Інші праці КЕМ ДІІТ

Permanent URI for this collection

EN: Other Works

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 75
 • Item
  Таксономія фінансової звітності АТ "Укрзалізниця" за міжнародними стандартами в умовах євроінтеграції
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Лобач, Тарас Іванович
  UKR: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Обсяг основного тексту – 76 сторінок, у тому числі 10 таблиць, 10 рисунків, крім того, вступ на 3 сторінках, висновки на 3 сторінках, перелік посилань з 92 джерел, 9 додатків. У першому розділі дипломної роботи розглянуто економічну сутність, призначення та характеристику основних форм фінансової звітності; проаналізовано систему нормативно-правового регулювання формування фінансової звітності; досліджено основи таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами. У другому розділі надано характеристику діяльності АТ «Укрзалізниця»; проаналізовано гармонізацію корпоративної системи фінансової звітності АТ «Укрзалізниця» з МСФЗ та Директивами ЄС; досліджено Методичні аспекти формування облікової політики України та Європи. У третьому розділі розглянуто стандартизацію змістовного наповнення інтегрованої корпоративної звітності; проаналізовано розвиток концептуальних основ фінансової звітності як запоруки сталого розвитку; запропоновано шляхи забезпечення транспарентності фінансової звітності АТ «Укрзалізниця» умовах євроінтеграції. На основі отриманих результатів дослідження зроблено ґрунтовні висновки.
 • Item
  Удосконалення механізму маркетингового управління розвитком залізничного транспорту з урахуванням європейських стандартів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Лепіш, Богдан Богданович
  UKR: Магістерська дисертація виконана на 86 сторінках, містить 16 ілюстрацій, 10 таблиць та 41 джерело. Магістерська дисертація присвячена удосконаленню механізмів маркетингового управління розвитком залізничного транспорту з урахуванням європейських стандартів і стає особливо актуальною в контексті поглиблення зв'язків України з Європейським Союзом. Основна увага у роботі зосереджена на посиленні логістичних можливостей України, зокрема через залізничний транспорт, який є критично важливим для економічного процвітання, живучості та безпеки країни, особливо у періоди криз. Результати дослідження можуть бути використані для підвищення ефективності та конкурентоспроможності залізничного транспорту в Україні та інших країнах, які прагнуть інтеграції з Європейським Союзом.
 • Item
  Удосконалення менеджменту залізничних пасажирських перевезень та їх адаптація до європейського ринку
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Коровицький, Едгар Вячеславович
  UKR: Метою даної кваліфікаційної роботи є розробка стратегій удосконалення менеджменту залізничних пасажирських перевезень в сучасних умовах та адаптація їх до транспортного ринку Європейського Союзу. Досягнення мети даної роботи акцентує увагу на вирішенні наступних задач: – всебічно вивчити питання сутності, природи та ролі принципів менеджменту в досягненні мети підприємства; – провести аналіз наукових праць щодо менеджменту пасажирських залізничних перевезень; – розглянути основні проблеми та напрямки розвитку пасажирських перевезень України в сучасних умовах; – розкрити основні підходи сучасного менеджменту для управління залізничними пасажирськими перевезеннями: – дослідити досвід реформування залізниць світу; – проаналізувати сучасний стан пасажирських залізничних перевезень в Україні в умовах воєнного стану; – дослідити світові тренди розвитку пасажирських залізничних перевезень; – розробити напрямки змін у транспортній галузі щодо інтеграції до європейської транспортної системи; – запропонувати заходи для удосконалення менеджменту пасажирського комплексу залізничного транспорту. Об’єкт дослідження – процес удосконалення менеджменту залізничних пасажирських перевезень та їх адаптація до Європейського ринку. Предмет дослідження – загальні теоретичні підходи щодо формування засад менеджменту залізничних пасажирських перевезень та їх адаптація до Європейського ринку. Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети і вирішення зазначених завдань було використано такі методи: - порівняльний аналіз і графічний метод – для аналізу тенденцій основних показників роботи пасажирського сектору залізничних перевезень; - систематизація та класифікація – для класифікації підходів сучасного менеджменту в управління залізничними пасажирськими перевезеннями, проблем та напрямків розвитку пасажирських перевезень в України; - метод моделювання – для формування моделі управління персоналом пасажирських залізничних перевезень на основі цифрових технологій; - системний підхід – для розкриття аспектів моделі трудових відносин в умовах цифровізації. Практичне значення полягає реалізації підходів сучасного менеджменту для управління залізничними пасажирськими перевезеннями та адаптації до Європейського транспортного ринку, що дозволить керівництву залізниці створити додаткові зручності для пасажирів та підвищити ефективність роботи пасажирської компанії. Наукова новизна: сформовано інноваційні інструменти навчання персоналу в умовах цифровізації, розроблено комплексний підхід до основних функцій HR – менеджменту, запропоновано функціональна модель цифрової платформи управління людськими ресурсами АТ «Укрзалізниця», ці заходи дозволять підвищити ефективність в процесі управління персоналом підприємств залізниці.
