Статті ЛКТІ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Управление скоростью скатывания отцепов при уменьшении тормозной мощности замедлителей
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016) Козаченко, Дмитрий Николаевич; Бобровский, Бобровский; Гревцов, Сергей Вениаминович; Березовый, Николай Иванович
  RUS: Цель. Исследование направлено на разработку требований к организации сортировочного процесса в условиях, когда мощность тормозных позиций является меньше номинальной. Методика. Исследования выполнены с использованием методов теории безопасности движения поездов и математического моделирования горочных процессов. Результаты. Действующие нормативно-технические документы, регламентирующие эксплуатационную работу сортировочных горок, не содержат прямых указаний о порядке действий в случае потери вагонными замедлителями тормозной мощности, в результате чего возникают угрозы безопасности движения. Указанная проблема достаточно остро стоит перед железными дорогами Украины в связи с хроническим дефицитом средств на ремонт и обновление технического оборудования, в том числе и сортировочных горок. В то же время существенное падение объемов работы приводит к тому, что нужная перерабатывающая способность горок может быть обеспечена и при частичных отказах замедлителей. Важнейшей задачей при этом является обеспечение безопасности роспуска в условиях параметрических отказов замедлителей. На основе анализа опасных ситуаций, возникновение которых возможно на сортировочной горке, а также моделирования скатывания отцепов установлена связь между величиной усилий нажатия шин замедлителей на колеса вагонов и режимами роспуска, обеспечивающими безопасность сортировочного процесса. Установлены области применения таких мероприятий, как снижение скорости роспуска, прерывание роспуска, использование дополнительного торможения башмаками. Научная новизна. Впервые получен комплекс зависимостей, определяющих эксплуатационные требования к мощности замедлителей сортировочных горок и позволяющих эксплуатационному персоналу вводить обоснованные ограничения режимов роспуска для обеспечения безопасности сортировочного процесса. Практическая значимость. Результаты выполненных исследований могут быть использованы для дополнения «Инструкции по техническому облуживанию устройств механизированных и автоматизированных сортировочных горок» с целью определения необходимых ограничений режимов роспуска при обнаружении уменьшения мощности замедлителей ниже номинальной.
 • Item
  Формування структури вуглецевої сталі під час гарячої пластичної деформації
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Вакуленко, Ігор Олексійович; Болотова, Дар’я Михайлівна; Пройдак, Світлана Вікторівна; Аскеров, Х.; Куг, Х.; Чайковська, А. О.
  UK: Мета. Основною метою роботи є визначення особливостей розвитку процесів рекристалізації аустеніту вуглецевої сталі залежно від ступеня гарячої пластичної деформації та розробка пропозицій щодо поліпшення структурного стану металу залізничного суцільнокатаного колеса. Методика. Як матеріал для досліджень використані дві вуглецеві сталі залізничного колеса з мінімальним і максимальним вмістом вуглецю 0,55 і 0,65 % та іншими хімічними елементами в межах марочного кладу сталі 60. Зразки у вигляді циліндрів діаметром 20 мм і висотою 40 мм нагрівали в муфельній печі, витримували певний час для вирівнювання температури по перетину зразка. Після цього зразки піддавали гарячому обтискуванню на випробувальній машині типу «Інстрон». Температурний інтервал гарячого обтискування зразків складав 950–1 100 ºС, за ступенів деформації по висоті в інтервалі 10–40 %. Швидкість деформації дорівнювала 10-3–10-2с -1. Для виявлення меж зерен аустеніту використовували стандартний травник. Структурні дослідження проводили з використанням світлового мікроскопа типу «Епіквант» за збільшень, достатніх для визначення особливостей будови зерен аустеніту. Величину розміру зерна аустеніту визначали за методиками кількісної металографії. Результати. У разі гарячого обтискування заготівки залізничного колеса збільшення концентрації атомів вуглецю лише в межах марочного складу сталі достатньо для зростання середнього розміру зерна аустеніту, що підтверджує пропозиції щодо обмеження вмісту вуглецю в металі залізничних коліс. Формування визначеного ступеня структурної неоднорідності аустеніту по перетину обода або маточини залізничного колеса обумовлене зміною механізму розвитку процесів рекристалізації залежно від величини деформації. За умов однакового ступеня гарячої пластичної деформації заміна одноразового