Удосконалення обліку витрат у дистанції електропостачання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UК: Мета. Стаття присвячена розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку витрат у дистанції електропостачання. Методика. Для розв’язання задач такого класу запропоновано застосувати методи аналізу, синтезу та порівняння, дедукції, індукції, логіки та абстрагування. Результати. У дослідженні наведено рекомендації, що частково допомагають розв’язати проблему удосконалення обліку експлуатаційних витрат та їх оптимізації в дистанції електропостачання. Наукова новизна. У роботі наведено пропозиції щодо удосконалення обліку витрат, серед яких можна виділити організацію обліку витрат за стадіями технологічного процесу, бюджетування доходів і витрат на виробництво, створення системи обліку витрат і калькулювання собівартості, що відбиває специфіку підприємства. Практична значимість. Використання наведених результатів дозволить оптимізувати експлуатаційні витрати дистанцій електропостачання.
RU: Цель. Статья посвящена разработке практических рекомендаций по совершенствованию учета затрат в дистанции электроснабжения. Методика. Для решения задач такого класса в работе предложено использовать методы анализа, синтеза и сравнения, дедукции, индукции, логики и абстрагирования. Результаты. В работе приведены рекомендации, которые частично помогают решить проблему совершенствования учета эксплуатационных расходов и их оптимизации в дистанции электроснабжения. Научная новизна. В работе приведены предложения по совершенствованию учета затрат в дистанции электроснабжения, среди которых можно выделить организацию учета затрат по стадиям технологического процесса, бюджетирования доходов и расходов на производство, создание системы учета затрат и калькулирования себестоимости, отражающей специфику предприятия. Практическая значимость. Использование указанных результатов позволит оптимизировать эксплуатационные расходы дистанций электроснабжения.
EN: Goal. The work is dedicated to the development of practical recommendations to improve cost accounting in distance of power supply. Methodology. For the decision of tasks of such class it is in-process suggested to use the methods of analysis, synthesis and comparison, deduction, induction, logic and abstracting. Results. The paper presents the recommendations, partially solve the problem of perfection of the account of operating costs and optimization of power distance. Scientific novelty. The paper contains proposals to improve the accounting of costs in distance of power supply, among which are the organization of cost accounting according to the stages of the process, the budgeting of revenues and costs of production, the creation of cost accounting and calculation of the cost that reflects the specifics of the enterprise. Practical meaningfulness. Using these results will help to optimize the operating costs of distances of power supply.
Description
Keywords
витрати, дистанція електропостачання, облік, контроль, оптимізація, расходы, дистанция электроснабжения, учет, оптимизация, costs, power distance, accounting, control, optimization, КОАІВ
Citation
Рогова, К. О. Удосконалення обліку витрат у дистанції електропостачання / К. О. Рогова, Г. С. П’ятигорець // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 11. – С. 57–61. – DOI: 10.15802/pte.v0i11.77608.