Магістерські роботи кафедри Електронні обчислювальнi машини (КЕОМ)

Permanent URI for this collection

UK: Магістерські роботи кафедри Електронні обчислювальнi машини (КЕОМ)
EN: Master Thesis "Electronic Computers"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 34
 • Item
  Дослідження та розробка засобів вивчення решіткового кодування
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Нікітін, Вячеслав Миколайович
  UKR: Магістерська робота виконана на 97 сторінках, містить 26 малюнків, 15 формул, 23 літературних джерел та 6 додатків. Об'єктом дослідження є організація вивчення методик решіткового кодування в курсі “Теорія інформації та кодування”. Предметом дослідження є підходи до методик вивчення решіткового кодування , зокрема з використанням методичних вказівок з курсу “Теорії інформації та кодування”. Метою кваліфікаційної роботи є реалізація дослідження згорткових кодів на прикладі розробки програмної частини та кодування відправляємих сигналів. Задачі дослідження: ● виявлення принципів модуляції та завадостійкості сигналів, розбір сучасних складних видів модуляції; ● розробка методики поєднання модуляції та кодування, побудування сигнально-кодових конструкцій ; ● аналіз підходів до вивчення решіткового кодування в курсі “Теорія інформації та кодування”; ● рекомендації щодо змін методики вивчення trellis-кодування. Галуззю застосування даної кваліфікаційної роботи є розробка простого програмного інтерфейсу, який кодує повідомлення.
 • Item
  Дослідження та розробка апаратно-програмних комплексів засобів генерації випадкових чисел. Комплекс генерації випадкових чисел на базі мікроконтролерів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Маслак, Альбіна Володимирівна
  UKR: Магістерська робота виконана на 88с., містить 38 рис., 5 табл., 11 додатків, 31 джерело. Об’єктом дослідження є методи та засоби генерації випадкових чисел. Метою роботи є розробка апаратно-програмного комплексу генерації випадкових чисел на базі мікроконтролера та оцінка якості отримуваних випадкових чисел. Методи дослідження – експериментальне дослідження якості отримуваних випадкових чисел з використанням кейсів статистичних та графічних тестів та спеціального програмного забезпечення. Здійснено огляд та аналіз джерел шуму для генерації випадкових чисел. Обрано у якості джерела шуму лавинний шум. Розроблено склад, функції та режими роботи комплексу. Описано принципи обміну між елементами комплексу та принцип оцифрування шумів. Розроблено програмне забезпечення серверної та клієнтської частин. Досліджено якість отримуваних чисел за допомогою статистичного та графічного тестів.
 • Item
  Розробка та дослідження процесора виконання математичних операцій над комплексними числами з використанням ПЛІС. Операції додавання та віднімання і дослідний стенд для їх тестування
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Лазоренко, Дмитро Вікторович
  UKR: Магістерська робота виконана на 82 с., містить 51 рис., 5 табл., 3 додатки, 13 джерел. Об’єкт розробки – процесор виконання математичних операцій додавання та віднімання над комплексними числами з використанням ПЛІС. Мета роботи – розробка та дослідження процесора виконання математичних операцій додавання та віднімання над комплексними числами з використанням ПЛІС та стенду для його тестування. Методи дослідження включають в себе використання модельно орієнтованого проектування та моделювання в програмному пакеті Matlab/Simulink, генерацію у HDL Coder VHDL-опису процесора та його тестування в САПР Qesta Sim. В ході виконання кваліфікаційної роботи проведено огляд спроектованих процесорів за допомогою модельно-орієнтованого програмування. Розглянуті етапи проектування процесору за допомогою пакету програм MatLab/Simulink. Було виконане проектування основних компонентів процесору обробки комплексних чисел та реалізована робота з пам’яттю для виконання інструкцій додавання та віднімання комплексних чисел. Проведені дослідження розробленного процесору разом з пам’яттю шляхом створення Simulink-моделі системи та подальшого її моделювання. Була написана тестова програма мовою Matlab для тестування і отримано VHDL опис системи, проведено синтез та веріфікацію спроектованого процесору. Результати роботи можуть стати основою для створення процесору з розширеним набором команд, використані методи високорівневого проектування можуть значно прискорити розробку процесорів.