обтискування на подрібнене супроводжується порушенням умов формування зародка рекристалізації. У результаті вказан заміни схеми гарячої пластичної деформації досягається зменшення розміру зерна аустеніту. Наукова новизна. На основі дослідження розвитку процесів збиральної рекристалізації під час гарячого обтискування вуглецевої сталі залізничного колеса визначено, що збільшення вмісту вуглецю сприяє збільшенню зерна аустеніту. Після завершення гарячого обтискування заготівки колеса структурна неоднорідність аустеніту, що виникає, визначається зміною механізму розвитку процесів рекристалізації. Під час деформацій вище критичного ступеня відбувається формування й послідовне зростання зародків рекристалізації, що призводить до подрібнення структури. У разі деформацій нижче критичного значення зростання зерен аустеніту відбувається за механізмом коалесценції, за яким послідовно зникають фрагменти меж із великими кутами дезорієнтації. Практична значимість. Для подрібнення зерен аустеніту в масивних елементах залізничного суцільнокатаного колеса пропонуємо заміну одноразового гарячого обтискування на подрібнене.
 • Item
  Formation of Carbon Steel Structure During Hot Plastic Deformation
  (Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro, 2020) Vakulenko, Ihor O.; Bolotova, Daria M.; Proidak, Svitlana V.; Askerov, Hangardas; Cug, H.; Tchaikovska, H. O.
  EN: Purpose. The main purpose of the work is to determine the peculiarities of the development of recrystallization processes of carbon steel austenite depending on the degree of hot plastic deformation and to develop proposals for improving the structural state of the metal of the railway solid-rolled wheel. Methodology. Two carbon steels of a railway wheel with a minimum and maximum carbon content of 0.55 and 0.65 % and other chemical elements within the grade composition of the steel 60 were used as research material. Samples in the form of cylinders with a diameter of 20 mm and a height of 40 mm were heated in a muffle furnace, exposed for a certain time to equalize the temperature across the cross section of the sample. After that, the samples were subjected to hot compression on Instron type test machine. The temperature interval of hot compression of the samples was 950–1100 ºС, with deformation degrees in height in the range of 10–40%. The strain rate was 10-3–10-2 sec-1 . A standard etching was used to detect the boundaries of the austenite grains. Structural studies were performed using Epikvant type light microscope at magnifications sufficient to determine the structure of austenite grains. The grain size of austenite was determined by the methods of quantitative metallography. Findings. In the case of hot compression of the railway wheel blank, increasing the concentration of carbon atoms only within the grade composition of the steel is sufficient to increase the average austenite grain size, which confirms the proposals to limit the carbon content in the metal of railway wheels. The formation of a certain degree of austenite structural heterogeneity at the cross section of the rim or hub of the railway wheel is due to a change in the development mechanism of recrystallization processes depending on the deformation value. Under conditions of the same degree of hot plastic deformation, the replacement of one-time compression by fractional one is accompanied by a violation of the conditions of formation of the recrystallization nucleus. As a result of the specified replacement of the scheme of hot plastic deformation we obtain reduction in the austenite grain size. Originality. Based on a study of the development of collective recrystallization processes during the hot compression of carbon steel of the railway wheel, it was determined that the increase in carbon content contributes to the austenite grain increase. After hot compression of the wheel blank, the structural inhomogeneity of austenite that occurs is determined by a change in the mechanism of recrystallization processes development. During deformations above the critical degree, the recrystallization nuclei are formed and successively grow, which leads to the structure refinement. In the case of deformations below the critical value, the growth of austenite grains occurs according to the coalescence mechanism, according to which fragments of boundaries with large disorientation angles consistently disappear. Practical value. For austenite grain refining in massive elements of solid-rolled railway wheel we offer to replace one-time hot compression by fractional one.
