Дослідження умов розділення відчепів на немеханізованих гальмових позиціях

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Днепропетровск,
Abstract
UK: Мета. Метою дослідження є аналіз умов роботи регулювальників швидкості скочування відчепів та встановлення конфігурації області допустимих режимів гальмування відчепів на сортувальних гірках з башмачними гальмовими позиціями. Методика. При виконанні дослідження використовувались методи обстеження залізничних станцій та методи теорії гіркових процесів. Результати. Башмачні гальмові позиції на сортувальних коліях є додатковими елементами немеханізованих сортувальних гірок, де необхідно виконувати перевірку умов розділення відчепів. Через значну тривалість регулювання швидкості відчепу у порівнянні з заняттям стрілок та уповільнювачів обмеження по розділенню на башмачних гальмових позиціях є більш жорсткими у порівнянні з обмеженнями на спускній частині гірки. У зв’язку з цим при визначенні потрібного штату регулювальників необхідно виконувати перевірку переробної спроможності гірок. Наукова новизна. В результаті виконаних досліджень вперше встановлені залежності для визначення тривалості регулювання швидкості скочування відчепа на башмачній гальмовій позиції. Встановлено, що робота башмачних гальмових позицій може накладає додаткові обмеження на умови регулювання відчепів уповільнювачами спускної частини гірки. За рахунок вказаних обмежень уточнена конфігурація області допустимих швидкостей виходу відчепів з уповільнювачів спускної частини гірок з немеханізованими парковими гальмовими позиціями. Практична значимість. Результати дослідження дозволяють удосконалити методи визначення переробної спроможності сортувальних гірок та нормування штату регулювальників швидкості вагонів.
RU: Цель. Целью исследования является анализ условий работы регулировщиков скорости скатывания отцепов и определение конфигурации области допустимых режимов торможения отцепов на сортировочных горках с башмачные тормозными позициями. Методика. При выполнении исследования использовались методы обследования железнодорожных станций и методы теории горочных процессов. Результаты. Башмачные тормозные позиции на сортировочных путях являются дополнительными элементами немеханизированных сортировочных горок, где необходимо выполнять проверку условий разделения отцепов. Из-за значительной продолжительности регулирования скорости отцепа по сравнению с занятием стрелок и замедлителей ограничения по разделению на башмачные тормозных позициях более жесткие по сравнению с ограничениями на спускной части горки. В связи с этим при определении штата регулировщиков необходимо выполнять проверку перерабатывающей способности горок. Научная новизна. В результате выполненных исследований впервые установлены зависимости для определения продолжительности регулирования скорости скатывания отцепа на башмачной тормозной позиции. Установлено, что работа башмачных тормозных позиций накладывает дополнительные ограничения на условия регулирования отцепов замедлителями спускной части горки. За счет указанных ограничений уточнена конфигурация области допустимых скоростей выхода отцепов из замедлителей спускной части горок с немеханизированными парковыми тормозными позициями. Практическая значимость. Результаты исследования позволяют усовершенствовать методы определения перерабатывающей способности сортировочных горок и нормирования штата регулировщиков скорости вагонов.
EN: Purpose. The aim of the study is to analyze the working conditions of skatemans and determination of cuts permissible braking modes on sorting humps with non-mechanized braking positions. Methodology. In carrying out the research used survey methods railway stations and methods of the theory of hump processes. Findings. Brake posi-tions with railskates on sorting ways are additional elements of non-mechanized gravity humps, where it is necessary to perform testing conditions cars separation. Due to the long duration of cars speed regulation in this elements compared with the occupation of the switches and retarders limit separation on the non-mechanized brake positions more rigid compared to the restrictions on the rolling zone of humps. In this regard, the determination of the staff of the skatemans should test hump capacity. Originality. As a result of the research fitted the formulas for determining the duration of the rolling speed regulation on the brake position with the railskates. It was found that the work of this brake position imposes additional restrictions on the working of car retarders on the rolling zone of sorting humps. Due to these limitations the configuration of permissible speed of cuts coming out from retardant positions on sorting humps with non-mechanized braking positions was verified. Practical value. The results of the research allows to improve methods for estimation the hump capacity of marshaling yards and methods of calculation of skateman staff.
Description
С. Гревцов: ORCID 0000-0003-2925-4293
Keywords
сортувальна гірка, немеханізована гальмова позиція, регулювальник швидкості вагонів, сортувальний процес, розформування составів, сортировочная горка, механизированная тормозная позиция, регулировщик скорости вагонов, сортировочный процесс, расформирования составов, sorting hump, non-mechanized braking positions, skateman, marshaling process, train breaking-up, ЛКТІ
Citation
Гревцов, С. В. Дослідження умов розділення відчепів на немеханізованих гальмових позиціях / С. В. Гревцов // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 11. – С. 26–32. – DOI: 10.15802/tstt2016/76824.