Випуск 11 (ТСТП)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  11 випуск. Транспортні системи та технології перевезень
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2016)
  UK: В статтях висвітлені результати наукових досліджень, виконаних авторами в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях у сфері формування та забезпечення ефективної роботи складових елементів транспортного комплексу, розвитку його матеріально-технічної бази, удосконалення технологій експлуатаційної, вантажної та комерційної роботи транспорту. Збірник становить інтерес для співробітників науково-дослідних організацій, наукових та науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів вищих навчальних закладів, інженерно-технічних працівників установ, організацій та підприємств транспортної галузі.
 • Item
  Оценка параметров, характеризующих устойчивое развитие железных дорог
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2016) Харченко, Олеся Ивановна
  RU: Цель. Целью данной статьи является оценка параметров, характеризующих устойчивое развитие железных дорог. Методика. На основании структуры железных дорог с позиций материально-технической базы для обслуживания грузопотока, характеристик спроса на транспортное обслуживание, а также с учетом характеристик существующей транспортной сети проводится обоснование численных значений ряда технико-эксплуатационных и технико-экономических показателей, которые характеризуют рациональный с позиций устойчивого развития вариант функционирования железных дорог. Результаты. Оценка параметров, характеризующих устойчивое развитие железных дорог, позволила создать имитационную модель функционирования железных дорог. Научная новизна. Имитационная модель функционирования железных дорог содержит функции оптимизации распределения грузовой работы по станциям, расчета оптимального количества обслуживающих механизмов, а также оптимального распределения денежных средств по направлениям устойчивого развития, а также позволяет учесть недетерминированность параметров спроса на транспортные услуги. Практична значимость. Программная реализация имитационной модели для железной дороги может является базой для проведения экспериментальных исследований в области повышения эффективности функционирования железных дорог за счет обеспечения его устойчивого развития.
 • Item
  Система управління професійною безпекою на залізниці
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016) Сидоренко, Ганна Григорівна; Никифорова, Олена Анатоліївна; Антонюк, Олена Володимирівна
  UK: В статті дана комплексна оцінка впливу людського чинника на стан безпеки на залізничному транспорті. Проаналізовано юридичні критерії відповідальності за порушення вимог безпеки. Була розглянута технічна складова причин травматизму з вини людини. Для розуміння можливостей запобігання людського чинника в транспортній галузі необхідно розглядати його шляхом системного аналізу механізмів, що забезпечують успішні компроміси під час роботи на межі характеристик системи, а не на випадках збоїв. Тобто, необхідно орієнтуватися на експлуатацію залізничного транспорту в нормальних умовах, а не лише під час надзвичайних подій та інцидентів. Перераховані в статті причини можливої неуспішності програм зі зниження впливу людини можна нейтралізувати шляхом використання оптимальних принципів ефективного управління.
 • Item
  Доставка грузов по сети железных дорог с учетом пропускной способности перегонов как задача векторной оптимизации
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2016) Папахов, Александр Юрьевич; Логвинова, Наталья Александровна
  RUS: Целью данной работы является разработка математической модели организации вагонопотоков в грузовые поезда на основании векторной оптимизации с учетом пассажирских перевозок и ограничениях по пропускной способности перегонов. Основной задачей исследования является распределение грузовых и пассажирских поездопотоков на сети железных дорог с учетом ограничения пропускной способности перегонов. Объектом исследования выступает сеть железнодорожного полигона с вершинами на технических станциях. Предметом исследования есть распределение пассажирских и грузовых поездопотоков по железнодорожной сети. Методом исследования является теория функций множества и векторная оптимизация. Научная новизна заключается в предложении нового метода решения задач ранцевого типа, который может быть использован при расчете плана формирования одногруппных сквозных поездов и позволяет отказаться от булевых переменных и решать обычную задачу оптимизации по множителям Лагранжа.