 • Item
  Improvement of the Analysis Methods of the Working Hours` Distribution of Locomotive Crews by the Types of Train Operation in Freight Traffic
  (Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan; Les Ulis: EDP Sciences-Web of conferences, 2019) Kozachenko, Dmytro M.; Berezovyi, Mykola I.; Malashkin, Vyacheslav V.; Bolvanovska, Tetiana V.; Grimak, Yurii
  ENG: Abstract. The work is aimed to increase the efficiency of cargo transportation by railway transport by improving the work organization of locomotive crews. The research is based on the methods of organization of operational work of railways and the methods of mathematical statistics. The problem of increasing the use efficiency of working hours of locomotive crews in freight traffic is considered in the article. Based on the statistical data processing of drivers' routes, the working hours` distribution of locomotive crews for different types of train operation in freight traffic for four locomotive depots was performed. During the research, a conditional division of the working time of locomotive crew by the type of work was performed, if the crew worked with trains of various categories. The algorithm for assigning the idle time and empty running of locomotive to certain types of train operation was also developed. The work originality lies in the fact that it improves the methods of analysis of the working hours` distribution of locomotive crews for certain types of train operation in freight traffic. The developed methods give an opportunity to evaluate the work specifics of individual locomotive depots and provide the initial data for planning the use of locomotives and the work and rest schedule of locomotive crews.
 • Item
  Estimation of Private Locomotives Usage Efficiency for Freight Transportation in Ukraine
  (Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan; Les Ulis: EDP Sciences-Web of conferences, 2019) Kozachenko, Dmytro M.; Gera, Bogdan V.; Sannytskyy, Nazar М.; Hermaniuk, Yuliia M.; Shargun, Tetyana
  ENG: Abstract. Ukraine has undertaken the implementation of European Union Directives, which provide nondiscriminatory admission to the railway infrastructure of independent carriers. A significant number of factors considerably affect working conditions of the carriers which are independent of Ukrzaliznytsia. One of the goals while performing transportation by independent carriers is the organization of private locomotives operation and their service by engine crews. The purpose of the article is to assess technical and economic indices of private locomotives use for goods transportation. The schemes of infrastructure objects arrangement for locomotives operation and engine crews work are presented. Performed calculations show the potential possibility of independent railway carriers to fulfil transportation to seaports with the use of its private locomotive infrastructure exclusively. The estimation of economically expedient volumes of cargo transportation by private locomotives in comparison with existing pricing of Ukrzaliznytsia is carried out. The nonlinear dependence of transportation volume depending on the distance is determined, at which the total cost of cargo transportation by Ukrzaliznytsia locomotives is equal to the cost of cargo transportation by private locomotives. The results of the study allow concerned companies to evaluate the investment efficiency into the development of locomotive fleet for rail transportation.
 • Item
  Аналiз розподiлу елементiв робочого часу локомотивноу бригади у межах поуздки у вантажному русi
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Гримак, Юрій Р.
