№ 10 (ЕСБЗТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Automated Measurement of Parameters of Track Circuits
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Serdiuk, Tetiana M.
  EN: The method of measuring the parameters of track circuits (a time and amplitude parameters of code current, flowing in rail lines, an input impedance of the track circuit, a characteristic impedance, a propagation constant) is considered in this paper. The algorithms of definition of parameters of track circuit (ТС) are elaborated. As a result, the develop hardware-software apparatuses allows you to define by the EMF induced in the two receiving coils separately, the following quantities: the magnitude of the code current for the entire length of the track circuit, the duration of the pulses and pauses for all parcels of code, determine the type of code signal and the type of code track transmitter, coordinate, the length of the TC, serviceability of insulating junctions and electrical connectors. The results of measurements of EMF induced in each of the receiving coils apart, the spectral composition of the noise occurring in the traction network, and harmonic amplitude and impulse noise, the causes of noise in the rail network can be revealed. Algorithm for checking the status of the track circuit involves determining the state of the track circuit and it is carried out on the current curve of the locomotive signalling depending on the coordinates obtained from the measurements. Underestimated the value of ALS current compared with the calculated value indicates an undervalued ballast resistance. The test of offered measuring apparatuses were executed on the Pridneprovsky railway.
 • Item
  Метод моделювання системи тягового електропостачання
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Сердюк, Тетяна Миколаївна; Мелешко, В. В.; Гаврилюк, Володимир Ілліч
  UK: Удосконалено математичну модель системи тягового електропостачання змінного струму, яка може стати науковим обґрунтуванням методу виміру гармонік зворотного тягового струму. За результатами моделювання й аналізу відповідних експериментальних даних було з’ясовано, що в найгірших умовах опиняються рейкові кола, розташовані в районі тягових підстанцій та в місцях знаходження локомотивів, оскільки струм гармонійних завад в такому разі буде найбільшим. Біля тягової підстанції відбувається збір всього зворотного тягового струму. Експериментальний та аналітичний аналіз показав, що найбільш небезпечними є гармонійні завади частотою 25, 75, 100 й 125 Гц для колійного реле кодових рейкових кіл 25 Гц.Завади даною частотою можуть привести до його помилкового спрацьовування. Причиною виникнення струмів завад вказаної частоти можуть бути регулятори пуску тягових двигунів, випрямлячі електровозів, робота щітково-колекторного механізму тягових та допоміжних двигунів, система зовнішнього електропостачання. Спектральний аналіз зворотного тягового струму дозволяє не тільки виявити небезпечні з погляду нормального функціонування пристроїв автоматики гармоніки, але і несправності в роботі різних елементів системи тягового електропостачання (тягових двигунів, тиристорних перетворювачів локомотивів, устаткування тягових підстанцій постійного струму). За результатами моделювання й аналізом відповідних експериментальних даних було з’ясовано, що в якнайгірших умовах опиняються рейкові кола, розташовані в районі тягових підстанцій. В рейковому колі, де знаходиться локомотив й суміжному з ним, струм завад від тягових двигунів локомотива буде максимальним, в інших РК цей струм буде меншим завдяки роботі дросель-трансформаторів, згладжуючим фільтрам РК й струмам утікання.
 • Item
  Побудова системи дослідження надійності вантажних вагонів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Мурадян, Леонтій Абрамович
  UK: В роботі розглянуті питання вирішення проблем надійності рухомого складу залізниць. При вирішенні реальних завдань часто виникають ситуації невизначеності, які можна розділити на дві категорії: відсутність достатньо повного і достовірного знання про предметну область і відсутність можливості отримати вичерпну інформацію про конкретні умови роботи, об’єкт, ситуацію тощо. Іноді доводиться користуватися інформацією, отриманою раніше, і яку неможливо ні перевірити, ні доповнити, ні отримати повторно. Для подолання проблеми невизначеності знань розроблені різні методи, що застосовуються при побудові системи дослідження надійності. Найбільш неформальний підхід – це використання коефіцієнтів впевненості, що виражають ступінь достовірності знання. Коефіцієнти впевненості мають багато спільного з оцінками ймовірності. Властивості цих коефіцієнтів не завжди підкоряються правилам теорії ймовірності. Але методи обчислення коефіцієнтів впевненості деякої сукупності значною мірою нагадують методи обчислення ймовірності складних подій за ймовірностями здійснення складових подій. На сучасному етапі розвитку науки для представлення знань широке поширення одержав математичний апарат нечіткої логіки та теорія функцій довіри. Автором запропонована методика побудови системи дослідження надійності із залученням апарату нечіткої логіки. Описано особливості коефіцієнта впевненості і можливість його використання при побудові системи дослідження надійності вагонів. Система дослідження ґрунтується на зв'язку ознаки несправності і самої несправності відповідного вантажного вагона, що формується фахівцями ремонтних і експлуатаційних вагонних депо. Крім цього, отримано підсумковий коефіцієнт впевненості гіпотез при заданих відношеннях апріорних ймовірностей справедливості гіпотез з певними ознаками несправностей вантажних вагонів.
