Випуск 22 (ТСТП)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Удосконалення логістичного забезпечення залізничної поромної переправи
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Демченко, Євген Борисович
  UKR: Мета. В сучасних умовах Україна, маючи розгалужену залізничну мережу та розвинену інфраструктуру морських портів, розташованих на її чорноморському узбережжі, стає сполучною ланкою в нових маршрутах доставки вантажів в напрямку Китай-ЄС. Перевезення великих партій вантажів у вказаному напрямку, як правило, здійснюється у контейнерах морським транспортом. При цьому такі перевезення характеризуються з одного боку порівняно низькою вартістю, а з іншого – достатньо тривалими термінами доставки. Альтернативним варіантом є перевезення у залізнично-водному сполученні, що дозволяє при помірному підвищенні вартості досягти суттєвого скорочення термінів доставки вантажів. Економічна привабливість такої схеми транспортування суттєво залежить від показників роботи поромних переправ на Каспійському та Чорному морі. В цьому зв’язку метою даної роботи є підвищення ефективності міжнародної поромної переправи за рахунок удосконалення її логістичного забезпечення на берегових поромних комплексах. Методика. Для досягнення поставленої у роботі мети використані методи статистичного аналізу для визначення обсягів та структури поромних перевезень; методи імітаційного моделювання для визначення ефективних варіантів завантаження поромів; теорія маневрової роботи для оптимізації процесу підбору вагонів згідно з визначеним каргопланом. Результати. В роботі виконано аналіз вимог до завантаження порому та розроблено комп’ютерну модель, що дозволяє отримати допустимі варіанти розподілення вагонів по його палубам (каргоплан). На основі отриманих варіантів каргоплану виконано моделювання процесу формування багатогрупних составів комбінаторним та розподільчим методами. За результатами моделювання дано рекомендації щодо вибору ефективного методу формування составів та потрібної кількості допустимих варіантів каргоплану. Наукова новизна. Автором удосконалено методику визначення ефективного каргоплану завантаження порому, що на відміну від існуючої враховує процес формування составів вагонів для подачі на пором. Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані для підвищення ефективності управління міжнародними вантажними перевезеннями у змішаному залізнично-водному сполученні.
 • Item
  Особливості розрахунку потрібної кількості колій зернових терміналів у морських портах в сучасних умовах
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Козаченко, Дмитро Миколайович; Березовий, Микола Іванович; Малашкін, Вячеслав Віталійович; Боричева, Світлана Вікторівна
  UKR: Мета. Україна входить у п'ятірку найбільших світових виробників зернових культур. Значна частина зернових експортується. Традиційно зернові вантажі йдуть на експорт через західні сухопутні переходи та морські порти Чорного та Азовського морів, причому основна частина експорту зернових прямує через порт Миколаїв та порти Великої Одеси. Залізничний транспорт забезпечує доставку в порти-експортери до 2/3 загального обсягу перевалки зернових у портах. Зважаючи на значну кількість операцій у загальному технологічному процесі обробки вагонів із зерновими вантажами в портах, потрібна потужність технічного оснащення залізничного транспорту (кількість колій, локомотивів, вагових пристроїв, тощо) відіграє суттєву роль у тривалості процесу перевалки і загальних експлуатаційних витратах. У цьому зв'язку встановлення потрібної кі- лькості колій для обслуговування вантажопотоку зернових на експорт є актуальною задачею. Методи. Комплексний аналіз технічного оснащення та технології роботи залізничного транспорту зернових терміналів у морських портах, статистичний аналіз, графоаналітичне моделювання. Результати. На підставі обробки статистичних даних про затримки вагонів через комерційні браки із зерновими вантажами у морському порту виконано умовний поділ затриманих вагонів за причиною та, як наслідок, тривалістю затримки вагонів на довготривалі та короткотривалі. Встановлено характеристики випадкових величин тривалості затримки вагону та отримано залежності кількості затриманих вагонів від величини загального вагонопотоку із зерновими вантажами, що поступає у перевалку. Для короткотривалих затримок це поліноміальна залежність другого ступеню, для довготривалих характерною є експоненційна залежність. На підставі досліджень встановлено додаткову колійну ємність для відстою затриманих вагонів та розроблено рекомендації стосовно кількості таких колій та їх довжини. На підставі нормування тривалості маневрових операцій із затриманими вагонами встановлено додатковий потрібний робочий парк маневрових локомотивів для обслуговування затриманих вагонів та розроблено рекомендації із розташування вагонних ваг для комерційного зважування вагонів при виконанні операцій технологічного процесу обробки вагонів із зерновими вантажами в порту. Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані при встановленні кількості колій та загальної колійної ємності зернових терміналів у морських портах. Тривалість додаткових маневрових операцій з обслуговування затриманих вагонів дозволяє уточнювати розрахунки потрібного локомотивного парку зернових терміналів.