  UK: В статтi видiлено основнi задачi, що повиннi вирiшуватись в умовах дефiциту магiстрального тягового рухомого складу у вантажних перевезеннях та вiдзначено, що одним з напрямкiв дослiджень, спрямованих на розумiння процесiв експлуатацiї локомотивiв та органiзацiї працi локомотивних бригад є дослiдження масивiв маршрутiв машинiстiв локомотивних депо у вантажному русi. У рамках аналiзу попереднiх дослiджень, спрямованих на удосконалення експлуатацiйної роботи локомотивних депо вiдзначено вiдсутнiсть дослiджень, що висвiтлюють складовi часу експлуатацiї локомотивiв та пов'язаного з цим режиму роботи локомотивних бригад. Вiдзначено акцентування авторами неефективностi iснуючої системи оперативного управлiння тяговим рухомим складом та необхiдностi розробки ефективних оперативних планiв пiдв'язки локомотивiв i рацiонального планування робочого часу локомотивних бригад. Виконаний аналiз структури маршруту машинiста показав, що основна iнформацiя, що пiдлягає статистичному аналiзу мiститься у роздiлах 2 та 5 маршруту машинiста i вiдображає тривалiсть робочого часу локомотивної бригади та послiдовнiсть i тривалiсть усiх операцiй, що виконуються локомотивною бригадою в процесi поїздки. Середнi значення тривалостi поїздки локомотивних бригад по чотирьох основних депо рiзних регiональних фiлiй Укрзалiзницi, отриманi шляхом статистичного аналiзу, показали рiзницю середнiх значень цього показника на 22%, що пов'язане зi специфiкою роботи окремих локомотивних депо. Оцiнка якостi використання локомотивiв та продуктивностi працi локомотивних бригад виконана шляхом аналiзу тривалостi знаходження локомотива пiд составом поїзда та тривалостi знаходження локомотива у русi з поїздом. Аналiз вказаних випадкових величин дозволив отримати їх статистичнi параметри, а також характер розподiлу. Встановлено, що час у русi має логнормальний розподiл, а тривалостi поїздки i знаходження локомотива пiд поздом – нормальнi закони розподiлу.
 • Item
  Інституційні перетворення як важливий чинник в аграрному секторі АПК регіону
  (Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, Харків, 2018) Копитко, Василь Іванович; Копитко, Ольга Василівна
  UK: Розглянуто можливість інституційного підходу до питань соціально-економічного розвитку аграрного сектора АПК регіону, що дає можливість забезпечити формування високоефективної аграрної системи, покликаної забезпечити продовольчу безпеку і створити сприятливі умови для розвитку сільських територій і стає особливо складною в період радикальних реформ. Дослідження інституційних аспектів та інституційних перетворень в аграрному секторі регіонального АПК передбачає розгляд цього сектора як економічної системи. Кінцева мета інституційних перетворень сільського господарства регіону полягає в максимізації економічної ефективності аграрного виробництва і, як результат, в підвищенні його конкурентоспроможності та поліпшення розвитку соціальної сфери на селі. Державне регулювання при умові врахування особливостей розвитку регіональної інституційної системи сільського господарства, стратегією якої є консолідація жителів і мотивація їх на спільну системну роботу зі створення в сільському регіоні привабливого для бізнесу розширеного відтворення у виробництві, забезпечить не тільки зростання аграрного виробництва, а й збереження духовно-культурних цінностей та поліпшення умов життя сільського населення.
 • Item
  Напрямки розвитку транспортно-логістичного співробітництва України з ЄС
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Копитко, Василь Іванович; Копитко, Ольга Василівна
  UK: Мета. Метою статті є визначення напрямків розвитку транспортно-логістичного співробітництва України з ЄС, що полягає у необхідності координації відтворювального процесу з транспортно-логістичної складової . Методика. Теоретико-методичною основою дослідження є праці вітчизняних вчених з функціонування та розвитку транспортної логістики в рамках міжнародного співробітництва. Результати. Розвиток транспортно-логістичного співробітництва України з ЄС забезпечить сталий розвиток системи прогнозування на залізничному транспорті. Наукова новизна. Аналіз транспортної системи за видами галузей показав, що залізничний транспорт України є провідною галуззю в дорожньо-транспортному комплексі країни, що в кінцевому рахунку створює потужну основу для формування транскордонного транспортно-логістичного кластеру. Практична значимість. Запропоновані авторами пропозиції можна використати на зниження непродуктивних витрат в організації та освоєнні міжнародних перевезень за рахунок завчасного та адекватного реагування на очікуваний попит в сфері перевезень, а також підвищити обгрунтованість пропозицій щодо тарифної та інвестиційної політики ПАТ«Українська залізниця».
 • Item
  Аналіз нерівномірності обсягів роботи локомотивних бригад у вантажному русі
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Березовий, Микола Іванович; Гримак, Юрій Р.
