№ 4 (52)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  4 (52) випуск. Наука та прогрес транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Application Prospects of Threaded Joint of Armature
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Radkevych, Anatolii V.; Netesa, Andrii M.
  ENG: Purpose. One of the main technological operations of buildings construction on the basis of monolithic frame systems is the production of mesh reinforcement. The current interest is the new ways specification of advanced bonding armature techniques without reliability weakness and design of the building in whole, as well as the finding of use prospects of screw-threaded joint of armature as the most technological and economic method of re-bars joints. Methodology. Advantages and disadvantages analysis of existing rebar compound technologies was implemented by couplings of different types and constructions. The most promising vertical constructions for the vertical bars joints in frameworks were determined. Findings. Researches of existing technologies of rebar joints by the couplings of different construction were carried out. The installation method of mesh reinforcement of vertical structural elements with the use of the special catching devices was developed. It allows considerably accelerating installation of mesh reinforcement. Originality. Regularity of labor intensiveness change of mesh reinforcement installation of columns at armature joint in vertical position by threaded couplings with the help of catching devices using special construction was determined. This allows substantially reducing the labor expenditures during installation of these elements. Dependency of labor intensiveness and cost of lap welding armature joints, by tub-seam welding and by thread coupling depending on its diameter was designated. Regularity of labor intensiveness changes of installation at armature joints by different methods taking into account preparatory works was defined. Practical value. The analysis of mechanical armature joints techniques was conducted. It will allow selecting methods of armature joints to increase the speed of construction works more economical and effective.
 • Item
  Analysis of Deformed State Structures of the Kyiv Metro Running Tunnels on a Transition Zone from Spondylov’s Clay to Buchatskiy Sands
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Petrenko, Volodymyr D.; Huzchenko, Victor T.; Tiutkin, Oleksii L.; Tiutkin, Dmytro V.
  ENG: Purpose. In the section of changes geotechnical conditions of spondylov’s clay to buchatskiy sands may have significant structural deformation of running tunnels. It is necessary to identify the cause of deformities develop ways to minimize and based modeling and calculations to prove the effectiveness of measures to reduce deformation. Methodology. To solve the analysis problem of the stress-strain state (SSS) of the system «structure array» it was conducted the numerical simulation using the finite element method (FEM). On the basis of the obtained results the graphs were constructed and the dependencies were determined. Findings. The presence of weak watersaturated soils in tray of the tunnel on an area of transition from spondylov’s clay to buchatskiy sand causes significant increasing in strain construction of tunnels and general vibration liquefaction in soil basis. Also change the physical and mechanical characteristics of soils within the frames of tunnels influences on the level of strain state of most frames. Improved strain state settings of tunnels in areas of change soil characteristics of the array (especially at the bottom of casing) can be achieved by chemical consolidation of weak soils. Composition of solutions for fixing the weak soils should be determined based on the study of grain size, porosity, and other parameters of physical and mechanical and physical and chemical characteristics of soils. Originality. The basic cause significant strain on transition zone from spondylov’s clay to buchatskiy sands is found, that is explained by saturated phenomenon vibration liquefaction basis under the tunnel. Practical value. The approaches to reduce the strain in the construction of running tunnels in the transition zone from spondylov’s clay to buchatskiy sands are developed, as well as in the area of the station «Glybochytska» the Kyiv Metro.
