Напрямки розвитку транспортно-логістичного співробітництва України з ЄС

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: Мета. Метою статті є визначення напрямків розвитку транспортно-логістичного співробітництва України з ЄС, що полягає у необхідності координації відтворювального процесу з транспортно-логістичної складової . Методика. Теоретико-методичною основою дослідження є праці вітчизняних вчених з функціонування та розвитку транспортної логістики в рамках міжнародного співробітництва. Результати. Розвиток транспортно-логістичного співробітництва України з ЄС забезпечить сталий розвиток системи прогнозування на залізничному транспорті. Наукова новизна. Аналіз транспортної системи за видами галузей показав, що залізничний транспорт України є провідною галуззю в дорожньо-транспортному комплексі країни, що в кінцевому рахунку створює потужну основу для формування транскордонного транспортно-логістичного кластеру. Практична значимість. Запропоновані авторами пропозиції можна використати на зниження непродуктивних витрат в організації та освоєнні міжнародних перевезень за рахунок завчасного та адекватного реагування на очікуваний попит в сфері перевезень, а також підвищити обгрунтованість пропозицій щодо тарифної та інвестиційної політики ПАТ«Українська залізниця».
RU: Цель. Целью статьи является определение направлений развития транспортно-логистического сотрудничества Украины с ЕС, заключается в необходимости координации воспроизводственного процесса по транспортно-логистической составляющей. Методика. Теоретико-методической основой исследования являются труды отечественных ученых по функционированию и развитию транспортной логистики в рамках международного сотрудничества. Результаты. Развитие транспортно-логистического сотрудничества Украины с ЕС обеспечит устойчивое развитие системы прогнозирования на железнодорожном транспорте. Научная новизна. Анализ транспортной системы по видам отраслей показал, что железнодорожный транспорт Украины является ведущей отраслью в дорожно-транспортном комплексе страны, в конечном счете создает мощную основу для формирования трансграничного транспортно-логистического кластера. Практическая значимость. Предложенные авторами предложения можно использовать на снижение непроизводительных затрат в организации и освоении международных перевозок за счет заблаговременного и адекватного реагирования на ожидаемый спрос в сфере перевозок, а также повысить обоснованность предложений по тарифной и инвестиционной политики ОАО «Украинская железная дорога».
EN: Goal.The purpose of the article is to determine the directions of development of transport and logistics cooperation between Ukraine and the EU, is the need to coordinate the reproductive process in the transport and logistics component. Method. The theoretical and methodological basis of the study is the works of Russian scientists on the functioning and development of transport logistics in the framework of international cooperation. Results. The development of transport and logistics cooperation between Ukraine and the EU will ensure the sustainable development of the railway forecasting system. Scientific novelty. Analysis of the transport system by types of industries has shown that Ukraine's rail transport is the leading branch in the country's road transport complex, ultimately creating a powerful basis for the formation of a cross-border transport and logistics cluster. The practical significance. The proposals proposed by the authors can be used to reduce the unproductive costs in the organization and development of international transportation by responding to the expected demand in the transport sector in advance and adequately, and to increase the validity of the proposals on tariff and investment policy of PJSC "Ukrainian Railways".
Description
В. Копитко: ORCID 0000-0003-2457-1505
Keywords
транспортно-логістичне співробітництво, технології перевізного процесу, залізничний транспорт, транспортна інфраструктура, транспортні послуги, інвестиції, відтворювальні процеси, транспортно-логистическое сотрудничество, технологии перевозочного процесса, железнодорожный транспорт, транспортная инфраструктура, транспортные услуги, инвестиции, воспроизводственные процессы, transport and logistics cooperation, transportation technology, railway transport, transport infrastructure, transport services, investment, reproduction processes, КГП (ЛФ), ЛКТІ
Citation
Копитко, В. І. Напрямки розвитку транспортно-логістичного співробітництва України з ЄС / В. І. Копитко, О. В. Копитко // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2018. – Вип. 15. – С. 84–92. – DOI: 10.15802/pte.v0i15.136519.