  UKR: Підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту при перевезенні вантажів може бути досягнуто шляхом скорочення терміну доставки вантажу, надання більш якісних послуг, зменшення неякісних та несхоронних перевезень та зниження експлуатаційних витрат. Ефективність вантажних перевезень на залізницях залежить зокрема від комплексної системи організації вагонопотоків, тяги поїздів та праці і відпочинку локомотивних бригад. У статті на підставі «Звіту про доходи та витрати за видами економічної діяльності та видами перевезень за фактичними показниками» проаналізовано структуру витрат, що віднесена на локомотивну складову у тарифі на перевезення вантажів та встановлено вагу таких складових витрат як оплата праці разом з єдиним соціальним податком, матеріали, паливо та електроенергія, амортизація та інші. Висвітлення найшли проблемні питання підвищення ефективності організації експлуатації локомотивів та локомотивних бригад такі як знос та дефіцит локомотивів і нерівномірність обсягів перевезень, що впливає на списків штат локомотивних бригад депо у вантажному русі. На підставі звітних даних роботи локомотивних депо Нижньодніпровськ-Вузол, Львів-Захід та Одеса-Сортувальна було проаналізовано обсяги роботи локомотивних бригад у вантажному поїзному русі. Для депо Нижньодніпровськ-Вузол помісячні обсяги робіт проаналізовано за останні три роки і встановлено динаміку їх зміни за розглянутий період та на протязі одного року. Аналогічні дослідження виконано для депо Одеса-Сортувальна на підставі звітних даних за 2016 рік. Для депо Львів-Захід виконано аналіз помісячних обсягів роботи за 2016 рік для однієї з дільниць Львівської залізниці та проаналізовано коливання добових обсягів роботи депо на протязі двох місяців року з характерними сумарними максимальними та мінімальними обсягами роботи. Для депо Нижньодніпровськ-Вузол виконано аналіз відхилень фактичного виробітку локомотивних бригад у вантажному русі від нормативних значень за 2016 рік.
 • Item
  Оптимизация распределения сортировочных путей между регулировщиками скорости вагонов
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Козаченко, Дмитрий Николаевич; Бобровский, Владимир Ильич; Гревцов, Сергей Вениаминович
  RUS: Цель. Целью данной работы является повышение эффективности сортировочного процесса на сортировочных горках с немеханизированными парковыми тормозными позициями путем оптимизации распределения сортировочных путей между регулировщиками скорости вагонов. Методика. Исследования выполнены с использованием методов моделирования горочных процессов и метода ветвей и границ. Результаты. На железных дорогах Украины 87 % сортировочных горок имеют немеханизированные тормозные позиции. Характерной особенностью работы таких горок является появление дополнительных требований к интервальному регулированию скорости скатывания отцепов для обеспечения возможности их последовательного торможения регулировщиком, который обслуживает несколько сортировочных путей. В этой связи актуальной является задача поиска такого распределения сортировочных путей между регулировщиками скорости вагонов, которое обеспечивает минимальную продолжительность роспуска. В общем случае число возможных вариантов решения данной задачи является ограниченным, но может быть весьма большим. Поэтому исследование посвящено поиску правил, которые позволяют исключать из анализа заведомо нерациональные варианты. Научная новизна. В результате выполненных исследований разработан формальный метод оптимизации распределения сортировочных путей между регулировщиками скорости вагонов. Практическая значимость. Результаты выполненных исследований могут быть использованы в оперативной работе железнодорожных станций для решения задачи автоматизированной выдачи рекомендаций по организации роспуска на немеханизированных сортировочных горках, а также при решении задач нормирования числа регулировщиков скорости вагонов на них.
 • Item
  Сучасний стан надійності елементів механічної частини вантажних електровозів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016) Шидловський, Роман М.; Баб’як, Микола Олександрович; Артемчук, Віктор Васильович
  UK: У статті розглянуто причини постановок електровозів на позапланові ремонти по Львівській залізниці, причини зношування вузлів механічної частини електровозів, конструктивні особливості та особливості кінематичної схеми колискового підвішування електровозів. Розроблені рекомендації щодо підвищення експлуатаційних характеристик та надійності механічної частини електровозів серій ВЛ10, ВЛ11М, ВЛ80.