 • Item
  Інтелектуальні процедури упорядкування послідовностей замовлень неоднорідними операторами формування
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Скалозуб, Владислав Васильович; Горячкін, Вадим Миколайович; Терлецький, Ігор Андрійович
  UKR: Представлено результати досліджень завдань дискретного оптимального планування широкого кола виробничо-технологічних, логістичних та інших сервісних процесів. В основу методів планування покладено нові інтелектуальні процедури упорядкування (ІПУ) послідовностей елементів (замовлень), що реалізуються засо- бами конструктивного моделювання. Призначення процедур - підвищення ефективності отримання упорядкування замовлень з урахуванням складності операцій формування, а також обмежень на ресурси. В статті розглянуті моделі та методи застосування ІПУ, що орієнтовані на процеси розформування-формування (РФ) багатогрупових залізничних составів (БГС) на сортувальних станціях. Формально такі процеси представлені новими моделями упорядкування мульти-послідовностей замовлень з урахуванням складності операцій (УМПСО). При пошуку оптимальних рішень використані моделі асоціативної пам’яті Хеммінга , які дозволяють класифікувати поточні ситуації процесів УМПСО. В них кожному класу визначених станів (з урахуванням неповноти та збурення даних) відповідає один або кілька раціональних опера-торів із числа можливих. Процедури ІПУ зменшують кількість варіантів аналізу та підвищують чисельну ефективність методу опти- мізації мульти-послідовностей замовлень. В статті приведені формалізація багатошарових конструктивних моделей процесів УМПСО, інтелектуальні процедури для методів їх реалізації, виконано формування процедури класифікації операцій на основі моделей нейронних мереж Хеммінга. При цьому також розроблено удосконалену структуру інформаційної технології РФ з використанням інтелектуальних процедур, наведені приклади їх застосування.
 • Item
  Дослідження ефективності застосування контрейлерної технології перевезення вантажів в Україні
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Вернигора, Роман Віталійович; Журавель, Ірина Леонідівна; Єльнікова, Лідія Олегівна
  UKR: Мета. У сучасних умовах функціонування ринку транспортних послуг основним завданням клієнтоорієнтованого перевізника є якісне забезпечення потреб клієнтури в перевезеннях вантажів з урахуванням сучасних технологій та світового досвіду. Метою роботи є аналіз існуючих проблем і перспектив організації контрейлерних перевезень та оцінка ефективності використання даної технології в Україні на прикладі одного з найбільш потенційних маршрутів. Методика. Під час виконання дослідження використані методи аналізу та синтезу для вивчення основних положень наукових публікацій щодо світового досвіду організації контрейлерних перевезень, методи визначення тарифів на вантажні перевезення та техніко-економічні розрахунки за обраними варіантами. Результати. Україна має значний потенціал щодо розвитку комбінованих перевезень, зокрема, у міжнародному сполученні. Однією з найбільш ефективних і перспективних технологій комбінованих перевезень в світі є контрейлерні перевезення. Виконано порівняльну оцінку витрат вантажовідправників на перевезення вантажів за різними технологіями між терміналами Дніпро-Ліски і Чоп. Наукова новизна. Одержані результати дозволяють підвести наукове та економічне підґрунтя щодо вибору доцільних варіантів комбінованих перевезень вантажів. Практична значимість. Отримані результати аналізу ефективності використання контрейлерної технології з врахуванням існуючих тарифів і конкуренції з автомобільним транспортом на конкретному логістичному маршруті можна застосувати для попередньої оцінки та прийняття рішення щодо застосування різновидів комбінованих перевезень як альтернативи до прямих автомобільних чи залізничних перевезень вантажів.
