Розробка підсистеми оцінки показників надійності fi-транзакцій в комп’ютерних системах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: В даному дипломному проекті предметом дослідження є математичні методи опису функціонування систем реального масштабу часу та моделі оцінки показників надійності програмного забезпечення: ймовірність безвідмовної роботи системи при обробці кожного сигналу, що поступає до комп’ютерної системи. Метою роботи є застосування запропонованого методу оцінки показників надійності в процесі концептуального проектування інтегрованих комп’ютерних систем управління підприємствами різного призначення. Галуззю застосування даної кваліфікаційної роботи є проектування комп’ютерних систем реального часу на ранніх стадіях проектування. Можливість оцінки надійності на цій стадії дозволить в подальшому зробити оптимальний та економічно вигідний вибір елементів для реалізації системи.
ENG: In this project the subject of research is mathematical methods, which used to describe the operation of real-time systems and models for evaluating the reliability of software: the probability of failure of the system when processing each signal to the computer system. The purpose of the work is to apply the proposed method of evaluating reliability in the process of conceptual design of integrated computer management systems for various purposes. The field of application of this qualification work is the design of real-time computer systems in the early stages of design. The ability to evaluate the reliability at this stage will further make the optimal and cost-effective choice of elements for the implementation of the system.
Description
Keywords
СТС РЧ, комп’ютерна система, надійність, програмне забезпечення, STS RT, computer system, reliability, software, ВКР, КЕОМ
Citation
Сокур М. М. Розробка підсистеми оцінки показників надійності fi-транзакцій в комп’ютерних системах : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 123 – Комп’ютерна інженерія / наук. керівник А. А. Косолапов ; Укр. держ. ун-т науки і техногогій. Дніпро, 2021. 56 с.