставний аналіз перекладу та мовної локалізації, описовий метод щодо видів попередньої підготовки до мовної локалізації технічної документації. Результати: Визначено, що мовна локалізація технічного документу передбачає застосування перекладачем цілої низки стратегій трансляції вихідного тексту у цільовий з урахуванням особливостей кореляції між культурою-джерелом і культурою-рецептором та жорстких вимог інтернаціоналізації, оскільки переклад здійснюється на різні мови. З використанням автоматичного машинного перекладу особливу значимість відіграє управління термінологією (Terminology Management), що передбачає систематичний відбір, обробку і систематизацію термінів у вигляді термінологічної бази з метою забезпечення узгодженого вживання усіх термінів, пов'язаних з продукцією та послугами компанії, у вихідній мові і у всіх мовах, на які перекладаються документи. Визначено основні види оптимальної попередньої підготовки технічної документації як передумови для успішної мовної локалізації. Наукова новизна: Авторка вперше здійснила систематизацію основних чинників мовної локалізації технічної документації та визначила основні види підготовчої перекладацької діяльності. Дала визначення поняття «мовної локалізації» технічної документації у перекладацькому аспекті. Практична значимість: Отримані результати можуть бути застосовані при виконанні перекладацьких проєктів у роботі з технічною документацією з метою інтернаціоналізації продукції та послуг.
ENG: Purpose: The author aims to determine the peculiarities and prerequisites of language localization of technical documentation. For the primary analysis, the concepts of “translation” and “localization”, the limits of their relationship, are distinguished. The definition of “language localization” is specified as a type of translation activity aimed at linguistic, national-cultural and socio-psychological adaptation of the translated text to the conventional norms and world picture of the foreign-speaking addressee. Methodology: A comparative analysis of the characteristics of translation and localization processes in the aspect of product internationalization, a comparative analysis of translation and language localization, a descriptive method regarding the types of preliminary preparation for language localization of technical documentation were applied. Findings. It was determined that the language localization of the technical document requires the translator to use a number of strategies for translating the source text into the target text, taking into account the peculiarities of the correlation between the source culture and the receptor culture and the strict requirements of internationalization, since the translation is carried out into different languages. With the use of automatic machine translation, Terminology Management is of particular importance, which involves the systematic selection, processing and systematization of terms in the form of a terminological base in order to ensure the consistent use of all terms related to the company's products and services in the source language and in all languages into which documents are translated. The main types of optimal preliminary preparation of technical documentation are defined as prerequisites for successful language localization. Originality: For the first time the author has systematized the main factors of language localization of technical documentation and identified the main types of preparatory translation activities. The concept of “language localization” of technical documentation in the translation aspect was defined. Practical value: The obtained results can be applied in the implementation of translation projects in work with technical documentation for the purpose of internationalization of products and services.
Description
В. Прутчикова: ORCID 0000-0001-8123-1377
Keywords
переклад, мовна локалізація, технічна документація, управління термінологією, translation, language localization, technical documentation, terminology management, КПтаІМ
Citation
Прутчикова В. В. Мовна локалізація технічної документації. Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій : зб. наук. праць за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Київ-Дніпро, 23–24 березня, 2023 р.). Дніпро, 2023. C. 614–619. URL: https://nmetau.edu.ua/file/zbirnik__materialiv__konf_udunt_2023.pdf (дата звернення: 22.08.2023).