 • Item
  Дослідження та розробка центру сертифікації ключів для університету
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Кулик, Вікторія Антонівна
  UKR: Магістерська робота виконана на 78 с., містить 27 рис., 2 табл., 2 додатки, 26 джерел. Об’єктом дослідження є розробка Центру сертифікації ключів як основного компоненту PKI системи, що може бути впроваджена в освітній процесс в університеті для управління електронним документообігом. Метою дослідження є розробка прототипу основного компонента PKI – Центру сертифікації ключів для впровадження механізму сертифікованого цифрового підпису в навчальний процес в університеті. Після детального дослідження різних архітектур, дизайнів, протоколів PKI та вимог, розроблено першу версію Центру сертифікації ключів. На основі виконаних досліджень також було розроблено PKI клієнт, що контролює видання цифрових підписів для електронного документообігу. Створений проект також містить бібліотеки, які надають готові до використання функції для роботи з протоколами PKI та створення сертифікованих цифрових підписів.
 • Item
  Дослідження можливостей використання біометрії обличчя в системі обліку робочого часу
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Кабицький, Олександр Михайлович
  UKR: Магістерська робота виконана на 88 с., містить 41 малюнок, 10 таблиць, 30 джерел, та 9 додатків. Об’єктом дослідження є методи та засоби біометричної ідентифікації осіб за обличчям в системі обліку робочого часу. Метою роботи є формування рекомендацій щодо можливостей використання біометрії обличчя в системі обліку робочого часу. Методи дослідження – експериментальне дослідження з використанням спеціально створеного програмного забезпечення. Здійснено огляд та аналіз методів та засобів розпізнавання обличчя, дано характеристику методам ідентифікації обличчя та системам обліку робочого часу. Обрано метод для реалізації підсистеми ідентифікації особи. Описано структуру та функції системи. Наведено алгоритми роботи, написано та налагоджено програмне забезпечення. Розроблено інструкцію з використання. Проведено аналіз ефективності підсистеми ідентифікації в умовах погіршення зовнішніх та внутрішніх чинників. Сформовані рекомендації з використання біометричної ідентифікації в системі. Розроблені програмні засоби можуть використовуватися для реалізації в системах обліку робочого часу.
 • Item
  Дослідження можливостей використання нових технологій при побудові локальної мережі кафедри ЕОМ
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Чернов, Дмитро Віталійович
  UKR: Об'єктом дослідження дипломного проекту є використання сучасних технологій при проектуванні чи модернізації локальних обчислювальних мереж. Метою роботи є розробка рекомендацій щодо оптимізації та модернізації локальної обчислювальної мережі кафедри «Електронні обчислювальні машини». Робота складається з вступу, п’яти основних розділів, висновку та списку використаних джерел. В першому розділі наведено аналіз існуючої структури локальної мережі кафедри. В другому розділі проведено огляд нових технологій та можливості їх впровадження до мережі. В третьому розділі надано пропозиції щодо вдосконалення архітектури локальної мережі. Проведено налаштування встановленого нового мережевого обладнання. В четвертому розділі надано обґрунтування та вибір платформи, а також описано її налаштування для організації хмарного сховища у локальній мережі кафедри. В п’ятому розділі розглянуто питання охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. У висновках сформульовано основні результати дипломної роботи. Отриманні результати роботи можуть бути використанні при проектуванні чи модернізації локальної обчислювальної мережі. Надані рекомендацій дозволять, при використанні невеликих вкладень, підвищити ефективність використання локальної мережі, збільшити рівень її безпеки та зручність адміністрування.
 • Item
  Дослідження та розробка засобів демонстрації стеганографічного захисту інформації та стегоаналізу
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Холодарь, Карина Сергіївна
  UKR: Об’єктом дослідження в даній дипломній роботі є мережева стеганогафія та стегоаналіз з використанням у якості стегоконтейнерів ICMP та IP пакетів. Метою дипломної роботи є розробка засобів демонстрації стеганографічного захисту інформації та стегоаналізу з використанням мережевої стеганографії. Здійснено огляд та аналіз методів та засобів стеганографії, дано характеристику мережевої стеганографії та стегоаналізу. Обрано метод модифікації полів у заголовках ICMP та IP пакетів. Описано організацію, інформаційну структуру та функції розроблюваних програмних засобів. Наведено алгоритми роботи, діаграми класів, написано та відлагоджено програмне забезпечення. Розроблено інструкцію та методику з використання засобів у цілях навчання. Проведено аналіз даних, що передаються, на предмет виявлення стеганоаналітиком. Розроблені програмні засоби можуть використовуватися для прихованого обміну даними та у навчальному процесі.