 • Item
  Рівень розвитку психологічної і психофізичної підготовленості студентів до професійної праці на залізниці
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Пічурін, Валерій Васильович
  UK: Мета. Спеціальності залізничного транспорту висувають високі вимоги до розвитку ряду характеристик психологічної та психофізичної сфери особистості спеціаліста. Для організації цілеспрямованої роботи з їх ефективного формування студентам необхідно мати чітку інформацію стосовно існуючих тенденцій. Необхідно виявити ці тенденції. Таким чином, мета дослідження – встановити рівень розвитку ряду складових психологічної та психофізичної готовності до професійної праці в студентів-зілізничників. Методика. У дослідженні використано методики психологічної діагностики (шкала оцінки рівня ситуативної та особистісної тривожності Ч. Спілбергера, опитувальник рівня суб’єктивного контролю Є. Ф. Бажина, розроблений на основі шкали рівня локусу контролю Дж. Роттера, тест Мюнстерберга, коректурна проба Бурдона), спеціальні фізичні вправи для оцінки сенсомоторних характеристик (швидкості в діях, стійкості вестибулярних реакцій). Результати. Встановлено існуючі тенденції відносно рівня розвитку в студентів: ситуативної та особистісної тривожності, рівня суб’єктивного контролю, вибірковості уваги, концентрації й стійкості уваги, швидкості в діях, стійкості вестибулярних реакцій. Наукова новизна. Новаторство в дослідженні полягає у виявленні рівня розвитку в студентів-залізничників ряду показників психологічної та психофізичної підготовленості до професійної праці. Практична значимість. Дані, отримані в процесі дослідження, дають уявлення про існуючі реалії відносно психологічної і психофізичної підготовленості студентів до профе-сійної праці. Це є підґрунтям для організації цілеспрямованої роботи з формування в студентів психологічної й психофізичної підготовленості в ході навчальних занять.
 • Item
  Концепция оптимального по энергозатратам пассажирского вагона с использованием нетрадиционных источников энергии
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Габринец, Владимир Алексеевич; Титаренко, Игорь Валерьевич
  RU: Цель. В работе необходимо рассмотреть концепцию создания оптимального по энергозатратам пассажирского вагона с использованием нетрадиционных источников энергии и со стенками, имеющими повышенные теплоизоляционные свойства. Методика. Анализируются виды тепловых потерь, а также их величина. Для обогрева рассматриваются альтернативные источники энергии. Анализируется их возможный вклад в общий энергобаланс пассажирского вагона. Количественно оцениваются влияние на конструкцию вагона повышенной теплоизоляции стенок, поступления солнечной энергии через прозрачные окна и энерговыделения самих пассажиров. Результаты. При максимально возможном использовании всех нетрадиционных источников энергии и рациональных схемных решений систем кондиционирования и обогрева затраты энергии на эти нужды для пассажирского вагона могут быть снижены на 40–50 %. Научная новизна. Впервые предложено использовать новые виды энергии для поддержания теплового баланса вагона в зимний период, а также предложены новые схемные решения для системы климатизации вагона как в зимний, так и в летний периоды. Практическая значимость. Введение предложенных схемных решений и подходов к обеспечению комфортных условий для пассажиров могут быть реализованы на уже существующем парке пассажирских вагонов и не требуют существенного переоборудования уже установленных систем.
 • Item
  Strategic Management of Transport Cargo Complex
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Okorokov, Andriy M.
  ENG: Purpose. Making the qualitative administrative decisions defining strategy and tactics of transport cargo complexes development, and also its subsystems, is possible only in the presence of flexible optimization model. This model has to consider multiparametricity and multicriteriality of the given task, uncertainty and vagueness of input information, and also to provide process automation of searching the best parameters of the given production facility. The purpose of the research is to develop procedures for the strategic management of complex with view of the most important factors and their stochastic nature, which will execute the improvement of technical equipment of TCC. Methodology. The problem of strategic management is based on solving the complex of issues of the optimal number of shunting locomotives, optimal processing capability of handling the front and rational capacity of warehouses. The problem is solved on the basis of the proposed optimality criterion – the specific set of profit per unit of capital assets of freight industry. The listed problems are solved using simulation modeling of the freight industry. Findings. The use of developed procedure allows one to improve the technical equipment of the freight stations and complexes. Originality. For the first time it was developed the procedure of strategic management of development. This procedure allows taking into account the probabilistic nature of demand for services of transport freight complexes and technological processes of client services on the complex stations. The proposed procedure can be applied during when planning the investments in the creation of transport freight complexes. Practical value. Use as a basic tool of simulation models of complex cargo operation allows estimating the effectiveness of the capital investments, the level of operating costs, as well as the quality of meeting the demands of potential customers in transportations at the stage of transport cargo complex.