 • Item
  Дослідження технології роботи пунктів переробки великовагових вантажів
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Бех, Петро Вікторович; Лашков, Олександр Васильович; Максименков, Євген Анатолійович; Папахов, Олександр Юрійович
  UKR: Мета. Перевезення негабаритних і великовагових вантажів вважається однією з найважливіших транспортних послуг, яка приносить найбільші прибутки. Для цього потрібна потужна техніка і підготовлені висококваліфіковані спеціалісти. Сучасна система організації перевезень передбачає приймання та видачу дрібних відправок великовагових вантажів на вантажних дворах та майданчиках, в процесі чого, кожна відправка може декілька разів перевантажуватись на вантажних майданчиках. Незважаючи на відносно середні відстані перевезення всередині України, кількість переробок може досягати 3 разів, а час знаходження на таких майданчиках – декількох діб. Тому збільшення строків доставки великовагових дрібних відправок виникає за рахунок тривалого їх знаходження на вантажних майданчиках. Першорядне значення для поліпшення організації перевезень великовагових вантажів дрібними відправками має вдосконалення технології вантажних майданчиків і їх технічного оснащення. Методи. Комплексний аналіз технічного оснащення та технології роботи пунктів переробки великовагових вантажів на залізничному транспорті, статистичний аналіз, математична теорія управління запасами, методи кореляційного аналізу. Результати. Проведений аналіз технології та технічного оснащення пунктів переробки великовагових вантажів, надані рекомендації по їх покращенню. Вивчений характер надходження транспортних засобів до вантажного фронту, досліджений режим використання навантажувально-розвантажувальних машин і надана методика оптимізації технічного оснащення вантажного фронту. Удосконалена методика визначення оптимальної місткості майданчиків для великовагових вантажів. Практична значимість. Виконані дослідження показали, що є резерви у вдосконаленні перевезень вантажів великоваговими дрібними відправками за рахунок розробки та застосування оптимальної технології. Основним напрямом у скороченні простою вагонів є оптимізація процесів переробки великовагових вантажів: збільшення потужності технічного оснащення, вдосконалення системи оперативного планування та управління роботою пунктів переробки великовагових вантажів. Застосування методики дозволяє оцінити різні варіанти технічного оснащення за приведеними витратами, розрахувати оптимальну ємність пунктів переробки місцевих та транзитних великовагових вантажів з використанням математичної теорії управління запасами та методів кореляційного аналізу. Завдання щодо складання оптимального оперативного плану сортування великовагових вантажів зведено до транспортної задачі лінійного програмування і вирішується за допомогою обчислювальної техніки.
 • Item
  Аналіз техніко-технологічних параметрів припортових залізничних станцій України
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Чернова, Ольга Олександрівна; Вернигора, Роман Віталійович; Окороков, Андрій Михайлович; Киман, А М.
  UKR: Мета. Метою роботи є комплексний аналіз технічних та технологічних параметрів припортових залізничних станцій України як ключових елементів припортової інфраструктури, що забезпечують безпосередню взаємодію залізничного транспорту з морськими портами. Методика. В процесі дослідження використані методи аналізу і синтезу для вивчення змісту та основних положень наукових публікацій щодо проблематики організації ефективної роботи припортових станцій, з подальшим їх порівнянням та узагальненням; методи статистичного аналізу для дослідження та систематизації технічного оснащення припортових станцій. Результати. Більше 60% експортних вантажів прямують через українські порти; при цьому 75% експортних обсягів доставляються у порти залізницею. В даний час в наслідок зміни умов функціонування економіки та транспортної системи України спостерігається дисбаланс між потужностями портів та припортової залізничної інфраструктури з переробки вантажопотоків. У статті виконаний аналіз технічного оснащення дев’яти припортових станцій Чорноморського регіону. На основі аналізу встановлено, що пропускна здатність більшості станцій не відповідає перспективним, а по деяким станціям – і фактичним, обсягам роботи. Зокрема по деяким станціям є недостатньою ємність колійного розвитку; суттєвою проблемою є також низька ефектив- ність маневрових засобів. Дієвим напрямком вирішення проблеми зменшення дисбалансу переробної спроможності портів та припортової залізничної інфраструктури є державно-приватне партнерство при реалізації відповідних інвестиційних проектів, оцінка яких повинна здійснюватись з використанням сучасних наукових підходів. Наукова новизна. Авторами систематизовано існуюче технічне оснащення припортових станцій України з точки зору його достатності для забезпечення існуючих та перспективних обсягів перевезення. Практична значимість. Одержані результати дозволяють підвести наукове підґрунтя під подальше дослідження щодо оцінки пропускної спроможності припортових залізничних станцій та ефективності інфраструктурних проектів, спрямованих на її підвищення.
