Випуск 11 (ПЕТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Аналіз ринку пасажирських залізничних перевезень
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2016) Чаркіна, Тетяна Юріївна
  UKR: Мета. Для підвищення конкурентоспроможності залізничних пасажирських перевезень необхідно дослідити та проаналізувати фактори, які безпосередньо впливають на конкурентну боротьбу на ринку транспортних послуг, визначити методи конкуренції, які можна рекомендувати пасажирському департаменту для підвищення ефективності його діяльності. Методики. Для проведення досліджень у роботі використовувалися методи: конкуренції, математичної статистики, математичного аналізу, статистичного групування та прийняття рішень і системний підхід. Результати. Для підвищення конкурентоспроможності пасажирських перевезень на сучасному транспортному ринку ПАТ «УЗ» залежно від сили конкуренції в транспортній галузі мусить використовувати одночасно такі стратегії поведінки продавця послуг: адаптацію, диверсифікацію, диференціацію, інтеграцію, інновацію та концентрацію. Наукова новизна. Набуло подальшого розвитку термінологічне визначення конкурентоспроможності пасажирських залізничних перевезень – це перевезення, що мають особливі властивості (надійність, ритмічність, безпека руху, комфорт, відносно висока швидкість і низька собівартість перевезень та розвинутий спектр додаткових послуг), які відрізняють їх від інших видів перевезень і відповідають потребам та вимогам конкурентного ринку з урахуванням величини витрат на задоволення запитів пасажирів. Набуло подальшого розвитку термінологічне поняття «ринок транспортних послуг» – це умовне місце купівлі та продажу послуги на перевезення пасажирів, які відбуваютьcя на теренах України та закордонних країн в умовах інтенсивної конкуренції з додержанням етичних та правових норм і правил. Практична значимість. Запропонована класифікація методів конкуренції, які можна використовувати для підвищення конкурентоспроможності пасажирських перевезень. Це дозволить визначити вагомість кожного з них та сконцентрувати зусилля на отриманні найбільшого ефекту від їх впровадження.
 • Item
  Тенденції розвитку залізничного туризму в західному регіоні України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016) Копитко, Василь Іванович; Орловська, Олександра Володимирівна
  UK: Мета. Метою дослідження є розгляд можливостей використання транспортної складової, зокрема залізничного транспорту, під час здійснення туристичних подорожей у Західному регіоні України, а також формулювання завдань транспорту з урахуванням наявних можливостей щодо обслуговування потенційних клієнтів туристичної галузі з дотриманням європейських стандартів. Методика. Методичною основою дослідження є праці вітчизняних вчених з функціонування залізничного туризму та туристичної діяльності в регіонах України. Результати. У Західному регіоні України розвиток залізничного туризму й комерційна діяльність, пов’язана з цим напрямком, мають серйозні перспективи, оскільки в нашій країні є багато рекреаційних ресурсів та добре розвинена мережа залізниць, що надає можливість організації різноманітних за формою та змістом залізничних турів.У цьому контексті доречно розглянути методику організації транспортного туризму на принципах бенчмаркінгу. Наукова новизна. На основі виконаних досліджень доведено, що саме залізнична галузь може забезпечити комфортну та безпечну подорож, створює умови для організації туристичних маршрутів з метою ознайомлення з краєвидам Західного регіону, гарантуючи своєчасне виконання графіка руху поїздів, а також пропонуючи систему знижок, що дозволяє потенційним клієнтам заощадити на подорожі. Практична значимість. Запропоновані автором положення дають можливість для подальшого розвитку послуг транспортної інфраструктури туризму, що позитивно впливатиме на туристичну галузь у цілому, дозволять гармонізувати структуру туристичних пакетів, забезпечити задоволення споживчого попиту, розвиток нових форм туризму, транспортну доступність нових туристичних напрямків і сприяти економічному розвитку регіонів та держави.