 • Item
  Вплив хімічних сполук на формування електродугового розряду
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Вакуленко, Ігор Олексійович; Плітченко, Сергій Олександрович; Макаревич, Д. М.
  UK: Мета. Метою роботи являється порівняльний аналіз впливу хімічних сполук на процес запалювання електричної дуги, умови її горіння. Методика. Матеріалом для електроду послугував низьковуглецевий дріт діаметром 3 мм зі сталі з 0,15 % вуглецю. В якості речовин, що визначають умови формування електродугового розряду, були використані каолін; CaCO3 з домішками гіпсу до 60 %; SiO2 та Fe − Si при концентрації заліза до 50 %. Дослідження проводилися при використанні електричного струму постійного напрямку, дуги зворотної полярності. В якості джерела електричного струму було використано зварювальний перетворювач типу ПСО-500. На спеціальному стенді початковий зазор між електродом та металевою пластиною складав значення 1–1,5 мм. Міжелектродний проміжок заповнювали досліджуваною сполукою та формували електричний розряд. У момент запалювання електричної дуги визначали величини електричного струму та напруги на дузі. Після природнього розриву електричної дуги, остаточну величину зазору між електродами приймали в якості максимальної довжини дуги. Результати. За умов експерименту перенос металу в міжелектродному проміжку відповідав краплинному механізму. За зовнішніми ознаками співвідношення між максимальною довжиною дуги та потужністю електричного струму має вигляд експоненціальної залежності. Питома потужність електричного дугового розряду в момент запалення дуги на одиницю її довжини відображає стан середовища в міжелектродному проміжку. Наукова новизна. 1. На основі аналізу впливу досліджуваних речовин на процеси формування електричного дугового розряду визначено обернено пропорційний зв’язок між потужністю електричного струму та максимальною довжиною дуги до моменту її природнього розриву. 2. Співвідношення між максимальною довжиною дуги та потужністю електричного струму з достатньо високим коефіцієнтом кореляції підпорядковуються експоненціальній залежності. Вплив досліджуваних речовин на процес формування електричного дугового розряду визначається через показники ступеня розглянутого співвідношення. 3. Величина питомої потужності електричного струму в момент формування електричного розряду на одиницю довжини дуги може бути прийнята в якості параметра, що характеризує стан міжелектродного середовища. Практична значимість. За умов однакової установочної сили електричного струму визначено послідовність розташування досліджуваних сполук у порядку збільшення їх впливу на процес горіння дуги. Мінімальний вплив спостерігається з боку каоліну, а максимальний – з Fe − Si .
 • Item
  Сучасні підходи з технічного обслуговування та ремонту обладнання тягових підстанцій електрифікованих залізниць на основі Smart-технологій
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Матусевич, Олександр Олександрович
  UK: Мета. На етапі модернізації та реконструкції електрифікованих залізниць України необхідно врахувати рівень інноваційного розвитку всіх суб’єктів електропостачання на основі передових технологій. У роботі потрібно визначити шляхи підвищення надійності електропостачання електрифікованих залізниць та зниження аварійності силового устаткування тягових підстанцій (ТП). Методика. Для досягнення поставленої мети проведено дослідження світового досвіду з питань якісного вирішення проблем електропостачання залізниць на основі ідеології Smart Grid. Проведено дослідження основних методів технічного обслуговування й ремонту (ТО та Р) і діагностування пристроїв ТП електрифікованих залізниць. Результати. У результаті дослідження встановлено, що в основі нових методів ТО та Р лежить аналіз ризиків експлуатації старого устаткування або устаткування з певними дефектами (обслуговування устаткування за фактичним технічним станом). Також встановлено, що концептуальні визначення Smart Grid вказують на важливу роль інтелектуальної мережі в технологічному й економічному розвитку системи електропостачання. Значний світовий досвід застосування ТО й Р за фактичним технічним станом показує наступну узагальнену оцінку ефективності даного методу: зниження витрат на обслуговування на 75 %; зниження кількості обслуговувань на 50 %; зниження числа відмов на 70 % за перший рік роботи. Наукова новизна. В результаті дослідження та удосконалення системи ТО й Р тягових підстанцій, автором запропоновано концепцію інтелектуальної системи ТО й Р, моніторингу та діагностування обладнання ТП. Визначено основні складові цієї системи. Запропоновано експлуатаційне обслуговування устаткування ТП за фактичним технічним станом із можливістю більш якісного використання ресурсу обладнання. В Інструкції з технічного обслуговування й ремонту обладнання тягових підстанцій, пунктів живлення та секціонування електрифікованих залізниць «ЦЕ-0024» такий підхід із організації та проведення ТО й Р ТП не розглядається. Практична значимість. Впровадження даної системи дозволяє: підвищити основні показники системи ТО й Р; знизити витрати на експлуатацію силового устаткування ТП за рахунок застосування ТО й Р за фактичним технічним станом; підвищити надійність обладнання ТП і системи електропостачання електрифікованих залізниць; отримати економічний ефект тощо.
