Controlling the Speed of Rolling Cuts in Conditions of Reduction of Brake Power of Car Retarders

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
ENG: Purpose. The study aims to develop the requirements for organization of the marshalling process in the conditions when the power of retarder positions is less than the nominal one. Methodology. The research is carried out using the train traffic safety theory and mathematical modelling of hump processes. Findings. The current technical standard documents regulating the operational performance of humps do not contain direct instructions on how to proceed in the event of brake power loss by car retarders, thus creating threats to the traffic safety. This problem is quite acute for the Ukrainian railways in connection with a chronic shortage of funds for the repair and renewal of technical equipment, including the humps. At the same time, a significant drop in the volume of work leads to the fact that the hump required processing capacity can be provided in case of partial failure of retarders as well. Herewith the most important task is to ensure the breaking-up safety in conditions of parametric failures of retarders. The analysis of dangerous situations, the occurrence of which is possible at humps, as well as the modelling of cut rolling, allowed establishing the connection between the value of retarder tire pressing force on the car wheels and the breaking-up modes, providing the safety of marshalling process. The paper sets the application areas of such measures as the breaking-up speed reduction, breaking-up termination, the use of additional braking by block hangers. Originality. The originality of the work lies in the fact that it first obtained the complex of dependencies that determine the performance requirements for the power of hump retarders and allow the staff to enter the appropriate limits for breaking-up modes to ensure the marshalling process safety. Practical value. The results of the research can be used to supplement the «Instruction on the maintenance of facilities of mechanized and automated humps» in order to determine the limits of breaking-up modes when detecting the reduction of retarder power below the nominal one.
UKR: Мета. Дослідження спрямовано на розробку вимог до організації сортувального процесу в умовах, коли потужність гальмівних позицій є меншою за номінальну. Методика. Дослідження виконані з використанням методів теорії безпеки руху поїздів та математичного моделювання гіркових процесів. Результати. Чинні нормативно-технічні документи, що регламентують експлуатаційну роботу сортувальних гірок, не містять прямих вказівок про порядок дій у разі втрати вагонними уповільнювачами гальмівної потужності, в результаті чого виникають загрози безпеці руху. Зазначена проблема досить гостро стоїть перед залізницями України у зв’язку з хронічним дефіцитом коштів на ремонт і оновлення технічних засобів, в тому числі й сортувальних гірок. У той же час суттєве падіння обсягів роботи призводить до того, що необхідна переробна спроможність гірок може бути забезпечена і при часткових відмовах уповільнювачів. Найважливішим завданням при цьому є забезпечення безпеки розпуску в умовах параметричних відмов уповільнювачів. На підставі аналізу небезпечних ситуацій, виникнення яких можливе на сортувальній гірці, а також моделювання скочування відчепів встановлено зв’язок між величиною зусиль натискання шин уповільнювачів на колеса вагонів та режимами розпуску, що забезпечують безпеку сортувального процесу. Встановлено області застосування таких заходів, як зниження швидкості розпуску, переривання розпуску, використання додаткового гальмування башмаками. Наукова новизна. Вперше отриманий комплекс залежностей, що визначають експлуатаційні вимоги до потужності сповільнювачів сортувальних гірок і дозволяють експлуатаційному персоналу вводити обґрунтовані обмеження режимів розпуску для забезпечення безпеки сортувального процесу. Практична значимість. Результати виконаних досліджень можуть бути використані для доповнення «Інструкції з технічного обслуговування пристроїв механізованих і автоматизованих сортувальних гірок» із метою визначення обмежень режимів розпуску при виявленні зменшення потужності уповільнювачів нижче номінальної.
RUS: Цель. Исследование направлено на разработку требований к организации сортировочного процесса в условиях, когда мощность тормозных позиций является меньше номинальной. Методика. Исследования выполнены с использованием методов теории безопасности движения поездов и математического моделирования горочных процессов. Результаты. Действующие нормативно-технические документы, регламентирующие эксплуатационную работу сортировочных горок, не содержат прямых указаний о порядке действий в случае потери вагонными замедлителями тормозной мощности, в результате чего возникают угрозы безопасности движения. Указанная проблема достаточно остро стоит перед железными дорогами Украины в связи с хроническим дефицитом средств на ремонт и обновление технического оборудования, в том числе и сортировочных горок. В то же время существенное падение объемов работы приводит к тому, что нужная перерабатывающая способность горок может быть обеспечена и при частичных отказах замедлителей. Важнейшей задачей при этом является обеспечение безопасности роспуска в условиях параметрических отказов замедлителей. На основе анализа опасных ситуаций, возникновение которых возможно на сортировочной горке, а также моделирования скатывания отцепов установлена связь между величиной усилий нажатия шин замедлителей на колеса вагонов и режимами роспуска, обеспечивающими безопасность сортировочного процесса. Установлены области применения таких мероприятий, как снижение скорости роспуска, прерывание роспуска, использование дополнительного торможения башмаками. Научная новизна. Впервые получен комплекс зависимостей, определяющих эксплуатационные требования к мощности замедлителей сортировочных горок и позволяющих эксплуатационному персоналу вводить обоснованные ограничения режимов роспуска для обеспечения безопасности сортировочного процесса. Практическая значимость. Результаты выполненных исследований могут быть использованы для дополнения «Инструкции по техническому облуживанию устройств механизированных и автоматизированных сортировочных горок» с целью определения необходимых ограничений режимов роспуска при обнаружении уменьшения мощности замедлителей ниже номинальной.
Description
D. Kozachenko: ORCID 0000-0003-2611-1350; V. Bobrovskyi: ORCID 0000-0001-8622-2920; S. Grevtsov: ORCID 0000-0003-2925-4293; M. Berezovyi: ORCID 0000-0001-6774-6737
Keywords
hump, car retarder, traffic safety, marshalling process, breaking-up of trains, сортувальна гірка, вагонний уповільнювач, безпека руху поїздів, сортувальний процес, розформування составів, сортировочная горка, вагонный замедлитель, безопасность движения поездов, сортировочный процесс, расформирование составов, НДЧ, КСВ, ЛКТІ, КУЕР
Citation
Kozachenko D. М., Bobrovskyi V. I., Grevtsov S. V., Berezovyi M. I. Controlling the Speed of Rolling Cuts in Conditions of Reduction of Brake Power of Car Retarders. Наука та прогрес транспорту. 2016. № 3 (63). С. 28–40. DOI: 10.15802/stp2016/74710.