 • Item
  Визначення поздовжніх та поперечних параметрів рейкової лінії мультиметром
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Романцев, Іван Олегович
  UK: Мета. Розробка методу виміру поздовжніх та поперечних параметрів рейкової лінії без використання спеціальної вимірювальної апаратури та виключення залежностей. Методика. Для розробки методу розглянуті недоліки методів визначення поздовжніх та поперечних параметрів рейкової лінії, сформована схема проведення вимірів та обмеження моделі, розроблена математична модель визначення первинних параметрів рейкової лінії без виміру фаз електричних сигналів. Результати. Отримані дані дають можливість сформувати процес беззупинного дослідження поздовжніх та поперечних параметрів рейкової лінії. Наукова новизна. Отримані нові залежності первинних параметрів рейкової лінії від напруг та струмів на початку та в кінці рейкової лінії, а також від індивідуальних параметрів рейкового кола в процесі її неперервної експлуатації. Практичне значення. Отриманий метод дозволяє визначати первинні параметри рейкової лінії на робочих частотах в процесі її експлуатації без закриття руху.
 • Item
  Оцінка стану безпеки руху на залізничних переїздах
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Возняк, Олег Михайлович
  UK: У роботі розглянуто методи, які використовуються на практиці при оцінці стану рівня безпеки на автомобільних дорогах України з точки зору можливості їх використання на залізничних переїздах. Актуальність роботи. Реальний стан у сфері забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах постійно вимагає нових підходів та рішень. Тому доцільно розробити систему оцінки стану рівня безпеки на залізничних переїздах, яка, на даний час відсутня серед нормативних документів, які діють на залізничному транспорті України. Мета. Розробка системи оцінки стану рівня безпеки на залізничних переїздах. Наукова новизна. Наводиться аналіз методів оцінки безпеки, які використовуються на автомобільних дорогах з метою оцінки безпеки руху залізничного транспорту та автотранспортних засобів у зоні залізничних переїздів. Практичне значення. Оцінка ступеню безпеки дорожнього руху на залізничних переїздах з метою її підвищення є одним із головних завдань як дорожньої експлуатаційної служби, так і служб залізничного транспорту. Вона необхідна для виявлення небезпечних ділянок і розробки заходів щодо поліпшення умов руху на них.
 • Item
  Системні характеристики автоматизованих сортувальних станцій
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Косолапов, Анатолій Аркадійович
  UK: У роботі дається характеристика автоматизованих сортувальних станцій як об'єктів автоматизації, об'єктів проектування і систем управління, розробляти які необхідно на основі індустріальних методів проектування. Для вирішення різноманітних наукових, технічних, організаційних завдань була виконана класифікація автоматизованих систем керування (АСК) сортувальних гірок і станцій за рядом загальноприйнятих класифікаційних ознак. Наведена класифікація автоматизованих систем на сортувальних станціях характеризує в першу чергу складність об'єкта автоматизації і алгоритмів роботи технологічного комплексу. АСК безперервно-дискретними технологічними процесами, що відноситься до локально-автоматичному (автоматичному) типу підвищеної УІП (809–2153 технологічних змінних) і характеризуються вищим рівнем функціональної надійності. АСК сортувальними станціями як з точки зору складності об'єкта автоматизації, так і з позицій їх внутрішньої організації є складними системами, а як об'єкт проектування - це системи дуже високої складності, для розробки яких необхідні індустріальні засоби автоматизованого проектування.Складні системи мають синергетичний ефект. Синергетичний підхід до проектування систем керування сортувальними станціями передбачає врахування наступних основних факторів: природа ієрархічно структурована в кількох видів відкритих нелінійних систем різних рівнів організації: динамічно стабільні, адаптовані, і найбільш складні – системи, що еволюціонують; зв'язок між ними здійснюється завдяки хаотичному, неврівноваженому стану систем, що є сусідами. Неврівноваженість є необхідною умовою появи нової організації, нового порядку, нових систем. У неврівноважених умовах відносна незалежність елементів системи поступається місцем корпоративній поведінці елементів: поблизу рівноваги елемент взаємодіє тільки із сусідніми, далеко від рівноваги – «бачить» всю систему цілком і узгодженість поведінки елементів зростає.