 • Item
  Основні напрями стійкого розвитку аграрного сектору АПК
  (Міжнародний університет бізнесу і права, Херсон, 2013) Копитко, Василь Іванович; Копитко, Ольга Василівна
  UK: Результати проведених досліджень дають підстави вважати, що кардинальне поліпшення умов функціонування сільського господарства, істотне прискорення динаміки освоєння інноваційних технологій можна досягнути на основі активної державної підтримки. На основі аналізу існуючих теоретичних положень, пов'язаних з визначенням сутнісного змісту сталого розвитку аграрного сектора, розвинуто поняття досліджуваної категорії, під якою слід розуміти складний, динамічно розвивається процес переходу соціально-економічної системи з одного якісного стану в інший під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на основі економічного зростання при зниженні коливань натуральних і вартісних результатів виробництва.
 • Item
  Дослідження ризиків, пов’язаних з розформуванням составів поїздів на сортувальних гірках
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016) Гревцов, Сергій Веніамінович
  UK: Мета. Удосконалити методику оперативного керування роботою парку вантажних локомотивів, що дасть можливість зменшити непродуктивні простої рухомого складу на технічних станціях та забезпечить своєчасне відправлення поїздів, а також ритмічність доставки вантажів. Методика. Вирішення поставленої задачі виконується з використанням методу декомпозиції та математичного апарату багатокритеріальної задачі про призначення. На першому етапі розроблення плану роботи локомотивного парку вирішується задача оптимального призначення локомотивних бригад на поїзні локомотиви як «задача про призначення», мінімізуючи витрати, пов’язані з непродуктивним простоєм бригад і локомотивів. На етапі призначення локомотивів з бригадами до составів враховується не тільки тривалість та вартість простою рухомого складу і бригад, але і пріоритет состава та обмеження щодо відповідності напрямку відправлення составів та плечей обороту бригад тощо. У зв’язку з цим, на другому етапі розв’язку задачі розроблення плану роботи локомотивного парку застосовується математичний апарат багатокритеріальної задачі про призначення. Результати. Окрім обмежень щодо періодичності виконання технічного обслуговування локомотивів і дотриманням норм праці та відпочинку локомотивних бригад, враховуються відповідність плечей обслуговування бригад напрямкам відправлення составів, а також відповідність сили тяги локомотива масі состава. При цьому, зменшується тривалість та вартість непродуктивних простоїв рухомого складу та бригад, а також враховується пріоритетність відправлення составів вантажних поїздів з технічних станцій. Наукова новизна. Удосконалено методику оперативного керування роботою локомотивного парку за рахунок використання багатокритеріальної задачі про призначення, а також вперше враховані такі критерії, як пріоритет составів, відповідність плечей обслуговування бригад напрямкам відправлення составів, а також відповідність сили тяги локомотива масі состава. Практична значимість. Використання розробленого методу дозволяє скоротити тривалість непродуктивних простоїв рухомого складу та локомотивних бригад на 5-10 %, експлуатаційні витрати, пов’язані з простоєм составів, локомотивів та бригад – на 10-15 %.