 • Item
  Розробка підсистеми оцінки показників надійності fi-транзакцій в комп’ютерних системах
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Сокур, Марія Михайлівна
  UKR: В даному дипломному проекті предметом дослідження є математичні методи опису функціонування систем реального масштабу часу та моделі оцінки показників надійності програмного забезпечення: ймовірність безвідмовної роботи системи при обробці кожного сигналу, що поступає до комп’ютерної системи. Метою роботи є застосування запропонованого методу оцінки показників надійності в процесі концептуального проектування інтегрованих комп’ютерних систем управління підприємствами різного призначення. Галуззю застосування даної кваліфікаційної роботи є проектування комп’ютерних систем реального часу на ранніх стадіях проектування. Можливість оцінки надійності на цій стадії дозволить в подальшому зробити оптимальний та економічно вигідний вибір елементів для реалізації системи.
 • Item
  Дослідження методики автоматизованого розгортання серверів з організацією відмовостійкості
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Роща, Юлія Миколаївна
  UKR: Об'єкт дослідження: процеси мережевої взаємодії при розгортанні фізичних виділених серверів. Предмет дослідження: моделі та методики автоматизації розгортання серверів з організацією відмовостійкості. Мета магістерської роботи: дослідження ефективності розгортання фізичних серверів за допомогою автоматизації рутинних процесів мережевої взаємодії. Методи дослідження. Для вирішення завдань, поставлених у цій роботі використовуються методи аналізу даних, порівняння існуючих моделей розгортання серверів. Наукова новизна полягає у тому, що було досліджено процес розгортання фізичних виділених серверів за рахунок обґрунтування доцільності автоматичної моделі розгортання серверів. Практична цінність полягає у можливості використання методики автоматичного розгортання серверів, що дозволить більш ефективно розподіляти людські, часові та матеріальні ресурси. У розділі «Економіка» проведені розрахунки трудомісткості розробки програмного забезпечення, витрат на створення ПЗ і тривалості його розробки, а також проведені маркетингові дослідження ринку збуту дослідженного програмного продукту.
 • Item
  Дослідження та розробка засобів управління технологічними процесами на сортувальній станції за допомогою методів штучного інтелекту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Продан, Ілля Ігорович
  UKR: Об’єктом дослідження є застосування методів штучного інтелекту для управління на сортувальних гірках. Предметом дослідження є використання методів штучного інтелекту для удосконалення управління парковою гальмівною позицією на автоматизованих сортувальних гірках. Метою кваліфікаційної роботи є розробка та дослідження засобів прогнозування ходового опору відчепів із застосування штучної нейронної мережі. Задачі дослідження: - проведення аналізу використання засобів штучного інтелекту на сортувальних станціях - виконання дослідження напрямків удосконалення управління парковою гальмівною позицію із використанням ШНМ - виконання дослідження оцінювання ходового опору відчепів на сортувальних коліях з використанням ШНМ - розробка оптимальної моделі ШНМ та проведення тестувань з її використанням. Галуззю застосування даної кваліфікаційної роботи є системи автоматизації розформування составу на сортувальних гірках.
 • Item
  Дослідження систем автоматизованого тестування безпеки веб-додатків
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Піддубняк, Поліна Володимирівна
  UKR: Об’єктом дослідження магістерської роботи є процес проектування та дослідження системи автоматизованого тестування веб-додатків. Мета кваліфікаційної роботи - дослідження та проектування системи автоматизованого тестування безпеки веб-додатків. У першому розділі роботи досліджено проблеми захисту веб-додатків та визначено актуальність автоматизованого тестування. Другий розділ роботи присвячений огляду засобів захисту веб-додатків. У третьому розділі виконано розробку та дослідження системи автоматизованого тестування безпеки веб-додатків. У четвертому розділі розглянуто питання з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях. Галузь застосування – розроблену систему автоматизованого тестування безпеки веб-додатків можна застосовувати підприємствами та організаціями, які безпосередньо використовують у своїй діяльності веб-додатки. Економічна ефективність полягає у зменшенні витрат на купівлю ліцензій автоматизованих систем тестування безпеки веб-додатків.
 • Item
  Дослідження методів підвищення безпеки веб‐додатків
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Павленко, Ілля Іванович
  UKR: В даній роботі були розглянуті можливі та найбільш розповсюджені вразливості веб-додатків, створених з допомогою WCMS Wordpress, проаналізовані методи підвищення безпеки додатку та надано рекомендації для застосування цих методів.