 • Item
  Определение рациональных режимов взаимного нагружения тяговых двигателей электроподвижного состава магистрального и промышленного транспорта
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Афанасов, Андрей Михайлович
  RUS: Цель. Системы взаимного нагружения используются для проведения послеремонтных приемо-сдаточных испытаний тяговых двигателей электроподвижного состава (ЭПС) магистрального и промышленного транспорта. Целью данного исследования является обоснование метода выбора рациональных параметров взаимного нагружения тяговых электрических двигателей при их испытании на нагрев. Методика. В основе обоснования принципа выбора рациональных параметров взаимного нагружения тяговых электродвигателей лежит теория нагревания однородного твердого тела и известные методы тепловых расчетов тяговых электромашин. Результаты. Обоснована целесообразность проведения испытаний тяговых электрических двигателей на нагрев при токах нагрузки, равных пусковому току (для ЭПС магистрального транспорта) или пятнадцатиминутному току (для ЭПС промышленного транспорта). Показано, что такое увеличение тока нагрузки позволит снизить расходы электроэнергии на испытания на 20–30 % и сократить длительность испытаний в три–четыре раза при обеспечении минимума приведенной мощности источников питания системы взаимного нагружения. Научная новизна. Показано, что энергетические затраты на проведение испытаний тяговых двигателей на нагрев могут быть снижены как за счет повышения энергетической эффективности системы взаимной нагрузки, так и путем оптимизации режима нагружения тяговых электромашин. Обоснована методика выбора рациональных режимов взаимного нагружения тяговых двигателей электроподвижного состава магистрального и промышленного транспорта. Практическая значимость. Повышение тока нагрузки тяговых электрических двигателей при их испытании на нагрев позволит снизить общий расход электроэнергии на проведение приемо-сдаточных испытаний, снизить время проведения испытаний и суммарные материальные затраты на ремонт тяговых двигателей электроподвижного состава магистрального и промышленного транспорта.
 • Item
  Rational Recovery Model of Depot Processing Equipment at the Industrial Enterprise
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Kapitsa, Mykhaylo I.; Grishechkina, Tatiana S.
  ENG: Purpose. The problem of the maximum resources recovery of rolling stock repair depot of industrial enterprise with limited resources consumption, which are used in the system is today’s topical question.The main factors that affect the repair depot operation of industrial enterprise are reviewed. The most significant factors, affecting the quality of the repair depot, are emphasized for further study, specifically - the state of the major repair equipment of a sector. There is a need to minimize the impact of the unsatisfactory state of this factor. Methodology. The formed task of major equipment rational repairing in the mathematical sense is based on the solution of a vector optimization problem. In this case the target functions are the monetary funds spending and time expenditure for repairing. Findings. The mathematical model of optimal equipment maintainability of the repair department at the industrial enterprise was developed by the authors. On the example the choice model of optimal path for equipment repairing of enterprise repair department is described. Originality. As a result of the conducted research the repairing system of major equipment of industrial enterprise sectors was improved. As the mathematical model of rational system recovery of industrial enterprise repair depot we recommend apparatus of class problems of vector optimization. Practical value. Using the proposed model of major equipment repair system of the repair depot at the industrial enterprise will improve the quality of the department by increasing the efficiency of primary resources - time and monetary funds - which are spent by the sector in order to repair its techniques.
