Аналіз підходів та методів щодо визначення фінансових результатів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: Мета. Робота присвячена аналізу підходів і методів щодо визначення фінансових результатів та відображення доходів і витрат в бухгалтерському обліку. Методика. Для вирішення задач такого класу в роботі запропоновано застосувати системний підхід, методи раціонального вирішення проблем та стратегічне планування за певним сценарієм. Результати. У роботі досліджено методики визначення фінансових результатів, відображення доходів та витрат в бухгалтерському обліку. Практична значимість. Запозичення міжнародного досвіду щодо визначення фінансових результатів допоможе Україні стимулювати розвиток підприємств.
RU: Цель. Работа посвящена анализу подходов и методов по определению финансовых результатов и отражению доходов и расходов в бухгалтерском учете. Методика. Для решения задач такого класса в работе предложено применить системный подход, методы рационального решения проблем и стратегическое планирование по определенному сценарию. Результаты. В работе исследованы методики определения финансовых результатов, отражения доходов и расходов в бухгалтерском учете. Практическая значимость. Заимствование международного опыта по определению финансовых результатов поможет Украине стимулировать развитие предприятий.
EN: Goal. The work is devoted to the analysis of approaches and methods for determining financial results and reflecting income and expenses in accounting. Methodology. To solve the problems of this class, it is proposed to apply the system approach, methods of rational problem solving and strategic planning in a certain scenario. Results. In work methods of definition of financial results, reflection of incomes and expenses in accounting are investigated. Practical significance. Borrowing international experience in determining financial results will help Ukraine to stimulate the development of enterprises.
Description
О. Матусевич: ORCID 0000-0002-9486-1308
Keywords
підхід, метод, фінансовий результат, витрати, доходи, звіт, подход, финансовый результат, расходы, доходы, отчет, approach, method, financial result, costs, income, report, КОІО
Citation
Матусевич, О. О. Аналіз підходів та методів щодо визначення фінансових результатів / О. О. Матусевич, С. А. Кошман // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2018. – Вип. 15. – С. 53–58. – DOI: 10.15802/pte.v0i15.136351.