 • Item
  Дослідження та розробка засобів захищеного обміну повідомленнями
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Любушкін, Денис Євгенович
  UK: Любушкін Д. Є. Дослідження та розробка засобів захищеного обміну повідомленнями. – Український державний університет науки і технологій, кафедра електронних обчислювальних машин. – Дипломна робота. – 81с., 27 рис., 5 табл., 21 джерело, 2 додатки. Об’єктом дослідження в даній дипломній роботі є засоби захищеного обміну повідомленнями. Метою дипломної роботи є розробка програмних засобів захищеного обміну повідомленнями, в яких передбачено використання раціонального набору криптографічних функцій з точки зору збереження конфіденційності повідомлення та швидкодії апаратної частини. Проведено порівняльний аналіз перечислених засобів, їх функціональних частин, виділено їх переваги і недоліки у підходах до захисту інформації. Розроблено архітектуру власного комплексу засобів, його структуру, алгоритми роботи, розроблено та налагоджено програмне забезпечення. Проведено дослідження залежності часу виконання криптографічних операцій від довжини передаваного повідомлення для різного складу апаратної частини. Наведено рекомендації з використання окремих криптографічних алгоритмів для різних умов. Складено інструкцію із використання засобів та методику їх використання у навчальному процесі.
 • Item
  Програмно-апаратний комплекс надання електронних довірчих послуг
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Колядін, Микита Олександрович
  UK: Об’єкт досліджень: процес надання електронних довірчих послуг. Метою дипломної роботи є вдосконалення процедури використання кваліфікованого електронного підпису при наданні електронних довірчих послуг. Предмет досліджень: способи зберігання кваліфікованого електронного підпису. В першому розділі дипломної роботи проведено аналіз технології надання електронного підпису, можливих варіантів його використання і зберігання. Показана актуальність проблеми зберігання електронного підпису на підставі прийняття нових законів та поставлена задача для її вирішення. В другому розділі дипломної роботи проаналізовано функції кваліфікованих надавачів довірчих послуг на прикладі діючого центру сертифікації, проведено аналіз технологічної схеми та розроблені алгоритми роботи створеного комплексу надання електронних довірчих послуг. Розроблено програмне забезпечення для взаємодії із зовнішнім інтерфейсом комплексу. В третьому розділі наведено дослідження економічної доцільності впровадження комплексу в технологічну структуру кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг. Практична цінність роботи полягає у вдосконаленні процесу використання та зберігання кваліфікованого електронного підпису.
 • Item
  Дослідження та розробка комп’ютеризованої системи управління розумним будинком. Підсистема отримання інформації та автоматизації функцій
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Коломоєць, Олександр Олександрович
  UK: В магістерській роботі виконано дослідження та розробку комп’ютеризованої системи управління розумним будинком, а саме підсистему отримання інформації та автоматизації функцій. В цій системі передбачені наступні функції: управління освітленням; управління мікрокліматом; захист від протікання води; вентиляція; безпека; управління електроприладами. Метою роботи було проектування архітектури, розробка алгоритмів роботи і реалізація комп’ютеризованої системи управління розумним будинком для кінцевого споживача. Об'єктом дослідження були технології управління процесами контролю і збору даних про стан обладнання та повітря у приміщеннях. Предметом дослідження було використання сучасних технологій для автоматизації контролю та управління обладнанням будинку. Після дослідження енергоефективності без системи та із системою було зроблено висновки, що впровадження розробленої системи дозволить економити на витратах на електроенергію приблизно 40%.
 • Item
  Визначення атак на комп’ютерну мережу з використанням нейромережної технології
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Видиш, Анастасія Денисівна
  UK: У дипломній магістерській роботі виконано огляд нейронних мереж для визначення мережевих атак на комп’ютерну мережу. Математичний апарат – багатошаровий персептрон, нейро-нечітка мережа та мережа Кохонена. Для визначення ступеню імовірності атаки на комп’ютерну мережу використовується нейронечітка мережа. Для виявлення атаки та визначення її категорії – багатошаровий персептрон та мережа Кохонена. Нейро-нечітка мережа та багатошаровий персептрон створені за допомогою MatLAB, мережа Кохонена написана на мові програмування Python. На основі цих нейромереж проведені дослідженні: визначення оптимальних параметрів кожної нейромережі, визначення показників оцінки якості кожної нейромережі окремо та визначення показників оцінки якості при комбінованому підході. Для багатошарового персептрону було досліджено розмір вибірки та алгоритми навчання, розрахован розмір прихованого шару. Для нейро-нечіткої мережі було перевірено оптимальність розміру вибірки, методи навчання. Після навчання нейро-нечіткої мережі була зроблена перевірка на адекватність. Для мережі Кохонена зроблена перевірка розміру вибірки та підібраний оптимальний розмір карти. Оцінка якості проводилася для кожної нейромережі окремо – найкращий результат показав багатошаровий персептрон. При дослідженні оцінки якості для комбінованого підходу кращий результат отримано для багатошарового персептрона.