 • Item
  Дослідження впливу технічного стану гальмових уповільнювачів на переробну спроможність сортувальних гірок
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2016) Козаченко, Дмитро Миколайович; Гревцов, Сергій Веніамінович; Болвановська, Тетяна Валентинівна
  UKR: Мета. Наукова робота має за мету розробку методів розрахунку переробної спроможності сортувальних гірок для умов втрати уповільнювачами гальмової потужності. Методика. Функціонування сортувальних гірок пов’язано з дією значної кількості випадкових факторів, таких як: характеристики відчепів, умови зовнішнього середовища, величина гальмової потужності, що реалізується уповільнювачами, та ін. У зв’язку з цим для дослідження поставлених задач використовуються методи імітаційного моделювання та математичної статистики. Визначення швидкості та часу руху відчепів по маршрутах здійснюється на підставі моделювання їх скочування з сортувальної гірки. Результати. У випадку, якщо гальмової потужності уповільнювачів спускної частини гірки недостатньо для зупинки ними відчепів, то під час розпуску повинні передбачатись перерви для звільнення попередніми відчепами маршрутів скочування. З використанням методів теорії ймовірності визначені залежності, що дозволяють встановлювати тривалість вказаних зупинок. У випадку, якщо гальмової потужності уповільнювачів на спускній частині гірки та на сортувальних коліях недостатньо для виконання вимог прицільного регулювання швидкості скочування відчепів, то необхідно використовувати додаткове башмачне гальмування. В дослідженні розроблені методи, які на підставі імітаційного моделювання сортувального процесу дозволяють встановлювати потрібну величину збільшення тривалості розпуску, що забезпечує безпеку руху при заданій кількості регулювальників швидкості руху вагонів. Наукова новизна. В роботі авторами вперше запропоновані удосконалені методи визначення переробної спроможності сортувальних гірок. Їх особливість у тому, що вони (на відміну від існуючих) дозволяють враховувати технологічні обмеження, що викликані вимогами безпеки сортувального процесу і можуть застосовуватись для оцінки показників роботи гірок в умовах параметричних відмов уповільнювачів. Практична значимість. Застосування запропонованих методів дозволяє для існуючих обсягів роботи оцінювати вплив несправності уповільнювачів на погіршення показників роботи сортувальних гірок.
 • Item
  Дослідження умов розділення відчепів на немеханізованих гальмових позиціях
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Днепропетровск,, 2016) Гревцов, Сергій Веніамінович; Гревцов, Сергей Вениаминович; Grievtsov, Serhii V.; Grevtsov, Sergey V.
  UK: Мета. Метою дослідження є аналіз умов роботи регулювальників швидкості скочування відчепів та встановлення конфігурації області допустимих режимів гальмування відчепів на сортувальних гірках з башмачними гальмовими позиціями. Методика. При виконанні дослідження використовувались методи обстеження залізничних станцій та методи теорії гіркових процесів. Результати. Башмачні гальмові позиції на сортувальних коліях є додатковими елементами немеханізованих сортувальних гірок, де необхідно виконувати перевірку умов розділення відчепів. Через значну тривалість регулювання швидкості відчепу у порівнянні з заняттям стрілок та уповільнювачів обмеження по розділенню на башмачних гальмових позиціях є більш жорсткими у порівнянні з обмеженнями на спускній частині гірки. У зв’язку з цим при визначенні потрібного штату регулювальників необхідно виконувати перевірку переробної спроможності гірок. Наукова новизна. В результаті виконаних досліджень вперше встановлені залежності для визначення тривалості регулювання швидкості скочування відчепа на башмачній гальмовій позиції. Встановлено, що робота башмачних гальмових позицій може накладає додаткові обмеження на умови регулювання відчепів уповільнювачами спускної частини гірки. За рахунок вказаних обмежень уточнена конфігурація області допустимих швидкостей виходу відчепів з уповільнювачів спускної частини гірок з немеханізованими парковими гальмовими позиціями. Практична значимість. Результати дослідження дозволяють удосконалити методи визначення переробної спроможності сортувальних гірок та нормування штату регулювальників швидкості вагонів.
 • Item
  Controlling the Speed of Rolling Cuts in Conditions of Reduction of Brake Power of Car Retarders
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016) Kozachenko, Dmytro M.; Bobrovskyi, Volodymyr I.; Grevtsov, Serhii V.; Berezovyi, Mykola I.