 • Item
  Оптимізація режимів гальмування відчепів на сортувальній гірці
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Дорош, Андрій Сергійович
  UKR: Мета. На етапі розробки сучасних інформаційних систем керування процесом розформування составів на сортувальних гірках головною задачею залишається встановлення таких умов скочування кожного відчепа составу, при яких виконуються встановлені вимоги безпеки розпуску, а також вимоги схоронності вагонів та вантажів у них. Встановлення таких режимів скочування беззаперечно є достатньо складною оптимізаційною задачею, вирішенням якої займається велика кількість науковців. У зв’язку з цим можна вважати, що вказана задача залишається актуальною, тому метою даної дослідницької роботи є визначення таких режимів гальмування відчепів состава, при яких забезпечується їх надійне розділення при скочуванні від вершини гірки до сортувальних колій. Методика. Для виконання досліджень процесу розформування составів на сортувальній гірці було використано метод імітаційного моделювання, а для пошуку режимів гальмування відчепів розра- хункової групи використано комплексний метод Бокса. Результати. Досліджено умови розділення відчепів розрахункової групи состава, а також розроблено ітераційну процедуру оптимізації режимів гальмування всіх відчепів состава, яка дозволяє забезпечити максимальне значення мінімального інтервалу в розрахунковій групі. При цьому вказана процедура враховує інтервали між відчепами як на стрілках, так і на уповільнювачах гальмових позицій спускної частини гірки. Наукова новизна. В роботі встановлено, що при визначенні ре- жимів гальмування відчепів состава необхідно враховувати можливі розділення відчепів на всіх елементах спускної частини гірки – стрілках і уповільнювачах. Формалізовано і вирішено задачу пошуку оптимальних режимів гальмування всіх відчепів состава, які, в свою чергу, дозволяють забезпечити надійні умови розді- лення суміжних відчепів на стрілочних переводах і гальмових позиціях спускної частини гірки. Практична значимість. Розроблений метод може бути використаний при дослідженні сортувального процесу, а також у системах автоматизації розформування составів на сортувальних гірках при визначенні режимів гальмування відчепів.
 • Item
  Reliability of Logistics Chains in Foreign Tradeoperations
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Luzhanska, Nataliia O.; Lebid, Iryna H.; Кravchenya, Iryna N.; Mazurenko, Oleksandr O.
  ENG: The aim of the paper is to justify the decision on cooperation with entities in the transport service market for foreign trade operations based on the assessment of logistics chain reliability and shipping time on different routes. The research findings will enable cargo owners and other stakeholders to make management decisions at the delivery planning stage optimizing all processes related to customs and logistics services. Methodology. We assess the reliability of four logistics chain types based on a simulation model developed in the GPSS software environment using the method of statistical testing. Results. Customs and logistics service users challenge entities in the transport service market with the task of performing foreign trade operations in compliance with the highest level of quality and service reliability minimizing the cost of delivery and shipping time. The proposed method allows determining the probability of timely delivery of goods in different transportation directions as well as the reliability of the studied process. Scientific novelty. The obtained simulation results will make it possible to work out proposals and recommendations for customs and logistics service users on the choice of an optimal logistics chain type, taking into account its impact on shipping time and reliability of goods delivery. Practical value. The practical value of the research is that the proposed method will allow foreign economic entities to form logistics chains, taking into account available resources and the need to use the services of other companies in international goods delivery. In this case, the efficiency of a logistics chain can be further assessed by the shipping time and reliability for ex-port/import operations.