 • Item
  Розробка генератора характеристик для проектування систем автоматизації підприємств
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Бусирєв, Ігор Владиславович
  UK: Об’єкт дослідження є процеси функціонування і структури сучасних автоматизованих підприємств. Мета кваліфікаційної роботи розробити систему генерації шаблонів архітектур підприємств, що відрізняються видами забезпечення відповідних рішень. Задачі дослідження: Розглянути проблеми підготовки архітекторів підприємств з використанням шаблонів підприємств . Привести опис основних структурних елементів і видів забезпечення архітектур підприємств як об’єктів автоматизації. Вибрати програмне середовище для реалізації генератора та розробити додаток генерації шаблонів архітектур різної складності. Представити результати генерації, привести приклади застосування цього програмного забезпечення в учбовому процесі, проаналізувати отримані результати на коректний час виконання транзакцій. Галуззю застосування даної кваліфікаційної роботи є розробка системи генерації шаблонів архітектур підприємств за параметрами. Висновок: Наведений теоретичний опис моделі шаблону архітектур. Програмно реалізований генератор характеристик для проектування систем автоматизації підприємств за заданими параметрами. На основі отриманих структур досліджена технічна база на предмет часу виконання транзакції.
 • Item
  Дослідження та розробка засобів демонстрації біометричної аутентифікації за відбитками пальців
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2020) Сокольський, Ілан Олегович
  UK: Об’єктом дослідження в даній дипломній роботі є засоби біометричної аутентифікації за відбитками пальців. Мета кваліфікаційної роботи – розробка програмних засобів демонстрації біометричної аутентифікації за відбитками пальців з використанням локальних ознак. Здійснено огляд та аналіз існуючих методів та засобів біометричної аутентифікації, проведено порівняльний аналіз недоліків і переваг. Обрано метод аутентифікації за відбитками пальців за локальними ознаками. Розроблені інформаційна структура та функції комплексу, алгоритми роботи, написаний та налагоджений програмний комплекс.
 • Item
  Розробка навчально-методичного комплексу для курсового проектування з дисциплини «Комп'ютерні системи» (КС). Функціонально-логічна і конструктивна компоновка обчислювальних комплексів
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2020) Сінчук, Олександр Сергійович
  UK: В даному дипломному проекті був розроблений навчально-методичний комплекс для курсового проектування з дисципліни «Комп'ютерні системи» (КС). Функціонально-логічна і конструктивна компоновка обчислювальних комплексів. Розглянуті стадії концептуального проектування автоматизованих систем керування (АСК). Проведено огляд методики формалізації процесу компоновки технічних засобів КС. Проведено огляд деяких мов програмування, та їх порівняння. Розроблені таблиці для рішення задач в процесі курсового проектування.
 • Item
  Маршрутизація трафіку в мережі MPLS на основі використання нейронної мережі
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2020) Русінов, Андрій Сергійович
  UK: Виконаний огляд систем моделювання, що придатні для створення імітаційної моделі мережі MPLS, та нейронних мереж щодо організації маршрутизації в комп’ютерних мережах. Представлена загальна структура запропонованої системи маршрутизації в мережі MPLS, основу якої складають нейронні мережі (SOM, MLP) та імітаційна модель комп’ютерної мережі. У системі OPNET створені імітаційні моделі комп’ютерної мережі Придніпровської залізниці за технологіями Fast Ethernet та MPLS, на яких проведені відповідні дослідження мережевих характеристик. Визначено, що час очікування пакета в черзі на маршрутизаторі за технологією Fast Ethernet у середньому на 7 % менший ніж за MPLS та на 5 % за MPLS-TE. Для організації маршрутизації трафіку в мережі MPLS створені в MatLAB наступні нейронні мережі: SOM для кластеризації та MLP для визначення тунелю. SOM конфігурації 4*4 дозволяє розподілити потоки трафіку за умови максимального часу передачі пакета відповідно до 16-ти кластерів. Для навчання SOM використана вибірка, яка генерується випадковим чином та містить 6400 прикладів, навчання проводилося на протязі 200 епох. На MLP конфігурації 10-1-Х-4, на вхід якої передаються дані про потоки та тунелі, проведені дослідження середньоквадратичної помилки за кількістю прихованих нейронів. Визначено, що оптимальним варіантом є MLP конфігурації 10-1-30-4, яка навчається за алгоритмом Levenberg-Marquardt.