Випуск 15 (ПЕТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Напрямки розвитку транспортно-логістичного співробітництва України з ЄС
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Копитко, Василь Іванович; Копитко, Ольга Василівна
  UK: Мета. Метою статті є визначення напрямків розвитку транспортно-логістичного співробітництва України з ЄС, що полягає у необхідності координації відтворювального процесу з транспортно-логістичної складової . Методика. Теоретико-методичною основою дослідження є праці вітчизняних вчених з функціонування та розвитку транспортної логістики в рамках міжнародного співробітництва. Результати. Розвиток транспортно-логістичного співробітництва України з ЄС забезпечить сталий розвиток системи прогнозування на залізничному транспорті. Наукова новизна. Аналіз транспортної системи за видами галузей показав, що залізничний транспорт України є провідною галуззю в дорожньо-транспортному комплексі країни, що в кінцевому рахунку створює потужну основу для формування транскордонного транспортно-логістичного кластеру. Практична значимість. Запропоновані авторами пропозиції можна використати на зниження непродуктивних витрат в організації та освоєнні міжнародних перевезень за рахунок завчасного та адекватного реагування на очікуваний попит в сфері перевезень, а також підвищити обгрунтованість пропозицій щодо тарифної та інвестиційної політики ПАТ«Українська залізниця».
 • Item
  Стратегічні напрями розвитку транспортної сфери країни в контексті євроінтеграції
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Головкова, Анна Євгенівна; Бартко, Віталія Ігорівна; Якимова, Алла Михайлівна
  UK: Мета. Головною метою роботи є здійснення аналізу ринку транспортних послуг в Україні, відображення реального стану та розробка сучасних євроінтеграційних стратегічних напрямів розвитку транспортної сфери України. Методика. Сучасна євроінтеграційна стратегія розвитку залізничного транспорту повинна передбачати створення умов для модернізації, переходу на інноваційний шлях та стійкий ріст національної економіки, бути направлена на забезпечення лідерства України у світовій економічній системі, реалізацію транзитного потенціалу країни, раціональне використання потенціалу свого унікального економіко-географічного положення під впливом процесів інтеграції за рахунок системного та комплексного підходу. Результати. Транспорт має розвиватися випереджальними темпами, що сприятиме укріпленню зовнішньо-торговельних зв’язків України, її територіальному розвитку, залученню додаткового транзиту, збільшенню обсягів валютних надходжень, оптимізації товаропотоків. Разом з тим стан головних транспортних галузей України ще не повною мірою відповідає таким вимогам і потребує подальшого реформування та розвитку. Розроблено євроінтеграційні напрями стратегічного розвитку транспортної сфери транспорту України. Досліджено сучасний стан та основні пріоритетні напрями ПАТ «Укрзалізниця» в контексті євроінтеграції. Обґрунтовано етапи розвитку залізничного транспорту та визначено шляхи досягнення його стратегічних цілей щодо TRANS-Європейської транспортної мережі (TEN-T). Наукова новизна. Визначено стратегічні напрями розвитку транспортної сфери та запропоновано використовувати нові інформаційні технології для управління рухом транспорту як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку. Практична значимість. Запропоновані стратегічні напрями щодо вдосконалення системи управління рухом транспорту в міжнародних транспортних коридорах, проведено аналіз сучасного транспортного ринку та визначені його перспективи. Поглиблення міжнародного співробітництва України в транспортній сфері та поступова інтеграція транспортної системи в європейську транспортну мережу передбачають уніфікацію вимог не тільки до рухомого складу шляхів сполучення, але і до організації транспортного процесу та встановлення єдиних вимог до його якості. Відпрацьовуються ці питання, насамперед, через спільний розвиток існуючих та розбудову нових міжнародних транспортних коридорів.
 • Item
  Аналіз підходів та методів щодо визначення фінансових результатів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Матусевич, Олексій Олександрович; Кошман, Станіслав Андрійович
  UK: Мета. Робота присвячена аналізу підходів і методів щодо визначення фінансових результатів та відображення доходів і витрат в бухгалтерському обліку. Методика. Для вирішення задач такого класу в роботі запропоновано застосувати системний підхід, методи раціонального вирішення проблем та стратегічне планування за певним сценарієм. Результати. У роботі досліджено методики визначення фінансових результатів, відображення доходів та витрат в бухгалтерському обліку. Практична значимість. Запозичення міжнародного досвіду щодо визначення фінансових результатів допоможе Україні стимулювати розвиток підприємств.
 • Item
  Структурна трансформація суб’єктів підприємництва України та її наслідки
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Пивоваров, Михайло Григорович
  UK: Мета. Робота присвячена розгляду підходів щодо оцінки структурної трансформації суб’єктів підприємництва України та її наслідків, пошуку шляхів розвитку методичних підходів, впровадження економічних засобів і методів оцінки розвитку малих і середніх підприємств (МСП) країни. Методика. Для забезпечення об’єктивної оцінки економічного стану малих і середніх підприємств в національному господарстві у роботі запропоновано розглянути систему єдиного визначення універсальної системи поняття структури суб'єкта господарювання. Результати. Визначена сутність поняття «структура суб'єктів господарювання»: це метод, механізм формалізації складу, видів суб'єктів господарювання та їх критерії щодо обмеження стосовно системи державного регулювання. Пропоновані шляхи поліпшення економічного потенціалу МСП національного господарства в наступному. Наукова новизна. На основі виконаного аналізу розроблена методика і виконані розрахунки, що характеризують полягання розвитку МСП в Україні з найбільш характерними показниками розвинутих країн. Це дозволяє аналізувати стан і розвиток суб’єктів підприємництва країни на рівні стандартів ЄС. Практична значимість. У роботі були досліджені окремі проблеми трансформації суб’єктів підприємництва України та її наслідки. Для їх комплексного вирішення важливо розглянути основні напрями оцінки економічного стану розвитку МСП підприємництва в Україні, як складової частини національної економіки.