 • Item
  Пepcпeктивнi нaпpямки poзвитку тpaнcпopтнoї cиcтeми з уpaxувaнням cтpaтeгiчниx пpiopитeтiв нaцioнaльнoї eкoнoмiки
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016) Кириленко, Оксана Миколаївна; Міщенко, Максим Іванович
  UK: Мета. Мета дослідження полягає у виявленні та визначенні на основі встановлених стратегічних пріоритетів розвитку економіки перспектив та напрямків розвитку транспортної системи України. Методика. Запропонована робота складається з двох основних етапів: етапу формування вихідних даних, необхідних для реалізації процесу прогнозування перспективних напрямків розвитку транспортної системи; етапу обґрунтування стратегічних пріоритетів. Результати. З дocлiджeння випливає, щo нaйпepcпeктивнiшими нaпpямкaми poзвитку тpaнcпopтнoї cиcтeми в умoвax pинкoвoї eкoнoмiки є: oнoвлeння pуxoмoгo cклaду; пoлiпшeння iнвecтицiйнoгo клiмaту в гaлузi; лiбepaлiзaцiя тpaнcпopтнoгo pинку тa iнтeгpaцiя вiтчизнянoї тpaнcпopтнoї cиcтeми дo євpoпeйcькoї тa мiжнapoднoї тpaнcпopтниx cиcтeм; пiдвищeння eфeктивнocтi дepжaвнoгo упpaвлiння в гaлузi тpaнcпopту. У цілому визначення перспективних напрямків розвитку транспортної мережі України підтвердило їх тісний взаємозв’язок з перспективами функціонування вантажоутворюючих галузей національної економіки та прогнозованою їх потребою в споживанні транспортної продукції. Iнтeгpaцiя вiтчизнянoї тpaнcпopтнoї cиcтeми дo євpoпeйcькoї тa мiжнapoднoї тpaнcпopтниx систем можлива шляxoм: зaбeзпeчeння poзвитку eкcпopту тpaнcпopтниx пocлуг, eфeктивнoгo викopиcтaння тpaнзитнoгo пoтeнцiaлу, пiдвищeння кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi вiтчизнянoгo тpaнcпopту нa мiжнapoднoму pинку тpaнcпopтниx пocлуг; пpиєднaння й зaбeзпeчeння викoнaння мiжнapoдниx тpaнcпopтниx кoнвeнцiй тa угoд; узгодження вiтчизнянoгo зaкoнoдaвcтвa з тpaнcпopтним зaкoнoдaвcтвoм ЄC; poзpoблeння тa упpoвaджeння вiдпoвiднo дo мiжнapoдниx вимoг тexнiчниx тa тexнoлoгiчниx peглaмeнтiв i cтaндapтiв; унiфiкaцiї вимoг дo пepeвiзникiв; зaбeзпeчeння cпiвpoбiтництвa з ЄC з мeтoю poзвитку мiжнapoдниx тpaнcпopтниx кopидopiв, визнaчeниx гpупoю виcoкoгo piвня Євpoпeйcькoї Кoмiciї; зaбeзпeчeння poзвитку cпiвpoбiтництвa з Пoльщeю, Бiлopуccю тa iншими дepжaвaми з питaнь opгaнiзaцiї кoнтpeйлepниx перевезень тощо. Наукова новизна. Запропоновано комплексний підхід до вдосконалення системи планування перспективних напрямків розвитку транспортної системи України під впливом специфічних особливостей функціонування вантажоутворюючих галузей. Практична значимість. Основні результати роботи можуть бути використані для вдосконалення системи планування розвитку транспортної системи та окремих видів транспорту як у вантажному, так і в пасажирському русі.
 • Item
  Методичний підхід щодо визначення плати за доступ до інфраструктури залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016) Савицька, Таїсія Миколаївна
  UК: Мета. Метою дослідження є розробка методичного підходу щодо визначення плати за доступ до інфраструктури залізничного транспорту. Методика. Для розв’язання задач такого класу в роботі запропоновано нову методику, яка розроблена на основі розподілу умовно-постійних витрат з урахуванням факторів впливу на їх величину. Ця методика дозволяє коректно розподіляти витрати за користування інфраструктурою між окремими клієнтами. Результати. Із чинної номенклатури витрат було виокремлено витрати на утримання інфраструктури, що містять дві складові на основі аналізу технологічних процесів утримання та ремонту інфраструктури: фіксовану та змінну. Проаналізовано недоліки існуючих підходів та запропоновано новий підхід щодо розподілу умовно-постійних витрат та поступовому переході до ринкової системи ціноутворення. Наукова новизна. Набув подальшого розвитку методичний підхід щодо визначення плати за доступ до інфраструктури залізниць (постійна частина витрат), який, на відміну від існуючих методик, враховує частку кожного перевізника в практичному обсязі поїздопотоку на конкретній ділянці, що дозволяє обґрунтовано розподіляти умовно-постійні витрати між учасниками перевізного процесу, стимулювати ефективний розподіл пропускної спроможності. Вперше запропоновано змішану модель встановлення плати за доступ до інфраструктури, яка передбачає можливість альтернативного вибору віднесення умовно-постійної частини витрат на споживача інфраструктурних послуг згідно із часткою в практичному поїздопотоці на конкретній ділянці інфраструктури або згідно із еластичністю попиту споживача, що дозволить менеджеру інфраструктури ефективніше покривати понесені витрати, підвищувати попит на свої послуги та відповідає умовам недискримінаційного доступу та прозорості формування. Практична значимість. Впровадження вказаної методики дозволить розрахувати реальну, економічно обґрунтовану плату за доступ до інфраструктури, стимулюватиме менеджера інфраструктури оптимізувати свою діяльність, залучати нових клієнтів, тим самим створювати конкурентні умови для перевізників.
