Рівень розвитку психологічної і психофізичної підготовленості студентів до професійної праці на залізниці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Мета. Спеціальності залізничного транспорту висувають високі вимоги до розвитку ряду характеристик психологічної та психофізичної сфери особистості спеціаліста. Для організації цілеспрямованої роботи з їх ефективного формування студентам необхідно мати чітку інформацію стосовно існуючих тенденцій. Необхідно виявити ці тенденції. Таким чином, мета дослідження – встановити рівень розвитку ряду складових психологічної та психофізичної готовності до професійної праці в студентів-зілізничників. Методика. У дослідженні використано методики психологічної діагностики (шкала оцінки рівня ситуативної та особистісної тривожності Ч. Спілбергера, опитувальник рівня суб’єктивного контролю Є. Ф. Бажина, розроблений на основі шкали рівня локусу контролю Дж. Роттера, тест Мюнстерберга, коректурна проба Бурдона), спеціальні фізичні вправи для оцінки сенсомоторних характеристик (швидкості в діях, стійкості вестибулярних реакцій). Результати. Встановлено існуючі тенденції відносно рівня розвитку в студентів: ситуативної та особистісної тривожності, рівня суб’єктивного контролю, вибірковості уваги, концентрації й стійкості уваги, швидкості в діях, стійкості вестибулярних реакцій. Наукова новизна. Новаторство в дослідженні полягає у виявленні рівня розвитку в студентів-залізничників ряду показників психологічної та психофізичної підготовленості до професійної праці. Практична значимість. Дані, отримані в процесі дослідження, дають уявлення про існуючі реалії відносно психологічної і психофізичної підготовленості студентів до профе-сійної праці. Це є підґрунтям для організації цілеспрямованої роботи з формування в студентів психологічної й психофізичної підготовленості в ході навчальних занять.
RU: Цель. Специальности железнодорожного транспорта предъявляют высокие требования к развитию ряда характеристик психологической и психофизической сферы личности специалиста. Для организации целенаправленной работы по их эффективному формированию студентам необходимо иметь чёткую информацию относительно существующих тенденций. Необходимо выявить эти тенденции. Таким образом, цель исследования – установить уровень развития ряда составляющих психологической и психофизической готовности к профессиональному труду в студентов-железнодорожников. Методика. В исследовании использованы методики психологической диагностики (шкала оценки уровня ситуативной и личностной тревожности Ч. Спилбергера, опросчик уровня субъективного контроля Е. Ф. Бажина, разработанного на основе шкалы локуса контроля Дж. Роттера, тест Мюнстерберга, корректурная проба Бурдона), специальные физические упражнения для оценки сенсомоторных характеристик (быстроты действий, устойчивости вестибулярных реакций). Результаты. Установлены существующие тенденции относительно уровня развития у студентов: ситуативной и личностной тревожности, уровня субъективного контроля, избирательности внимания, концентрации и устойчивости внимания, быстроты в действиях, устойчивости вестибулярных реакций. Научная новизна. Новаторство в исследовании состоит в выявлении уровня развития у студентов-железнодорожников ряда показателей психологической и психофизической подготовленности к профессиональному труду. Практическая значимость. Данные, полученные в процессе исследования, дают представление о существующих реалиях относительно психологической и психофизической готовности студентов-железнодорожников к профессиональному труду. Это является основанием для организации целенаправленной работы по формированию у студентов психологической и психофизической подготовленности в процессе учебных занятий.
EN: Purpose. Railway transport specialties make high demands to the development of number of characteristics in psychological and psycho-physical spheres of the specialist person. For the purposeful work organization on effective forming of these spheres the students should have clear information about the existing trends. It is necessary to determine these trends. Methodology. Techniques of psychological diagnosis are used in the research. Namely: rating scale of the level of situational and personal anxiety (Ch. Spilberger); the questionnaire of subjective control level (Ye. F. Bazhin), developed on the basis of Dzh. Rotter’s locus of control scale; Munsterberg test, Bourdon correction task); special physical exercises to assess the sensorimotor characteristics (action speed, stability of the vestibular reactions). Findings. Existing trends concerning the development level of students: situational and personal anxiety, level of subjective control, attention selectiveness, concentration and attention fixation, speed of action, stability of the vestibular reactions were determined. Originality. Innovation in the research is the identification in the development level of railway students of some indicators of psychological and psychophysical readiness for professional work. Practical value. The data obtained during the research give the idea of the existing realities with regard to psychological and psychophysical readiness of railway students for the professional work. This is the basis for the focused effort organization concerning the formation of students' psychological and psychophysical readiness during training sessions.
Description
В. Пічурін: ORCID 0000-0002-3893-375X
Keywords
психологічна і психофізична підготовка, тривожність особистості, рівень суб’єктивного контролю, увага, швидкість у діях, стійкість вестибулярних реакцій, психологическая и психофизическая подготовка, тревожность личности, уровень субъективного контроля, внимание, быстрота в действиях, устойчивость вестибулярных реакций, psychological and psychophysical training, personality anxiety, level of subjective control, attention, action speed, stability of the vestibular reactions, КФВ
Citation
Пічурін, В. В. Рівень розвитку психологічної і психофізичної підготовленості студентів до професійної праці на залізниці / В. В. Пічурін // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2014. – № 4 (52). – С. 148–156. – doi: 10.15802/stp2014/27331.