Інші праці КЕОМ

Permanent URI for this collection

RU: Другие труды
EN: Other Works

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 95
 • Item
  Локальні мережі : навчально-методичні рекомендації щодо виконання групового завдання за результатами самостійної роботи
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Пахомова, Вікторія Миколаївна
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами безвідривної форми навчання спеціальностей 123 «Комп’ютерна інженерія» та 125 «Кібербезпека та безпека інформації» під час виконання групового завдання за результатами самостійної роботи з дисципліни «Локальні мережі».
 • Item
  Теорія інформації та кодування
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Рибалка, Роман Володимирович; Тимошенко, Людмила Сергіївна
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» за ОПП «Комп’ютерна ін-женерія» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» та ОПП «Кібербезпека» спе-ціальності 125 «Кібербезпека» під час виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія інформації та кодування». Навчально-методичні рекомендації містять основні теоретичні положення для засвоєння матеріалу, інструкції до виконання лабораторних робіт, вимоги до аналізу результатів та оформлення робіт.
 • Item
  Архітектура комп’ютерних систем. Частина 1
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Косолапов, Анатолій Аркадійович; Єгоров, Олег Йосипович; Тимошенко, Людмила Сергіївна
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначено студентам 3-го курсу спеціальності 125 «Кібербезпека» для підготовки до виконання практичних робіт з дисципліни «Архітектура комп’ютерних систем». Навчально-методичні рекомендації містять основні теоретичні положення щодо засвоєння матеріалу, вказівки до виконання практичних робіт, вимоги до аналізу результатів та оформлення робіт.
 • Item
  Бази даних
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Пахомова, Вікторія Миколаївна
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами безвідривної форми навчання спеціальностей 123 «Комп’ютерна інженерія» та 125 «Кібербезпека» під час виконання індивідуального завдання з дисципліни «Бази даних». Навчально-методичні рекомендації містять постановку індивідуального завдання, приклад його виконання, контрольні запитання та завдання.
 • Item
  Локальні мережі. Створення моделей локальних мереж за різними технологіями
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Пахомова, Вікторія Миколаївна
  UKR: У навчальному посібнику викладено методику створення моделей локальних мереж за різними технологіями та наведено приклади дослідження можливості їх використання в інформаційній системі залізничного транспорту. Призначений для опанування освітньої компоненти «Локальні мережі» за спеціальностями 123 «Комп’ютерна інженерія» та 125 «Кібербезпека».
 • Item
  Дослідження та розробка засобів біометричної ідентифікації та аутентифікації за клавіатурним почерком
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Ярьоменко, Данило Олександрович
  UKR: Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи магістра: 77 с., 37 рис., 8 табл., 1 додаток, 23 джерела. Об'єкт розробки – засоби біометричної ідентифікації та аутентифікації за клавіатурним почерком. Мета роботи – розробка та дослідження ефективності засобів біометричної ідентифікації та аутентифікації за клавіатурним почерком. Представлено аналіз методів та засобів біометричної ідентифікації та аутентифікації. Проведено аналіз методів оцінки клавіатурного почерку з використанням засобів штучного інтелекту. Обрано штучну нейронну мережу у якості засобу біометричної ідентифікації та аутентифікації за клавіатурним почерком. Розроблено структуру нейронної мережі, проведено її налаштування, навчання та тестування. Проведено дослідження ефективності ідентифікації та аутентифікації на базі штучної нейронної мережі та класичного підходу. Показано ефективність засобів побудованих на базі штучної нейронної мережі.
 • Item
  Прогнозування затримки на маршрутизаторі комп’ютерної мережі засобами нейронечіткої мережі
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Хрестян, Анна Вячеславівна
  UKR: Магістерська робота виконана на 64 сторінках, містить 47 ілюстрацій, 3 таблиці, 21 джерело та 4 додатків. Створена в системі MatLAB нейронечітка мережа (глибина занурення – 3), в основі якої система із 8 правил при наступних параметрах: Гауссовський тип приналежності для вхідних нейронів; лінійний тип приналежності для результуючого нейрону; гібридний метод оптимізації навчання. Мета дослідження – прогнозування затримки на маршрутизаторі комп’ютерної мережі засобами нейронечіткої мережі. Об’єкт дослідження – часовий ряд затримок на маршрутизаторі комп’ютерної мережі. Предмет дослідження – параметри нейронечіткої мережі. Методи дослідження – розрахунок показника Херста для часового ряду затримок на маршрутизаторі комп’ютерної мережі; створення за методом Сугено нейронечіткої мережі для прогнозування затримки на маршрутизаторі; навчання та тестування створеної нейронечіткої мережі за різними методами оптимізації: зворотнього поширення помилки та гібридним; оцінка за допомогою MAPE прогнозу на створеній нейронечіткій мережі. У роботі визначені похибки створеної нейронечіткої мережі при навчанні та тестуванні. Проведено дослідження похибки створеної нейронечіткої мережі при використанні різних функцій приналежності нейронів.