 • Item
  Marketing Management at Railway Transport Enterprises
  (РС Тесhnology Сеntеr, Kharkiv, 2023) Charkina, Tetiana Yu.; Zadoia, Viacheslav O.; Dmytriieva, Оksana
  ENG: The monograph pays attention to the problems and prospects of innovative development of the road and transport complex. In Ukraine, the road and transport complex is classified as a priority system. And taking into account its key role in the defense of the state, the need to carry out scientific developments and practical recommendations for the development of the road and transport system as a whole is becoming urgent. Factors affecting the transport infrastructure of the area and the economic consequences of their implementation have been systematized, and a system of management of the transport infrastructure has been developed. The stages of formation and implementation of entrepreneurial strategies, which determine the sustainable innovative development of road and railway transport enterprises, have been developed. The methodical approach to the development of the list of indicators of preventive anti-crisis management of the road enterprise has been improved thanks to the comprehensive consideration of the results of the study of the quantitative and qualitative composition of the indicators of the CVP analysis. The personnel management system of the motor vehicle enterprise has been formed on the basis of a holistic approach, and a methodology for assessing the effectiveness of the enterprise's personnel control was proposed, which helps to identify the weakest points in the existing control system. In order to determine the objects of innovative activity, the urgency and timeliness of the application of functional-cost analysis has been proven. In order to achieve an economic and ecological effect in defined strategy improve cars for earthy road construction works. The proposed theoretical, methodological and applied aspects of the development of the road and transport complex are of theoretical and practical interest for scientists, entrepreneurs and state administration bodies.
 • Item
  Гендерний портрет Дніпропетровської області
  (Дніпропетровський державний університет внутрішних справ, 2020)
  UKR: Гендерний портрет Дніпропетровської області – це аналітична збірка, що включає актуальну соціально-демографічну статистику та особливості таких груп, як жінки і чоловіки. Зібрана інформація відтворює демографічні характеристики регіону та включає достовірні показники у таких сферах як політика та публічне управління, громадсько-політичне (суспільне) життя, зайнятість населення та рівень безробіття, охорона здоров’я, освіта, соціальний захист населення, статистика представництва жінок і чоловіків у правоохоронних органах. У збірці наведено результати унікальних міжнародних досліджень. Її перевагою є розроблені гендерними експертами узагальнення, висновки та рекомендації, які суттєво спрощують використання статистичних даних у нормотворчості, правозастосуванні, стратегічному плануванні та управлінні, освітній і науковій діяльності тощо. Видання розраховано на експертне середовище, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, науковців, освітян та здобувачів освіти, а також усіх тих, хто цікавиться проблематикою гендерної рівності в суспільстві та Дніпропетровському регіоні.
 • Item
  Туризмологія
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Чернова, Наталя Сергіївна; Пікуліна, Олена Вікторівна
  UKR: Методичні рекомендації призначені для використання студентами другого (магістерського) рівня освіти денної та безвідривної форм навчання спеціальності 242 «Туризм» під час практичних занять з дисципліни «Туризмологія». Видання містить рекомендації щодо виконання практичних занять: мету, завдання та перелік питань для опрацювання, а також перелік рекомендованої літератури.
 • Item
  Організація обслуговування туристів у готелях : методичні рекомендації до написання курсової роботи
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Пікуліна, Олена Вікторівна; Чаркіна, Тетяна Юріївна
  UKR: Методичні рекомендації призначені для використання студентами другого (магістерського) рівня освіти денної та безвідривної форм навчання спеціальності 242 «Туризм» під час написання курсової роботи з дисципліни «Організація обслуговування туристів у готелях». Видання містить рекомендації щодо вибору теми, написання, оформлення та захисту курсової роботи, а також критерії її оцінювання.
 • Item
  Організація обслуговування туристів у готелях : методичні рекомендації до практичних занять
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Пікуліна, Олена Вікторівна; Полішко, Тетяна Валеріївна
  UKR: Методичні рекомендації призначені для використання студентами другого (магістерського) рівня освіти денної та безвідривної форм навчання спеціальності 242 «Туризм» під час практичних занять з дисципліни «Організація обслуговування туристів у готелях». Видання містить рекомендації щодо виконання практичних занять: мету, завдання та перелік питань для опрацювання, а також , а також , а також , а також , а також , а також , а також перелік рекомендованої літератури.
 • Item
  Дипломування
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Задоя, В’ячеслав Олександрович; Чаркіна, Тетяна Юріївна; Полішко, Тетяна Валеріївна
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами денної та заочної форм навчання 242 «Туризм» під час підготовки до виконання і оформлення магістерських дипломних робіт. Навчально-методичні вказівки містять принципи побудови розрахунково-пояснювальної записки, її склад, правила оформлення основних складових елементів.
 • Item
  Стратегічний менеджмент у туризмі
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Задоя, В’ячеслав Олександрович; Чаркіна, Тетяна Юріївна
  UKR: Методичні рекомендації призначені для використання студентами денної та безвідривної форм навчання спеціальності 242 «Туризм» під час підготовки до практичних занять з дисципліни «Стратегічний менеджмент у туризмі». Містять матеріали, які допоможуть студентам зрозуміти сутність стратегічного управління, усвідомити шлях до успіху організації, дізнатись про різні види стратегій та засоби їхнього досягнення, осягнути принципи стратегічного мислення, навчитись розробляти управлінські цільові проєкти у сфері туризму.
