Удосконалення менеджменту залізничних пасажирських перевезень та їх адаптація до європейського ринку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Метою даної кваліфікаційної роботи є розробка стратегій удосконалення менеджменту залізничних пасажирських перевезень в сучасних умовах та адаптація їх до транспортного ринку Європейського Союзу. Досягнення мети даної роботи акцентує увагу на вирішенні наступних задач: – всебічно вивчити питання сутності, природи та ролі принципів менеджменту в досягненні мети підприємства; – провести аналіз наукових праць щодо менеджменту пасажирських залізничних перевезень; – розглянути основні проблеми та напрямки розвитку пасажирських перевезень України в сучасних умовах; – розкрити основні підходи сучасного менеджменту для управління залізничними пасажирськими перевезеннями: – дослідити досвід реформування залізниць світу; – проаналізувати сучасний стан пасажирських залізничних перевезень в Україні в умовах воєнного стану; – дослідити світові тренди розвитку пасажирських залізничних перевезень; – розробити напрямки змін у транспортній галузі щодо інтеграції до європейської транспортної системи; – запропонувати заходи для удосконалення менеджменту пасажирського комплексу залізничного транспорту. Об’єкт дослідження – процес удосконалення менеджменту залізничних пасажирських перевезень та їх адаптація до Європейського ринку. Предмет дослідження – загальні теоретичні підходи щодо формування засад менеджменту залізничних пасажирських перевезень та їх адаптація до Європейського ринку. Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети і вирішення зазначених завдань було використано такі методи: - порівняльний аналіз і графічний метод – для аналізу тенденцій основних показників роботи пасажирського сектору залізничних перевезень; - систематизація та класифікація – для класифікації підходів сучасного менеджменту в управління залізничними пасажирськими перевезеннями, проблем та напрямків розвитку пасажирських перевезень в України; - метод моделювання – для формування моделі управління персоналом пасажирських залізничних перевезень на основі цифрових технологій; - системний підхід – для розкриття аспектів моделі трудових відносин в умовах цифровізації. Практичне значення полягає реалізації підходів сучасного менеджменту для управління залізничними пасажирськими перевезеннями та адаптації до Європейського транспортного ринку, що дозволить керівництву залізниці створити додаткові зручності для пасажирів та підвищити ефективність роботи пасажирської компанії. Наукова новизна: сформовано інноваційні інструменти навчання персоналу в умовах цифровізації, розроблено комплексний підхід до основних функцій HR – менеджменту, запропоновано функціональна модель цифрової платформи управління людськими ресурсами АТ «Укрзалізниця», ці заходи дозволять підвищити ефективність в процесі управління персоналом підприємств залізниці.
ENG: The purpose of this qualification work is to develop strategies for improving the management of railway passenger transportation in modern conditions and adapt them to the transport market of the European Union. Achieving the goal of this work focuses on solving the following tasks: - to comprehensively study the essence, nature and role of management principles in achieving the goal of the enterprise; - to analyze scientific works on the management of passenger rail transportation; - to consider the main problems and directions of development of passenger transportation in Ukraine in modern conditions; - to reveal the main approaches of modern management for the management of railway passenger transportation: - to study the experience of reforming the world's railways; - to analyze the current state of passenger rail transportation in Ukraine under martial law; - to study global trends in the development of passenger rail transportation; - to develop directions of changes in the transport sector in terms of integration into the European transport system; - to propose measures to improve the management of the passenger complex of railway transport. Object of research - the process of improving the management of railway passenger transportation and their adaptation to the European market. The subject of the study is general theoretical approaches to the formation of the principles of management of railway passenger transportation and their adaptation to the European market. Research methods. The following methods were used to achieve the goal and solve the above tasks: - comparative analysis and graphical method - to analyze trends in the main indicators of the passenger sector of railway transportation; - systematization and classification - to classify the approaches of modern management in the management of railway passenger transportation, problems and directions of development of passenger transportation in Ukraine; - modeling method - to form a model of personnel management of passenger rail transportation based on digital technologies; - systematic approach - to reveal aspects of the model of labor relations in the context of digitalization. The practical significance lies in the implementation of modern management approaches for managing railway passenger transportation and adaptation to the European transport market, which will allow the railway management to create additional amenities for passengers and increase the efficiency of the passenger company. Scientific novelty: innovative tools for personnel training in the context of digitalization are formed, an integrated approach to the main functions of HR management is developed, a functional model of the digital platform for human resource management of JSC "Ukrzaliznytsia" is proposed, these measures will increase efficiency in the process of personnel management of railway enterprises.
Description
Keywords
менеджмент, залізничні пасажирські перевезення, цифровізація, цифрова платформа управління людськими ресурсами, європейський транспортний ринок, management, rail passenger transportation, digitalization, digital human resource management platform, European transportation market, ВКР, КЕМ
Citation
Коровицький Е. В. Удосконалення менеджменту залізничних пасажирських перевезень та їх адаптація до європейського ринку : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273 – Залізничний транспорт / наук. керівник Т. Ю. Чаркіна ; Укр. держ. ун-т науки та технологій. Дніпро, 2024. 94 с.