 • Item
  Дослідження оптимальних параметрів WLAN на створеній програмній моделі мурашиного алгоритму
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Салогуб, Максим Володимирович
  UKR: Магістерська робота виконана на 133 сторінках, містить 21 ілюстрацій, 1 таблицю, 39 джерел та 4 додатки. Створено програмну модель «MarshYard_Ant» засобами JavaScript для планування бездротових локальних мереж сортувальних станцій різної потужності з використанням елітної стратегії мурашиної системи. Мета дослідження – дослідити оптимальні параметри WLAN на створеній програмній моделі мурашиного алгоритму. Об’єкт дослідження – топологія бездротової локальної мережі. Предмет дослідження – сортувальні станції різної потужності. Методи дослідження – методика розгортання бездротової мережі, що орієнтована на максимальну пропускну здатність; елітна стратегія мурашиного алгоритму; використання стандартних програмних засобів JavaScript. У роботі визначена кількість базових станцій бездротових локальних мереж для сортувальних станцій різної потужності. Проведено дослідження впливу кількості мурах на оптимальну кількість базових станцій WLAN сортувальних станцій та відповідний час пошуку рішення.
 • Item
  Дослідження систем і алгоритмів керування безпілотними транспортними засобами
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Остапець, Ярослав Денисович
  UKR: Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи магістра: 89 с., 27 рис., 4 табл., 2 додатки, 45 джерел. Об’єкт дослідження – системи і алгоритми керування безпілотними транспортними засобами (БТЗ). Мета роботи – оцінка ефективності систем і алгоритмів керування БТЗ з використанням маркерів. Методи дослідження – експериментальне дослідження з використанням інтелектуальної камери машинного зору, імітаційне моделювання в середовищі Matlab. Здійснено огляд та аналіз засобів збору інформації у наземних БТЗ. Наведено узагальнену архітектуру системи керування БТЗ. Проведено порівняльний аналіз засобів та методів для організації підсистем локалізації та сприйняття. Сформовано узагальнену структуру обробки візуальних міток та узагальнений алгоритм системи керування БТЗ. Проведено дослідження ефективності застосування візуальних міток, таких як маркери ArUco, ARToolKitPlus та QR-коди. Розроблено імітаційну модель у середовищі Matlab, за результатами моделювання отримано оцінку втрат в умовах помилок розпізнавання міток. Результати роботи можуть застосовуватися при створенні та аналізі ефективності алгоритмів керування БТЗ на основі візуальних міток всередині приміщень.
 • Item
  «Розробка комплексу лабораторних робіт щодо дослідження бездротової мережі Wi-Fi». Розгортання бездротової мережі Wi-Fi в інфраструктурному режимі та дослідження її роботи
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Олійник, Кирило Олегович
  UKR: Магістерська дисертація виконана на 90 сторінках, містить 41 ілюстрацій та 24 джерел. Мета роботи – дослідження принципів побудови та функціонування бездротових мереж Wi-Fi та розробка на основі цього комплексу лабораторних робіт, що забезпечать практичне засвоєння студентами архітектури, апаратного і програмного забезпечення технології Wi-Fi, нададуть навички проектування, налаштування, аналізу, діагностики та моніторингу роботи Wi-Fi мереж з використанням сучасних програмних інструментів. Об’єкт дослідження – розгортання бездротової мережі Wi-Fi в інфраструктурному режимі. Предмет дослідження – процес налаштування мережевого обладнання для розгортання мережі Wi-Fi в інфраструктурному режимі. Методи дослідження – аналіз мережевого трафіку, вимірювання параметрів бездротового зв’язку. Одержані результати – проаналізовано принципи Wi-Fi, створено тестову мережу, досліджено її роботу, розроблено лабораторні роботи та контрольні запитання для вивчення технології Wi-Fi.