 • Item
  Удосконалення обліку витрат у дистанції електропостачання
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016) Рогова, Катерина Олександрівна; П’ятигорець, Ганна Сергіївна
  UК: Мета. Стаття присвячена розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку витрат у дистанції електропостачання. Методика. Для розв’язання задач такого класу запропоновано застосувати методи аналізу, синтезу та порівняння, дедукції, індукції, логіки та абстрагування. Результати. У дослідженні наведено рекомендації, що частково допомагають розв’язати проблему удосконалення обліку експлуатаційних витрат та їх оптимізації в дистанції електропостачання. Наукова новизна. У роботі наведено пропозиції щодо удосконалення обліку витрат, серед яких можна виділити організацію обліку витрат за стадіями технологічного процесу, бюджетування доходів і витрат на виробництво, створення системи обліку витрат і калькулювання собівартості, що відбиває специфіку підприємства. Практична значимість. Використання наведених результатів дозволить оптимізувати експлуатаційні витрати дистанцій електропостачання.
 • Item
  Оцінка потенціалу будівельних підприємств в умовах економічної кризи
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016) Бобиль, Володимир Володимирович; Оберемок, Т. С.
  UK: Мета. Робота присвячена удосконаленню методичного підходу щодо визначення потенціалу будівельних підприємств в умовах економічної кризи. Методика. У роботі запропоновано новий підхід до елементного складу потенціалу підприємства та визначення площі «квадрату потенціалу». Результати. У роботі наведено методичний підхід до розрахунку площі «квадрату потенціалу». Для більш точного визначення потенціалу будівельних підприємств пропонується використовувати розширене коло показників, які б враховували особливості оцінки підприємств будівельної галузі в умовах економічної кризи. Наукова новизна. Запропоновано удосконалений методичний підхід для визначення потенціалу будівельних підприємств в умовах кризи. Практична значимість. Використання наведеного методичного підходу дозволить менеджерам будівельних підприємств приймати ефективні управлінські рішення в умовах економічної кризи.
 • Item
  Визначення економічної ефективності залізничних екскурсій
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016) Бараш, Юрій Савелійович; Марценюк, Лариса Володимирівна
  UKR: Мета. Для підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту автори пропонують розвивати в Україні залізничний туризм. Метою статті є розробка нового підходу до визначення економічної ефективності залізничних екскурсій, який дозволить врахувати всі витрати туристичної компанії під час визначення реального чистого прибутку від туристичних послуг. Методика. Автори пропонують нову методику визначення економічної ефективності залізничних екскурсій різної тривалості, яка буде враховувати доходи від додаткових перевезень та витрати на організацію та обслуговування цих подорожей і містить такі складові: витрати на проїзд вузькими залізничними коліями в прямому та зворотному сполученні з урахуванням харчування в поїзді протягом певного періоду; прогнозні витрати на оплату екскурсійних поїздок, що входять у туристичну путівку; прогнозні витрати на харчування туристів, крім харчування, оплата якого входить в вартість путівки; прогнозні витрати на проживання туристів у готелях; прогнозні витрати на автомобільні трансфери для доставки туристів від залізниці або готелів до місць надання туристичних послуг. Результати. У результаті запропонованих авторами заходів очікується зростання пасажиропотоку на залізниці, підвищення іміджу українських залізниць всередині країни та за її межами, залучення додаткових коштів на оновлення застарілої інфраструктури та рухомого складу, відновлення об’єктів культурно-історичного значення, створення нових робочих місць, стримання міграційних процесів у Західній Україні. Наукова новизна. У статті авторами вперше розроблено теоретико-методичний підхід до визначення економічної ефективності короткострокових оглядових залізничних екскурсій, самостійних та комбінованих багатоденних туристичних подорожей з використанням існуючих залізничних колій, який враховує витрати на перевезення туристів залізницею, автомобільні трансфери, вартість усіх видів екскурсій, харчування у ресторанах та колибах, проживання в готелях, що дозволить підвищити ефективність діяльності туристичних компаній. Практична значимість. У результаті використання запропонованої авторами методики можливе підвищення рентабельності діяльності приватних туристичних кампаній та державних перевізників.