 • Item
  Исследование подходов к повышению эффективности функционирования подразделений железнодорожного транспорта с позиции устойчивого развития
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Харченко, Олеся Ивановна
  RU: Цель. Современные транспортные системы не являются устойчивыми и не способны противостоять дестабилизирующим факторам. Мировой тенденцией в управлении экономическими хозяйственными системами является использование концепции устойчивого развития. В работе необходимо на основе анализа литературных источников определить направления для решения задач повышения эффективности функционирования подразделений железнодорожного транспорта с позиции устойчивого развития. Методика. Для достижения поставленной цели были исследованы особенности использования концепции устойчивого развития и ее реализации при управлении сложными системами, а также проведен анализ существующих моделей в области повышения эффективности функционирования подразделений железнодорожного транспорта. Результаты. На основе проведенного анализа литературных источников, сохраняя содержательную сущность устойчивого развития, были выделены основные направления повышения эффективности функционирования подразделений, которые учитывают требования устойчивого развития и должны рассматриваться как комплекс мероприятий. Научная новизна. Автором предложены новые направления рассмотрения вопроса повышения эффективности с позиции устойчивого развития, т.е. три составляющие концепции устойчивого развития(экономическая, экологическая и социальная) должны рассматриваться сбалансированно. Таким образом, проведенные теоретические исследования могут способствовать формированию новой модели хозяйствования, соответствующей целям и принципам устойчивого развития. Практическая значимость. Проведенный анализ разработок подтверждает необходимость проведения исследований по перспективным направлениям развития подразделений железнодорожного транспорта, которые обозначены руководством Укрзализныци. Это дает возможность выделить основные направления для дальнейшего исследования в области повышения эффективности.
 • Item
  Механізм створення проекту з відкриття ферми в контексті розвитку сільського туризму
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Марценюк, Лариса Володимирівна; Проскурня, Ю. М.; Тесленко, Тетяна Вікторівна
  UKR: Мета. Геополітичні та соціально-економічні зміни, розвиток інформаційних технологій суттєво вплинули на динаміку міжнародного туристичного потоку, призвели до трансформування туристичної галузі. У роботі необхідно здійснити дослідження теоретичних і практичних аспектів сутності, змісту та особливостей розвитку туризму в Україні. Потрібно виявити проблеми, які стають на заваді та стримують розвиток в’їзного туризму, перешкоджають швидкому піднесенню й поширенню туристичної слави держави. Методика. У роботі використовувалися методи статистичного дослідження та синтезу, а також розрахунковий та аналітичний методи. Результати. Авторами проведено аналіз розвитку українського туризму, визначено основні заходи, необхідні для кращого функціонування даної галузі в країні, та важливість транспорту як складової туристичної сфери. У статті вказано, що туризм є одним із найважливіших галузей економіки нашої держави та відіграє дуже важливу роль у зовнішньоекономічних зв’язках. Наукова новизна. Автори пропонують значну увагу приділити розвитку в’їзного сільського зеленого туризму, який представлений у вигляді проекту. Розроблення даного проекту (відкриття ферми) та проведення відповідних заходів дало б змогу приваблювати туристів як із України, так і із-за кордону. Практична значимість. Комплексний і мобільний характер сучасного туризму сформував попит на безпечне й комфортне для життя та здоров’я середовище, здатне забезпечити всі необхідні умови для реалізації громадянами права на відпочинок і свободу пересування. Запропоновані заходи дозволять підвищити конкурентоспроможність українського туризму на європейському ринку туристичних послуг. Подолання наявних негативних тенденцій, створення системних та комплексних передумов для сталого розвитку туризму має стати одним із пріоритетних напрямів забезпечення сталого розвитку країни в цілому та суттєвою складовою у вирішенні питань підвищення якості життя населення.