 • Item
  Розробка моделей складних інформаційно-комунікаційних систем та їх дослідження для використання у навчальному процесі
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Коцюбинський, Сергій Сергійович
  UKR: Магістерська дисертація виконана на 56 сторінках, містить 22 ілюстрацій, 5 таблиць, та 20 джерел. Мета даної дипломної роботи є аналіз, вибір та використання програмних засобів моделювання, вивчення особливостей інструментів для дослідження механізмів функціонування інформаційних систем, побудова імітаційних моделей та аналіз результатів моделювання. Цілі дипломної роботи: • Аналіз програмних засобів моделювання та вибір оптимального інструменту. • Побудова імітаційної моделі інформаційно-комунікаційної системи. • Дослідження та аналіз функціонування системи з використанням побудованої моделі. Методи дослідження: Системний аналіз історії та основ моделювання інформаційно-комунікаційних систем. Виконано аналіз основних засобів моделювання інформаційно-комунікаційних систем серед яких перевагу віддано пакету Java Modeling Tools. Побудова імітаційних моделей розглядається на прикладі двох серверної ІКС, що працює з дисковим простором за схемою RAID0 та описаним механізмом розподілу заявок. Результати роботи можуть бути використані в процесі концептуального проектування інформаційно-керуючих систем для підприємств промисловості та транспорту.
 • Item
  Комплексна тема «Розробка комплексу лабораторних робіт щодо дослідження бездротової мережі Wi-Fi». Розділ «Дослідження механізмів безпеки бездротової мережі Wi-Fi»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Компанієць, Владислав Вадимович
  UKR: Магістерська дисертація виконана на 84 сторінках, містить 33 ілюстрацій, 4 таблиць та 19 джерел. Мета роботи – розробка комплексу лабораторних робіт для дослідження механізмів безпеки бездротових мереж Wi-Fi студентами кафедри ЕОМ. Об'єкт дослідження – безпека бездротових мереж Wi-Fi. Предмет дослідження – механізми захисту бездротових мереж Wi-Fi від несанкціонованого доступу та перехоплення трафіку. Мета роботи – розробка комплексу лабораторних робіт для дослідження механізмів безпеки бездротових мереж Wi-Fi студентами кафедри ЕОМ. Методи дослідження – аналіз науково-технічної літератури, експериментальні дослідження безпеки Wi-Fi мережі з використанням Wireshark та Aircrack-ng, статистична обробка результатів. Одержані результати – у роботі проаналізовано стандарти безпеки бездротових мереж, досліджено методи налаштування механізмів захисту Wi-Fi. Проведено експериментальні дослідження щодо перехоплення трафіку у тестовій мережі. Розроблено 2 лабораторні роботи для вивчення студентами питань забезпечення безпеки бездротового зв’язку.
 • Item
  Розробка з використанням ПЛІС і дослідження багатоядерного процесора
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Демидович, Віктор Миколайович
  UKR: Магістерська дисертація виконана на 97 сторінках, містить 58 ілюстрацій, 1 таблицю, 3 додатка та 35 джерел. У роботі досліджується багатоядерний процесор розроблений засобами ПЛІС для виконання матричних операцій. Дуже актуальними у світі обчислювальної техніки були і залишаються ПЛІС, з урахуванням своєї гнучкості та можливості програмування, ПЛІС можуть бути використані у паралельних обчислюваннях. Наприклад, для матричних обчислень. Одним з можливих шляхів реалізації матричних обчислень є створення багатоядерного спеціалізованого процесора. Мета роботи – розробити засобами ПЛІС багатоядерний процесор для виконання матричних операцій та дослідити ефективність його роботи. Мета дослідження – дослідити синтезовану схему розробленого багатоядерного процесору та її роботу під час виконання матричних операцій. Об’єкт дослідження – розроблений засобами ПЛІС багатоядерний процесор. Предмет дослідження – витрачені ресурси ПЛІС при синтезі схеми. Методи дослідження – аналіз навантаження на ПЛІС Virtex 7 xc7vx690t ffg1157-2 при реалізації багатоядерного процесору для матричних операцій.
 • Item
  Дослідження алгоритмів знаходження дерева Штейнера для побудови мереж в розподілених комп'ютерних системах
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Глушков, Олег Володимирович
  UKR: Магістерська дисертація виконана на 76 сторінках, містить 34 ілюстрацій, 6 таблиць, 3 додатка та 25 джерел. У дисертації досліджуються алгоритми знаходження дерева Штейнера та їх класифікація. Описується розроблений вдосконалений алгоритм знаходження точок Штейнера та проводяться дослідження його характеристик та ефективності. Об’єкт розробки – методи побудови мереж в розподілених комп'ютерних системах. Предмет дослідження - розробка вдосконаленого алгоритму знаходження точок Штейнера. Мета роботи – визначення оптимального способу організації мережі комунікації на підприємстві. Методи дослідження – аналіз схем побудови мінімального остовного дерева Штейнера за допомогою алгоритмів та визначення способів для оптимізації та поліпшення організації мережі. Визначено способ вдосконалення алгоритма побудові дерева Штейнера. Результати роботи можуть стати основою для вдосконалення не тільки існуючих комунікаційних мереж, а також в інших різноманітних сферах діяльності.