 • Item
  Основи організації індустрії дозвілля
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Чаркіна, Тетяна Юріївна; Задоя, В’ячеслав Олександрович
  UKR: Методичні рекомендації призначені для використання студентами другого (магістерського) рівня освіти денної та безвідривної форм навчання спеціальності 242 «Туризм» під час підготовки до практичних занять з дисципліни «Основи організації індустрії дозвілля». Методичні рекомендації передбачають підготовку до 8 практичних занять і містять короткі теоретичні положення до кожної теми, а також тестові або творчі завдання для перевірки їх засвоєння.
 • Item
  Індустрія 4.0: європейські практики у вищій освіті та на виробництві
  (Поліграфічна акцидентна фірма, м. Дніпро, 2023) Шатоха, Володимир Іванович; Потап, Олег Юхимович; Жаданос, Олександр Володимирович; Чернова, Наталя Сергіївна
  UKR: Проект HEIn4.0 «Посилення ролі ЗВО в промисловій трансформації в контексті парадигми Industry 4.0 в Грузії та Україні (609939-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP)», виконується в рамках програми Erasmus+ за участі університетів і підприємств Бельгії, Португалії, Швеції, Грузії та України з 2020 року. Видання знайомить освітян і промисловців з передовим європейським досвідом, оформленим у вигляді опису вебінарів та тренінгів, що відбулися в рамках проекту, у контексті відповіді на виклики Індустрії 4.0. Публікація надає можливість широкому загалу освітян та промисловців стати співучасниками проекту заради того, щоб надалі разом впроваджувати найбільш передовий досвід реформування вищої освіти назустріч новим цивілізаційним та технологічним викликам.
 • Item
  Project Team Management and Personal Effectiveness
  (Talcom, Kyiv, 2022) Dorosh, Andrii S.; Chernova, Nataliia S.; Myradov, Yolly; Garajayev, Atageldi
  ENG: Materials of scientific and practical research within the framework of the implementation of the project of the program of the European Union Erasmus+«Crisis and Risks Engineering for Transport Services» (CRENG) are presented in the monograph. Issues of the impact of crisis situations on the work of transport enterprises and ways to increase the efficiency of the functioning of transport and logistics systems in conditions of crises and risks are considered. The publication is intended for scientific and pedagogical workers, graduate students and students of higher education, as well as managers and specialists of industrial enterprises and business structures, who are interested in the current state and prospects of the development of scientific research.
 • Item
  New Challenges for Risk and Crisis Management of Transport Systems
  (Talcom, Kyiv, 2022) Demchenko, Yevhen B.; Dorosh, Andrii S.
  ENG: Materials of scientific and practical research within the framework of the implementation of the project of the program of the European Union Erasmus+«Crisis and Risks Engineering for Transport Services» (CRENG) are presented in the monograph. Issues of the impact of crisis situations on the work of transport enterprises and ways to increase the efficiency of the functioning of transport and logistics systems in conditions of crises and risks are considered. The publication is intended for scientific and pedagogical workers, graduate students and students of higher education, as well as managers and specialists of industrial enterprises and business structures, who are interested in the current state and prospects of the development of scientific research.
 • Item
  Анализ проблем управления железнодорожными системами
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2017) Деева-Децюра, Инна Александровна; Гордеева, Инна Александровна
  RUS: В исследовании представлен анализ проблем управления железнодорожными системами.
 • Item
  Комплементарність параметрів адаптації організації до змін
  (Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, 2017) Гордєєва, Інна Олександрівна
  UKR: В статті здійснено аналіз компліментарності параметрів адаптації організації до змін в бізнес-середовищі. Дослідження може представляти науковий та практичний інтерес для керівників проєктів та проектних менеджерів.
 • Item
  Модель соціального підприємництва
  (ВПЦ НаУКМА Національного університету «Києво-Могилянська академія», Київ, 2017) Гордєєва, Інна Олександрівна
  UKR: В статті запропоновано модель залучення фінансування для організації соціального підприємства. Дослідження може представляти науковий та практичний інтерес для проектних менеджерів та представників громадського сектору.
 • Item
  Процес створення соціального підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, Львів, 2017) Мозолевич, Григорій Якович; Гордєєва, Інна Олександрівна
  UKR: Досліджено процес створення соціального підприємства.
 • Item
  Що потрібно робити, щоб отримати грант під соціальні ініціативи?
  (Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД), Київ, 2017) Гордєєва, Інна Олександрівна
  UKR: У дослідженні проаналізовано критерії оцінки грантових заявок та процес їх експертизи.
 • Item
  Міжнародне співробітництво з підготовки проєктних менеджерів через технології PBL
  (ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, Харків, 2022) Молоканова, Валентина Михайлівна; Гордєєва, Інна Олександрівна
  UKR: Досліджено засади міжнародного співробітництва з підготовки проєктних менеджерів через технології PBL.