 • Item
  Моделирование локальной защиты зданий (shelter in-place) с учетом сорбции опасного вещества на поверхностях внутри помещений
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Беляев, Николай Николаевич; Росточило, Наталья Васильевна; Недопёкин, Ф. В.
  RU: Цель. Химически опасные объекты, где используются, производятся, хранятся токсичные вещества, а также магистрали, по которым осуществляется транспортировка опасных грузов, представляют собой потенциальные источники аварийного загрязнения атмосферы. В исследовании необходимо осуществить разработку прикладной численной модели для расчета эффективности локальной защиты здания от попадания в него опасных веществ путем применения воздушной завесы и сорбции/десорбции опасного вещества на поверхностях внутри здания. Методика. Для решения гидродинамической задачи взаимодействия воздушной завесы с ветровым потоком и с учетом влияния здания на этот процесс используется модель идеальной жидкости. Для расчета процесса переноса опасного вещества в атмосфере применяется уравнение конвективно-диффузионного переноса примеси. Для расчета процесса загрязнения воздушной среды внутри помещений при затекании в них загрязненного атмосферного воздуха используется модель Karisson & Huber. Данная модель учитывает сорбцию опасного вещества на различных поверхностях внутри помещения. Для численного интегрирования уравнений модели используются разностные методы. Результаты. В работе построена эффективная численная модель оценки эффективности защиты зданий от попадания в них опасных веществ путем применения воздушной завесы. На основе построенной модели проведен вычислительный эксперимент по оценке эффективности данного метода защиты при варьировании места расположения воздушной завесы относительно здания. Научная новизна. Создана численная модель, позволяющая оперативно рассчитать эффективность применения воздушной завесы для снижения инфильтрации загрязненного наружного воздуха в помещение. Практическая значимость. Разработанная численная модель может быть использована для проектирования локальной защиты зданий от попадания в них опасных веществ.
 • Item
  Исследование диагностических признаков стрелочных электроприводов переменного тока
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Буряк, Сергей Юрьевич; Гаврилюк, Владимир Ильич; Гололобова, Оксана Алексеевна; Безнарытный, Артем Михайлович
  RU: Цель. Значительная ответственность за безопасность движения лежит на службе сигнализации и связи железной дороги. Одними из самых уязвимых узлов (как систем автоматики, так и железной дороги в целом) являются стрелочные переводы. Целью исследования является разработка такой системы контроля и диагностики стрелочных переводов, которая в полной мере удовлетворяла бы требования современных условий скоростного движения и движения тяжеловесных поездов и производила диагностирование, сбор и систематизацию данных в автоматизированном режиме. Методика. Для достижения поставленной цели были осуществлены исследование строения и описание принципа работы стрелочного электропривода, последовательности срабатывания его основных узлов. В частности рассмотрены и проанализированы рабочие характеристики и параметры, условия эксплуатации, причины отказов в работе, а также требования, предъявляемые к электроприводам и технологии их обслуживания. Определялись основные принципы анализа зависимости характера изменения кривой тока, который протекает в рабочей цепи стрелочного электропривода переменного тока. Осуществлялась техническая реализация системы контроля и диагностирования состояния стрелочных электроприводов переменного тока. Результаты. Исследованы сигналы, снятые с исправных и неисправных стрелочных электроприводов. Научная новизна. Определена строгая взаимосвязь между техническим состоянием стрелки и формой кривой, которую описывает ток в цепи электродвигателя переменного тока в процессе эксплуатации на основании исследования процессов, оказывающих на него влияние во время работы. Практическая значимость. Показаны принципы технического подхода касательно перехода от планово-предупредительного обслуживания к обслуживанию по состоянию для более объективной оценки и соответственно более быстрой реакции на возникшие или постепенно возникающие отказы, повреждения и любые другие недостатки в работе стрелочных электроприводов переменного тока.