 • Item
  Моделювання та дослідження точкового каналу зв’язку «колія – локомотив»
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Гончаров, Костянтин Вікторович; Бурковський, Ю. В.
  UK: На сьогоднішній день в Україні головним локомотивним засобом забезпечення безпеки руху поїзда є автоматична локомотивна сигналізація безперервної дії з числовим кодуванням АЛСН. Проте в умовах впровадження швидкісного руху, а в перспективі і високошвидкісного руху, чотирьохзначна система АЛСН не дозволяє машиністу отримати достатню інформацію про поточну поїзну ситуацію. Окрім показань колійних світлофорів необхідно передавати на локомотив інформацію про кількість вільних попереду блокділянок, постійні та тимчасові обмеження швидкості, профіль колії, поточну координату, маршрут руху по станції та інші данні. Один із шляхів удосконалення засобів забезпечення безпеки руху поїзда пов’язаний із застосуванням додаткового точкового каналу зв’язку «колія – локомотив», який утворюється між колійними прийомо-відповідачами (балізами) та локомотивним опромінювачем-приймачем. З метою дослідження та раціонального вибору параметрів такого каналу зв’язку була розроблена його математична модель. Проведені дослідження показали, що при використанні балізи стандартного розміру, а саме 400×540 мм, раціонально використовувати локомотивну антену з одним витком та розмірами 670×445 мм. Кількість витків у колійній антені необхідно обирати в залежності від опору навантаження. Наприклад, при опорі 100 Ом доцільно використовувати антену з двома витками. Розрахункова зона чутливості колійного прийомо-відповідача становить 0,52 м, що дозволяє передавати дані на локомотив при швидкості руху поїзда до 529,3 км/год. Розроблена математична модель може бути корисною при удосконаленні існуючих та проектуванні нових систем забезпечення безпеки руху поїзда.
 • Item
  Вплив контакту рейки та колеса на деформативну роботу залізничної колії
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Бондаренко, Ірина Олександрівна
  UK: Метою даного дослідження є обґрунтування необхідності встановлення меж технічних станів залізничної колії відповідно станам надійності, для можливості сформування нормативної бази з надійності та функціональної безпеки залізничної колії України. Методика. Для досягнення мети дослідження використано методи аналізу особливостей контактної взаємодії рейки та колеса при русі характерних для умов експлуатації залізниць на Україні. Результати. Обґрунтовано встановлення відповідності технічних станів елементів та конструкції колії станам надійності з урахуванням жорсткісних деформацій залізничної колії. Ці стани повинні враховувати тип рухомого складу, стан коліс та рейок, траєкторію руху поїздів та характеристики елементів конструкції за матеріалами, з яких вони виготовлені. Обґрунтовано причини за якими межі не встановлено та з'ясовано які дослідження необхідно провести для їх встановлення. Наукова новизна. Обґрунтовано необхідність розроблення класифікації станів надійності залізничної колії за допустимими відхиленнями при влаштуванні й утриманні рейкової колії. Встановлено необхідність нормування технічних станів залізничної колії на яких базуватимуться засади щодо жорсткісних деформацій залізничної колії. Практична значимість. Укрзалізниця є одним із засновників Ради із залізничного транспорту держав-учасників Співдружності. Останнім часом цей орган видав міждержавний стандарт ГОСТ 32192-2013 «Надежность железнодорожной техники. Основные понятия термины и определения» та на його основі розробив новий міждержавний стандарт «Безопасность функциональная железнодорожной техники. Термины и определения». Та Укрзалізниця є членом організації співпраці залізних доріг,міжнародного союзу залізничного транспорту де встановлено в усіх транспортних галузях норми з надійної та безпечної роботи залізниць. Дане дослідження допоможе впровадженню даних стандартів на залізницях України, забезпечить підвищення інформаційної ефективності в розглянутій сфері, забезпечуючи взаєморозуміння, єдність подання і сприйняття інформації, в тому числі, в договірноправових відносинах суб'єктів господарської діяльності один з одним, органами влади, в міждержавних науково-технічних і торговельно-економічних відносинах.