 • Item
  Моделирование распределения грузопотоков на направлениях транзитных перевозок железнодорожным транспортом в международном сообщении
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2016) Козаченко, Дмитрий Николаевич; Гера, Богдан Васильевич; Скалозуб, Владислав Васильевич; Германюк, Юлия Николаевна
  RUS: Цель. Целью исследования является построение математической модели распределения грузопотоков на железнодорожных сетях в условиях, когда имеет место конкуренция между отдельными элементами сети за грузопотоки. Методика. Решение задачи выполнено с использованием методов теории графов и теории игр. Результаты. В качестве модели железнодорожной сети использован ориентированный параметрический граф, вершинам которого в соответствие поставлены пункты погрузки и выгрузки, а также транзитные пункты; дугам в соответствие поставлены железнодорожные участки между вершинами. На графе задаются объемы погрузки, выгрузочные способности, стоимости грузов в начальных и конечных пунктах, стоимости перевозки и пропускные способности дуг. В процессе организации перевозок грузов принимают участие активные субъекты двух типов: грузоотправители и грузоперевозчики. Выбор маршрута перевозки отдельным грузоотправителем осуществляется из условия получения максимальной прибыли на основании решения задачи поиска кратчайших расстояний. Выбор стоимостей перевозки отдельными перевозчиками осуществляется с учетом конкурирующих предложений других перевозчиков путем решения задачи бескоалиционных матричных игр. Научная новизна. Научная новизна работы состоит в усовершенствовании методов оценки распределения грузопотоков по железнодорожной сети на основании использования методов теории игр. Практическая значимость. Результаты работы могут использоваться для создания системы поддержки решений для оценки тарифов, технических и технологических решений, принимаемых в сфере международных транзитных перевозок железнодорожным транспортом.
 • Item
  Тривалість маневрових пересувань поодинокого локомотива та чинники, які на неї впливають
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016) Журавель, Ірина Леонідівна; Журавель, Вячеслав Вікторович
  UKR: Мета. В ринкових умовах важливою задачею для залізничного транспорту України є підвищення продуктивності праці та зменшення експлуатаційних витрат. Одним з розв’язань цього питання є вірне нормування тривалості виконання маневрових операцій. Розрахунки за чинною методикою нормування маневрової роботи дають неадекватні результати на коротких відстанях. Усунення даного недоліку є актуальною задачею. Методика. Для отримання залежності значень тривалості руху поодинокого локомотива від відстані маневрового пересування використано вдосконалений аналітичний метод нормування та регресійне моделювання. Результати. Встановлено, що за коротких відстаней не можна досягти швидкості, яка встановлена нормативними документами. Визначено тривалість маневрових пересувань, яка відповідає фактичній швидкості руху поодинокого локомотива, та отримано регресійні моделі для нормування такої тривалості. Наукова новизна. Досліджено вплив довжини маневрового пересування та максимально можливої швидкості руху поодинокого локомотива на тривалість його пересування. Практична значимість. Результати досліджень дозволяють адекватно нормувати тривалість маневрових пересувань поодинокого локомотива за коротких відстаней.
 • Item
  Дослідження умов розділення відчепів на немеханізованих гальмових позиціях
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Днепропетровск,, 2016) Гревцов, Сергій Веніамінович; Гревцов, Сергей Вениаминович; Grievtsov, Serhii V.; Grevtsov, Sergey V.
  UK: Мета. Метою дослідження є аналіз умов роботи регулювальників швидкості скочування відчепів та встановлення конфігурації області допустимих режимів гальмування відчепів на сортувальних гірках з башмачними гальмовими позиціями. Методика. При виконанні дослідження використовувались методи обстеження залізничних станцій та методи теорії гіркових процесів. Результати. Башмачні гальмові позиції на сортувальних коліях є додатковими елементами немеханізованих сортувальних гірок, де необхідно виконувати перевірку умов розділення відчепів. Через значну тривалість регулювання швидкості відчепу у порівнянні з заняттям стрілок та уповільнювачів обмеження по розділенню на башмачних гальмових позиціях є більш жорсткими у порівнянні з обмеженнями на спускній частині гірки. У зв’язку з цим при визначенні потрібного штату регулювальників необхідно виконувати перевірку переробної спроможності гірок. Наукова новизна. В результаті виконаних досліджень вперше встановлені залежності для визначення тривалості регулювання швидкості скочування відчепа на башмачній гальмовій позиції. Встановлено, що робота башмачних гальмових позицій може накладає додаткові обмеження на умови регулювання відчепів уповільнювачами спускної частини гірки. За рахунок вказаних обмежень уточнена конфігурація області допустимих швидкостей виходу відчепів з уповільнювачів спускної частини гірок з немеханізованими парковими гальмовими позиціями. Практична значимість. Результати дослідження дозволяють удосконалити методи визначення переробної спроможності сортувальних гірок та нормування штату регулювальників швидкості вагонів.