  ENG: Purpose. The study aims to develop the requirements for organization of the marshalling process in the conditions when the power of retarder positions is less than the nominal one. Methodology. The research is carried out using the train traffic safety theory and mathematical modelling of hump processes. Findings. The current technical standard documents regulating the operational performance of humps do not contain direct instructions on how to proceed in the event of brake power loss by car retarders, thus creating threats to the traffic safety. This problem is quite acute for the Ukrainian railways in connection with a chronic shortage of funds for the repair and renewal of technical equipment, including the humps. At the same time, a significant drop in the volume of work leads to the fact that the hump required processing capacity can be provided in case of partial failure of retarders as well. Herewith the most important task is to ensure the breaking-up safety in conditions of parametric failures of retarders. The analysis of dangerous situations, the occurrence of which is possible at humps, as well as the modelling of cut rolling, allowed establishing the connection between the value of retarder tire pressing force on the car wheels and the breaking-up modes, providing the safety of marshalling process. The paper sets the application areas of such measures as the breaking-up speed reduction, breaking-up termination, the use of additional braking by block hangers. Originality. The originality of the work lies in the fact that it first obtained the complex of dependencies that determine the performance requirements for the power of hump retarders and allow the staff to enter the appropriate limits for breaking-up modes to ensure the marshalling process safety. Practical value. The results of the research can be used to supplement the «Instruction on the maintenance of facilities of mechanized and automated humps» in order to determine the limits of breaking-up modes when detecting the reduction of retarder power below the nominal one.
 • Item
  Аналіз можливостей підвищення експлуатаційних характеристик механічної частини електровозів
  (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Северодонецьк, 2016) Шидловський, Роман М.; Баб’як, Микола Олександрович; Артемчук, Віктор Васильович
  UK: У статті розглянуто причини постановок електровозів на позапланові ремонти по Львівській залізниці, причини інтенсивного зношування гребенів бандажів колісних пар, конструктивні особливості елементів механічної частини електровозів – колискового підвішування, втулок гальмівної системи електровозів серій ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80. Розроблені рекомендації щодо підвищення експлуатаційних характеристик та надійності механічної частини електровозів серій ВЛ10, ВЛ11м, ВЛ80.
 • Item
  Внедрение бимодальных технологий перевозки зерновых грузов в Украине
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2015) Коробьева, Руслана Геннадиевна; Рустамов, Рустам Ш.; Гревцов, Сергей Вениаминович
  RUS: В последние годы Украина стала одним из лидеров по экспорту зерна. В связи с этим актуальной для, экономики Украины, является разработка новых эффективных логистических технологий перевозок зерна. Развивающимся направлением перевозок зерновых грузов является их контейнеризация. С целью сокращения затрат на погрузочно-разгрузочные работы при перевозке контейнеров в США активно используются бимодальные технологии перевозок, которые являются конкурентоспособными на расстояниях 200-500 км, а их использование позволяет уменьшить себестоимость перевозок на 10-15 %. Целью статьи является анализ эффективности использования бимодальных технологий для зерновых грузов в Украине. В статье приведено сравнение стоимости перевозки грузов автомобильным и железнодорожным транспортом. Анализ эффективности формирования отправительских маршрутов с перевозками зерна повагонными отправками в вагонах собственности железных дорог показал, что маршрутизация перевозок является эффективной при наличии подвижного состава и инфраструктуры для формирования маршрутов. В статье рассмотрена технология формирования маршрутов из бимодальных платформ с контейнерами на площадках в непосредственной близости от зернохранилищ производителей. Использование бимодальных технологий на основных контейнерных маршрутах транспортного рынка для перевозки зерновых грузов приведет к уменьшению транспортных затрат, а следовательно и повышению конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке.
 • Item
  Підвищення конкурентоспроможності залізниць за рахунок використання бімодальних технологій перевезень
  (ТОВ "Цифрова типографія", Харків, 2014) Мямлін, Сергій Віталійович; Козаченко, Дмитро Миколайович; Гревцов, Сергій Веніамінович
  UKR: Наведено характеристику бімодальних технологій для пасажирських та вантажних перевезень. Проаналізовано конструкцію бімодальних транспортних засобів. Особливу увагу приділено технології RailRunner. Визначено хронологію розвитку бімодальних транспортних технологій. Описано доцільність та загальну методику застосування бімодальних технологій для вітчизняної транспортної системи.
© ДНУЗТ