Випуск 2 (18) (RTEM)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Актуальні питання розвитку мультимодальних перевезень в Україні
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Дніпро, 2019) Бєлова, Алла Іванівна; Новальська, Н. І.; Орловська, Олександра Володимирівна
  UK: Мета. Розглянуто стан та тенденції змін в питанні розвитку мультимодальних перевезень в Україні. Досліджено існуючу систему міжнародних транспортно-комунікаційних зв'язків України. Розглянуті питання перспектив розвитку контейнерних перевезень вантажів. Визначено основні проблеми, які гальмують розвиток мультимодальних перевезень в Україні, а також окреслено необхідні заходи щодо їх усунення. Метою дослідження є процес організації мультимодальних перевезень залізничним транспортом, виявлення проблем розвитку у сучасних умовах. Метод дослідження полягає у аналізі явищ та процесів, що відбуваються в процесі організації мультимодальних перевезень. Результати: проведено дослідження стану мультимодальних перевезень в Україні, окреслені основні проблеми. Практичне значення: визначені переваги та запропоновані шляхи організації мультимодальних перевезень в Україні.
 • Item
  Імітаційне моделювання плинності персоналу на підприємствах
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Белопольський, М. Г.; Жилінська, Людмила Олександрівна; Тарасевич, О. В.
  UK: Мета. Здійснити імітаційне моделювання плинності персоналу на підприємствах. Методика. Для вирішення поставленої мети у роботі використано такі методи дослідження: імітаційне моделювання, узагальнення критичний аналіз, коефіцієнтний. Результати. Здійснено імітаційне моделювання плинності персоналу на підприємствах України, визначено тенденцію ключових показників. Наукова новизна. У роботі побудовано імітаційну модель, що на відміну від існуючих, враховує базові показники, а саме: коефіцієнт обороту по прийому, коефіцієнт обороту по вибуттю, коефіцієнт необхідного обороту персоналу, коефіцієнт надлишкового обороту зі звільнення, коефіцієнт загального обороту персоналу, коефіцієнт приросту персоналу, коефіцієнт змінюваності персоналу, повний період змінюваності персоналу, рівень стабільності кадрів та рівень продуктивності персоналу. Практична значимість. Використання побудованої моделі дозволяє розраховувати показники плинності персоналу для конкретного підприємства, змінюючи відповідні вхідні дані, враховуючи власні потреби та наявні ресурси.
 • Item
  Формування доходів регіонального бюджету в умовах децентралізації
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Коренюк, П. І.; Клісіньські, Я.; Коренюк, Людмила Володимирівна
  UK: Мета. Робота присвячена проведенню аналізу формування доходної частини регіонального бюджету Дніпропетровської області в умовах децентралізації та розробка інструментарію перетворення регіонального бюджету в ефективний інструмент соціально-економічного розвитку регіону. Методика. Для вирішення даної наукової проблематики застосовано: структурний метод; порівняльного аналізу емпіричних даних; абстрактно-логічного узагальнення. Результати. У роботі проаналізовано проблеми та чинники формування доходів регіонального бюджету на прикладі такого промислового регіону як Дніпропетровська область. На основі структурного аналізу податкових надходжень визначено резерви наповнення регіонального бюджету. Визначено основні шляхи зміцнення фінансової бази регіонального бюджету та вказано на пріоритетні напрямки його перетворення в ефективний інструмент соціально-економічного розвитку промислового. Наукова новизна. У процесі аналізу формуванні доходів регіонального бюджету висновки та пропозиції здійснені під призмою специфіки Дніпропетровської області як промислового регіону. Практична значимість. Окремі результати та висновки статті можуть бути використані органами місцевої влади та місцевого самоврядування промислових областей
 • Item
  Стан і напрямок розвитку українських виробників автотранспортних засобів в умовах національного ринку
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Байгушев, Володимир Володимирович
  UKR: Мета. Виконати дослідження стану виробництва автотранспортних засобів українськими підприємствами і обґрунтувати напрями їх подальшого розвитку в умовах сучасного національного ринку. Методика. Для дослідження використана загальна теорія систем і системний аналіз. Результати. Визначено, що за період 2009 – 2018 р.р. виробництво автотранспортних засобів в Україні має принципові ознаки невизначеності та запропоновані напрямки сталого конкурентоспроможного розвитку. Наукова новизна. Розроблені та визначені кількісні оцінки показників стану невизначеності виробництва автотранспортних засобів в галузі. Практична значимість. Визначено конкурентні переваги напрямку подальшого розвитку українських підприємств для виробництва автотранспорту на прикладі бізнесу ЗАТ "Єврокар".
 • Item
  Psychological Provision of Professional Health of Specialists of Economic Sphere
  (Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro, 2019) Golovkova, Lyudmila S.; Sheviakov, A. V.; Golovkova, A. E.
  EN: The purpose of the article is to find a new solution to the problem of creating psychosocial foundations of occupational health of economic specialists from the standpoint of behavioral economics. Methods. Methodical principles of formation and development of professional health of specialists are distinguished: stages, regularities, dynamics. The Results. The psychosocial specificity of research and the levels of formation and preservation of health of specialists in the economic sphere are revealed. The essence, types, components and criteria of labor protection of specialists of economic sphere are determined. Scientific novelty. The conceptual model of formation and preservation of health of specialists of the economic sphere is offered, which is implemented as a theoretical and methodological strategy of a systematic and holistic process of ensuring the achievement of the result of professional activity. The practical significance. New ideas about a healthy person who responsibly manages his own health and realizes himself in society, the image of a specialist who independently sets the goals of formation and preservation of occupational health, chooses the best ways and means of their achievement.