 • Item
  Методика технико-эксплуатационной оценки проектных решений по совершенствованию параметров железнодорожных станций
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2016) Вернигора, Роман Витальевич; Малашкин, Вячеслав Витальевич
  RUS: В статье приведена методика оценки и определения эффективных вариантов проектных решений, направленных на совершенствование технических и технологических параметров железнодорожных станций. Указанную задачу предлагается решать как задачу векторной оптимизации. При совершенствовании технико-технологических параметров железнодорожных станций разрабатываются возможные варианты соответствующих организационно-технических мероприятий. Каждый вариант может быть охарактеризован двумя интегральными показателями: количественным (например, затратами на реализацию варианта) и качественным (например, перерабатывающая способность станции). Задача состоит в определении таких вариантов проектных решений, реализация которых обеспечивала бы наибольшую эффективность (оптимальное значение качественного показателя) при определенном (заданном) значении количественного показателя (объемах расходов). Качественные и количественные показатели, оценивающие каждый из проектов усовершенствования станции, предлагается определять с использованием разработанной авторами эргатической функциональной модели станции. Задача векторной оптимизации решается с помощью функции Лагранжа. При этом на основе исходного множества вариантов проектных решений формируется множество эффективных вариантов, каждый из которых обеспечивает улучшение значения качественного показателя (перерабатывающей способности станции) при увеличении значения количественного показателя (расходов на реализацию варианта). Апробация предложенной методики выполнена при определении эффективного комплекса мер, направленных на совершенствование работы парка прибытия одной из крупных сортировочных станций Украины. С этой целью были разработаны 48 вариантов возможных организационно-технических мероприятий. Для определения показателей эффективности каждого варианта выполнено серию экспериментов с эргатической моделью станции. На основе решения задачи векторной оптимизации было определено множество эффективных проектных решений, обеспечивающих максимальную перерабатывающую способность парка прибытия станции в зависимости от выделенных средств.
 • Item
  Удосконалення інтелектуальних технологій виконання поїзної роботи на сортувальних станціях
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Днепропетровск, 2016) Бардась, Олександр Олександрович
  UK: Мета. Метою даної роботи являється удосконалення нейромережевої моделі вибору колії приймання поїзда на сортувальну станцію за рахунок врахування прогнозу розвитку поїзної ситуації та вибору раціональних параметрів архітектури нейронної мережі. Методика. В якості моделі вибору колії приймання поїзда обрано штучну нейронну мережу. Формування вектора вхідних параметрів пропонується виконувати на основі даних АСК ВП УЗ-Є. З метою врахування прогноз розвитку поїзної ситуації на станції та на підходах до станції пропонується виконати декомпозицію нейронної мережі із виділенням блоку прогнозування руху та блоку безпосереднього вибору колії приймання. Результати. Представлена комплексна нейромережева модель дозволяє враховуючи прогноз прибуття поїздів та прогноз розвитку ситуації в парку приймання, ви-значати раціональні колії для приймання поїздів. При цьому прогноз прибуття поїздів представляється в явному вигляді, а прогноз розвитку ситуації в парку – в неявному вигляді (шляхом врахування моментів та послідовності прибуття поїздів в парк). Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає в удосконаленні нейромережевої моделі вибору колії приймання поїзда на сортувальну станцію, що досягається за рахунок формування комплексної нейронної мережі, яка враховує прогноз прибуття поїздів на станцію та прогноз розвитку поїзної ситуації в парку, а також за рахунок встановлення раціональних параметрів архітектури, кількості нейронів у вихідному шарі нейронної мережі та способу представлення результатів моделі. Практична значимість. Практична значимість отриманих результатів полягає в тому, що представлена модель може бути використана при створенні системи підтримки прийняття рішень ДСП парку приймання при виконанні поїзної та маневрової роботи.
 • Item
  Удосконалення методики вибору маршрутів транспортування вантажів від пунктів видобутку до місць переробки
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016) Баб’як, Микола Олександрович; Бандрівський, П. П.; Федунь, Т. І.
  UK: Ринкові умови господарювання вимагають професійного підходу до управління перевізними процесами в організаційному розвитку для забезпечення здорової конкурентоздатності. У зв’язку з політичною ситуацією, що склалася в нашій державі велика кількість маршрутів слідування вантажопотоків, які традиційно використовувалася, не можуть задовольнити потреби користувачів залізничного транспорту, наприклад, у ситуації, що склалася на видобувних підприємствах Луганської та Донецької областей. У роботі наведено приклад розв’язку нового виду транспортної задачі в мережевій постановці, що враховує обмеження довжини приймально-відправних колій, маси складу та характеристики локомотива. Застосування запропонованого нами методу розв’язування транспортної задачі за допомогою MS Excel надбудови «Пошук розв’язку» дає змогу оптимізації плану перевезень однорідних вантажів в транспортних системах, за рахунок чого з’являється можливість більш обґрунтовано аналізувати ефективність роботи ділянки, оскільки саме від показників: рухомого складу, довжини приймально-відправних колій, вагових норм, поїзного локомотива та виду тяги, профілю ділянки залежать результати роботи та витрати на її виконання. Запропонований метод можна застосовувати для розв’язування транспортної задачі з будь якими однорідними вантажами на залізниці у транспортній мережі такого ж типу.