 • Item
  Використання ПЛІС в багатопроцесорних системах
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Ванін, Максим Віталійович
  UKR: Магістерська робота виконана на 73 сторінках, містить 32 ілюстрацій, 2 таблиці, 11 джерело та 4 додатків. Створена в САПР Vivado 2018.2 операційна частина багатопроцесорної системи. Мета дослідження – аналіз багатопроцесорних систем на ПЛІС та реалізація операційної частини чотирипроцесорної системи на ПЛІС для виконання арифметичних операцій над комплексними числами. Об’єкт дослідження – розроблена операційна частина багатопроцесорної системи. Предмет дослідження – комплексні числа. Методи дослідження – шляхом моделювання цієї операційної частини багатопроцесорної системи при послідовному і паралельному виконанні математичних операцій додавання, віднімання, множення і ділення комплексних чисел. У роботі проведено огляд багатопроцесорних систем та ПЛІС. Проведено дослідження операційної частини багатопроцесорної системи при виконанні математичних операцій при послідовному і паралельному роботі процесорів.
 • Item
  Захист інформації в комп’ютерних мережах
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Жуковицький, Ігор Володимирович; Остапець, Денис Олександрович
  UKR: У навчальному посібнику викладено теоретичні основи захисту інформації в комп’ютерних мережах, перш за все в мережі Internet. Призначений для опанування освітньої компоненти «Захист інформації в комп’ютерних мережах» та дипломного проєктування за спеціальністю 125 «Кібербезпека та захист інформації» для ОП «Кібербезпека та захист інформації» першого (бакалаврського) рівня.
 • Item
  Computer Architecture
  (Ukrainian State University of Science and Technologies, 2024) Kosolapov, Anatolyi; Yehorov, Oleh; Tymoshenko, Liudmyla
  ENG: Educational and methodical recommendations are intended for students of the 3rd year of the specialty 123 "Computer Engineering" to prepare for the coursework in the discipline "Computer Architecture". Educational and methodological recommendations contain the main theoretical provisions for mastering the material, instructions for performing coursework, requirements for analysis of results and design of works.
 • Item
  Обчислювальна техніка в інженерних та економічних розрахунках. Основи автоматизації розрахунків у пакеті Excel
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Доманська, Галина Анатоліївна; Скабалланович, Тетяна Іванівна; Бондарєва, Валентина Сергіївна
  UKR: Методичні рекомендації призначені для підготовки до виконання практичних робіт із дисципліни «Обчислювальна техніка в інженерних та економічних розрахунках» (розділ «Основи автоматизації розрахунків у пакеті Excel») студентам І курсу таких спеціальностей: 275 «Транспортні технологій», 273 «Залізничний транспорт», 274 «Автомобільний транспорт», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 133 «Галузеве машинобудування», 101 «Екологія», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент».
 • Item
  Комп'ютерні мережі (Частина 2)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Жуковицький, Ігор Володимирович; Заєць, Олексій Петрович; Дзюба, Володимир Володимирович
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами безвідривної форми навчання спеціальностей 123 «Комп'ютерна інженерія» та 125 «Кібербезпека та безпека інформації» під час виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп'ютерні мережі» в другому модулі курсу. Навчально-методичні рекомендації містять основні теоретичні положення для засвоєння матеріалу, інструкції до виконання лабораторних робіт, вимоги до аналізу результатів та оформлення робіт, контрольні питання.
 • Item
  Комп'ютерні мережі (Частина 1)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Жуковицький, Ігор Володимирович; Заєць, Олексій Петрович; Дзюба, Володимир Володимирович
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами безвідривної форми навчання спеціальностей 123 «Комп'ютер-на інженерія» та 125 «Кібербезпека та безпека інформації» під час виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп'ютерні мережі» в першому модулі курсу. Навчально-методичні рекомендації містять основні теоретичні положення для засвоєння матеріалу, інструкції до виконання лабораторних робіт, вимоги до аналізу результатів та оформлення робіт, контрольні питання.